БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
06.08.2020 № 15
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 вересня 2020 р.
за № 865/35148

Про внесення змін до Інструкції про застосування порядку установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

Відповідно до частини третьої статті 9-1 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" (2456-12) , Положення про порядок установлення лімітів використання природних ресурсів загальнодержавного значення (459-92-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 року № 459, з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із законодавством НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до Інструкції про застосування порядку установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення (z0117-08) , затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 24 січня 2008 року № 27, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 12 лютого 2008 року № 117/14808, виклавши її у новій редакції, що додається.
2. Департаменту природно-заповідного фонду забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до функціонального розподілу.
Міністр
Р. Абрамовський
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державної регуляторної
служби України
Голова Державної
екологічної інспекції України
Т.в.о. Голови Державного агентства
рибного господарства України
Голова Державного агентства
лісових ресурсів України
В. Загородній
А. Мальований
О. Баздуганов
В. Кузьович
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища України
24.01.2008 № 27
(у редакції наказу Міністерства
захисту довкілля та природних
ресурсів України
від 06.08.2020 № 15)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 вересня 2020 р.
за № 865/35148

ІНСТРУКЦІЯ

про застосування порядку установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення для підприємств, установ, організацій, інших землевласників або землекористувачів (далі - заявники) у власності (користуванні) яких знаходяться природні ресурси в межах цих територій та об'єктів, за винятком корисних копалин, водних ресурсів, видів тварин і рослин, що занесені до Червоної книги України та рослинних угруповань, що занесені до Зеленої книги України.
2. Ліміти на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення (далі - ліміти) затверджуються Міндовкілля.
3. Ліміти визначають обсяги використання природних ресурсів, у межах яких видаються дозволи на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.
4. Якщо використання водних біоресурсів здійснюється у межах території або об'єкту природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, який є частиною водного об'єкту загальнодержавного значення, ліміт на таке використання встановлюється із врахуванням ліміту або прогнозу допустимого спеціального використання водних біоресурсів загальнодержавного значення, затвердженого Міндовкілля для цього водного об'єкту, і не повинен його перевищувати.

