БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.05.2020 № 901

Про затвердження положень про структурні підрозділи у складі департаменту публічної власності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 1466 від 05.08.2020 (v1466915-20) )
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити положення про структурні підрозділи у складі департаменту публічної власності, що додаються:
управління державного сектору економіки та корпоративного управління;
відділ моніторингу ефективності управління державною власністю;
відділ корпоративного управління;
відділ фінансового планування та аналізу суб'єктів господарювання державного сектору економіки.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.02.2017 № 210 (v0210731-17) "Про затвердження Положення про управління державного сектору економіки та корпоративного управління у складі департаменту управління державною власністю";
наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 17.03.2017 № 408 "Про затвердження положень про структурні підрозділи у складі управління державного сектору економіки та корпоративного управління департаменту управління державною власністю".
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Державний секретар
О. Черних
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
18.05.2020 № 901

ПОЛОЖЕННЯ

про управління державного сектору економіки та корпоративного управління департаменту публічної власності

1. Загальні положення

1.1. Управління державного сектору економіки та корпоративного управління (далі - управління) у складі департаменту публічної власності (далі - департамент) є структурним підрозділом апарату Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Мінекономіки).
1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономіки, Положенням про департамент публічної власності (v0473915-19) , а також цим Положенням.
1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури і штатного розпису Мінекономіки.
1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:
відділ фінансового планування та аналізу суб'єктів господарювання державного сектору економіки;
відділ корпоративного управління;
відділ моніторингу ефективності управління державною власністю.
1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються в положеннях про них.
1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

2.1. Завданнями управління є:
забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави, удосконалення нормативно-правового регулювання та здійснення заходів щодо захисту інтересів держави у цих сферах;
участь у формуванні та реалізації державної дивідендної політики, розроблення нормативно-правових актів у цій сфері;
у межах компетенції здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності шляхом проведення єдиного моніторингу ефективності виконання суб'єктами управління визначених обов'язків відповідно до законодавства.
2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
розробляє пропозиції щодо формування державної політики, визначення загальних принципів та пріоритетних напрямів розвитку у сфері управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави та державної дивідендної політики;
координує роботу із забезпечення функціонування системи єдиного моніторингу ефективності виконання функцій з управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави;
формує за пропозиціями уповноважених органів управління переліки державних підприємств, що підлягають корпоратизації, та готує накази Мінекономіки щодо затвердження графіків її проведення;
розробляє та опрацьовує проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції управління;
готує пропозиції щодо утворення в установленому порядку державних холдингових компаній у промисловому секторі економіки, до статутного капіталу яких передається державне майно, затвердження їх статутів (положень);
готує пропозиції щодо оцінки ефективності управління об'єктами державної власності відповідно до критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.2007 № 832 (832-2007-п) "Про затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності та критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності", та подає їх у встановленому порядку Кабінету Міністрів України;
готує проекти наказів, окремі доручення Мінекономіки, організовує та контролює їх виконання в межах своїх повноважень та на виконання актів законодавства України;
здійснює підготовку пропозицій щодо прийняття Кабінетом Міністрів України рішень з питань передачі повноважень з управління корпоративними правами держави уповноваженим органам управління та господарським структурам;
надає організаційно-методичну допомогу центральним та місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям, у тому числі щодо будівництва об'єктів оборонно-промислового комплексу, з питань, що належать до компетенції управління;
( Абзац десятий пункту 2.2 розділу 2 в редакціїНаказу Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 1466 від 05.08.2020 (v1466915-20) )
узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції управління, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд керівництва департаменту;
опрацьовує та готує пропозиції щодо погодження проектів фінансових планів державних комерційних та казенних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) прямо чи опосередковано належать державі, що є суб'єктами природних монополій на загальнодержавних ринках, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 млн гривень, а також підприємств, суб'єктом управління яких є Кабінет Міністрів України;
розробляє та подає на затвердження керівництву Мінекономіки форму та методичні рекомендації щодо розроблення фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) прямо чи опосередковано належать державі;
надає інформацію про відповідність державній політиці у сфері управління державним сектором економіки залучення підприємствами кредитів (позик), надання гарантій або поруки за такими зобов'язаннями (щодо внутрішніх довгострокових (більше одного року) та зовнішніх кредитів (позик);
здійснює:
- єдиний моніторинг ефективності управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави;
- моніторинг стану сплати дивідендів, нарахованих на державну частку господарськими організаціями;
- контроль за правильністю та своєчасністю надходження до державного бюджету дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, а також ведення обліку таких платежів у розрізі платників з метою забезпечення повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів;
- нарахування пені на суму дивідендів на державну частку, несвоєчасно сплачених господарським товариством;
- ведення реєстру контрактів, укладених із керівниками суб'єктів господарювання державного сектору економіки в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;
- методологічне та в межах повноважень, передбачених законом, нормативно-правове забезпечення з питань управління об'єктами державної власності, зокрема щодо:
1) управління корпоративними правами держави, а саме забезпечення її представництва в органах управління господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави;
2) єдиного моніторингу ефективності управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави;
3) оцінки ефективності управління об'єктами державної власності;
узагальнює та аналізує інформацію суб'єктів управління про:
- затвердження (погодження) фінансових планів державних комерційних та казенних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) прямо чи опосередковано належать державі;
- виконання показників фінансових планів державних комерційних та казенних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) прямо чи опосередковано належать державі;
- прогнозні обсяги надходжень дивідендів до державного бюджету та встановлення базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у звітному році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави;
- виконання договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном;
готує пропозиції щодо:
- підвищення ефективності управління об'єктами державної власності;
- затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у звітному році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави;
- повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного бюджету як дивідендів на державну частку.

