БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
05.11.2020 № 3860/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 листопада 2020 р.
за № 1090/35373

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України у сфері нотаріату

Відповідно до пункту 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України від 14 липня 2020 року № 775-IX (775-20) "Про внесення змін до Закону України "Про нотаріат" щодо усунення законодавчих колізій та прогалин" та пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228 (228-2014-п) , НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України у сфері нотаріату (далі - Зміни), що додаються.
2. Департаменту приватного права (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 (493/92) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім абзацу четвертого підпункту 2 пункту 1, абзацу четвертого підпункту 2 пункту 5 Змін, які набирають чинності одночасно з набранням чинності частиною третьою статті 10 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (2704-19) .
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Горовця Є.
Міністр
Д. Малюська
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
05 листопада 2020 року № 3860/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 листопада 2020 р.
за № 1090/35373

ЗМІНИ

до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України у сфері нотаріату

1. У Положенні про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності та заміщення приватного нотаріуса (z0388-11) , затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 22 березня 2011 року № 871/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 23 березня 2011 року за № 388/19126:
1) у розділі I:
у абзаці першому пункту 1.2 слова "сертифікації про відповідність" замінити словами "про сертифікацію відповідності";
у пункті 1.9 слова "відповідний орган державної податкової інспекції" замінити словами "податковий орган";
у підпункті 1.10 слово "громадян" замінити словами "фізичних осіб";
у підпункті 1.15 слова "відповідний орган державної податкової інспекції" замінити словами "податковий орган";
2) у пункті 2.2 розділу II:
в абзаці сьомому слово "диплома" замінити словом "документа";
після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:
"засвідчена в установленому порядку копія документа, що засвідчує рівень володіння державною мовою, визначений Законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (2704-19) ;".
У зв’язку з цим абзаци восьмий-п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим-шістнадцятим;
в абзаці тринадцятому після слова "сертифікацію" доповнити словом "відповідності";
в абзаці шістнадцятому слово "громадян" замінити словами "фізичних осіб";
3) у додатку 5 до Положення слова "громадян і організацій" замінити словами "фізичних та юридичних осіб".
2. У Положенні про вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса та здійснення контролю за організацією нотаріальної діяльності (z0406-11) , затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 23 березня 2011 року № 888/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 березня 2011 року за № 406/19144:
1) у пункті 4:
після слів "про сертифікацію" доповнити словами "відповідності робочого місця (контори)";
після слів "проводила сертифікацію" доповнити словами "відповідності";
2) у пункті 5 після слова "сертифікації" доповнити словами "відповідності робочого місця (контори) приватного нотаріуса";
3) у підпункті 7.2.2 підпункту 7.2 пункту 7 слова "громадян" замінити словами "фізичних осіб";
4) в абзаці третьому пункту 8 слово "громадян" замінити словами "фізичних осіб";
5) у пункті 9:
у підпунктах 9.2 та 9.3 після слів "сертифікацію" та "сертифікації" доповнити словом "відповідності";
у підпункті 9.4:
в абзаці першому після слова "сертифікацію" доповнити словом "відповідності";
в абзаці восьмому слово "громадян" замінити словами "фізичних осіб";
в абзаці сімнадцятому слово "громадянами" замінити словами "фізичними особами";
6) в абзаці першому та другому пункту 10 після слова "сертифікації" доповнити словом "відповідності".
3. У підпункті 4.40 пункту 4 Положення про міжрегіональні управління Міністерства юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5 (z0759-11) , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за № 759/19497, після слів "діяльністю нотаріату" доповнити словами ", не працювали на виборній або іншій посаді в Нотаріальній палаті України протягом трьох років до подання заяви про реєстрацію нотаріальної діяльності чи призначення на посаду державного нотаріуса державної нотаріальної контори,".
4. У Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування (z1298-11) , затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 11 листопада 2011 року № 3306/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2011 року за № 1298/20036:
1) у розділі I:
пункт 1.3 викласти в такій редакції:
"1.3. Відповідно до статті 7 Закону України "Про нотаріат" (3425-12) посадові особи органів місцевого самоврядування, які вчиняють нотаріальні дії, у своїй діяльності керуються Конституцією України (254к/96-ВР) , законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України та його територіальних органів, а в Автономній Республіці Крим - також нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим.";
у пункті 1.5 слова "громадянам, підприємствам, установам і організаціям" замінити словами "фізичним та юридичним особам";
в абзаці першому пункту 1.6 слова "статтею 20 Закону "Про мови в Українській РСР" замінити словами " Законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (2704-19) ;
2) у розділі II:
у абзаці першому пункту 2.1:
слова "громадянин" замінити словами "фізична особа";
після слова "приміщення," доповнити словами "а також коли того вимагають особливості вчинюваної нотаріальної дії,";
у абзаці третьому пункту 2.11 слова "громадянина" замінити словами "фізичної особи";
пункт 2.16 викласти в такій редакції:
"2.16. У разі втрати або зіпсування документа, посвідченого або виданого посадовою особою органу місцевого самоврядування за письмовою заявою осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялася нотаріальна дія, посадовою особою органу місцевого самоврядування видається дублікат втраченого або зіпсованого документа.
Дублікати документів, посвідчених або виданих посадовою особою органу місцевого самоврядування, можуть бути видані за письмовою заявою правонаступників осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялася нотаріальна дія.
