БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.07.2020 № 1326

Про затвердження положень про структурні підрозділи директорату розвитку ринку праці та зайнятості

Відповідно до пункту 9 та підпункту 16 пункту 13 Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (459-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 (зі змінами), НАКАЗУЮ:
1. Затвердити положення, що додаються, про такі структурні підрозділи директорату розвитку ринку праці та зайнятості:
експертна група з питань трудової міграції;
експертна група з питань продуктивної зайнятості;
експертна група з питань професійного розвитку протягом життя;
експертна група з питань аналізу ринку праці;
експертна група з питань соціального діалогу.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Державний секретар
К. Мар'євич
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
14.07.2020 № 1326

ПОЛОЖЕННЯ

про експертну групу з питань трудової міграції директорату розвитку ринку праці та зайнятості

1. Загальні положення

1.1. Експертна група з питань трудової міграції (далі - експертна група) є структурним підрозділом директорату розвитку ринку праці та зайнятості (далі - директорат) Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Мінекономіки).
1.2. Експертна група у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономіки, Положенням про директорат (v0766915-20) , а також цим Положенням.
1.3. Чисельність експертної групи визначається відповідно до штатного розпису Мінекономіки.
1.4. Державні службовці та інші працівники експертної групи здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції експертної групи

2.1. Завданнями експертної групи є:
участь у забезпеченні формування державної політики на основі постійного аналізу стану справ у сфері трудової міграції (надалі - сфера компетенції експертної групи), вироблення альтернативних варіантів розв'язання існуючих проблем;
здійснення моніторингу та оцінювання результатів реалізації державної політики у сфері компетенції експертної групи, розроблення пропозицій щодо її продовження або коригування;
забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері компетенції експертної групи.
2.2. Експертна група відповідно до покладених на неї завдань:
здійснює постійний аналіз стану справ у сфері компетенції експертної групи, включаючи політичні, правові, фінансові, організаційні та інші аспекти;
аналізує існуючі та виявляє нові проблеми у сфері компетенції експертної групи на основі дослідження статистичних даних, звернень державних органів, сторін соціального діалогу, підприємств, установ, організацій, громадян, інших джерел інформації;
формує пропозиції щодо альтернативних варіантів розв'язання виявлених проблем, здійснює оцінку їх переваг та ризиків, враховуючи сучасні європейські підходи до регулювання ринку праці, а також досвід провідних країн світу у цій сфері;
визначає коло заінтересованих сторін, що є об'єктами впливу у сфері компетенції експертної групи;
забезпечує координацію діяльності центральних органів виконавчої влади, державної служби зайнятості щодо формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері компетенції експертної групи;
проводить консультації із заінтересованими сторонами з метою залучення їх до процесу формування державної політики у сфері компетенції експертної групи, вивчає, узагальнює і враховує результати таких консультацій під час аналізу стану справ у цій сфері та визначає альтернативні варіанти розв'язання існуючих проблем;
забезпечує здійснення фахових комунікацій в межах компетенції у сфері компетенції експертної групи;
розробляє пропозиції щодо формування державної політики за результатами проведеного аналізу стану справ у сфері компетенції експертної групи, узгодження інтересів, цілей та шляхів розв'язання існуючих проблем, готує відповідні проекти документів державної політики, аналітичні, інформаційні, довідкові та інші матеріали та подає їх на розгляд керівництва директорату;
розвиває спільні міжсекторальні ініціативи в рамках Мінекономіки, з іншими центральними органами виконавчої влади у сфері компетенції експертної групи;
здійснює аналіз нормативно-правових актів у сфері компетенції експертної групи з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнює практику застосування законодавства, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та готує відповідні проекти законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, актів Мінекономіки;
забезпечує узгодженість проектів документів державної політики та проектів актів законодавства, що ним розробляються, з цілями та пріоритетами, визначеними Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планами пріоритетних дій Уряду, іншими документами державної політики, зобов'язаннями України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (984_011) (далі - Угода про асоціацію), іншими міжнародними зобов'язаннями України;
здійснює моніторинг та оцінювання результатів державної політики у сфері компетенції експертної групи за визначеними показниками досягнення поставлених цілей, готує пропозиції щодо продовження або коригування державної політики;
бере участь у заходах з інформування громадськості щодо засад державної політики Мінекономіки, готує методичні рекомендації та необхідні роз'яснення в межах компетенції експертної групи;
здійснює заходи в межах компетенції щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу відповідно до зобов'язань України в рамках Угоди про асоціацію (984_011) , вивчає європейський досвід у сфері компетенції експертної групи;
готує проекти відповідей на запити Міжнародної організації праці з питань застосування норм ратифікованих Україною міжнародних конвенцій і рекомендацій з питань компетенції експертної групи, а також проекти щорічних доповідей про виконання положень ратифікованих конвенцій;
висловлює в межах компетенції експертної групи позицію щодо проектів документів державної політики та актів законодавства, що готуються іншими структурними підрозділами апарату Мінекономіки або іншими державними органами та подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, а також законопроектів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи. Готує зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;
бере участь у процесі стратегічного планування, готує пропозиції до планів пріоритетних дій Уряду та планів діяльності Мінекономіки з питань, що належать до компетенції експертної групи;
бере участь у розробленні проектів (програм) міжнародної технічної допомоги у сфері компетенції експертної групи, проведенні моніторингу щодо стану реалізації таких проектів;
здійснює координацію залучення, надання та використання міжнародної технічної допомоги у сфері компетенції експертної групи;
здійснює обмін досвідом щодо формування політики у сфері компетенції експертної групи з експертами інших країн, участь у засіданнях профільних міжнародних організацій, членом яких є Україна, у визначеному законодавством порядку;
забезпечує взаємодію з Державним центром зайнятості, Міжнародною організацією праці, Міжнародною організацією міграції, суб'єктами господарювання, що надають послуги з посередництва з працевлаштування та їх об'єднаннями, підприємствами, установами, організаціями, профспілками, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями з питань, що належать до сфери компетенції експертної групи;
виступає в установленому порядку замовником науково-дослідних робіт з питань, що належать до сфери компетенції експертної групи;
виконує інші функції відповідно до покладених на неї завдань.