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:
отримувати інформацію, документи та матеріали від структурних підрозділів Мінекономіки, необхідних для виконання завдань і функцій управління;
ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до його компетенції;
за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції управління.

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономіки.
4.2. Начальник управління повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорії "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.
4.3. Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту публічної власності.
4.4. Начальник управління:
здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;
організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономіки та директора департаменту публічної власності, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;
забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю" (3855-12) , уживає заходів щодо збереження службової інформації в управлінні;
бере участь у створенні переліків державних підприємств, що підлягають корпоратизації;
ініціює створення державних господарських об'єднань державного сектору економіки;
надає пропозиції щодо створення державних холдингових компаній у державному секторі економіки, до статутного капіталу яких передається державне майно;
застосовує в роботі відомості про будівництво підприємств оборонно-промислового комплексу, які розкривають їх дислокацію, призначення, виробничу потужність;
( Абзац восьмий пункту 4.4 розділу 4 в редакціїНаказу Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 1466 від 05.08.2020 (v1466915-20) )
забезпечує додержання співробітниками управління правил внутрішнього службового розпорядку;
за дорученням керівництва Мінекономіки та директора департаменту публічної власності здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції управління;
у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління - начальника відділу моніторингу ефективності управління державною власністю, заступника начальника управління - начальника відділу фінансового планування та аналізу суб'єктів господарювання державного сектору економіки та начальника відділу корпоративного управління;
погоджує положення про відділи, утворені у складі управління;
забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, і департаментом кадрового забезпечення роботу з добору, розстановки кадрів та їх професійного розвитку;
погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;
погоджує подання, підготовлене департаментом кадрового забезпечення, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які знаходяться у його безпосередньому підпорядкуванні;
здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців управління.
Виконання обов'язків тимчасово відсутнього начальника управління забезпечується:
- заступником начальника управління - начальником відділу моніторингу ефективності управління державною власністю;
- заступником начальника управління - начальником відділу фінансового планування та аналізу суб'єктів господарювання державного сектору економіки у разі відсутності заступника начальника управління - начальника відділу моніторингу ефективності управління державною власністю.
4.5. Начальник управління і його заступники мають право підпису документів з питань, що належать до компетенції управління, які надсилаються від імені управління на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономіки, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
18.05.2020 № 901

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ моніторингу ефективності управління державною власністю управління державного сектору економіки та корпоративного управління департаменту публічної власності

