БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 вересня 2020 р. № 891
Київ

Про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1123 від 18.11.2020 (1123-2020-п) № 196 від 10.03.2021 (196-2021-п) )
Відповідно до пункту 6 частини першої статті 20 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" та частини сьомої статті 6 Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Утворити Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей.
2. Затвердити Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, що додається.
3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
4. Розмістити Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей за адресою: м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26.
5. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім вимог Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей у частині здійснення державного регулювання діяльності у лотерейній сфері та пункту 3 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності з дати початку роботи Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей відповідно до Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".
Прем'єр-міністр України
Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 23 вересня 2020 р. № 891

ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей

( У тексті Положення, крім пункту 1, слово "Комісія" в усіх відмінках замінено словом "КРАІЛ" згідно з Постановою КМ № 1123 від 18.11.2020 (1123-2020-п) )
1. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1123 від 18.11.2020 (1123-2020-п) )
2. КРАІЛ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.
3. Основними завданнями КРАІЛ є:
реалізація державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор;
реалізація державної політики в лотерейній сфері;
здійснення державного нагляду (контролю) за ринком азартних ігор, а також у лотерейній сфері.
4. КРАІЛ відповідно до покладених на неї завдань:
1) реалізує державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор шляхом:
внесення до органів державної влади пропозицій щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів у сфері азартних ігор;
видання нормативних актів з питань, що належать до компетенції КРАІЛ, та здійснення контролю за їх виконанням;
прийняття в межах своєї компетенції рішень, що є обов'язковими для виконання організаторами азартних ігор;
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України для затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;
звернення до суду у випадках, визначених законом;
створення сприятливих організаційних та економічних умов для залучення інвестицій у сферу організації та проведення азартних ігор;
забезпечення створення рівних умов господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;
здійснення співробітництва з відповідними органами регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор іноземних держав;
виконання функції органу ліцензування господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, прийняття рішення про видачу та анулювання ліцензій у порядку, встановленому Законом України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" (далі - Закон);
формування та ведення ліцензійного реєстру;
формування та ведення ліцензійних справ, забезпечення їх зберігання, передачі та отримання у паперовій та/або електронній формі;
здійснення інформаційного та методичного супроводження ліцензування;
надання інформації з ліцензійних справ у порядку, встановленому Законом України "Про доступ до публічної інформації";
перевірки достовірності відомостей у документах, поданих заявником для отримання ліцензій, дозволів, та відповідності організатора азартних ігор (здобувача) і поданих документів ліцензійним умовам;
розгляду, перевірки та внесення відомостей про фізичних осіб, стосовно яких наявні обмеження у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх, до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх у випадках, установлених Законом;
затвердження переліку, форми та порядку подання звітності організаторами азартних ігор;
ведення реєстрів, передбачених Законом;
затвердження порядку ведення реєстрів у сфері організації та проведення азартних ігор, порядку включення інформації, внесення змін до таких реєстрів, виключення інформації з реєстрів;
розгляду скарг гравців та інших осіб на дії організаторів азартних ігор, здійснення у разі виявлення порушень за результатами їх розгляду заходів відповідно до Закону;
взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями та іншими організаціями під час здійснення своїх повноважень;
ведення переліку суб'єктів сертифікації, а також визначення переліку грального обладнання, що підлягає сертифікації;
визначення відповідно до Закону української та/або іноземної лабораторії, що видає сертифікат відповідності Державній системі онлайн-моніторингу згідно із Законом;
