БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
21.01.2020 № 26

Про затвердження Положення про департамент аграрної політики

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 1825 від 18.09.2020 (v1825915-20) № 2010 від 08.10.2020 (v2010915-20) )
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про департамент аграрної політики, що додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр
Т. Милованов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
21 січня 2020 року № 26

ПОЛОЖЕННЯ

про департамент аграрної політики

1. Загальні положення

1.1. Департамент аграрної політики (далі - департамент) є самостійним структурним підрозділом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Мінекономіки).
1.2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) і законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономіки, цим Положенням та дорученнями керівництва Мінекономіки.
1.3. Структура та чисельність департаменту визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономіки.
1.4. До складу департаменту входять такі структурні підрозділи:
управління землеробства та рослинництва;
управління насінництва та охорони прав на сорти рослин;
управління садівництва, виноградарства та виноробства;
управління тваринництва та племінної справи;
управління земельних відносин;
сектор розвитку інфраструктури аграрного та продовольчого ринку.
( Абзац сьомий пункту 1.4 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 2010 від 08.10.2020 (v2010915-20) )
1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу департаменту, визначаються в положеннях про них.

2. Завдання департаменту

2.1. Основними завданнями департаменту є:
забезпечення формування та реалізації державної аграрної політики, державної політики у сфері сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави, охорони прав на сорти рослин, тваринництва, у тому числі племінної справи у тваринництві, ідентифікації та реєстрації тварин у межах повноважень, передбачених законом, рослинництва, у тому числі землеробства та меліорації земель, садівництва, виноградарства, виноробства, хмелярства (далі - галузі агропромислового виробництва), виробництва органічної продукції (сировини) відповідно до компетенції, моніторингу та родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення, насінництва та розсадництва;
забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.
( Абзац четвертий пункту 2.1 розділу 2 виключено на підставі Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 2010 від 08.10.2020 (v2010915-20) ) ( Абзац п'ятий пункту 2.1 розділу 2 виключено на підставі Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 2010 від 08.10.2020 (v2010915-20) )
2.2. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:
здійснює в межах компетенції розрахунок та проводить моніторинг індикаторів продовольчої безпеки;
готує пропозиції щодо визначення пріоритетів і видів підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва у галузях агропромислового виробництва;
бере участь у розробленні та здійсненні заходів, спрямованих на:
- адаптацію сільськогосподарського виробництва до змін клімату та запобігання зміні клімату;
- запобігання шкідливому впливу сільськогосподарського виробництва на навколишнє природне середовище;
- забезпечення розроблення та впровадження цілей сталого розвитку сільського господарства;
проводить аналіз діяльності галузей агропромислового виробництва;
уживає заходів, спрямованих на техніко-технологічне переоснащення галузей агропромислового виробництва;
забезпечує підготовку фінансово-економічних розрахунків для здійснення підтримки підприємств галузей агропромислового виробництва та особистих селянських господарств;
готує пропозиції щодо формування та розвитку ринкових механізмів і принципів забезпечення підприємств агропромислового комплексу технічними засобами, обладнанням, зокрема для виробництва біопалива, запасними частинами, пально-мастильними матеріалами та іншими енергоресурсами;
здійснює державний перепис та списання виноградників;
визначає з виділенням у натурі зони виробництва винограду;
розробляє і здійснює заходи щодо розвитку інфраструктури аграрного та продовольчого ринку;
здійснює державне управління та регулювання у сфері насінництва та розсадництва;
розробляє форми документації на насіння і садивний матеріал, технологічні і методичні вимоги у сфері насінництва та розсадництва щодо збереження сортових якостей, біологічних і урожайних властивостей сорту та посівних якостей насіння;
розробляє та організовує виконання державних програм розвитку селекції, насінництва та розсадництва;