1. Загальні положення

1.1. Відділ моніторингу ефективності управління державною власністю (далі - відділ) у складі управління державного сектору економіки та корпоративного управління (далі - управління) департаменту публічної власності (далі - департамент) є структурним підрозділом апарату Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Мінекономіки).
1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономіки, положеннями про департамент публічної власності (v0473915-19) та управління державного сектору економіки та корпоративного управління (v0210731-17) , а також цим Положенням.
1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономіки.
1.4. Співробітники відділу виконують свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:
забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави, удосконалення нормативно-правового регулювання та здійснення заходів щодо захисту інтересів держави у цих сферах;
здійснення у межах компетенції контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності шляхом проведення єдиного моніторингу ефективності виконання суб'єктами управління об'єктами державної власності визначених обов'язків відповідно до законодавства.
2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
готує пропозиції щодо формування державної політики, визначення загальних принципів та пріоритетних напрямів розвитку у сфері управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави;
здійснює методологічне та в межах повноважень, передбачених законом, нормативно-правове забезпечення з питань управління об'єктами державної власності, зокрема щодо:
- оцінки ефективності управління об'єктами державної власності;
- єдиного моніторингу ефективності управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави;
координує роботу із забезпечення функціонування системи контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави;
здійснює:
- єдиний моніторинг ефективності управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави;
- ведення реєстру контрактів, укладених із керівниками суб'єктів господарювання державного сектору економіки в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;
- визначення частки державного сектору у складі економіки;
готує пропозиції щодо оцінки ефективності управління об'єктами державної власності відповідно до критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.2007 № 832 (832-2007-п) "Про затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності та критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності", та подає їх у встановленому порядку Кабінету Міністрів України;
розробляє критерії ефективності управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави;
узагальнює та аналізує інформацію суб'єктів управління об'єктами державної власності про:
- стан управління, фінансово-господарську діяльність кожного окремого суб'єкта господарювання державного сектору економіки;
- виконання договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном;
готує звіт та висновки щодо оцінки ефективності управління об'єктами державної власності відповідно до критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності та подає їх у встановленому порядку Кабінету Міністрів України;
узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд керівництва управління;
розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Мінекономіки;
опрацьовує проекти нормативно-правових актів, що надійшли на погодження від інших органів, оформляє та бере участь в оформленні висновків до них за результатами опрацювання їх на предмет впливу реалізації актів на показники економічного і соціального розвитку з питань, що належать до компетенції відділу;
готує проекти наказів, окремі доручення Мінекономіки, організовує та контролює їх виконання в межах повноважень та на виконання актів законодавства України;
надає організаційно-методичну допомогу центральним та місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям, у тому числі щодо будівництва об'єктів оборонно-промислового комплексу, з питань, що належать до компетенції відділу;
( Абзац двадцять перший пункту 2.2 розділу 2 в редакціїНаказу Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 1466 від 05.08.2020 (v1466915-20) )
опрацьовує в установленому порядку звернення центральних органів виконавчої влади, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрації, звернень та запитів народних депутатів України та громадян з питань, що належать до компетенції відділу;
виконує інші функції, що належать до компетенції відділу.