встановлення порядку передачі організаторами азартних ігор накопиченої інформації у разі зупинки функціонування Державної системи онлайн-моніторингу з технічних або будь-яких інших причин;
встановлення порядку проведення інспектування грального обладнання;
встановлення вимог щодо боротьби з вираженою ігровою залежністю (лудоманією);
визначення принципів відповідальної гри;
здійснення заходів щодо запобігання та виявлення порушень законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор;
отримання безоплатно від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування документів, матеріалів, статистичної та іншої визначеної законодавством інформації, необхідної для здійснення своїх повноважень;
отримання безоплатно від організаторів азартних ігор необхідної для здійснення своїх повноважень звітності та інформації, у тому числі такої, що містить фінансово-економічні показники, у визначених КРАІЛ формах та порядку;
організації та здійснення державного контролю за організацією та проведенням азартних ігор, зокрема контролю за дотриманням Закону, ліцензійних умов, шляхом проведення планових, позапланових та фактичних перевірок, зокрема методом контрольних закупівель;
складення та надіслання організаторам азартних ігор у разі виявлення порушень ліцензійних умов приписів щодо усунення таких порушень, що є обов'язковими до виконання;
здійснення адміністрування Державної системи онлайн-моніторингу;
застосування санкцій до організаторів азартних ігор та інших суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор, у випадках, передбачених Законом;
встановлення вимог до Державної системи онлайн-моніторингу, розроблення та затвердження порядку функціонування Державної системи онлайн-моніторингу;
проведення моніторингу діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, підготовка за його результатами щорічного звіту про основні показники діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у порядку, встановленому Законом;
призначення осіб для моніторингу гральних закладів;
затвердження порядку інспектування гральних закладів;
затвердження опису ідентифікаційної картки гравця;
звернення до правоохоронних органів у разі виявлення факту нелегальної діяльності гральних закладів, співпраці з правоохоронними органами у межах протидії розвитку та функціонуванню заборонених азартних ігор і гральних закладів;
встановлення порядку видачі дозволів, що підтверджують відповідність приміщення для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі вимогам Закону;
2) реалізує державну політику в лотерейній сфері шляхом:
визначення вимоги до випуску та проведення державних лотерей відповідно до законодавства про ліцензування;
ведення Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні;
затвердження переліку відомостей, які відображаються в Єдиному реєстрі державних лотерей, запроваджених в Україні;
внесення державної лотереї до Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні;
прийняття рішення про розповсюдження державних лотерей за межами території України;
отримання відповідно до закону від оператора лотерей інформації щодо проведення державної лотереї, а також балансу і звіту про фінансові результати;
виконання функції органу ліцензування господарської діяльності в лотерейній сфері, отримання та розгляду заяви з документами, а також повідомлення, подання яких до органу ліцензування передбачено законом, і за результатом їх розгляду прийняття рішення про залишення заяви без розгляду, видачі ліцензії або відмови у видачі ліцензії, переоформлення ліцензії, зупинення дії ліцензії повністю або частково, відновлення дії ліцензії повністю або частково, анулювання ліцензії повністю або частково, розширення або звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіатом, видачі інших документів, визначених законом, що стосуються повноважень КРАІЛ у порядку, встановленому Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності", з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про державні лотереї в Україні";
формування та ведення ліцензійного реєстру;
формування та ведення ліцензійних справ, забезпечення їх зберігання, передачі та одержання у паперовій та/або електронній формі;
здійснення інформаційного та методичного супроводження ліцензування;
надання інформації з ліцензійних справ у порядку, встановленому Законом України "Про доступ до публічної інформації";
проведення конкурсу з відбору операторів лотерей;
встановлення вимог до лотерейного обладнання;
здійснення технічного регулювання у лотерейній сфері, організації, координації та проведення робіт з підтвердження відповідності, розроблення в установленому порядку стандартів, технічних регламентів і технічних умов у сфері випуску та проведення лотерей;
