БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
06.11.2020 N 4597/ІПК/99-00-04-02-02-06

Щодо окремих питань оподаткування податком на прибуток підприємств

Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) надає індивідуальну податкову консультацію на звернення ОСББ щодо окремих питань оподаткування податком на прибуток підприємств об'єднання співвласників багатоквартирного будинку у статусі неприбуткової організації.
ОСББ звернулося з питаннями щодо відповідності вимогам для перебування у статусі неприбуткової організації об'єднання співвласників багатоквартирного будинку у разі отримання грошового внеску, направленого для благоустрою прибудинкової території багатоквартирного будинку, від відповідачів за судовим позовом внаслідок укладання мирової угоди між таким об'єднанням як позивачем та відповідачами.
Відповідно до пп. 14.1.121 п. 14.1 ст. 14 Кодексу (2755-17) неприбуткові підприємства, установи та організації - це неприбуткові підприємства, установи та організації, які не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до п. 133.4 ст. 133 Кодексу (2755-17) .
Пунктом 133.4 ст. 133 Кодексу (2755-17) встановлено, що не є платниками податку на прибуток підприємств неприбуткові підприємства, установи та організації у порядку та на умовах, встановлених цим пунктом.
Згідно з пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу (2755-17) неприбутковим підприємством, установою та організацією для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:
утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України (435-15) ), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу (2755-17) ;
установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів), або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об'єднання та асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельні кооперативи;
внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі - Реєстр).
Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами (абзац перший пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу (2755-17) ).
Згідно з пп. 133.4.6 п. 133.4 ст. 133 Кодексу (2755-17) до неприбуткових організацій, що відповідають вимогам п. 133.4 ст. 133 Кодексу (2755-17) і не є платниками податку на прибуток підприємств, зокрема, можуть бути віднесені об'єднання співвласників багатоквартирного будинку.
Правові та організаційні засади створення, функціонування, реорганізації та ліквідації об'єднань власників жилих та нежилих приміщень багатоквартирного будинку, захист їхніх прав та виконання обов'язків щодо спільного утримання багатоквартирного будинку визначаються Законом України від 29 листопада 2001 року N 2866-ІІІ "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" (2866-14) зі змінами та доповненнями (далі - Закон N 2866).
Основна діяльність об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі - об'єднання) полягає у здійсненні функцій, що забезпечують реалізацію прав співвласників на володіння та користування спільним майном співвласників, належне утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, сприяння співвласникам в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов'язань, пов'язаних з діяльністю об'єднання (частина четверта ст. 4 Закону N 2866).
Згідно з частиною другою ст. 4 Закону N 2866 об'єднання створюється як непідприємницьке товариство для здійснення функцій, визначених законом. Порядок надходження і використання коштів об'єднання визначається цим Законом та іншими законами України.
Перелік складових коштів об'єднання встановлено ст. 21 Закону N 2866, до яких відносяться:
залишки коштів на утримання і ремонт багатоквартирного будинку на рахунках особи, що здійснювала управління таким будинком до створення об'єднання;
внески і платежі співвласників;
кошти, отримані об'єднанням у результаті здавання в оренду допоміжних приміщень та іншого спільного майна багатоквартирного будинку;
кошти, отримані об'єднанням як відшкодування за надані окремим категоріям громадян пільги на оплату житлово-комунальних послуг та призначені житлові субсидії;
кошти та майно, що надходять для забезпечення потреб основної діяльності об'єднання;
добровільні майнові, у тому числі грошові, внески фізичних та юридичних осіб;
кошти, залучені на умовах кредиту або позики;
кошти державного та/або місцевого бюджетів, отримані на підставі спільного фінансування для утримання, реконструкції, реставрації, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення багатоквартирного будинку;
пасивні доходи;
доходи від діяльності заснованих об'єднанням юридичних осіб, що спрямовуються на виконання статутних цілей об'єднання;
кошти, отримані з інших джерел, що спрямовуються на виконання статутних цілей об'єднання.
Відповідно до частини першої ст. 175 Цивільного процесуального кодексу України мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на основі взаємних поступок і може стосуватися лише прав та обов'язків сторін та предмета позову.
Отже, утворене згідно із Законом N 2866 (2866-14) та внесене до Реєстру об'єднання співвласників багатоквартирного будинку не сплачує податок на прибуток з доходів, отриманих у вигляді грошового внеску, направленого для благоустрою прибудинкової території багатоквартирного будинку, від відповідачів за мировою угодою між таким об'єднанням як позивачем та відповідачами за умови, що такі доходи використовуються такою неприбутковою організацією за цільовим призначенням, тобто для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами, та не здійснюється розподіл доходів серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.
Для цілей податкового обліку доходи, одержані неприбутковими організаціями, відображаються у рядках 1.1 - 1.11 частини І Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, форма якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2016 р. N 553 (z0932-16) (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 469 (z0653-17) ) (далі - Звіт), а суми видатків (витрат) - у рядках 2.1 - 2.6 частини І Звіту. Форма Звіту передбачає, зокрема, заповнення лише тих показників, які відображають особливості діяльності неприбуткової організації в залежності від закону, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.
При цьому формування доходів та видатків, що відображаються у Звіті, здійснюється за правилами бухгалтерського обліку.
Згідно з умовами звернення, що розглядається, доходи об'єднання співвласників багатоквартирного будинку у вигляді грошового внеску, направленого для благоустрою прибудинкової території багатоквартирного будинку, від відповідачів за судовим позовом внаслідок укладання мирової угоди між таким об'єднанням як позивачем та відповідачами відображаються у рядку 1.11 "Інші доходи" частини І Звіту.
У разі недотримання неприбутковою організацією вимог, встановлених п. 133.4 ст. 133 Кодексу (2755-17) , така організація підлягає виключенню з Реєстру з визначенням податкового зобов'язання з податку на прибуток підприємств згідно з підпунктами 133.4.3 та 133.4.4 п. 133.4 ст. 133 Кодексу (2755-17) .
Податкова консультація відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу (2755-17) має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.