3. Права відділу

Відділ має право вносити пропозиції начальнику управління щодо виконання завдань та функцій, покладених на відділ, а саме щодо:
отримання інформації, документів і матеріалів від структурних підрозділів Мінекономіки з питань, що належать до компетенції відділу;
організації проведення нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до компетенції відділу;
участі в нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює заступник начальника управління - начальник відділу, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономіки.
4.2. Заступник начальника управління - начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років і вільно володіти державною мовою.
4.3. Заступник начальника управління - начальник відділу підпорядкований начальнику управління державного сектору економіки та корпоративного управління.
4.4. Заступник начальника управління - начальник відділу:
У своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника відділу, який у разі відсутності начальника відділу виконує його обов'язки;
здійснює керівництво роботою відділу та несе персональну відповідальність за виконання завдань і функцій, визначених цим Положенням;
організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономіки, директора департаменту публічної власності, начальника управління державного сектору економіки та корпоративного управління, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;
забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю" (3855-12) , уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;
застосовує в роботі відомості про будівництво підприємств оборонно-промислового комплексу, які розкривають їх дислокацію, призначення, виробничу потужність;
( Абзац шостий пункту 4.4 розділу 4в редакціїНаказу Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 1466 від 05.08.2020 (v1466915-20) )
бере участь у формуванні переліків державних підприємств, що підлягають корпоратизації;
готує пропозиції щодо створення державних господарських об'єднань державного сектору економіки;
надає пропозиції щодо створення державних холдингових компаній у державному секторі економіки, до статутного капіталу яких передається державне майно;
забезпечує додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;
визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців відділу, підписує їх посадові інструкції;
забезпечує разом з департаментом кадрового забезпечення роботу у відділі з добору, розстановки кадрів та їх професійного розвитку;
погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;
погоджує подання, підготовлене департаментом кадрового забезпечення, про присвоєння чергового рангу державним службовцям відділу;
здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу;
бере участь у нарадах з питань, що належать до повноважень відділу;
за дорученням керівництва Мінекономіки, директора департаменту публічної власності та начальника управління державного сектору економіки та корпоративного управління здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
18.05.2020 № 901

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ фінансового планування та аналізу суб'єктів господарювання державного сектору економіки управління державного сектору економіки та корпоративного управління департаменту публічної власності

1. Загальні положення

1.1. Відділ фінансового планування та аналізу суб'єктів господарювання державного сектору економіки у складі управління державного сектору економіки та корпоративного управління департаменту публічної власності (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Мінекономіки).
1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономіки, Положенням про департамент публічної власності (v0473915-19) , Положенням про управління державного сектору економіки та корпоративного управління (v0210731-17) , а також цим Положенням.
1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономіки.
1.4. Співробітники відділу виконують свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Основними завданнями відділу є:
забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері управління об'єктами державної власності, удосконаленні нормативно-правового регулювання та здійснення заходів щодо захисту інтересів держави у цій сфері;
методологічне та нормативно-правове забезпечення з питань фінансового планування та аналізу результатів фінансової діяльності суб'єктів господарювання;
здійснення контролю за виконанням суб'єктами управління об'єктами державної власності функцій з управління об'єктами державної власності щодо фінансового планування у державному секторі економіки;
надання висновків до проектів законів та нормативно-правових актів, що надходять на погодження до Мінекономіки з питань формування та реалізації державної політики щодо фінансового планування у державному секторі економіки.
2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
готує пропозиції щодо формування державної політики, визначення загальних принципів та пріоритетних напрямів розвитку у сфері управління об'єктами державної власності;
здійснює в установленому порядку повноважень щодо опрацювання проектів фінансових планів державних комерційних та казенних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більш як 50 відсотків акцій (часток) прямо чи опосередковано належить державі, що є суб'єктами природних монополій на загальнодержавних ринках, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 млн. гривень, а також підприємств, суб'єктом управління яких є Кабінет Міністрів України;
узагальнює та аналізує інформацію суб'єктів управління про:
- затвердження (погодження) фінансових планів державних комерційних та казенних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більш як 50 відсотків акцій (часток) прямо чи опосередковано належить державі;
- виконання показників фінансових планів державних комерційних та казенних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більш як 50 відсотків акцій (часток) прямо чи опосередковано належить державі;
готує пропозиції стосовно затвердження форми та методичних рекомендації щодо розроблення фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі яких більш як 50 відсотків акцій (часток) прямо чи опосередковано належить державі;
готує інформацію про відповідність державній політиці у сфері управління державним сектором економіки залучення підприємствами кредитів (позик), надання гарантій або поруки за такими зобов'язаннями (щодо внутрішніх довгострокових (більше одного року) та зовнішніх кредитів (позик);
здійснює контроль за виконанням об'єктами державної власності функцій з управління об'єктами державної власності щодо фінансового планування у державному секторі;
розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів, провидить їх фахову експертизу, з питань формування та реалізації державної політики щодо фінансового планування у державному секторі економіки;
розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Мінекономіки;
опрацьовує проекти нормативно-правових актів, що надійшли на погодження від інших органів, оформляє та бере участь в оформленні висновків до них за результатами опрацювання їх на предмет впливу реалізації актів на показники економічного і соціального розвитку з питань, що належать до компетенції відділу;
готує пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд керівництва управління, департаменту;
готує проекти наказів, окремі доручення Мінекономіки, організовує та контролює їх виконання в межах своїх повноважень і на виконання актів законодавства України;
опрацьовує в установленому порядку звернення центральних органів виконавчої влади, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрації, звернення та запити народних депутатів України та громадян з питань, що належать до компетенції відділу;
забезпечує організаційно-методичну допомогу центральним та місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям з питань, що належать до компетенції відділу;
розробляє та опрацьовує проекти програм діяльності Кабінету Міністрів України, проекти державних програм, плани діяльності Мінекономіки;
здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