II. Порядок підготовки, подання та затвердження лімітів, звітування щодо використання природних ресурсів

1. Для затвердження ліміту заявник подає заяву у довільній формі та такі документи:
проєкт ліміту, складений за формою, згідно із додатком 1, у трьох примірниках;
обґрунтування затвердження ліміту, погоджене з відповідними науковими установами, яке має враховувати відповідність виду використання природного ресурсу меті, завданням і режиму території або об'єкта природно-заповідного фонду і містити:
обсяг використання природного ресурсу території або об'єкта природно-заповідного фонду;
методи та знаряддя вилучення ресурсу, їх кількість (для водних біоресурсів);
строк та умови використання;
пояснення необхідності використання певного виду природного ресурсу;
місце використання із зазначенням функціональної зони установи природно-заповідного фонду, якщо для неї зонування території передбачено Законом України "Про природно-заповідний фонд України" (2456-12) ;
площу в гектарах;
обґрунтування обсягів використання (для заготівлі деревини - на основі матеріалів лісовпорядкування, переліку заходів з поліпшення санітарного стану лісів, актів обстежень), які не нанесуть шкоди природним комплексам, що охороняються, і не призведуть до їх деградації;
інформацію про наявність видів рослин та тварин, занесених до Червоної книги України, рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України, наявність пралісів, квазіпралісів, природних лісів, видів рослин і тварин та природних оселищ, що знаходяться під охороною Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (995_032) ;
витяг з рішення наукової або науково-технічної ради установи природно-заповідного фонду, для якої створення такої ради передбачено Законом України "Про природно-заповідний фонд України" (2456-12) , за результатами розгляду проєкту ліміту та всіх обґрунтовуючих документів;
картосхему території або об'єкта природно-заповідного фонду із зазначенням ділянок, де буде здійснюватися використання природного ресурсу.
У разі затвердження ліміту в науково-дослідних цілях, в обґрунтуванні зазначається мета та завдання окремих тем наукових досліджень на виконання яких цей ліміт встановлюється.
У разі затвердження ліміту на випасання худоби в обґрунтуванні зазначається кількість голів худоби, яка може випасатись на відповідній ділянці території або об'єкта природно-заповідного фонду.
Зазначений перелік документів є вичерпним.
2. Заява та пакет документів, передбачені пунктом 1 розділу II цієї Інструкції, подаються заявником або його уповноваженою особою особисто або надсилаються поштовим відправленням до Міндовкілля не пізніше 01 жовтня у разі використання природних ресурсів у поточному році та після 01 жовтня у разі використання природних ресурсів у наступному році.
Для територій, що зазнали аварій, стихійного лиха, пошкоджених верховою лісовою пожежею, заява з пакетом документів можуть подаватися протягом року.
3. Затвердження лімітів здійснюється щорічно на безоплатній основі на кожний вид спеціального використання природних ресурсів.
4. Граничний строк затвердження ліміту становить п'ятнадцять робочих днів.
5. Міндовкілля здійснює попередній розгляд заяви та пакету документів, та у разі наявності підстав для доопрацювання лімітів, заява повертається заявникові з письмовим зазначенням підстав щодо його доопрацювання.
Підставами для доопрацювання ліміту є:
подання заяви та пакету документів про затвердження ліміту на види використання природних ресурсів та їх місце розташування, які суперечать цільовому призначенню територій та об'єктів природно-заповідного фонду;
подання заявником неповного пакета документів, перелік яких зазначений у пунктом 1 розділу II цієї Інструкції;
виявлення в документах, поданих заявником, недостовірних відомостей;
необґрунтоване перевищення проектом ліміту обсягів використання природних ресурсів, встановлених проектом організації території установи природно-заповідного фонду, якщо його розробку передбачено Законом України "Про природно-заповідний фонд України" (2456-12) ;
порушення терміну, зазначеного у пункті 2 розділу II цієї Інструкції, подання заяви та пакету документів, передбачених пунктом 1 розділу II цієї Інструкції.
У разі усунення причин, що стали підставою для доопрацювання ліміту, заявник може повторно подати заяву з пакетом документів.
Рішення про відмову у затвердженні ліміту оформлюється наказом Міндовкілля.
6. Після затвердження ліміту Міндовкілля надсилає поштовим відправленням два примірники заявнику, один примірник зберігає в себе та надсилає його копії Державній екологічній інспекції України та відповідній обласній, Київській або Севастопольській міській державній адміністрації.
Затверджений ліміт оприлюднюється на офіційному вебсайті Міндовкілля.
7. Для установ природно-заповідного фонду загальнодержавного значення ліміт визначається з урахуванням затверджених (погоджених) Міндовкілля проєктів організації їх територій.
Для інших територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, що не мають спеціальних адміністрацій для їх управління, ліміт визначається відповідно до затверджених положень про них.
Для новостворених установ природно-заповідного фонду до розроблення та затвердження проєктів організації їх території ліміт установлюється відповідно до затверджених положень про них.
8. Звіт про використані природні ресурси відповідно до затверджених лімітів заявники надсилають поштовим відправленням Міндовкілля у термін до 01 лютого року, наступного за роком використання лімітів за формою, згідно із додатком 2.
Директор Департаменту
природно-заповідного фонду
Е. Арустамян
Додаток 1
до Інструкції про застосування порядку
установлення лімітів на використання
природних ресурсів у межах територій
та об'єктів природно-заповідного фонду
загальнодержавного значення
(пункт 1 розділу II)

ЛІМІТ

на використання природних ресурсів у межах

( Див. текст (z0865-20F63) )
Додаток 2
до Інструкції про застосування порядку
установлення лімітів на використання
природних ресурсів у межах територій
та об'єктів природно-заповідного фонду
загальнодержавного значення
(пункт 8 розділу II)

ЗВІТ

про використання природних ресурсів

( Див. текст (z0865-20F64) )