3. Права експертної групи

Експертна група для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:
отримувати від структурних підрозділів Мінекономіки, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, профспілок, організацій роботодавців та їх об'єднань, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та підпорядкування інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на експертну групу завдань і функцій;
ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до сфери компетенції експертної групи;
за дорученням керівництва Мінекономіки та директорату представляти Мінекономіки в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських об'єднаннях, галузевих об'єднаннях, профспілках, організаціях роботодавців та їх об'єднаннях, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності та підпорядкування, в органах державної влади іноземних держав, на іноземних підприємствах та в їх об'єднаннях, у профільних іноземних установах та міжнародних організаціях, у іноземних дипломатичних представництвах та представництвах міжнародних організацій в Україні;
залучати в установленому порядку спеціалістів інших структурних підрозділів Мінекономіки, центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування (за погодженням з їх керівниками), учених, фахівців, експертів проектів міжнародної технічної допомоги, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) для підготовки проектів відповідних актів або документів, що належать до сфери компетенції експертної групи;
здійснювати інші повноваження відповідно до законодавства.

4. Керівництво експертною групою

4.1. Експертну групу очолює керівник експертної групи, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономіки.
4.2. Керівник експертної групи повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.
4.3. Керівник експертної групи безпосередньо підпорядкований генеральному директору директорату.
4.4. Керівник експертної групи:
здійснює керівництво роботою експертної групи і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;
організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономіки та генерального директора директорату, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в експертній групі;
дає письмові та усні доручення в межах своєї компетенції, що є обов'язковими для виконання державними службовцями та іншими працівниками експертної групи;
розподіляє обов'язки між державними службовцями та іншими працівниками експертної групи;
доповідає генеральному директору директорату з питань, що належать до сфери компетенції експертної групи;
вносить генеральному директору директорату пропозиції про заохочення державних службовців та інших працівників експертної групи, їх преміювання, застосування заходів стягнення за порушення трудової і виробничої дисципліни;
забезпечує додержання державними службовцями та іншими працівниками експертної групи правил внутрішнього службового розпорядку;
за дорученням керівництва Мінекономіки та генерального директора директорату здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до сфери компетенції експертної групи;
забезпечує разом з департаментом кадрового забезпечення в експертній групі роботу з добору, розстановки кадрів та їх професійного розвитку;
визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та інших працівників експертної групи, погоджує їх посадові інструкції;
погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців та інших працівників експертної групи, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;
погоджує подання, підготовлене департаментом кадрового забезпечення, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які знаходяться у його безпосередньому підпорядкуванні;
здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців експертної групи.
4.5. У разі тимчасової відсутності керівника експертної групи (хвороба, відрядження, відпустка тощо) його обов'язки виконує один Із державних експертів відповідно до подання генерального директора директорату та наказу державного секретаря Мінекономіки.
4.6. Керівник експертної групи має право підпису документів з питань, що належать до сфери компетенції експертної групи, які надсилаються від імені експертної групи на адресу інших експертних груп, управлінь, відділів та секторів Мінекономіки, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
14.07.2020 № 1326

ПОЛОЖЕННЯ

про експертну групу з питань продуктивної зайнятості директорату розвитку ринку праці та зайнятості

1. Загальні положення

1.1. Експертна група з питань продуктивної зайнятості (далі - експертна група) є структурним підрозділом директорату розвитку ринку праці та зайнятості (далі - директорат) Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Мінекономіки).
1.2. Експертна група у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономіки, Положенням про директорат (v0766915-20) , а також цим Положенням.
1.3. Чисельність експертної групи визначається відповідно до штатного розпису Мінекономіки.
1.4. Державні службовці та інші працівники експертної групи здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції експертної групи