3. Права відділу

Відділ має право вносити пропозиції начальнику управління щодо виконання завдань та функцій, покладених на відділ, а саме щодо:
отримання інформації, документів і матеріалів від структурних підрозділів Мінекономіки з питань, що належать до компетенції відділу;
організації проведення нарад з питань, що належать до його компетенції;
за дорученням керівництва приймати участь в нарадах, комісіях та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу;
користування інформаційними базами даних державних органів та іншими технічними засобами.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює заступник начальника управління - начальник відділу фінансового планування та аналізу суб'єктів господарювання державного сектору економіки, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономіки.
4.2. Заступник начальника управління - начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.
4.3. Заступник начальника управління - начальник відділу фінансового планування та аналізу суб'єктів господарювання державного сектору економіки підпорядкований начальнику управління державного сектору економіки та корпоративного управління.
4.4. Заступник начальника управління - начальник відділу:
має заступника начальника відділу, який у разі відсутності начальника відділу виконує його обов'язки;
здійснює керівництво роботою відділу та несе персональну відповідальність за виконання завдань і функцій, визначених цим Положенням;
координує розроблення та опрацювання проектів законодавчих та нормативно-правових актів, а також здійснення їх фахової експертизи, з питань, що належать до компетенції відділу;
організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономіки, директора департаменту публічної власності та начальника управління державного сектору економіки та корпоративного управління, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;
забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю" (3855-12) , уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;
застосовує в роботі відомості про використання в інтересах забезпечення безпеки держави окремих потужностей галузей національної економіки, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці;
забезпечує додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;
визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу;
забезпечує разом з департаментом кадрового забезпечення роботу у відділі з добору, розстановки кадрів та їх професійного розвитку;
підписує посадові інструкції працівників відділу;
погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;
погоджує подання, підготовлене департаментом кадрового забезпечення, про присвоєння чергового рангу державним службовцям відділу;
здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу;
за дорученням керівництва Мінекономіки, директора департаменту публічної власності та начальника управління державного сектору економіки та корпоративного управління здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;
надає організаційно-методичну допомогу центральним та місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям з питань, що належать до компетенції відділу.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
18.05.2020 № 901

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ корпоративного управління управління державного сектору економіки та корпоративного управління департаменту публічної власності