позбавлення оператора державних лотерей його статусу;
визначення вимог до припинення проведення державних лотерей операторами державних лотерей;
встановлення форми посвідчення розповсюджувача державної лотереї;
розроблення проектів ліцензійних умов на випуск і проведення лотерей і змін до них та подання їх в установленому порядку Кабінету Міністрів України для затвердження;
3) здійснює державний нагляд (контроль) за ринком азартних ігор та у лотерейній сфері шляхом:
контролю наявності передбачених законом ліцензій;
перевірки дотримання організатором азартних ігор ліцензійних умов;
перевірки дотримання оператором лотерей ліцензійних умов;
перевірка дотримання обмежень, установлених Законом та/або ліцензійними умовами, щодо відсутності над здобувачем ліцензії (організатором азартних ігор), ліцензіатом контролю у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України;
затвердження планів проведення перевірок;
складання актів перевірок;
контролю за дотриманням організаторами азартних ігор вимог законодавства, стандартів та нормативно-правових актів у сфері організації та проведення азартних ігор;
контролю за дотриманням оператором лотерей вимог законодавства, стандартів та нормативно-правових актів у лотерейній сфері;
моніторингу діяльності організаторів азартних ігор з використанням Державної системи онлайн-моніторингу;
контролю в режимі реального часу електронної системи прийняття ставок оператора державних лотерей;
нагляду (контролю) у формі проведення планових та позапланових перевірок операторів лотерей;
4) публікує на своєму офіційному веб-сайті річні звіти про свою роботу не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним;
5) проводить моніторинг діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та за його результатами готує щорічний звіт про основні показники діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, що повинен містити, зокрема, інформацію про організаторів азартних ігор, кількість гральних закладів, кількість виданих ліцензій та їх види, про виявлені порушення та санкції, кількість розглянутих скарг та вжиті заходи, про обсяги надходжень до державного та місцевих бюджетів від провадження зазначеної діяльності, кількість осіб, які грали в азартні ігри, зокрема за видами азартних ігор, кошти, що надійшли як прийняті ставки, виплачені виграші (призи), кількість осіб, включених до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, а також про вжиті заходи для профілактики та боротьби з ігровою залежністю (лудоманією);
6) створює безкоштовну гарячу лінію та спеціальну форму на офіційному веб-сайті КРАІЛ для отримання повідомлень про порушення Закону та інших нормативно-правових актів у сфері азартних ігор та забезпечує їх функціонування;
7) проводить аналіз та здійснює управління ризиками з метою визначення у межах повноважень, передбачених законом, форм і обсягів державного контролю за організацією та проведенням азартних ігор та лотерейної діяльності;
8) оприлюднює на офіційному веб-сайті КРАІЛ нормативно-правові акти та інші офіційні документи та інформацію з питань, що належать до її компетенції, зокрема інформацію, яка підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства;
9) забезпечує оприлюднення (оновлення) наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних на офіційному веб-сайті КРАІЛ та єдиному державному веб-порталі відкритих даних, в установленому законодавством порядку;
10) затверджує положення про апарат КРАІЛ та його структуру;
11) приймає рішення про утворення робочих та експертних груп;
12) здійснює інші повноваження, передбачені законом.
5. КРАІЛ як колегіальний орган утворюється у складі Голови КРАІЛ та шести членів КРАІЛ. КРАІЛ є повноважним органом з моменту призначення більше половини її загального кількісного складу.
Голова та члени КРАІЛ призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України у порядку, визначеному законом.
6. У разі непризначення Голови КРАІЛ тимчасове (строком на один місяць) виконання обов'язків Голови КРАІЛ здійснюється по черзі кожним із членів КРАІЛ, який обирається шляхом голосування на засіданні КРАІЛ. Один і той самий член КРАІЛ не може виконувати обов'язки Голови КРАІЛ два рази підряд. На одного і того самого члена КРАІЛ може бути повторно покладено обов'язки Голови КРАІЛ тільки після виконання по черзі кожним із членів КРАІЛ таких обов'язків.
7. КРАІЛ може утворювати та ліквідовувати свої територіальні управління для здійснення своїх повноважень. Територіальні управління не мають статусу юридичної особи і діють на основі положення, що затверджується КРАІЛ.
8. КРАІЛ здійснює внутрішній аудит, спрямований на удосконалення системи управління, внутрішнього контролю, запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів.
