БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
НАКАЗ
21.08.2020 № 380

Про затвердження форми звітності № 2-ВМ "Звіт про розгляд місцевими та апеляційними судами справ, пов'язаних з місцевими виборами у 2020 році (25 жовтня 2020 року)"

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 152 та частини п'ятої статті 153 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (1402-19) , Кодексу адміністративного судочинства України (2747-15) , Виборчого кодексу України (396-20) та з метою забезпечення своєчасного одержання інформації про розгляд апеляційними і місцевими судами справ, пов'язаних з місцевими виборами у 2020 році, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити форму звітності № 2-ВМ "Звіт про розгляд місцевими та апеляційними судами справ, пов'язаних з місцевими виборами у 2020 році (25 жовтня 2020 року)", що додається.
2. Звіт розраховується автоматично на підставі відомостей, що вносяться до автоматизованої системи документообігу суду, та подається в електронній формі засобами автоматизованої системи документообігу суду з дотриманням умови щодо засвідчення кваліфікованим електронним підписом (ЕЦП) відповідальних осіб.
3. Державному підприємству "Інформаційні судові системи" - адміністратору автоматизованої системи документообігу суду забезпечити реалізацію формування звітності в автоматизованій системі документообігу суду.
4. Управлінню організаційного забезпечення та контролю (Парубченко Т.В.) довести копію цього наказу до Державного підприємства "Інформаційні судові системи", начальників територіальних управлінь Державної судової адміністрації України, голів апеляційних адміністративних судів, Верховного Суду.
5. Начальникам територіальних управлінь Державної судової адміністрації України не пізніше наступного робочого дня за днем отримання цього наказу довести його копію до голів місцевих загальних та окружних адміністративних судів.
6. Прес-службі (на правах сектору) (Лисенку А.М.) не пізніше наступного робочого дня за днем його видання оприлюднити цей наказ у розділі "Нормативно-правова база" рубрики "Інше" офіційного сайту ДСА України.
7. Наказ набирає чинності з дня його видання.
8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.о. Голови Державної
судової адміністрації України
С. Чорнуцький
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової
адміністрації України
21.08.2020 № 380
Форма № 2-ВМ

ЗВІТ

про розгляд місцевими та апеляційними судами справ, пов'язаних з місцевими виборами у 2020 році (25 жовтня 2020 року)

( Див. текст (v0380750-20F65) )
Додаток

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо заповнення форми звітності № 2-ВМ "Звіт про розгляд місцевими та апеляційними судами справ, пов'язаних з місцевими виборами у 2020 році (25 жовтня 2020 року)"