1. Загальні положення

1.1. Відділ корпоративного управління у складі управління державного сектору економіки та корпоративного управління департаменту публічної власності (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Мінекономіки).
1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономіки, Положенням про департамент публічної власності (v0473915-19) та Положенням про управління державного сектору економіки та корпоративного управління (v0210731-17) , а також цим Положенням.
1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономіки.
1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:
забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері управління корпоративними правами держави, удосконалення нормативно-правового регулювання та здійснення заходів щодо захисту інтересів держави в цій сфері;
участь у формуванні та реалізації державної дивідендної політики.
2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
розробляє пропозиції щодо формування державної політики, визначення загальних принципів та пріоритетних напрямів розвитку у сфері управління корпоративними правами держави та державної дивідендної політики;
розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Мінекономіки;
опрацьовує проекти нормативно-правових актів, що надійшли на погодження від інших органів, оформляє та бере участь в оформленні висновків до них за результатами опрацювання їх на предмет впливу реалізації актів на показники економічного і соціального розвитку з питань, що належать до компетенції відділу;
готує проекти наказів, окремих доручень Мінекономіки, організовує та контролює їх виконання в межах своїх повноважень та на виконання актів законодавства України;
надає організаційно-методичну допомогу центральним та місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям з питань, що належать до компетенції відділу;
узагальнює інформацію, надану суб'єктами управління, щодо зведених показників очікуваних обсягів чистого прибутку та дивідендів господарських організацій у відповідному році;
аналізує пропозиції уповноважених органів управління щодо:
- формування та реалізації державної дивідендної політики;
- прогнозних показників надходжень дивідендів до державного бюджету у відповідному році;
- встановлення базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у звітному році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави;
- передачі повноважень з управління корпоративними правами держави уповноваженим органам управління та господарським структурам;
готує пропозиції щодо:
- затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у звітному році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави;
- передачі повноважень з управління корпоративними правами держави уповноваженим органам управління та господарським структурам;
- прогнозних обсягів надходжень дивідендів до державного бюджету у звітному році;
- повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного бюджету у вигляді дивідендів на державну частку;
здійснює:
- моніторинг стану сплати дивідендів, нарахованих на державну частку господарськими організаціями;
- контроль за правильністю та своєчасністю надходжень до державного бюджету дивідендів, нарахованих на акції (частки) господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, а також ведення обліку таких платежів у розрізі платників з метою забезпечення повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів;
- нарахування пені на суму дивідендів на державну частку, несвоєчасно сплачених господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави;
- формування за пропозицією уповноважених органів управління переліків державних підприємств, що підлягають корпоратизації, та готує накази Міністерства про графіки її проведення;
- методологічне та в межах повноважень, передбачених законом, нормативно-правове забезпечення з питань управління корпоративними правами держави, забезпечення представництва держави в органах управління господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави;
- здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

3. Права відділу

Відділ має право вносити пропозиції начальнику управління державного сектору економіки та корпоративного управління щодо шляхів виконання завдань та функцій, покладених на відділ, а саме щодо:
отримання інформації, документів і матеріалів від структурних підрозділів Мінекономіки, необхідних для виконання визначених завдань і функцій;
організації проведення нарад з питань, віднесених до його компетенції;
участі у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономіки.
4.2. Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.
4.3. Начальник відділу підпорядкований начальнику управління державного сектору економіки та корпоративного управління.
4.4. Начальник відділу:
має у своєму безпосередньому підпорядкуванні заступника начальника відділу, який у разі відсутності начальника відділу виконує його обов'язки;
здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;
координує розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань управління корпоративними правами держави, у тому числі тих, що надійшли на розгляд Мінекономіки;
готує пропозиції щодо:
- затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у звітному році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави;
- нарахування пені на суму дивідендів на державну частку, несвоєчасно сплачених господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави;
- передачі повноважень з управління корпоративними правами держави уповноваженим органам управління та господарським структурам;
- очікуваних обсягів надходжень дивідендів до державного бюджету у відповідному році;
організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономіки, директора департаменту публічної власності та начальника управління державного сектору економіки та корпоративного управління, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;
забезпечує, в межах компетенції, виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю" (3855-12) , уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;
забезпечує додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;
визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців відділу, підписує їх посадові інструкції;
забезпечує разом з департаментом кадрового забезпечення роботу у відділі з добору, розстановки кадрів та їх професійного розвитку;
погоджує заяви про переведення, звільнення державних службовців відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;
погоджує подання підготовлене департаментом кадрового забезпечення про присвоєння чергового рангу державним службовцям відділу;
здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу;
за дорученням керівництва Мінекономіки, директора департаменту публічної власності та начальника управління державного сектору економіки та корпоративного управління здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.
( Текст взято з сайту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України http://www.me.gov.ua )