БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 жовтня 2020 р. № 1041
Київ

Про внесення змін до Порядку розпорядження майном акціонерного товариства "Українська залізниця"

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку розпорядження майном акціонерного товариства "Українська залізниця" (1054-2017-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 р. № 1054 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 4, ст. 155; 2019 р., № 69, ст. 2422), - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2020 р. № 973, зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2020 р. № 1041

ЗМІНИ,

що вносяться до Порядку розпорядження майном акціонерного товариства "Українська залізниця"

1. Пункт 1-1 після слова "майном" доповнити словами ", у тому числі від списання державного майна, закріпленого за товариством на праві господарського відання".
2. Доповнити Порядок (1054-2017-п) пунктом 2-1 такого змісту:
"2-1. На списання майна товариства, внесеного до статутного капіталу товариства, та майна, набутого товариством, не поширюється дія Порядку списання об’єктів державної власності (1314-2007-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. № 1314 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 86, ст. 3168).".
3. У підпункті 1 пункту 11:
1) абзац четвертий виключити;
2) абзаци восьмий - десятий замінити абзацом такого змісту:
"відчуження шляхом передачі у державну або у комунальну власність, у тому числі нерухомого майна для розміщення державного органу або органу місцевого самоврядування, рухомого майна для користування органами державної влади, об’єктів інженерної інфраструктури водопровідно-каналізаційного та газового господарства (включаючи мережі, споруди, устаткування), пов’язаних з постачанням споживачам води, газу, відведенням і очищенням стічних вод, а також об’єктів благоустрою населених пунктів;".
4. Пункт 12 викласти в такій редакції:
"12. Перед прийняттям рішення про списання майна товариства таке майно пропонується до продажу відповідно до пункту 13 цього Порядку, крім випадків, передбачених абзацами другим та третім цього пункту.
У разі списання верхньої будови колії, об’єктів, які належать до нижньої будови колії, рухомого складу, незавершених капітальних інвестицій на стадії проекту (реалізація яких не розпочата або втратила свою актуальність), аварійних об’єктів, насаджень, захисних лісонасаджень, малоцінних необоротних матеріальних активів, за умови подальшого використання в господарській діяльності товариства запасів, отриманих внаслідок списання майна (про що зазначається в рішенні відповідного органу управління товариством про списання), таке майно не пропонується до продажу.
У разі списання майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача, незавершених капітальних інвестицій на стадії проекту (реалізація яких не розпочата), у тому числі проектної документації, насаджень, захисних лісонасаджень, малоцінних необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, які визнані морально застарілими, фізично зношеними, у результаті списання яких не очікується оприбуткування придатних для подальшого використання у господарській діяльності товариства матеріальних цінностей, про що зазначається у рішенні відповідного органу управління товариством про списання, таке майно не пропонується до продажу.".
5. Абзац перший пункту 13 замінити абзацами такого змісту:
"13. Відчуження майна шляхом продажу, оренда майна здійснюються на конкурентних засадах шляхом проведення електронних аукціонів, крім випадків прийняття вищим органом товариства окремого рішення стосовно використання такого майна з метою виконання функцій держави.
Електронні аукціони проводяться з дотриманням таких принципів:".
У зв’язку з цим абзаци другий - дев’ятий вважати відповідно абзацами третім - десятим.
6. Пункт 14 викласти в такій редакції:
"14. Відчуження майна здійснюється за вартістю не нижчою, ніж балансова вартість, крім випадків, коли законом встановлено обов’язкове проведення незалежної оцінки майна.
У разі передачі цілісних майнових комплексів, структурних підрозділів товариства в оренду, користування, концесію проводиться незалежна оцінка майна у порядку, визначеному законодавством.".
7. Пункти 15-17 виключити.