уповноважує підприємства, установи або організації на виконання окремих повноважень у сфері охорони прав на сорти рослин відповідно до чинного законодавства;
( Пункт 2.2 розділу 2 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 2010 від 08.10.2020 (v2010915-20) )
уповноважує підприємства, установи, організації або їх підрозділи, акредитовані національним органом з акредитації, на здійснення діяльності з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва;
здійснює контроль за діяльністю органу з оцінки відповідності щодо виконання функцій, на які його уповноважено у сфері насінництва та розсадництва;
забезпечує:
- проведення породовипробувань та апробації селекційних досягнень;
- опублікування офіційних відомостей про подані заявки на сорти рослин, видані патенти на сорти рослин, свідоцтва про державну реєстрацію сортів рослин і свідоцтва про авторство на сорти рослин, видання Каталогу сортів рослин, придатних для поширення в Україні;
- розроблення, затвердження, перевірку, перегляд, унесення змін, скасування стандартів у сфері землеустрою та охорони земель;
- здійснення землеустрою, а також розроблення та виконання загальнодержавних і регіональних програм з питань землеустрою, відтворення родючості ґрунтів;
- розроблення рекомендацій та заходів щодо забезпечення родючості ґрунтів і застосування агрохімікатів, а також механізмів економічного стимулювання здійснення заходів щодо використання та охорони земель і підвищення родючості ґрунтів;
- організацію, здійснення підготовки та атестацію осіб на отримання свідоцтв аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів), видачу та скасування свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), підвищення кваліфікації аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів);
- проведення визначення сортових та посівних якостей насіння і сортових та товарних якостей садивного матеріалу;
- ведення реєстрів сільськогосподарських дорадників, експертів-дорадників та дорадчих служб;
( Пункт 2.2 розділу 2 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 2010 від 08.10.2020 (v2010915-20) )
- ведення Реєстру суб'єктів насінництва та розсадництва, Реєстру аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів), Реєстру органів з оцінки відповідності, Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, а також забезпечує відкритість та загальнодоступність зазначених реєстрів;
- видачу та скасування відповідних сертифікатів у сфері насінництва та розсадництва;
здійснює:
- моніторинг грунтів та агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення;
- реєстрацію насадження технічних і столових сортів винограду в господарствах усіх форм власності, а також списання виноградників усіх форм власності, які закладені за рахунок державних коштів;
- державну науково-технічну експертизу сортів рослин як об'єктів інтелектуальної власності;
- забезпечення організаційно-технічного та інших видів діяльності представника та заступника представника України у Раді Міжнародного союзу по охороні нових сортів рослин;
- сприяння функціонуванню та розвитку ринку сортів рослин як об'єктів інтелектуальної власності, налагодженню співробітництва у сфері охорони прав на сорти рослин з міжнародними організаціями, суб'єктами господарювання, іноземними фізичними та юридичними особами;
- державну реєстрацію суб'єктів племінної справи у тваринництві, племінних і підконтрольних тварин та селекційних досягнень у тваринництві;
- визначення (проведення) процедури присвоєння відповідного статусу суб'єктам племінної справи у тваринництві;
- проведення бонітування тварин та ведення племінного обліку;
- сертифікацію племінних (генетичних) ресурсів, присвоєння відповідного статусу суб'єктам племінної справи у тваринництві;
- у межах повноважень, передбачених законом, державне управління у сфері ідентифікації та реєстрації тварин;
веде:
- інформаційний банк даних про стан ґрунтів земель сільськогосподарського призначення;
- Державний реєстр заявок на сорти рослин (Реєстр заявок), Державний реєстр прав власників сортів рослин (Реєстр патентів), Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні (Реєстр сортів);
- державні книги племінних тварин, Державний реєстр суб'єктів племінної справи у тваринництві та Державний реєстр селекційних досягнень у тваринництві;
( Абзац сорок сьомий пункту 2.2 розділу 2 виключено на підставі Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 2010 від 08.10.2020 (v2010915-20) )
забезпечує видачу патентів на сорти рослин, свідоцтв про державну реєстрацію сортів рослин і свідоцтв про авторство на сорти рослин;
організовує:
- приймання заявок на сорти рослин, проведення їх експертизи, приймає рішення про виникнення прав на сорт або про відмову у виникненні прав на сорт;
- роботу з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців державної системи охорони прав на сорти рослин;
- післяреєстраційне вивчення сортів, розмноження нових і перспективних сортів рослин;
- функціонування єдиної системи селекції;
- проведення підвищення кваліфікації фахівців, які виконують роботи з племінної справи;
забезпечує розроблення:
- порядку здійснення ідентифікації та реєстрації тварин;
- порядку оформлення і видачі ідентифікаційних документів;
- порядку ведення Єдиного державного реєстру тварин та користування його даними;
- порядку реєстрації господарств;
- порядку переміщення тварин;
- порядку подачі даних для внесення до Єдиного державного реєстру тварин;
визначає склад інформації, що подається для внесення до Єдиного державного реєстру тварин;
організовує розроблення загальнодержавних і регіональних програм відтворення родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення, виступає в межах повноважень, передбачених законом, замовником виконання робіт з районування (зонування) земель сільськогосподарського призначення;
організовує роботу, спрямовану на розвиток насінництва, розсадництва, племінної справи у тваринництві, проведення комплексної оцінки (бонітування) сільськогосподарських тварин;
визначає поточну і перспективну потребу виробників сільськогосподарської продукції у мінеральних добривах та засобах захисту рослин;
бере участь у:
- здійсненні заходів, спрямованих на вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності, захист інтересів вітчизняних товаровиробників сільськогосподарської продукції на зовнішньому ринку та розвиток внутрішнього ринку;
- здійсненні заходів, спрямованих на інноваційно-інвестиційний розвиток сфер агропромислового виробництва, та сприянні реалізації інвестиційних проектів в аграрному секторі;
- розробленні та здійсненні заходів з нарощення експортного потенціалу сфер агропромислового виробництва, відновлення традиційних та освоєння нових ринків збуту продукції;
- розробленні загальнодержавних балансів попиту і пропонування основних видів сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки;
- координації роботи із складення міжрегіональних балансів попиту і пропонування основних видів сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, проводить їх моніторинг;
- організації виставкової та ярмаркової діяльності у сферах агропромислового виробництва;
- співробітництві з державами-донорами та міжнародними організаціями з питань залучення міжнародної технічної допомоги в межах повноважень департаменту та в порядку, визначеному законодавством;
- розробленні та координації державних цільових, галузевих та інших програм розвитку сфер агропромислового виробництва, удосконалення системи управління агропромисловим комплексом;
забезпечує формування державного резервного насіннєвого фонду, здійснює контроль за ефективним його використанням, сприяє розвитку внутрішнього і зовнішнього ринку насіння та садивного матеріалу;
забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, проведення моніторингу внутрішнього і зовнішнього аграрного та продовольчого ринку;
бере участь у державному регулюванні організованого аграрного ринку в частині забезпечення здійснення фінансових і товарних інтервенцій;
бере у межах повноважень, передбачених законом, участь у діяльності міжнародних організацій, у тому числі в роботі комітетів СОТ;
визначає уповноважені установи (організації) та селекційні центри з визначення племінної цінності плідників за походженням, власною продуктивністю та якістю потомства;
розробляє Положення про організацію взаємного обміну інформацією про стан земельних відносин між суб'єктами інформаційної взаємодії (моніторинг земельних відносин), здійснює організацію та забезпечує проведення моніторингу земельних відносин;
забезпечує в межах повноважень виконання вимог Законів України "Про виноград та виноградне вино" (2662-15) та "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" (481/95-ВР) (у частині спирту коньячного і плодового, алкогольних напоїв);
забезпечує здійснення відповідно до закону функції технічного регулювання у сфері агропромислового виробництва (тваринництва, рослинництва, насінництва, розсадництва, виноградарства, виноробства, хмелярства, у тому числі вимоги до маркування, етикетування, позначень, пакування продукції агропромислового виробництва);
узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України;
розробляє та опрацьовує проєкти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції.