2.1. Завданнями експертної групи є:
участь у забезпеченні формування державної політики на основі постійного аналізу стану справ у сфері продуктивної зайнятості та скорочення безробіття, соціального захисту від безробіття, удосконаленні роботи державної служби зайнятості, координації її діяльності (далі - сфера компетенції експертної групи), вироблення альтернативних варіантів розв'язання існуючих проблем;
розробка та внесення в установленому порядку генеральному директору директорату пропозицій щодо зайнятості населення, у тому числі соціального захисту від безробіття;
забезпечення подання в установленому порядку Кабінету Міністрів України для затвердження проекту бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;
проведення аналізу виконання державних соціальних гарантій, які передбачають надання соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі безробіття з незалежних від них обставин;
здійснення моніторингу та оцінювання результатів реалізації державної політики у сфері компетенції експертної групи, розроблення пропозицій щодо її продовження або коригування;
забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері компетенції експертної групи.
2.2. Експертна група відповідно до покладених на неї завдань:
здійснює постійний аналіз стану справ у сфері компетенції експертної групи, включаючи політичні, правові, фінансові, організаційні та інші аспекти;
аналізує існуючі та виявляє нові проблеми у сфері компетенції експертної групи на основі дослідження статистичних даних, звернень державних органів, сторін соціального діалогу, підприємств, установ, організацій, громадян, інших джерел інформації;
формує пропозиції щодо альтернативних варіантів розв'язання виявлених проблем, здійснює оцінку їх переваг та ризиків, враховуючи сучасні європейські підходи до регулювання ринку праці, а також досвід провідних країн світу у цій сфері;
визначає коло заінтересованих сторін, що є об'єктами впливу у сфері компетенції експертної групи;
забезпечує координацію діяльності центральних органів виконавчої влади, державної служби зайнятості щодо формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері компетенції експертної групи;
проводить консультації із заінтересованими сторонами з метою залучення їх до процесу формування державної політики у сфері компетенції експертної групи, вивчає, узагальнює і враховує результати таких консультацій під час аналізу стану справ у цій сфері та визначає альтернативні варіанти розв'язання існуючих проблем;
забезпечує здійснення фахових комунікацій в межах компетенції у сфері компетенції експертної групи;
розробляє пропозиції щодо формування державної політики за результатами проведеного аналізу стану справ у сфері компетенції експертної групи, узгодження інтересів, цілей та шляхів розв'язання існуючих проблем, готує відповідні проекти документів державної політики, аналітичні, інформаційні, довідкові та інші матеріали та подає їх на розгляд керівництва директорату;
розвиває спільні міжсекторальні ініціативи в рамках Мінекономіки, з іншими центральними органами виконавчої влади у сфері компетенції експертної групи;
здійснює аналіз нормативно-правових актів у сфері компетенції експертної групи з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнює практику застосування законодавства, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та готує відповідні проекти законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, актів Мінекономіки;
забезпечує узгодженість проектів документів державної політики та проектів актів законодавства, що ним розробляються, з цілями та пріоритетами, визначеними Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планами пріоритетних дій Уряду, іншими документами державної політики, зобов'язаннями України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (984_011) (далі - Угода про асоціацію), іншими міжнародними зобов'язаннями України;
здійснює моніторинг та оцінювання результатів державної політики у сфері компетенції експертної групи за визначеними показниками досягнення поставлених цілей, готує пропозиції щодо продовження або коригування державної політики;
бере участь у заходах з інформування громадськості щодо засад державної політики Мінекономіки, готує методичні рекомендації та необхідні роз'яснення в межах компетенції експертної групи;
здійснює заходи в межах компетенції щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу відповідно до зобов'язань України в рамках Угоди про асоціацію (984_011) , вивчає європейський досвід у сфері компетенції експертної групи;
готує проекти відповідей на запити Міжнародної організації праці з питань застосування норм ратифікованих Україною міжнародних конвенцій і рекомендацій з питань компетенції експертної групи, а також проекти щорічних доповідей про виконання положень ратифікованих конвенцій;
висловлює в межах компетенції експертної групи позицію щодо проектів документів державної політики та актів законодавства, що готуються іншими структурними підрозділами апарату Мінекономіки або іншими державними органами та подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, а також законопроектів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи. Готує зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;
бере участь у процесі стратегічного планування, готує пропозиції до планів пріоритетних дій Уряду та планів діяльності Мінекономіки з питань, що належать до компетенції експертної групи;
бере участь у розробленні проектів (програм) щодо залучення міжнародної технічної допомоги у сфері компетенції експертної групи, проведенні моніторингу щодо стану реалізації таких проектів;
здійснює обмін досвідом щодо формування політики у сфері компетенції експертної групи з експертами інших країн, участь у засіданнях профільних міжнародних організацій, членом яких є Україна, у визначеному законодавством порядку;
забезпечує взаємодію з Державним центром зайнятості, Міжнародною організацією праці, суб'єктами господарювання, що надають послуги з посередництва з працевлаштування та їх об'єднаннями, підприємствами, установами, організаціями, профспілками, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями з питань, що належать до сфери компетенції експертної групи;
виступає в установленому порядку замовником науково-дослідних робіт з питань, що належать до сфери компетенції експертної групи;
виконує інші функції відповідно до покладених на неї завдань.

3. Права експертної групи

Експертна група для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:
отримувати від структурних підрозділів Мінекономіки, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, профспілок, організацій роботодавців та їх об'єднань, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та підпорядкування інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на експертну групу завдань і функцій;
ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до сфери компетенції експертної групи;
за дорученням керівництва Мінекономіки та директорату представляти Мінекономіки в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських об'єднаннях, галузевих об'єднаннях, профспілках, організаціях роботодавців та їх об'єднаннях, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності та підпорядкування, в органах державної влади іноземних держав, на іноземних підприємствах та в їх об'єднаннях, у профільних іноземних установах та міжнародних організаціях, у іноземних дипломатичних представництвах та представництвах міжнародних організацій в Україні;
залучати в установленому порядку спеціалістів інших структурних підрозділів Мінекономіки, центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування (за погодженням з їх керівниками), учених, фахівців, експертів проектів міжнародної технічної допомоги, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) для підготовки проектів відповідних актів або документів, що належать до сфери компетенції експертної групи;
здійснювати інші повноваження відповідно до законодавства.