Дублікати документів, посвідчених або виданих посадовою особою органу місцевого самоврядування, можуть бути видані за письмовою заявою спадкоємців осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялася нотаріальна дія, а також виконавця заповіту та на запит нотаріуса, яким заведено спадкову справу. У такому разі посадовій особі органу місцевого самоврядування, крім свідоцтва про смерть таких осіб, подаються документи, що підтверджують родинні відносини (свідоцтво виконавця заповіту).
Дублікат заповіту може бути виданий зазначеним у заповіті спадкоємцям, виконавцю заповіту після подання ними свідоцтва про смерть заповідача. У разі смерті спадкоємців, зазначених у заповіті, дублікат може бути виданий їхнім спадкоємцям після подання ними свідоцтва про смерть заповідача і свідоцтва про смерть померлого спадкоємця.
До заяви про видачу дубліката заповіту або про видачу дубліката іншого документа спадкоємцям осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялася нотаріальна дія, виконавцю заповіту посадова особа органу місцевого самоврядування долучає засвідчену ним копію свідоцтва про смерть та засвідчені копії інших документів, що підтверджують їхні родинні відносини (копію свідоцтва виконавця заповіту).
Дублікат документа повинен містити весь текст посвідченого або виданого документа, оригінал якого вважається таким, що втратив чинність.
На дублікаті документа робиться відмітка про те, що він має силу оригіналу, і вчиняється посвідчувальний напис. Крім того, про видачу дубліката посадова особа органу місцевого самоврядування робить відмітку на примірнику документа, який зберігається в наряді (справі) органу місцевого самоврядування, із зазначенням дати, підпису посадової особи, яка видала дублікат документа, та прикладенням печатки органу місцевого самоврядування.";
3) у розділі III:
у главі 1:
у пункті 1.3 слово "громадянам" замінити словами "фізичним особам";
у пункті 1.4:
в абзаці другому слово "громадян" замінити словами "фізичних осіб";
в абзаці восьмому слова "іншим громадянином" замінити словами "іншою фізичною особою";
у главі 2:
у пункті 2.1 після літери "У" доповнити словом "сільських";
у пункті 2.2 слова "громадян, установ, підприємств або організацій" замінити словами "фізичних та юридичних осіб";
у пункті 2.5 "громадян, підприємств, установ і організацій" замінити словами "фізичних, юридичних осіб";
пункт 2.16 викласти в такій редакції:
"2.16. Якщо у складі спадщини є майно, що потребує управління, а також у разі подання позову кредиторами спадкодавця до прийняття спадщини спадкоємцями посадова особа органу місцевого самоврядування призначає у цих випадках над спадковим майном опікуна.
Якщо у складі спадщини є корпоративні права для управління ними посадова особа органу місцевого самоврядування призначає управителя спадщини з числа спадкоємців або виконавців заповіту, а в разі їх відсутності - укладає договір на управління спадщиною з іншою особою.";
у главі 3:
в абзаці другому пункту 3.1 слова "або посадовою особою органу місцевого самоврядування чи підприємством, установою, організацією за місцем роботи, навчання, проживання або лікування громадянина" замінити словами ", посадовою особою органу місцевого самоврядування, посадовою особою консульської установи України, начальником установи виконання покарань";
у пункті 3.2 слова "з прикладенням печатки і" виключити;
у пункті 4.3 глави 4 слово "громадянина" замінити словами "фізичної особи";
4) у розділі IV:
у главі 1:
у пункті 1.5 слово "громадянина" замінити словами "фізичної особи";
у пункті 1.11 слово "громадян" замінити словами "фізичних осіб";
в абзацах четвертому та шостому пункту 1.12 слова "громадянина, який проживав" замінити словами "фізичної особи, яка проживала";
у главі 4:
в абзаці першому пункту 4.19 слово "пунктом" замінити словом "главою";
у пункті 4.20 слова "цивільно-правових угод" замінити словом "правочинів";
5) у пункті 2.4 глави 2 розділу V слова "цьому пункті" замінити словами "цій главі".
5. У Порядку видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю (z1170-12) , затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 11 липня 2012 року № 1043/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 12 липня 2012 року за № 1170/21482:
1) у пункті 1:
слова "за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста," замінити словами "зі ступенем не нижче";
після слова "мовою" доповнити словами "відповідно до рівня, визначеного Законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (2704-19) ;
2) у пункті 4:
в абзаці п’ятому слова "диплома про повну" замінити словами "документа про";
після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:
"фотокопія документа, що засвідчує рівень володіння державною мовою, визначений Законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (2704-19) ;".
У зв’язку з цим абзаци шостий-восьмий вважати відповідно абзацами сьомим-дев’ятим;
3) в абзаці четвертому пункту 18 слова "обмежено дієздатною" замінити словами "обмеження її цивільної дієздатності".
6. У Порядку проведення перевірки організації роботи державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, організації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів, дотримання державними і приватними нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства (z0298-14) , затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 17 лютого 2014 року № 357/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2014 року за № 298/25075:
1) у підпункті 1 пункту 3 після слова "місця" доповнити словом "(контори)";
2) у пункті 4:
в абзаці першому слова "організації нотаріальної діяльності приватного нотаріуса," та "і приватними" виключити;
після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:
"Планова комплексна перевірка організації нотаріальної діяльності приватного нотаріуса, дотримання ним порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства проводиться не частіше одного разу на два роки виключно на робочому місці (у конторі) приватного нотаріуса з обов’язковим повідомленням його про проведення такої перевірки за 10 днів.".
У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;
3) у пункті 5 слово "громадян" замінити словом "фізичних";
4) у пункті 29:
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"наявність акта про сертифікацію відповідності робочого місця (контори) приватного нотаріуса;";
в абзаці сьомому слово "громадянами" замінити словами "фізичними особами";
в абзаці дев’ятнадцятому слово "громадян" замінити словами "фізичних осіб".
Директор Департаменту
приватного права
О. Ференс