БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 11 листопада 2020 р. № 1101
Київ

Про утворення міжвідомчої робочої групи з реалізації Спільного морського порядку денного для Чорного моря і Стратегічної програми досліджень та інновацій для Чорного моря

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Утворити міжвідомчу робочу групу з реалізації Спільного морського порядку денного для Чорного моря і Стратегічної програми досліджень та інновацій для Чорного моря у складі згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про міжвідомчу робочу групу з реалізації Спільного морського порядку денного для Чорного моря і Стратегічної програми досліджень та інновацій для Чорного моря, що додається.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 73
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2020 р. № 1101

СКЛАД

міжвідомчої робочої групи з реалізації Спільного морського порядку денного для Чорного моря і Стратегічної програми досліджень та інновацій для Чорного моря

Заступник Міністра освіти і науки, голова міжвідомчої робочої групи
Заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів, заступник голови міжвідомчої робочої групи
Генеральний директор директорату науки та інновацій Міністерства освіти і науки, секретар міжвідомчої робочої групи
Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
Заступник Міністра закордонних справ
Заступник Міністра фінансів
Заступник Голови Держрибагентства
Заступник Міністра оборони
Заступник Голови СБУ (за згодою)
Заступник Голови Служби зовнішньої розвідки (за згодою)
Заступник Міністра інфраструктури
Заступник генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Заступники голів місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування
Представники наукових установ та закладів вищої освіти (за згодою)
Представники міжнародних та громадських організацій (за згодою)
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2020 р. № 1101

ПОЛОЖЕННЯ

про міжвідомчу робочу групу з реалізації Спільного морського порядку денного для Чорного моря і Стратегічної програми досліджень та інновацій для Чорного моря

1. Міжвідомча робоча група з питань реалізації Спільного морського порядку денного для Чорного моря і Стратегічної програми досліджень та інновацій для Чорного моря (далі - міжвідомча робоча група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України.
2. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України і законів України, актами Кабінету Міністрів України і цим Положенням.
3. Основними завданнями міжвідомчої робочої групи є:
1) сприяння органам виконавчої влади у реалізації Спільного морського порядку денного для Чорного моря і Стратегічної програми досліджень та інновацій для Чорного моря;
2) зміцнення інституційної взаємодії між Україною та Європейською Комісією у процесі імплементації документів з питань, які належать до її компетенції;
3) підготовка пропозицій та рекомендацій щодо оптимальних шляхів реалізації державної політики за напрямами, визначеними у Спільному морському порядку денному для Чорного моря і Стратегічній програмі досліджень та інновацій для Чорного моря.
4. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань:
1) проводить аналіз стану справ та виявляє недоліки реалізації державної політики у зазначеній сфері;
2) вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до її компетенції;
3) проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань;
4) бере участь у підготовці пропозицій та рекомендацій до проектів нормативно-правових актів;
5) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції;
6) сприяє налагодженню співробітництва з Європейською Комісією, державами - учасницями Спільного морського порядку денного для Чорного моря і Стратегічної програми досліджень та інновацій для Чорного моря, із заінтересованими міжнародними організаціями, програмами, фондами тощо у зазначеній сфері.
5. Міжвідомча робоча група має право:
1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);
3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;
4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.
6. Міжвідомча робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами.
7. Посадовий склад міжвідомчої робочої групи затверджує Кабінет Міністрів України.
8. Міжвідомчу робочу групу очолює голова, який затверджує її персональний склад та вносить у разі потреби до нього зміни, виконує інші функції та повноваження, що випливають із покладених на міжвідомчу робочу групу завдань.
9. Формою роботи міжвідомчої робочої групи є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше двох разів на рік.
Засідання міжвідомчої робочої групи веде голова, а в разі його відсутності - заступник голови.
Члени міжвідомчої робочої групи мають право ініціювати проведення позачергового засідання.
Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях міжвідомчої робочої групи забезпечує її секретар.
Засідання міжвідомчої робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.
10. На своїх засіданнях міжвідомча робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.
Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувала більш як половина присутніх на засіданні членів міжвідомчої робочої групи.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам міжвідомчої робочої групи та Кабінетові Міністрів України.
Протоколи засідань міжвідомчої робочої групи публікуються на офіційному веб-сайті МОН.
11. Член міжвідомчої робочої групи, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.
12. Пропозиції та рекомендації міжвідомчої робочої групи можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.
13. Відповідальним за координацію питань щодо Спільного морського порядку денного для Чорного моря і Стратегічної програми досліджень та інновацій для Чорного моря є МОН.
МОН здійснює організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності міжвідомчої робочої групи.