4. Керівництво експертною групою

4.1. Експертну групу очолює керівник експертної групи, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономіки.
4.2. Керівник експертної групи повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.
4.3. Керівник експертної групи безпосередньо підпорядкований генеральному директору директорату.
4.4. Керівник експертної групи:
здійснює керівництво роботою експертною групою і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;
організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономіки та генерального директора директорату, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в експертній групі;
дає письмові та усні доручення в межах своєї компетенції, що є обов'язковими для виконання державними експертами, головними, провідними спеціалістами експертної групи;
розподіляє обов'язки між державними службовцями та іншими працівниками експертної групи;
доповідає генеральному директору директорату з питань, що належать до сфери компетенції експертної групи;
вносить генеральному директору директорату пропозиції про заохочення державних службовців та інших працівників експертної групи їх преміювання, застосування заходів стягнення за порушення трудової і виробничої дисципліни;
забезпечує додержання державними службовцями та іншим працівникам експертної групи правил внутрішнього службового розпорядку;
за дорученням керівництва Мінекономіки та генерального директора директорату здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до сфери компетенції експертної групи;
забезпечує разом з департаментом кадрового забезпечення в експертній групі роботу з добору, розстановки кадрів та їх професійного розвитку;
визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та інших працівників експертної групи, погоджує їх посадові інструкції;
погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців та інших працівників експертної групи, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;
погоджує подання, підготовлене департаментом кадрового забезпечення, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які знаходяться у його безпосередньому підпорядкуванні;
здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців експертної групи.
4.5. У разі тимчасової відсутності керівника експертної групи (хвороба, відрядження, відпустка тощо) його обов'язки виконує один із державних експертів відповідно до подання генерального директора директорату та наказу державного секретаря Мінекономіки.
4.6. Керівник експертної групи має право підпису документів з питань, що належать до сфери компетенції експертної групи, які надсилаються від імені експертної групи на адресу інших експертних груп, управлінь, відділів та секторів Мінекономіки, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
14.07.2020 № 1326

ПОЛОЖЕННЯ

про експертну групу з питань професійного розвитку протягом життя директорату розвитку ринку праці та зайнятості

1. Загальні положення

1.1. Експертна група з питань професійного розвитку протягом життя (далі - експертна група) є структурним підрозділом директорату розвитку ринку праці та зайнятості (далі - директорат) Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Мінекономіки).
1.2. Експертна група у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономіки, Положенням про директорат (v0766915-20) , а також цим Положенням.
1.3. Чисельність експертної групи визначається відповідно до штатного розпису Мінекономіки.
1.4. Державні службовці та інші працівники експертної групи здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції експертної групи

2.1. Завданнями експертної групи є:
участь у забезпеченні формування державної політики на основі постійного аналізу стану справ у сферах професійного навчання працівників, професійного розвитку протягом життя, професійного навчання безробітних, професійної орієнтації населення, підтвердження результатів неформального навчання, професійної класифікації робіт і професій (надалі - сфера компетенції експертної групи), вироблення альтернативних варіантів розв'язання існуючих проблем;
здійснення моніторингу та оцінювання результатів реалізації державної політики у сфері компетенції експертної групи, розроблення пропозицій щодо її продовження або коригування;
забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері компетенції експертної групи.
2.2. Експертна група відповідно до покладених на неї завдань:
здійснює постійний аналіз стану справ у сфері компетенції експертної групи, включаючи політичні, правові, фінансові, організаційні та інші аспекти;
аналізує існуючі та виявляє нові проблеми у сфері компетенції експертної групи на основі дослідження статистичних даних, звернень державних органів, сторін соціального діалогу, підприємств, установ, організацій, громадян, інших джерел інформації;
розробляє пропозиції щодо формування державної політики за результатами проведеного аналізу стану справ у сфері компетенції експертної групи, узгодження інтересів, цілей та шляхів розв'язання існуючих проблем, готує відповідні проекти документів державної політики, аналітичні, інформаційні, довідкові та інші матеріали та подає їх на розгляд керівництва директорату;
формує пропозиції щодо альтернативних варіантів розв'язання виявлених проблем, здійснює оцінку їх переваг та ризиків, враховуючи сучасні європейські підходи до регулювання ринку праці, а також досвід провідних країн світу у цій сфері;
визначає коло заінтересованих сторін, що є об'єктами впливу у сфері компетенції експертної групи;
бере участь в опрацюванні та погодженні проектів актів законодавства з питань освіти, професійного навчання зареєстрованих безробітних, професійного навчання працівників, професійної орієнтації населення, працевлаштування молоді;
інформує центральні та місцеві органи виконавчої влади, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення державних адміністрацій, соціальних партнерів стосовно питань, що відносяться до компетенції експертної групи;
забезпечує координацію діяльності центральних органів виконавчої влади, державної служби зайнятості щодо формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері компетенції експертної групи;
здійснює співпрацю з соціальними партнерами, міжнародними та громадськими організаціями у сфері компетенції експертної групи;
розробляє в установленому порядку Класифікатор професій та готує пропозиції щодо внесення до нього змін; готує пропозиції щодо організації та нормування праці;
розробляє та готує для затвердження міжгалузеві кваліфікаційні характеристики посад керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців та професій робітників, включених до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників; погоджує галузеві кваліфікаційні характеристики; опрацьовує та готує для затвердження професійні стандарти;
здійснює в установленому порядку замовлення на проведення науково-дослідних робіт у сфері компетенції експертної групи;
забезпечує здійснення фахових комунікацій в межах компетенції експертної групи; забезпечує співпрацю з всеукраїнськими об'єднаннями профспілок, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців у сфері компетенції експертної групи;
розвиває спільні міжсекторальні ініціативи в рамках Мінекономіки, з іншими центральними органами виконавчої влади, сторонами соціального діалогу у сфері компетенції експертної групи;
здійснює аналіз нормативно-правових актів у сфері компетенції експертної групи з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнює практику застосування законодавства, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та готує відповідні проекти законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, актів Мінекономіки;
забезпечує узгодженість проектів документів державної політики та проектів актів законодавства, що ним розробляються, з цілями та пріоритетами, визначеними Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планами пріоритетних дій Уряду, іншими документами державної політики, зобов'язаннями України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (984_011) (далі - Угода про асоціацію), іншими міжнародними зобов'язаннями України;
здійснює моніторинг та оцінювання результатів державної політики у сфері компетенції експертної групи за визначеними показниками досягнення поставлених цілей, готує пропозиції щодо продовження або коригування державної політики;
бере участь у заходах з інформування громадськості щодо засад державної політики Мінекономіки, готує методичні рекомендації та необхідні роз'яснення в межах компетенції експертної групи;
здійснює заходи в межах компетенції щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу відповідно до зобов'язань України в рамках Угоди про асоціацію (984_011) , вивчає європейський досвід у сфері компетенції експертної групи;
висловлює в межах компетенції експертної групи позицію щодо проектів документів державної політики та актів законодавства, що готуються іншими структурними підрозділами апарату Мінекономіки або іншими державними органами та подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, а також законопроектів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи. Готує зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;
здійснює заходи щодо розвитку інформаційної інфраструктури, цифрових технологій, електронного урядування у сфері компетенції експертної групи;
бере участь у процесі стратегічного планування, готує пропозиції до планів пріоритетних дій Уряду та планів діяльності Мінекономіки з питань, що належать до компетенції експертної групи;
бере участь у розробленні проектів (програм) міжнародної технічної допомоги у сфері компетенції експертної групи, проведенні моніторингу щодо стану реалізації таких проектів;
виконує інші функції відповідно до покладених на неї завдань.