3. Права департаменту

Департамент для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:
отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономіки;
залучати в установленому порядку спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою), експертів міжнародних організацій до розгляду питань, що належать до його компетенції;
отримувати безоплатно інформацію, документи і матеріали від центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити конференції, семінари та інші публічні заходи з питань, що належать до його компетенції;
брати участь у нарадах, конференціях та семінарах з питань, що належать до компетенції департаменту.

4. Керівництво департаменту

4.1. Департамент очолює директор, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономіки.
4.2. Директор департаменту повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В", або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.
4.3. Директор департаменту:
здійснює керівництво роботою департаменту і несе персональну відповідальність за виконання завдань, визначених цим Положенням;
організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономіки, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в департаменті;
організовує та координує підготовку проєктів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;
візує проєкти рішень та документи з питань, що належить до сфери діяльності департаменту, які подаються на підпис керівництву Мінекономіки;
у межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономіки, підписує листи, запити та документи з питань, що належать до компетенції департаменту, які надсилаються до інших органів виконавчої влади;
з питань, що належать до сфери діяльності департаменту, підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, які використовуються в управлінській діяльності, для подання керівництву Мінекономіки або надання іншим самостійним структурним підрозділам Мінекономіки;
підписує:
- повідомлення (листи), експертні висновки, запити, що супроводжують здійснення науково-технічної експертизи сортів рослин;
- повідомлення (листи), охоронні документи, запити, що супроводжують здійснення державної реєстрації прав на сорти рослин;
- листи за результатами розгляду кожного окремого клопотання, заперечення тощо, що надійшли від заявника, автора, власника сорту, володільця патенту, третіх осіб у сфері охорони прав на сорти рослин, інші інформаційні повідомлення;
погоджує внесення змін до документів заявки на сорт рослин та автоматизованої електронної бази даних "Історія сорту" згідно з клопотаннями заявників про внесення виправлень до матеріалів заявки в частині відомостей, зокрема відмова заявника від набуття прав інтелектуальної власності, зміна адреси заявника та адреси для листування, зміна представника та його адреси, зміна складу авторів, до прийняття рішення про завершення формальної експертизи, уточнення інформації стосовно інших заявок на сорт, поданих за межами України, та стан проведення кваліфікаційної (технічної) експертизи сортів, уточнення ознак сорту та інформації технічної анкети, селекційного позначення сорту, показників придатності сорту до поширення;
організовує міжвідомчу взаємодію та забезпечує взаємодію департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами Мінекономіки та структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань, які потребують спільного вирішення;
організовує та забезпечує взаємодію Мінекономіки з:
- Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у сферах насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин, у сфері державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві, ідентифікації та реєстрації тварин;
- Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру з питань формування державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів;
за дорученням керівництва Мінекономіки забезпечує супровід у комітетах Верховної Ради України законопроєктів з питань, що належать до сфери діяльності департаменту;
забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю" (3855-12) , уживає заходів щодо збереження службової інформації в департаменті;
бере участь у розробленні та уточненні основних показників мобілізаційного плану на особливий період у частині функціонування галузей агропромислового комплексу;
бере участь у розробленні мобілізаційного плану на особливий період у частині забезпечення системи життєдіяльності населення основними видами сільськогосподарської продукції;
відповідає за стан пожежної безпеки в приміщеннях департаменту та здійснює контроль за виконанням правил пожежної безпеки;
контролює додержання співробітниками департаменту правил внутрішнього службового розпорядку;
представляє Мінекономіки в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції департаменту;
у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника директора департаменту, заступника директора департаменту - начальника управління тваринництва та племінної справи, заступника директора департаменту - начальника управління земельних відносин, начальника управління землеробства та рослинництва, начальника управління садівництва, виноградарства та виноробства, начальника управління насінництва та охорони прав на сорти рослин, завідувача сектору розвитку інфраструктури аграрного та продовольчого ринку;
( Абзац двадцять четвертий пункту 4.3 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 2010 від 08.10.2020 (v2010915-20) )
погоджує положення про структурні підрозділи (управління, відділи, сектори), утворені у складі департаменту;
забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі департаменту, і департаментом управління персоналом роботу в департаменті з добору, розстановки кадрів та професійного розвитку;
( Абзац двадцять шостий пункту 4.3 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 1825 від 18.09.2020 (v1825915-20) )
погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників департаменту, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;
погоджує подання, підготовлене департаментом управління персоналом, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;
( Абзац двадцять восьмий пункту 4.3 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 1825 від 18.09.2020 (v1825915-20) )
здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців департаменту.
4.4. Виконання обов'язків тимчасово відсутнього директора департаменту забезпечується:
заступником директора департаменту;
заступником директора департаменту - начальником управління тваринництва та племінної справи в разі відсутності заступника директора департаменту;
заступником директора департаменту - начальником управління земельних відносин у разі відсутності заступника директора департаменту та заступника директора департаменту - начальника управління тваринництва та племінної справи.
Заступник
директора департаменту
аграрної політики
О. Альшанова
( Текст взято з сайту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України http://www.me.gov.ua )