9. КРАІЛ під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами, організаціями.
10. Голова КРАІЛ:
1) скликає засідання КРАІЛ;
2) головує на засіданнях КРАІЛ;
3) вносить на розгляд КРАІЛ питання порядку денного засідання КРАІЛ з урахуванням пропозицій членів КРАІЛ;
4) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України;
5) представляє інтереси КРАІЛ у Кабінеті Міністрів України;
6) представляє КРАІЛ у відносинах з державними органами іноземних держав з питань нагляду (контролю) за ринком азартних ігор, міжнародними організаціями;
7) діє без довіреності від імені КРАІЛ в межах, установлених законодавством;
8) підписує документи, що видаються відповідно до рішень КРАІЛ, та документи, пов'язані з поточною діяльністю КРАІЛ;
9) видає накази з питань, що належать до його компетенції.
( Пункт 10 доповнено підпунктом 9 згідно з Постановою КМ № 196 від 10.03.2021 (196-2021-п) )
11. Член КРАІЛ має право:
ознайомлюватися з документами, що надходять до КРАІЛ;
пропонувати для включення до порядку денного засідання КРАІЛ питання, що належать до його компетенції;
виступати на засіданнях КРАІЛ, вносити пропозиції щодо питань, які розглядаються.
Член КРАІЛ зобов'язаний:
брати участь у засіданнях КРАІЛ;
виконувати рішення КРАІЛ;
брати участь у підготовці питань до розгляду КРАІЛ;
координувати роботу апарату КРАІЛ (далі - апарат) відповідно до визначеного КРАІЛ розподілу функціональних обов'язків.
12. Уповноважені посадові особи КРАІЛ мають право:
1) доступу в установленому законодавством порядку на територію і до приміщень організаторів азартних ігор, гральних закладів організаторів азартних ігор;
2) перевіряти дотримання організаторами азартних ігор вимог законодавства про азартні ігри на підставі та в порядку, що визначені законодавством;
3) давати в межах своїх повноважень організаторам азартних ігор обов'язкові для виконання приписи щодо усунення порушень нормативно-правових актів;
4) застосовувати в установленому законодавством порядку до організаторів азартних ігор та інших осіб, які порушують законодавство у сфері організації та проведення азартних ігор, відповідні санкції;
5) безоплатно отримувати від організаторів азартних ігор необхідні для виконання завдань, покладених на КРАІЛ законом, інформацію, документи, пояснення та інші матеріали;
6) безоплатно отримувати від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування документи, матеріали, статистичну та іншу інформацію, необхідні для виконання функцій, покладених на КРАІЛ;
7) отримувати від організаторів азартних ігор інформацію та документи, що необхідні для розгляду звернень, що надходять до КРАІЛ від фізичних та юридичних осіб;
8) інші права, визначені законом.
13. Голові, членам та службовим особам КРАІЛ забороняється брати участь в азартній грі, крім проведення перевірок методом контрольних закупівель.
14. Основною формою роботи КРАІЛ як колегіального органу є засідання, що проводяться за рішенням Голови КРАІЛ або за ініціативою не менше трьох членів КРАІЛ не рідше одного разу на місяць.
Порядок проведення засідань КРАІЛ визначається регламентом, який затверджується більшістю голосів членів КРАІЛ та не може суперечити Закону.
15. Засідання КРАІЛ є правоможним, якщо на ньому присутні п'ять членів КРАІЛ.
16. Рішення КРАІЛ вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального кількісного складу КРАІЛ. КРАІЛ приймає рішення про видачу та анулювання ліцензій двома третинами голосів складу КРАІЛ в порядку, встановленому Законом. Кожен член КРАІЛ має один голос.
17. Рішення КРАІЛ є обов'язковими до виконання на всій території України і можуть бути оскаржені в судовому порядку.
18. Діяльність КРАІЛ забезпечується апаратом і її територіальними управліннями.