3. Права експертної групи

Експертна група для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:
отримувати від структурних підрозділів Мінекономіки, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, профспілок, організацій роботодавців та їх об'єднань, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та підпорядкування інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на експертну групу завдань і функцій;
ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до сфери компетенції експертної групи;
за дорученням керівництва Мінекономіки та директорату представляти Мінекономіки в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських об'єднаннях, галузевих об'єднаннях, профспілках, організаціях роботодавців та їх об'єднаннях, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності та підпорядкування, в органах державної влади іноземних держав, на іноземних підприємствах та в їх об'єднаннях, у профільних іноземних установах та міжнародних організаціях, у іноземних дипломатичних представництвах та представництвах міжнародних організацій в Україні;
залучати в установленому порядку спеціалістів інших структурних підрозділів Мінекономіки, центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування (за погодженням з їх керівниками), учених, фахівців, експертів проектів міжнародної технічної допомоги, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) для підготовки проектів відповідних актів або документів, що належать до сфери компетенції експертної групи;
здійснювати інші повноваження відповідно до законодавства.

4. Керівництво експертною групою

4.1. Експертну групу очолює керівник експертної групи, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономіки.
4.2. Керівник експертної групи повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В", або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.
4.3. Керівник експертної групи безпосередньо підпорядкований генеральному директору директорату.
4.4. Керівник експертної групи:
організовує та забезпечує виконання експертною групою завдань та функцій, визначених у цьому Положенні;
дає письмові та усні доручення в межах своєї компетенції, що є обов'язковими для виконання державними службовцями та іншими працівниками експертної групи;
розподіляє обов'язки між державними службовцями та іншими працівниками експертної групи;
доповідає генеральному директору директорату з питань, що належать до компетенції експертної групи;
забезпечує дотримання державними службовцями та іншими працівниками експертної групи правил внутрішнього службового розпорядку;
здійснює контроль за своєчасним виконанням державними службовцями та іншими працівниками експертної групи завдань та доручень;
за дорученням генерального директора директорату представляє інтереси Мінекономіки в інших органах виконавчої влади на підприємствах, в установах та організаціях з питань, які віднесені до компетенції експертної групи;
вносить генеральному директору директорату пропозиції про заохочення державних службовців та інших працівників експертної групи, їх преміювання, застосування заходів стягнення за порушення трудової і виконавської дисципліни;
забезпечує разом з департаментом кадрового забезпечення в експертній групі роботу з добору, розстановки кадрів та їх професійного розвитку;
визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та інших працівників експертної групи, погоджує їх посадові інструкції;
погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців та інших працівників експертної групи, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;
погоджує подання, підготовлене департаментом кадрового забезпечення, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які знаходяться у його безпосередньому підпорядкуванні;
здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців експертної групи.
4.5. У разі тимчасової відсутності керівника експертної групи (хвороба, відрядження, відпустка тощо) його обов'язки виконує один із державних експертів відповідно до подання генерального директора директорату та наказу державного секретаря Мінекономіки.
4.6. Керівник експертної групи має право підпису документів з питань, що належать до сфери компетенції експертної групи, які надсилаються від імені експертної групи на адресу інших експертних груп, управлінь, відділів та секторів Мінекономіки, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
14.07.2020 № 1326

ПОЛОЖЕННЯ

про експертну групу з питань аналізу ринку праці директорату розвитку ринку праці та зайнятості

