БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
17.08.2020 № 509
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 вересня 2020 р.
за № 861/35144

Про затвердження Порядку планування митними органами документальних виїзних перевірок

Відповідно до частини третьої статті 346 Митного кодексу України (4495-17) , підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375 (375-2014-п) , НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок планування митними органами документальних виїзних перевірок, що додається.
2. Департаменту митної політики забезпечити в установленому порядку:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної митної служби України.
Міністр
С. Марченко
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови
Державної митної служби України
І. Муратов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
17 серпня 2020 року № 509
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 вересня 2020 р.
за № 861/35144

ПОРЯДОК

планування митними органами документальних виїзних перевірок

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено з метою забезпечення єдиного підходу до формування Держмитслужбою квартальних планів-графіків проведення документальних планових виїзних перевірок підприємств щодо дотримання ними вимог законодавства України з питань митної справи, у тому числі своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних та інших платежів, а також пені, контроль за справлянням яких покладено на митні органи.
2. Організація роботи з документами здійснюється з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 (55-2018-п) "Деякі питання документування управлінської діяльності".

II. Формування квартального плану-графіка територіальними органами Держмитслужби

1. Квартальний план-графік документальних планових виїзних перевірок Держмитслужби (далі - план-графік документальних перевірок Держмитслужби) формується з пропозицій територіальних органів та структурних підрозділів Держмитслужби, який затверджує Голова Держмитслужби, або особа, яка виконує його обов’язки.
План-графік документальних перевірок Держмитслужби доводить до митниць уповноважений структурний підрозділ Держмитслужби, до функціональних повноважень якого належать організація та проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства з питань митної справи (далі - уповноважений підрозділ Держмитслужби).
2. Затверджений план-графік документальних перевірок Держмитслужби за формою згідно з додатком 1 надсилається для виконання митницям до 15 числа останнього місяця кварталу, що передує кварталу, у якому буде проведено такі перевірки.
3. Розподіл трудових ресурсів для проведення документальних планових виїзних перевірок здійснюється зважаючи на наявну штатну чисельність відповідного підрозділу, що проводить такі перевірки.
Керівники митниць зобов’язані забезпечити належне якісне планування та участь необхідної кількості посадових осіб у проведенні таких перевірок.
4. Підставами для включення до плану-графіка документальних перевірок Держмитслужби за результатами аналізу зовнішньоекономічних операцій підприємств із застосуванням системи управління ризиками є:
оформлення митних декларацій із звільненням від сплати митних платежів та використанням пільг;
оформлення митних декларацій із розстроченням сплати митних платежів;
митне оформлення товарів із ризиком неправильної класифікації згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (674а-20) (далі - УКТ ЗЕД), що впливає на надходження митних платежів до бюджету;
митне оформлення товарів із ризиком недекларування або недостовірного декларування складових митної вартості товарів;
митне оформлення товарів з ризиком декларування їх митної вартості нижчої, ніж вартість ідентичних або подібних (аналогічних) товарів;
митне оформлення товарів за кодами згідно з УКТ ЗЕД (674а-20) , що передбачають їх цільове використання;
наявність інформації про виплачені доходи (прибутки) на користь нерезидентів;
наявність прийнятих митним органом рішень про коригування митної вартості товарів, рішень про визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД (674а-20) , карток відмови у прийнятті митної декларації, митному оформленні, випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення підприємства;
наявність висновку щодо дослідження проб (зразків) імпортованих товарів;
неподання у визначений законодавством термін додаткових декларацій до оформлених попередніх, тимчасових, спрощених або періодичних митних декларацій;
наявність протоколів про порушення митних правил, встановлених статтями 469, 470, 472, 474, 478, 480 - 485 Митного кодексу України (4495-17) , які свідчать про порушення митних правил посадовими особами платника податків, декларантами;
наявність інформації, отриманої у передбаченому законодавством порядку, що може свідчити про можливе порушення законодавства з питань митної справи України та/або про можливе застосування схем мінімізації сплати митних платежів;
наявність порушень законодавства з питань митної справи України, встановлених за результатами попередніх документальних перевірок, пост-митного контролю;
наявність анульованих, відкликаних митних декларацій.
5. До плану-графіка документальних перевірок Держмитслужби включаються підприємства не частіше одного разу на 12 місяців.
Такі перевірки проводяться комплексно з питань митної справи за визначений період з урахуванням строків давності, встановлених статтею 102 Податкового кодексу України (2755-17) .
Забороняється включення до плану-графіка документальних перевірок Держмитслужби підприємства за окремими операціями зовнішньоекономічної діяльності.
6. У разі планування перевірок одного й того самого підприємства митними, іншими контролюючими органами та органами державного фінансового контролю у звітному періоді такі перевірки проводять зазначені органи одночасно.