Звіт складається з чотирьох розділів і містить дані про кількість справ та осіб, стосовно яких справи були на розгляді в суді і щодо яких судові рішення (постанови, вироки, ухвали) набрали законної сили, а також ті, у яких судові рішення не набрали законної сили.
Звіт заповнюється на основі облікових відомостей на адміністративні справи, матеріалів кримінального провадження (кримінальних справ), матеріалів (справ) про адміністративні правопорушення та адміністративні справи за апеляційними скаргами на судові рішення, винесені місцевими судами.
У звіті обліковуються лише справи, пов'язані з виборами депутатів обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року.
Звіт складається накопичувальним підсумком за відповідний період: станом на 27 жовтня 2020 року (з 23.07.2020 по 27.10.2020 включно).
Усі суми штрафів відображаються у гривнях (без урахування копійок).
Розділ 1 "Розгляд адміністративних справ (скарг)" містить дані про розгляд адміністративних справ за позовними заявами (скаргами) на рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів виборчого процесу, пов'язаних із застосуванням Виборчого кодексу України (396-20) (далі - Кодекс).
Під час складання звіту про результати розгляду судами скарг на рішення, дії чи бездіяльність, що стосуються виборчого процесу, необхідно звернути увагу на те, що відповідно до статті 63 Кодексу (396-20) таке оскарження може бути здійснено до суду або до виборчої комісії.
Розгляд та вирішення справ судом здійснюються в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства (2747-15) України (далі - КАСУ).
Зокрема, адміністративні справи щодо уточнення списку виборців розглядає місцевий загальний суд як адміністративний суд за місцезнаходженням відповідної комісії (частина друга статті 274 КАСУ (2747-15) ).
Відповідно до частини третьої статті 273 КАСУ (2747-15) рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії, члена цієї комісії (крім встановлення результатів виборів) оскаржуються до апеляційного адміністративного суду в апеляційному окрузі, що включає місто Київ. Рішення, дії чи бездіяльність територіальних виборчих комісій щодо підготовки та проведення місцевих виборів, а також членів зазначених комісій оскаржуються до окружного адміністративного суду за місцезнаходженням відповідної комісії (частина четверта статті 273 КАСУ (2747-15) ). Дільничних виборчих комісій, членів цих комісій - до місцевого загального суду як адміністративного суду за місцезнаходженням відповідної комісії (частина п'ята статті 273 КАСУ (2747-15) ). Позовна заява щодо оскарження дії чи бездіяльності кандидата у депутати сільської, селищної ради, кандидатів на посаду сільського, селищного голови, їхніх довірених осіб подається до місцевого загального суду як адміністративного суду за місцезнаходженням територіальної виборчої комісії, яка зареєструвала кандидата (частина четверта статті 276 КАСУ (2747-15) ).
Графи 1-7 містять інформацію про рух позовних заяв (скарг).
У графах 8-16 відображаються адміністративні справи та результати їх розгляду.
У графі 1 зазначається загальна кількість позовних заяв, скарг (усього), які перебували на розгляді суду у визначеному періоді.
У графі 8, крім справ за скаргами, щодо яких вирішено питання про прийняття їх до свого провадження, відображаються також справи, які надійшли за підсудністю з іншого суду.
Рядки 1-6 містять категорії виборчих справ відповідно до Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ (v0622750-18) , затвердженого наказом ДСА України № 622 від 21.12.2018 (зі змінами).
Загальна кількість справ щодо оскарження рішення, дій або бездіяльності суб'єктів виборчого процесу обліковується в рядку 7 та в залежності від суб'єкта виборчого процесу, чиє рішення, дія або бездіяльність оскаржується, - у рядках 8-17. Про скарги на дії інших суб'єктів виборчого процесу, зокрема, громадських об'єднань, офіційних спостерігачів (рядок 17) необхідно додатково до звіту подати інформацію щодо відображених у цьому рядку скарг.
У рядках 18-23 розділу 1 обліковуються суб'єкти виборчого процесу, які звернулися до суду із заявами (скаргами) - суб'єкти звернення.
Дані рядка 7 розділу 1 дорівнюють також сумі показників рядків 18-23.
До інших суб'єктів виборчого процесу, від яких до суду надійшли звернення (пункт "Інші"), відносяться, наприклад, уповноважені представники.
Розділ 1.1 містить дані про результати перегляду рішень суду першої інстанції за апеляційними скаргами. Цей розділ заповнюється апеляційною інстанцією.
Графи 1-4 містять дані про рух справ за апеляційними скаргами. Кількість справ, що у звітному періоді надійшла до суду за апеляційними скаргами, відображається в графі 1. У графі 2 обліковуються скарги, які залишено без розгляду.