1. Загальні положення

1.1. Експертна група з питань аналізу ринку праці (далі - експертна група) є структурним підрозділом директорату розвитку ринку праці та зайнятості (далі -директорат) Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Мінекономіки).
1.2. Експертна група у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) та законами України, указами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономіки, Положенням про директорат (v0766915-20) , а також цим Положенням.
1.3. Чисельність експертної групи визначається відповідно до штатного розпису Мінекономіки.
1.4. Державні службовці та інші працівники експертної групи здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції експертної групи

2.1. Завданнями експертної групи є:
участь у забезпеченні формування державної політики на основі постійного аналізу стану ринку праці та зайнятості, демографічної ситуації, а також прогнозування подальшого розвитку у сферах зайнятості та демографії (надалі - сфера компетенції експертної групи), вироблення альтернативних варіантів розв'язання існуючих проблем;
здійснення моніторингу результатів реалізації державної політики у сфері компетенції експертної групи, розроблення пропозицій щодо її продовження або коригування;
забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері компетенції експертної групи.
2.2. Експертна група відповідно до покладених на неї завдань:
здійснює постійний аналіз стану справ у сфері компетенції експертної групи, включаючи політичні, правові, фінансові, організаційні та інші аспекти;
аналізує існуючі та виявляє нові проблеми у сфері компетенції експертної групи на основі дослідження статистичних даних, звернень державних органів, сторін соціального діалогу, підприємств, установ, організацій, громадян, інших джерел інформації;
розробляє та вносить в установленому порядку пропозиції щодо регулювання ринку праці та зайнятості населення;
формує пропозиції щодо альтернативних варіантів розв'язання виявлених проблем, здійснює оцінку їх переваг та ризиків, враховуючи сучасні європейські підходи до регулювання ринку праці, а також досвід провідних країн світу у цій сфері;
визначає коло заінтересованих сторін, що є об'єктами впливу у сфері компетенції експертної групи;
забезпечує координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади державної служби зайнятості щодо формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері компетенції експертної групи;
проводить консультації із заінтересованими сторонами з метою залучення їх до процесу формування державної політики у сфері компетенції експертної групи, вивчає, узагальнює і враховує результати таких консультацій під час аналізу стану справ у цій сфері та визначає альтернативні варіанти розв'язання існуючих проблем;
розробляє пропозиції щодо формування державної політики за результатами проведеного аналізу стану справ у сфері компетенції експертної групи, узгодження інтересів, цілей та шляхів розв'язання існуючих проблем, готує відповідні проекти документів державної політики, аналітичні, інформаційні, довідкові та інші матеріали та подає їх на розгляд керівництва директорату;
розвиває спільні міжсекторальні ініціативи в рамках Мінекономіки, з іншими центральними органами виконавчої влади у сфері компетенції експертної групи;
здійснює аналіз нормативно-правових актів у сфері компетенції експертної групи з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнює практику застосування законодавства, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та готує відповідні проекти законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, актів Мінекономіки;
забезпечує узгодженість проектів документів державної політики та проектів актів законодавства, що розробляються експертною групою, з цілями та пріоритетами, визначеними Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планами пріоритетних дій Уряду, іншими документами державної політики, зобов'язаннями України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (984_011) (далі - Угода про асоціацію) іншими міжнародними зобов'язаннями України;
здійснює моніторинг результатів державної політики у сфері компетенції експертної групи за визначеними показниками досягнення поставлених цілей, готує пропозиції щодо продовження або коригування державної політики;
проводить аналіз виконання державних соціальних гарантій, які передбачають надання соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та інших випадках, передбачених законом;
бере участь у заходах з інформування громадськості щодо засад державної політики Мінекономіки, готує методичні рекомендації та надає необхідні роз'яснення в межах компетенції експертної групи;
здійснює заходи в межах компетенції щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу відповідно до зобов'язань України в рамках Угоди про асоціацію (984_011) , вивчає європейський досвід у сфері компетенції експертної групи;
висловлює в межах компетенції експертної групи позицію щодо проектів документів державної політики та актів законодавства, що готуються іншими структурними підрозділами апарату Мінекономіки або іншими державними органами та подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, а також законопроектів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи. Готує зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;
бере участь у процесі стратегічного планування, готує пропозиції до планів пріоритетних дій Уряду та планів діяльності Мінекономіки з питань, що належать до компетенції експертної групи;
здійснює обмін досвідом щодо формування політики у сфері компетенції експертної групи з експертами інших країн, участь у засіданнях профільних міжнародних організацій, членом яких є Україна, у визначеному законодавством порядку;
виступає в установленому порядку замовником науково-дослідних робіт з питань, що належать до сфери компетенції експертної групи;
виконує інші функції відповідно до покладених на неї завдань.

3. Права експертної групи

Експертна група для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:
отримувати від структурних підрозділів Мінекономіки, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, профспілок, організацій роботодавців та їх об'єднань, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та підпорядкування інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на експертну групу завдань і функцій;
ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до сфери компетенції експертної групи;
за дорученням керівництва Мінекономіки та директорату представляти Мінекономіки в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських об'єднаннях, галузевих об'єднаннях, профспілках, організаціях роботодавців та їх об'єднаннях, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності та підпорядкування, в органах державної влади іноземних держав, на іноземних підприємствах та в їх об'єднаннях, у профільних іноземних установах та міжнародних організаціях, у іноземних дипломатичних представництвах та представництвах міжнародних організацій в Україні;
залучати в установленому порядку спеціалістів інших структурних підрозділів Мінекономіки, центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування (за погодженням з їх керівниками), учених, фахівців, експертів проектів міжнародної технічної допомоги, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) для підготовки проектів відповідних актів або документів, що належать до сфери компетенції експертної групи;
здійснювати інші повноваження відповідно до законодавства.

