БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
12.08.2020 N 1857
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України 
23 вересня 2020 р.
за N 928/35211

Про внесення змін до Положення про групи експертів Міністерства охорони здоров'я України

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 (267-2015-п) (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року N 90 (90-2020-п) ), з метою підвищення ефективності та прозорості надання медичної допомоги населенню України, удосконалення організаційно-методичної, лікувально-діагностичної роботи та забезпечення ефективної координації профільних напрямів,
НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до Положення про групи експертів Міністерства охорони здоров'я України, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 березня 2017 року N 302 (z0488-17) , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2017 року за N 488/30356 (z0488-17) (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 22 лютого 2019 року N 447 (z0299-19) ), виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Директорату медичних кадрів, освіти і науки (Орабіна Т.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр
М. Степанов
ПОГОДЖЕНО:
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
Л. Денісова
В. о. президента НАМН України
В. Коваленко
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства охорони здоров'я України 
21 березня 2017 року N 302 
(у редакції наказу Міністерства
 охорони здоров'я України 
від 12 серпня 2020 року N 1857)

ПОЛОЖЕННЯ

про групи експертів Міністерства охорони здоров'я України

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає статус, повноваження, основні завдання, функції груп експертів Міністерства охорони здоров'я України (далі - групи експертів МОЗ).
2. Групи експертів МОЗ утворюються на засадах консультативно-дорадчого органу з метою експертного супроводу завдань та функцій МОЗ, участі у формуванні стратегії та реформування у сфері охорони здоров'я, координації своєї роботи з МОЗ у сфері охорони здоров'я за відповідними (відповідним) напрямами (профілем).
Члени груп експертів МОЗ здійснюють визначені цим Положенням функції та обов'язки на громадських засадах.
3. Персональний склад членів груп експертів МОЗ (від двох до п'ятнадцяти осіб) затверджується наказом МОЗ.
4. Діяльність груп експертів МОЗ координується заступниками Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків.
Члени груп експертів МОЗ здійснюють визначені цим Положенням функції і обов'язки.
5. У своїй діяльності члени груп експертів МОЗ керуються Конституцією України (254к/96-ВР) , законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МОЗ, іншими нормативно-правовими актами, у тому числі цим Положенням.
6. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у членів груп експертів МОЗ та неможливості через це брати участь у роботі груп, вони зобов'язані письмово повідомити про це заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків.
7. У разі неподання інформації щодо існування конфлікту інтересів, якщо про нього стає відомо під час роботи групи експертів МОЗ або після надання висновку (рецензії) групою експертів МОЗ, такі висновки (рецензії) підлягають перегляду, а особа, що має конфлікт інтересів, виключається зі складу відповідних груп експертів.
8. Членами груп експертів МОЗ призначаються:
фахівці з відповідного професійного спрямування, що мають вищу медичну освіту за відповідною спеціальністю, спеціалізацією та стаж роботи за основною спеціальністю не менше 7 років;
особи з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я, мають сертифікат спеціаліста за відповідною спеціальністю, зі стажем роботи у сфері охорони здоров'я не менше 7 років;
Для членів груп експертів є бажаним володіння однією з мов Європейського Союзу та/або представлення України на міжнародних науково-практичних конференціях, стажування у провідних клініках.
До складу груп експертів з правом дорадчого голосу можуть включатися за згодою лікарі, міжнародні експерти відповідного профілю за наявності документів про освіту та кваліфікацію, виданих компетентними органами або уповноваженими організаціями Австралії, країн - членів Європейського Союзу, Канади, Сполучених Штатів Америки, Швейцарської Конфедерації, Японії.