Загальна кількість справ, що повернута у зв'язку з невиконанням вимог, передбачених статтею 298 КАС України (2747-15) , обліковується в графі 3.
У графі 4 відображається загальна кількість справ, у яких постановлені ухвали про відмову у відкритті апеляційного провадження.
Загальна кількість справ із закінченим провадженням відображається у відповідних рядках граф 5-8.
У графі 9 обліковуються справи, що залишилися нерозглянутими на кінець періоду, за який подається звіт.
Загальна кількість рішень (ухвал) у справах, переглянутих апеляційною інстанцією, та результати їх перегляду відображаються у відповідних рядках граф 10-13.
При визначенні рядка розділу 1.1 слід керуватись відповідними роз'ясненнями по обліку виборчих категорій справ у розділі 1.
Розділ 2 "Розгляд справ про адміністративні правопорушення" містить дані про кількість матеріалів про адміністративні правопорушення та осіб, щодо яких справи були в провадженні суду.
Кількість справ, що перебувала в провадженні, зазначається в графі 1.
Справи (матеріали), повернуті відповідному правоохоронному органу для належного оформлення (у разі складання протоколу не вповноваженою на те посадовою особою або без дотримання вимог статті 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення (80732-10) , далі - КУпАП, тощо), обліковуються в графі 2.
У графі 3 зазначається кількість розглянутих справ про адміністративні правопорушення, за якими винесено постанови. У графах 5-12 наводяться дані про кількість осіб, щодо яких винесено постанови, у тому числі - про застосування заходів впливу, передбачених статтею 24-1 КУпАП (80731-10) (графа 6), про закриття провадження у справах (графа 7). Із графи 7 виділяється кількість осіб, яких звільнено від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення (графа 8), осіб, щодо яких матеріали передані на розгляд громадської організації або трудового колективу (графа 9), щодо яких справи закрито у зв'язку з відсутністю складу правопорушення (графа 10), передані прокурору, органу досудового розслідування (графа 11) та щодо яких справи закрито у зв'язку із закінченням строків, передбачених статтею 38 КУпАП (80731-10) (графа 12).
У графі 13 наводяться дані про кількість осіб, щодо яких застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу. У разі накладення іншого адміністративного стягнення заповнюється графа 16. Про обліковані в цій графі види стягнення додатково до звіту подається інформація.
Справи про інші адміністративні правопорушення, пов'язані з місцевими виборами у 2020 році, відображаються в рядку 20. Про обліковані в цьому рядку справи додатково до звіту подається інформація.
Дані рядка 21 "Усього" за кожною з граф дорівнюють сумі рядків 1, 20.
Розділ 3 "Розгляд матеріалів кримінального провадження" містить дані про кількість матеріалів кримінального провадження, які надійшли до суду за статтями 157 - 160 Кримінального кодексу України (2341-14) (далі - КК України), та осіб, стосовно яких провадження були на розгляді в суді, щодо яких судові рішення (вироки, ухвали) набрали і не набрали законної сили.
Кримінальні провадження та особи розподіляються в усіх рядках і графах 1-14, 23, 24 за статтями КК України згідно з обвинувальними актами, клопотаннями про застосування примусових заходів медичного характеру, клопотаннями про звільнення від кримінальної відповідальності.
У разі надходження до суду кримінального провадження щодо обвинувачення особи за кількома статтями КК України, одна з яких 157-160 КК України, облік ведеться завжди за статтями 157-160 КК України. Це саме правило розповсюджується у разі, коли санкції статей 157 - 160 КК України (2341-14) є нижчими за санкції інших статей КК України, що пред'являються обвинуваченням.
Якщо на одну особу надходять два кримінальні провадження, не об'єднані в одне провадження, вони обліковуються, як і результати їх розгляду, окремо.
У разі об'єднання декількох кримінальних проваджень в одне результати їх розгляду вказуються в цьому звіті як за одним провадженням і особа обліковується один раз.
Особи, провадження щодо яких закінчено у звітному періоді, розподіляються у графах 9-14 і відповідних рядках за вироками, винесеними судом.
Особа зазначається у звіті як виправдана лише при повному її виправданні за всіма статтями пред'явленого обвинувачення. У графі 12 особа обліковується лише тоді, коли справу стосовно неї закрито за всіма статтями пред'явленого обвинувачення.
Щодо даних, відображених у рядку 10 і в графі 22 цього розділу, необхідно додатково до звіту подати інформацію про категорії справ та види покарань.
 Відділ судової статистики,
діловодства та архіву суду
 управління інформатизації
   та судової статистики
( Текст взято з сайту ДСА України http://dsa.court.gov.ua )