4. Керівництво експертною групою

4.1. Експертну групу очолює керівник експертної групи, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономіки.
4.2. Керівник експертної групи повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.
4.3. Керівник експертної групи безпосередньо підпорядкований генеральному директору директорату.
4.4. Керівник експертної групи:
здійснює керівництво роботою експертною групою і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;
організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономіки та генерального директора директорату, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в експертній групі;
дає письмові та усні доручення в межах своєї компетенції, що є обов'язковими для виконання державними службовцями та іншими працівниками експертної групи;
розподіляє обов'язки між державними службовцями та іншими працівниками експертної групи;
доповідає генеральному директору директорату з питань, що належать до сфери компетенції експертної групи;
вносить генеральному директору директорату пропозиції про заохочення державних службовців та інших працівників експертної групи, їх преміювання, застосування заходів стягнення за порушення трудової і виробничої дисципліни;
забезпечує додержання державними службовцями та іншими працівниками експертної групи правил внутрішнього службового розпорядку;
за дорученням керівництва Мінекономіки та генерального директора директорату здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до сфери компетенції експертної групи;
забезпечує разом з департаментом кадрового забезпечення в експертній групі роботу з добору, розстановки кадрів та їх професійного розвитку;
визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та інших працівників експертної групи, погоджує їх посадові інструкції;
погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців та інших працівників експертної групи, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;
погоджує подання, підготовлене департаментом кадрового забезпечення, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які знаходяться у його безпосередньому підпорядкуванні;
здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців експертної групи.
4.5. У разі тимчасової відсутності керівника експертної групи (хвороба, відрядження, відпустка тощо) його обов'язки виконує один із державних експертів відповідно до подання генерального директора директорату та наказу державного секретаря Мінекономіки.
4.6. Керівник експертної групи має право підпису документів з питань, що належать до сфери компетенції експертної групи, які надсилаються від імені експертної групи на адресу інших експертних груп, управлінь, відділів та секторів Мінекономіки, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
14.07.2020 № 1326

ПОЛОЖЕННЯ

про експертну групу з питань соціального діалогу директорату розвитку ринку праці та зайнятості

1. Загальні положення

1.1. Експертна група з питань соціального діалогу (далі - експертна група) є структурним підрозділом директорату розвитку ринку праці та зайнятості (далі - директорат) Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Мінекономіки).
1.2. Експертна група у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономіки, Положенням про директорат (v0766915-20) , а також цим Положенням.
1.3. Чисельність експертної групи визначається відповідно до штатного розпису Мінекономіки.
1.4. Державні службовці та інші працівники експертної групи здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції експертної групи

2.1. Завданнями експертної групи є:
участь у забезпеченні формування державної політики на основі постійного аналізу стану справ у сфері соціального діалогу, колективно-договірного регулювання трудових і соціально-економічних відносин (далі - сфера компетенції експертної групи), вироблення альтернативних варіантів розв'язання існуючих проблем;
здійснення моніторингу та оцінювання результатів реалізації державної політики у сфері компетенції експертної групи, розроблення пропозицій щодо її продовження або коригування;
забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері компетенції експертної групи.
2.2. Експертна група відповідно до покладених на неї завдань:
здійснює постійний аналіз стану справ у сфері компетенції експертної групи, включаючи політичні, правові, фінансові, організаційні та інші аспекти;
аналізує існуючі та виявляє нові проблеми у сфері компетенції експертної групи на основі дослідження статистичних даних, звернень державних органів, сторін соціального діалогу, підприємств, установ, організацій, громадян, інших джерел інформації;
формує пропозиції щодо альтернативних варіантів розв'язання виявлених проблем, здійснює оцінку їх переваг та ризиків, враховуючи сучасні європейські підходи до регулювання трудових, соціально-економічних відносин, а також досвід провідних країн світу у цій сфері;
визначає коло заінтересованих сторін, що є об'єктами впливу у сфері компетенції експертної групи;
забезпечує координацію діяльності центральних органів виконавчої влади щодо формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері компетенції експертної групи, з питань взаємодії з Національною тристоронньою соціально-економічною радою, її секретаріатом;
забезпечує організацію проведення колективних переговорів з укладення генеральної угоди в установленому законом порядку;
забезпечує здійснення в установленому порядку повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних (обласних та республіканської) колективних угод;
проводить консультації із заінтересованими сторонами з метою залучення їх до процесу формування державної політики у сфері компетенції експертної групи, вивчає, узагальнює і враховує результати таких консультацій під час аналізу стану справ у цій сфері та визначає альтернативні варіанти розв'язання існуючих проблем;
забезпечує здійснення фахових комунікацій у сфері компетенції експертної групи;
розробляє пропозиції щодо формування державної політики за результатами проведеного аналізу стану справ у сфері компетенції експертної групи, узгодження інтересів, цілей та шляхів розв'язання існуючих проблем, готує відповідні проекти документів державної політики, аналітичні, інформаційні, довідкові та інші матеріали та подає їх на розгляд керівництва директорату;
розвиває спільні міжсекторальні ініціативи в рамках Мінекономіки, з іншими центральними органами виконавчої влади, сторонами соціального діалогу у сфері компетенції експертної групи;
здійснює аналіз нормативно-правових актів у сфері компетенції експертної групи з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнює практику застосування законодавства, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та готує відповідні проекти законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, актів Мінекономіки;
забезпечує узгодженість проектів документів державної політики та проектів актів законодавства, що ним розробляються, з цілями та пріоритетами, визначеними Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планами пріоритетних дій Уряду, іншими документами державної політики, зобов'язаннями України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (984_011) (далі - Угода про асоціацію) іншими міжнародними зобов'язаннями України;
здійснює моніторинг та оцінювання результатів державної політики у сфері компетенції експертної групи за визначеними показниками досягнення поставлених цілей, готує пропозиції щодо продовження або коригування державної політики;
бере участь у заходах з інформування громадськості щодо засад державної політики Мінекономіки готує методичні рекомендації та надає необхідні роз'яснення в межах компетенції експертної групи;
здійснює заходи в межах компетенції щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу відповідно до зобов'язань України в рамках Угоди про асоціацію (984_011) , вивчає європейський досвід у сфері компетенції експертної групи;
готує проекти відповідей на запити Міжнародної організації праці з питань застосування норм ратифікованих Україною міжнародних конвенцій і рекомендацій з питань компетенції експертної групи, а також проекти щорічних доповідей про виконання положень ратифікованих конвенцій;
висловлює в межах компетенції експертної групи позицію щодо проектів документів державної політики та актів законодавства, що готуються іншими структурними підрозділами апарату Мінекономіки або іншими державними органами та подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, а також законопроектів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи. Готує зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;
бере участь у процесі стратегічного планування, готує пропозиції до планів пріоритетних дій Уряду та планів діяльності Мінекономіки з питань, що належать до компетенції експертної групи.
бере участь у розробленні проектів (програм) міжнародної технічної допомоги у сфері компетенції експертної групи, проведенні моніторингу щодо стану реалізації таких проектів;
здійснює обмін досвідом щодо формування політики у сфері компетенції експертної групи з експертами інших країн, участь у засіданнях профільних міжнародних організацій, членом яких є Україна, у визначеному законодавством порядку;
забезпечує взаємодію з Міжнародною організацією праці, підприємствами, установами, організаціями, профспілками, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями з питань, що належать до сфери компетенції експертної групи;
виступає в установленому порядку замовником науково-дослідних робіт з питань, що належать до сфери компетенції експертної групи;
виконує інші функції відповідно до покладених на неї завдань.