II. Функції груп експертів

1. Групи експертів МОЗ:
1) беруть участь у:
підготовці пропозицій, управлінських рішень для МОЗ з питань, що належить до компетенції експертних груп МОЗ;
плануванні конференцій, конгресів, симпозіумів, з'їздів, заходів з профілактики, зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення від захворювань;
визначенні пріоритетних напрямів у сфері охорони здоров'я для формування запиту на проведення наукових досліджень;
підготовці аналітичних довідок та звітів за відповідними напрямами із щорічною доповіддю про їх стан;
підготовці галузевих стандартів, клінічних протоколів;
забезпеченні обміну досвідом та знаннями щодо сучасних, заснованих на фактичних даних, міжнародних стандартах, рекомендаціях у сфері охорони здоров'я;
2) надають методичну, консультативно-дорадчу допомогу групам експертів структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та закладам охорони здоров'я;
3) надають висновки (рецензії) з питань, що належать до їх компетенції, згідно з цим Положенням, у тому числі висновки щодо направлення громадянина для лікування за кордон відповідно до Порядку направлення громадян України для лікування за кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року N 1079 (1079-2017-п) , та відповідні висновки за зверненням клініко-експертної комісії МОЗ щодо об'єктивної та обґрунтованої оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування у закладах охорони здоров'я згідно із законодавством;
4) співпрацюють з робочими групами та комісіями МОЗ відповідно до законодавства.

III. Права та обов'язки членів груп експертів

1. Члени груп експертів відповідно до своїх функцій мають право:
отримувати необхідну документацію та консультативну допомогу від структурних підрозділів МОЗ, закладів та установ сфери охорони здоров'я України, закладів освіти, що здійснюють підготовку фахівців у галузі знань 22 "Охорона здоров'я" відповідно до законодавства;
надавати пропозиції та брати участь у розробці проєктів державних програм, заходів програмного характеру, наукових розробок з питань діагностики, профілактики, лікування захворювань, нових видів препаратів лікарських засобів, медичної техніки, обладнання, інструментів та медичних виробів, у тому числі проводити їх експертизу та оцінку;
надавати пропозиції та брати участь у розробці проєктів нормативно-правових актів та інших документів, що стосуються сфери охорони здоров'я за відповідною спеціальністю;
співпрацювати із закладами вищої освіти, охорони здоров'я, науково-дослідними установами МОЗ та НАМН України щодо вивчення фахових проблем в установленому законодавством порядку;
брати участь у міжнародних та національних симпозіумах, конгресах, з'їздах, конференціях, роботі міжнародних організацій та центрів.
2. До обов'язків груп експертів МОЗ належить:
1) участь у:
створенні та впровадженні галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я;
плануванні конференцій, конгресів, симпозіумів, з'їздів, заходів з профілактики, зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення від захворювань;
розробці проєктів нормативно-правових актів та інших документів, що стосуються сфери охорони здоров'я, за відповідною спеціальністю;
формуванні тарифів на медичні послуги;
рецензуванні науково-дослідних робіт, що плануються до затвердження, і результатів їх виконання та впровадження;
підготовці статистично-аналітичних довідників щодо стану здоров'я населення та якості надання медичної допомоги;
роботі МОЗ щодо планування та виконання державних програм та заходів програмного характеру у сфері охорони здоров'я, медичних заходів окремих державних та місцевих програм і комплексних заходів програмного характеру;
формуванні пріоритетних напрямів розвитку наукових досліджень у профільній галузі з урахуванням актуальних потреб практичної медицини;
робочих групах та комісіях МОЗ;
2) співпраця з групами експертів з відповідної спеціальності структурних підрозділів з питань охорони здоров'я Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (у разі їх наявності), а також із закладами охорони здоров'я;
3) надання пропозицій щодо покращення організації заходів безперервного професійного розвитку, підготовки та підвищення рівня кваліфікації й атестації лікарів і молодших спеціалістів з медичною освітою з профільної спеціалізації та участь у роботі атестаційної комісії МОЗ з атестації лікарів та професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я, згідно з законодавством;
4) здійснення освітньо-просвітницької роботи, надання консультативної допомоги та експертних висновків на запити МОЗ;
5) надання за зверненням клініко-експертних комісій МОЗ об'єктивної та обґрунтованої оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування у закладах охорони здоров'я згідно із законодавством.
В. о. Генерального директора Директорату медичних кадрів, освіти і науки
Т. Орабіна