БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 16 вересня 2020 р. № 827
Київ

Про внесення змін до Положення про інтегровану систему електронної ідентифікації та Положення про Міністерство цифрової трансформації України

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Положення про інтегровану систему електронної ідентифікації (546-2019-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 р. № 546 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 52, ст. 1790; 2020 р., № 2, ст. 68, № 19, ст. 741), та Положення про Міністерство цифрової трансформації України (856-2019-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 р. № 856 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 80, ст. 2736; 2020 р., № 19, ст. 741, № 55, ст. 1714), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 49
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2020 р. № 827

ЗМІНИ,

що вносяться до Положення про інтегровану систему електронної ідентифікації та Положення про Міністерство цифрової трансформації України

1. У Положенні про інтегровану систему електронної ідентифікації (546-2019-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 р. № 546:
1) у пункті 2:
абзац п’ятнадцятий викласти в такій редакції:
"Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про інформацію" (2657-12) , "Про Національну програму інформатизації" (74/98-ВР) , "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (80/94-ВР) , "Про телекомунікації" (1280-15) , "Про захист персональних даних" (2297-17) , "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) , "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України" (2163-19) , "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (5492-17) , вимогах у сфері електронних довірчих послуг (992-2018-п) , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2018 р. № 992 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 98, ст. 3227).";
2) у пункті 7:
підпункт 2 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"модернізацію програмного забезпечення системи;".
У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим;
підпункт 4 виключити;
3) у пункті 15:
абзац сьомий викласти в такій редакції:
"отримання та передачу відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про керівника юридичної особи, керівника її відокремленого підрозділу, інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, керівника громадського формування, що не має статусу юридичної особи, інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичну особу - підприємця, осіб, які можуть вчиняти дії від імені фізичної особи - підприємця (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, найменування посади (для керівника), дата призначення або набуття повноважень (для керівника), дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для фізичної особи - підприємця), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), а також про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, і фізичної особи - підприємця;";
доповнити пункт абзацами такого змісту:
"верифікацію з використанням інформації Єдиного державного демографічного реєстру відомостей про прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) особи, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, реквізити паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, оформлених із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру, дійсність зазначених документів;
отримання та передачу відомостей про викрадені (втрачені) документи за зверненнями громадян з єдиної інформаційної системи МВС для встановлення факту втрати або викрадення паспортів громадянина України;
отримання та передачу відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків для підтвердження даних щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті).";
4) пункт 16 викласти в такій редакції:
"16. Доступ суб’єктів взаємодії до системи надається відповідно до регламенту роботи системи на підставі договору, укладеного з технічним адміністратором системи.
За приєднання інформаційно-телекомунікаційних систем суб’єктів взаємодії (крім інформаційно-телекомунікаційних систем, які реалізують схеми електронної ідентифікації) до системи та використання ресурсів системи суб’єктами взаємодії (крім суб’єктів взаємодії, зазначених в абзацах четвертому - сьомому пункту 8 цього Положення) справляється плата у розмірах, визначених технічним адміністратором системи за погодженням з держателем системи.
Від плати за приєднання до системи та використання її ресурсів звільняються органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи.";
5) абзац четвертий пункту 21 викласти в такій редакції:
"підсистеми верифікації відомостей щодо фізичних і юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, які є користувачами системи;";
6) пункт 24 викласти в такій редакції:
"24. Підсистема верифікації відомостей щодо фізичних і юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, які є користувачами системи, забезпечує:
отримання та передачу відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про керівника юридичної особи, керівника її відокремленого підрозділу, інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, керівника громадського формування, що не має статусу юридичної особи, інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичну особу - підприємця, осіб, які можуть вчиняти дії від імені фізичної особи - підприємця (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, найменування посади (для керівника), дата призначення або набуття повноважень (для керівника), дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для фізичної особи - підприємця), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), а також про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, і фізичної особи - підприємця в осіб, які звертаються до інформаційно-телекомунікаційних систем суб’єктів взаємодії з використанням засобів електронної ідентифікації, за запитами відповідних інформаційно-телекомунікаційних систем з метою проведення перевірки повноважень таких осіб;
верифікацію з використанням інформації Єдиного державного демографічного реєстру відомостей про прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) особи, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, реквізити паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, оформлених із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру, дійсність зазначених документів, виданих особам, які звертаються до інформаційно-телекомунікаційних систем суб’єктів взаємодії з використанням засобів електронної ідентифікації, за запитами відповідних інформаційно-телекомунікаційних систем, що передаються до Єдиного державного демографічного реєстру засобами єдиної інформаційної системи МВС, з метою проведення перевірки відомостей про таких осіб;
отримання та передачу відомостей про викрадені (втрачені) документи за зверненнями громадян з єдиної інформаційної системи МВС для встановлення факту втрати або викрадення паспортів громадянина України, виданих фізичним особам, які звертаються до інформаційно-телекомунікаційних систем суб’єктів взаємодії з використанням засобів електронної ідентифікації, за запитами відповідних інформаційно-телекомунікаційних систем з метою проведення перевірки відомостей про таких осіб;
отримання та передачу відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків для підтвердження даних щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті), присвоєного (виданого) особам, які звертаються до інформаційно-телекомунікаційних систем суб’єктів взаємодії з використанням засобів електронної ідентифікації, за запитами відповідних інформаційно-телекомунікаційних систем з метою проведення перевірки відомостей про таких осіб.
Інформаційна взаємодія інтегрованої системи електронної ідентифікації та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, інтегрованої системи електронної ідентифікації та Державного реєстру фізичних осіб - платників податків здійснюється згідно з Порядком організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (357-2018-п) , затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 357 "Деякі питання організації електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів" (Офіційний вісник України, 2018 р., № 41, ст. 1450).
Порядок інформаційної взаємодії інтегрованої системи електронної ідентифікації, Єдиного державного демографічного реєстру та єдиної інформаційної системи МВС встановлюється Мінцифри та МВС з урахуванням вимог пункту 19 Порядку ведення Єдиного державного демографічного реєстру та надання з нього інформації, взаємодії між уповноваженими суб’єктами, а також здійснення ідентифікації та верифікації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 р. № 784 (784-2017-п) (Офіційний вісник України, 2017 р., № 86, ст. 2610).
Суб’єкти взаємодії здійснюють обробку та забезпечують захист персональних даних, переданих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, Єдиного державного демографічного реєстру, єдиної інформаційної системи МВС та Державного реєстру фізичних осіб - платників податків за допомогою підсистеми верифікації відомостей щодо фізичних і юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, які є користувачами системи, відповідно до вимог законодавства про захист персональних даних.".
2. Пункт 4 Положення про Міністерство цифрової трансформації України (856-2019-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 р. № 856 "Питання Міністерства цифрової трансформації", доповнити підпунктом 21-1 такого змісту:
"21-1) погоджує розміри плати за приєднання до інтегрованої системи електронної ідентифікації та використання ресурсів цієї системи;".