3. Права експертної групи

Експертна група для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:
отримувати від структурних підрозділів Мінекономіки, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, профспілок, організацій роботодавців та їх об'єднань, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та підпорядкування інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на експертну групу завдань і функцій;
ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до сфери компетенції експертної групи;
за дорученням керівництва Мінекономіки та директорату представляти Мінекономіки в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських об'єднаннях, галузевих об'єднаннях, профспілках, організаціях роботодавців та їх об'єднаннях, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності та підпорядкування, у профільних іноземних установах та міжнародних організаціях, у іноземних дипломатичних представництвах та представництвах міжнародних організацій в Україні;
залучати в установленому порядку спеціалістів інших структурних підрозділів Мінекономіки, центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування (за погодженням з їх керівниками), учених, фахівців, експертів проектів міжнародної технічної допомоги, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) для підготовки проектів відповідних актів або документів, що належать до сфери компетенції експертної групи;
здійснювати інші повноваження відповідно до законодавства.

4. Керівництво експертною групою

4.1. Експертну групу очолює керівник експертної групи, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономіки.
4.2. Керівник експертної групи повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.
4.3. Керівник експертної групи безпосередньо підпорядкований генеральному директору директорату.
4.4. Керівник експертної групи:
здійснює керівництво роботою експертною групою і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;
організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономіки та генерального директора директорату, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в експертній групі;
дає письмові та усні доручення в межах своєї компетенції, що є обов'язковими для виконання державними службовцями та іншими працівниками експертної групи;
розподіляє обов'язки між державними службовцями та іншими працівниками експертної групи;
доповідає генеральному директору директорату з питань, що належать до сфери компетенції експертної групи;
вносить генеральному директору директорату пропозиції про заохочення державних службовців та інших працівників експертної групи їх преміювання, застосування заходів стягнення за порушення трудової і виробничої дисципліни;
забезпечує додержання державними службовцями та іншими працівниками експертної групи правил внутрішнього службового розпорядку;
за дорученням керівництва Мінекономіки та генерального директора директорату здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до сфери компетенції експертної групи;
забезпечує разом з департаментом кадрового забезпечення в експертній групі роботу з добору, розстановки кадрів та їх професійного розвитку;
визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та інших працівників експертної групи, погоджує їх посадові інструкції;
погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців та інших працівників експертної групи, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;
погоджує подання, підготовлене департаментом кадрового забезпечення, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які знаходяться у його безпосередньому підпорядкуванні;
здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців експертної групи.
4.5. У разі тимчасової відсутності керівника експертної групи (хвороба, відрядження, відпустка тощо) його обов'язки виконує один із державних експертів відповідно до подання генерального директора директорату та наказу державного секретаря Мінекономіки.
4.6. Керівник експертної групи має право підпису документів з питань, що належать до сфери компетенції експертної групи, які надсилаються від імені експертної групи на адресу інших експертних груп, управлінь, відділів та секторів Мінекономіки, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.
( Текст взято з сайту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України http://www.me.gov.ua )