III. Порядок відбору до плану-графіка підприємств

1. До плану-графіка документальних перевірок Держмитслужби включаються підприємства з урахуванням проведеної оцінки ризиків з використанням системи управління ризиками відповідно до глави 52 Митного кодексу України (4495-17) та пунктів 4-6 розділу ІІ цього Порядку.
2. Структурні підрозділи Держмитслужби надають уповноваженому підрозділу Держмитслужби не пізніше 01 числа першого місяця кварталу, що передує кварталу, у якому будуть проводитися такі перевірки, аргументовані пропозиції щодо можливого порушення законодавства з питань митної справи підприємствами для врахування їх під час формування плану-графіка документальних перевірок Держмитслужби.
3. Перелік підприємств не пізніше 15 числа першого місяця кварталу, що передує кварталу, уповноважений підрозділ Держмитслужби направляє до митниць для використання під час надання пропозицій до плану-графіка документальних перевірок Держмитслужби на наступний квартал.
4. Митниці опрацьовують перелік підприємств, отриманих від Держмитслужби, з урахуванням власних напрацювань, відбираючи підприємства для включення їх до плану-графіка документальних перевірок Держмитслужби на відповідний квартал.
Пропозиції до плану-графіка документальних перевірок Держмитслужби за формою згідно з додатком 2 митниці надсилають до Держмитслужби не пізніше 01 числа другого місяця кварталу, що передує кварталу, у якому буде проведено такі перевірки.
Пропозиції до плану-графіка документальних перевірок Держмитслужби супроводжуються довідкою щодо відібраних підприємств з інформацією за попередні три роки їх зовнішньоекономічної діяльності щодо:
кількості та характеру зовнішньоекономічних операцій за період, який підлягає перевірці (кількість митних декларацій із зазначенням загальної фактурної та митної вартості, умов поставки, характеру угоди (у розрізі митних режимів), пільг, типових товарів, щодо яких здійснено зовнішньоекономічні операції);
можливих порушень законодавства з питань митної справи;
попередніх результатів проведених перевірок із дотримання вимог законодавства України з питань митної справи та стану їх сплати;
інших обґрунтувань щодо необхідності включення до плану-графіка документальних перевірок Держмитслужби.
5. Уповноважений підрозділ Держмитслужби опрацьовує отримані від митниць пропозиції щодо включення підприємств до плану-графіка документальних перевірок Держмитслужби на відповідний квартал та за необхідності вносить обґрунтовані зміни.
6. Затверджений план-графік документальних перевірок Держмитслужби доводиться до територіальних органів Держмитслужби у терміни та за формою, визначені пунктом 2 розділу II цього Порядку, для виконання.
Директор
Департаменту митної політики
О. Москаленко
Додаток 1
до Порядку планування митними
органами документальних
виїзних перевірок
(пункт 2 розділу II)

ПЛАН-ГРАФІК

документальних перевірок Держмитслужби на _____ квартал 20___ року

№ з/п
Код митниці
Найменування юридичної особи або власне ім’я, прізвище фізичної особи/фізичної особи - підприємця
Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків/ серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону; обліковий номер, присвоєний митним органом
Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи/ фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса)
Місяць початку проведення перевірки
Період, який підлягає перевірці
Тривалість проведення перевірки
1
2
3
4
5
6
7
8
Додаток 2
до Порядку планування митними
органами документальних
виїзних перевірок
(пункт 4 розділу III)

ПРОПОЗИЦІЇ

до плану-графіка документальних перевірок Держмитслужби

________________________________________________

(назва митниці)

на____квартал 20____року

№ з/п
Найменування юридичної особи або власне ім’я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця
Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону); обліковий номер, присвоєний митним органом
Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи/ фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса)
Місяць початку проведення перевірки
Період, який підлягає перевірці
1
2
3
4
5
6
Найменування посади
уповноваженої особи митниці
_______
(підпис)
____________________
(власне ім’я, прізвище)