Положення про апарат та його структура затверджуються КРАІЛ.
19. Керівник апарату та його заступники призначаються і звільняються з посади КРАІЛ.
Працівники апарату, які займають посади, віднесені до державної служби, є державними службовцями.
20. Керівник апарату:
1) здійснює керівництво діяльністю апарату;
2) видає накази, розпорядження з питань діяльності апарату;
3) призначає на посади та звільняє з посад працівників апарату;
4) заохочує працівників апарату, накладає дисциплінарні стягнення;
5) у межах компетенції організовує та контролює виконання в апараті та територіальних управліннях КРАІЛ Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції КРАІЛ;
6) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату;
7) забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці, технічний захист інформації, а також контроль за збереженням державної таємниці та інформації в апараті КРАІЛ;
8) виконує інші функції, необхідні для забезпечення виконання КРАІЛ покладених на неї Законом повноважень.
( Підпункт 8 пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 196 від 10.03.2021 (196-2021-п) )
21. За рішенням КРАІЛ утворюється Консультаційно-експертна рада, яка є постійно діючим на громадських засадах дорадчим органом, що бере участь в обговоренні проектів документів, які розробляються та/або розглядаються КРАІЛ. Склад Консультаційно-експертної ради та положення про неї затверджуються КРАІЛ.
22. КРАІЛ є юридичною особою публічного права, має відокремлене майно, що є державною власністю, самостійний баланс, власні бланки, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням. КРАІЛ забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів.
23. Фінансування діяльності КРАІЛ здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.
ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 23 вересня 2020 р. № 891

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1399 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади" (1399-2011-п) (Офіційний вісник України, 2012 р., № 7, ст. 246; 2014 р., № 28, ст. 793) доповнити такою позицією:
"Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей
1".
2. Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" (85-2014-п) (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., № 86, ст. 2882) доповнити такою позицією:
"Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей
200
195".
3. У Положенні про Міністерство фінансів України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 375 (375-2014-п) (Офіційний вісник України, 2014 р., № 69, ст. 1936; 2020 р., № 48, ст. 1522):
1) в абзаці другому пункту 1 слова "випуску і проведення лотерей," виключити;
2) у підпункті 1 пункту 3 слова ", випуску та проведення лотерей" виключити;
3) у пункті 4:
у підпункті 5 слова "випуску і проведення лотерей," виключити;
у підпункті 77 слова "суб'єктів господарювання, що надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор" замінити словами "суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри";
4) абзац тринадцятий підпункту 2 пункту 6 виключити.
4. У схемі спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 (442-2014-п) "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2014 р., № 74, ст. 2105; 2019 р., № 86, ст. 2898):
1) розділ II після абзацу сорок шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей".
У зв'язку з цим абзаци сорок сьомий - шістдесятий вважати відповідно абзацами сорок восьмим - шістдесят першим;
2) пункт 1 розділу III доповнити абзацом такого змісту:
"Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей".
5. У переліку органів ліцензування, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609 (609-2015-п) (Офіційний вісник України, 2015 p., № 68, ст. 2232):
1) пункт 17 виключити;
2) доповнити перелік пунктом 27 такого змісту:
"27. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей
випуск та проведення лотерей
діяльність на ринку азартних ігор".
6. У переліку посад державної служби, що прирівнюються до відповідних підкатегорій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 (15-2017-п) "Питання оплати праці працівників державних органів" (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284; 2020 р., № 12, ст. 478, № 35, ст. 1170), у графі "Посади державних службовців, що прирівнюються до відповідних підкатегорій":
1) позицію "А1 Посади керівників державних органів" після слів "Голова Національної комісії зі стандартів державної мови" доповнити словами "; Голова Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей; керівник апарату Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей";
2) позицію "А2 Посади заступників керівників державних органів" після слів "члени Національної комісії зі стандартів державної мови" доповнити словами "; члени Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей; заступники керівника апарату Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей".