БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.09.2020 № 1276
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 листопада 2020 р.
за № 1099/35382

Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації та затвердження зареєстрованих агентів, відомих вантажовідправників"

Відповідно до статей 5, 11 Повітряного кодексу України (3393-17) , пункту 124 Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації, затвердженої Законом України від 21 березня 2017 року № 1965-VIII (1965-19) , пункту 8 Положення про Державну авіаційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2014 року № 520 (520-2014-п) , Регламенту Європейської Комісії № 2015/1998 від 05 листопада 2015 року "Про встановлення детальних заходів з імплементації загальних основних стандартів авіаційної безпеки" та з метою впровадження порядку сертифікації та затвердження зареєстрованих агентів, відомих вантажовідправників НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Авіаційні правила України "Правила сертифікації та затвердження зареєстрованих агентів, відомих вантажовідправників", що додаються.
2. Управлінню системою авіаційної безпеки (Мачуський В.В.) в установленому законодавством порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Державіаслужби.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Голова Державіаслужби
О. Більчук
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної прикордонної
служби України
В.о. Голови
Державної митної служби України
Т.в.о. Голови
Державної регуляторної служби України
Міністр інфраструктури України
С. Дейнеко
І. Муратов
О. Мірошніченко
В. Криклій
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної авіаційної
служби України
14 вересня 2020 року № 1276
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 листопада 2020 р.
за № 1099/35382

АВІАЦІЙНІ ПРАВИЛА УКРАЇНИ

"Правила сертифікації та затвердження зареєстрованих агентів, відомих вантажовідправників"

I. Загальні положення

1. Ці Авіаційні правила поширюються на юридичних осіб, які здійснюють заходи авіаційної безпеки щодо захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання, що стосуються вантажних та поштових відправлень.
2. Ці Авіаційні правила встановлюють порядок сертифікації та затвердження зареєстрованих агентів, відомих вантажовідправників уповноваженим органом з питань цивільної авіації.
3. Сертифікація зареєстрованих агентів, відомих вантажовідправників здійснюється за кожним окремим об’єктом, на якому зареєстрований агент, відомий вантажовідправник здійснюють заходи авіаційної безпеки щодо захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання, що стосуються вантажних та поштових відправлень.
4. У цих Авіаційних правилах терміни вживаються в таких значеннях:
затвердження відомого вантажовідправника - присвоєння відповідного номера відомому вантажовідправнику;
затвердження зареєстрованого агента - присвоєння відповідного номера зареєстрованому агенту;
захищений ланцюг поставок - сукупність взаємопов’язаних заходів авіаційної безпеки, які застосовуються до вантажних та поштових відправлень з метою підтримання цілісності таких відправлень з моменту проходження контролю на безпеку та догляду до моменту прибуття їх до кінцевого аеропорту призначення, включаючи проходження пунктів транзиту або трансферу;
заява - заява про отримання сертифіката зареєстрованого агента / відомого вантажовідправника (додаток 1 до цих Авіаційних правил), що подається юридичною особою до уповноваженого органу з питань цивільної авіації;
заявник - юридична особа, яка подала у встановленому цими Авіаційними правилами порядку заяву про отримання сертифіката зареєстрованого агента / відомого вантажовідправника;
перелік відомих вантажовідправників України - електронна база даних, у якій уповноваженим органом з питань цивільної авіації ведеться поточний перелік відомих вантажовідправників України;
перелік зареєстрованих агентів України - електронна база даних, у якій уповноваженим органом з питань цивільної авіації ведеться поточний перелік зареєстрованих агентів України;
стандартно-експлуатаційні процедури - технології та інструкції, що розробляються суб’єктом авіаційної діяльності, і які описують послідовність дій при здійсненні заходів авіаційної безпеки.
Інші терміни, що використовуються у цих Авіаційних правилах, вживаються у значеннях, наведених у Повітряному кодексі України (3393-17) , Державній програмі авіаційної безпеки цивільної авіації (1965-19) , затвердженій Законом України від 21 березня 2017 року № 1965-VIII, додатках до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (995_038) та інших нормативно-правових актах України у сфері авіаційної безпеки.
5. У цих Авіаційних правилах використовуються такі скорочення:
АБ - авіаційна безпека;
ДПАБЦА - Державна програма авіаційної безпеки цивільної авіації;
САБ - служба авіаційної безпеки;
САД - суб’єкт авіаційної діяльності.

II. Сертифікаційні вимоги до зареєстрованого агента / відомого вантажовідправника

1. Зареєстрований агент / відомий вантажовідправник має відповідати таким сертифікаційним вимогам:
1) укомплектованість персоналом, який має чинні сертифікати з АБ за профілем основної роботи;
2) наявність програми АБ, посадових інструкцій персоналу та стандартно-експлуатаційних процедур з АБ;
3) забезпечення усіма необхідними технічними засобами забезпечення безпеки заходів АБ (тільки для зареєстрованого агента);
4) забезпечення матеріально-технічною базою (службові приміщення, офісна техніка, засоби зв’язку та транспорт).
2. Заявник може отримати сертифікат зареєстрованого агента / відомого вантажовідправника лише на здійснення заходів АБ щодо захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання, що стосуються вантажних та поштових відправлень.
3. Зареєстрований агент / відомий вантажовідправник повинен призначити принаймні одну особу, відповідальну за здійснення заходів АБ щодо захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання, що стосуються вантажних та поштових відправлень, на кожному окремому об’єкті, де він здійснює такі заходи.
4. Зареєстрований агент / відомий вантажовідправник повинен здійснювати заходи АБ щодо захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання, що стосуються вантажних та поштових відправлень, тільки на тих об’єктах, які зазначені у його сертифікаті.

III. Набір, відбір та підготовка персоналу

1. Зареєстрований агент / відомий вантажовідправник зобов’язаний забезпечити набір, відбір та підготовку персоналу, який здійснює контроль на безпеку та/або догляд, за навчальними програмами, які використовуються сертифікованими навчальними закладами (центрами) під час підготовки та перепідготовки у сфері авіаційної безпеки і які затверджуються уповноваженим органом з питань цивільної авіації.
2. Весь персонал зареєстрованого агента / відомого вантажовідправника, що має доступ до вантажних та поштових відправлень, повинен пройти перевірку анкетних даних та відповідну підготовку з АБ.

IV. Порядок сертифікації та затвердження зареєстрованого агента / відомого вантажовідправника

1. Для отримання сертифіката зареєстрованого агента / відомого вантажовідправника заявник подає до уповноваженого органу з питань цивільної авіації заяву про отримання сертифіката зареєстрованого агента / відомого вантажовідправника за підписом керівника юридичної особи та такі підтвердні документи:
1) декларацію з виконання зобов’язань зареєстрованого агента / відомого вантажовідправника (декларація з виконання зобов’язань зареєстрованим агентом наведена у додатку 2 до цих Авіаційних правил; декларація з виконання зобов’язань відомим вантажовідправником наведена у додатку 3 до цих Авіаційних правил);
2) програму авіаційної безпеки заявника (програма АБ зареєстрованого агента наведена у додатку 4 до цих Авіаційних правил; програма АБ відомого вантажовідправника наведена у додатку 5 до цих Авіаційних правил);
3) програму підготовки з АБ персоналу заявника;
4) стандартно-експлуатаційні процедури з АБ заявника;
5) структуру та штатний розпис заявника;
6) перелік обладнання, яке використовується для здійснення догляду вантажних та поштових відправлень (тільки для зареєстрованого агента).
2. Заява має містити подання аеропорту, до якого зареєстрований агент / відомий вантажовідправник має наміри доставляти вантаж та пошту, а також подання експлуатанта, з яким зареєстрований агент / відомий вантажовідправник провадить діяльність щодо забезпечення безпеки вантажу та пошти.
3. Заявник перед подачею заяви визначає особу у своєму керівному складі, яка відповідає за забезпечення АБ. Призначення такої особи погоджується уповноваженим органом з питань цивільної авіації.
4. Заява та підтвердні документи подаються заявником до уповноваженого органу з питань цивільної авіації у паперовому або електронному вигляді у порядку, який визначений законодавством України.
5. Підтвердні документи, що додаються до заяви, мають бути засвідчені у встановленому порядку.
6. Уповноважений орган з питань цивільної авіації реєструє заяву та протягом десяти робочих днів з дня одержання здійснює її попередній розгляд з метою встановлення наявності або відсутності підстав для залишення її без розгляду, а у разі їх наявності, приймає рішення про залишення заяви без розгляду та інформує заявника протягом трьох робочих днів з дня його прийняття. У рішенні про залишення заяви без розгляду зазначається перелік підстав для прийняття такого рішення.
7. Підставами для прийняття рішення про залишення заяви без розгляду є:
1) заява та додані до неї підтвердні документи оформлені з порушенням вимог цих Авіаційних правил;
2) додані до заяви документи подані не в повному обсязі або не засвідчені у встановленому законодавством України порядку;
3) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиному державному реєстрі) відомостей про юридичну особу або наявність відомостей про державну реєстрацію її припинення.
8. Після встановлення відсутності підстав для залишення заяви без розгляду уповноважений орган з питань цивільної авіації протягом двадцяти робочих днів здійснює розгляд підтвердних документів.
9. Під час розгляду підтвердних документів уповноваженим органом з питань цивільної авіації перевіряється відповідність наданих підтвердних документів вимогам нормативно-правових актів у сфері авіаційної безпеки.
10. У разі виявлення недоліків уповноважений орган з питань цивільної авіації направляє заявнику письмове повідомлення із зазначенням цих недоліків.
11. Заявник зобов’язаний усунути виявлені недоліки та протягом десяти робочих днів з дати отримання повідомлення надати до уповноваженого органу з питань цивільної авіації необхідні підтвердні документи, які перевіряються протягом трьох робочих днів з дати їх надходження.
12. Якщо заявник протягом десяти робочих днів з дня отримання повідомлення про виявлені недоліки не надав до уповноваженого органу з питань цивільної авіації необхідні підтвердні документи, уповноважений орган з питань цивільної авіації приймає рішення про відмову у видачі сертифіката зареєстрованого агента / відомого вантажовідправника та інформує заявника протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення. Заявник має право подати нову заяву на загальних підставах.
Рішення про відмову у видачі сертифіката зареєстрованого агента / відомого вантажовідправника оформлюється наказом уповноваженого органу з питань цивільної авіації.
13. У разі відсутності недоліків або вчасного їх усунення уповноважений орган з питань цивільної авіації приймає рішення про проведення сертифікаційної перевірки.
Рішення про проведення сертифікаційної перевірки оформлюється наказом уповноваженого органу з питань цивільної авіації.
14. Сертифікаційна перевірка здійснюється протягом тридцяти робочих днів з дня прийняття рішення про її проведення.
15. Метою сертифікаційної перевірки є підтвердження того, що заявник відповідає сертифікаційним вимогам, а надана заявником підтвердна документація відображає фактичний стан діяльності заявника.
16. Для проведення сертифікаційної перевірки призначається комісія.
17. Під час сертифікаційної перевірки комісією уповноваженого органу з питань цивільної авіації здійснюється оцінка спроможності виконання заявником заходів АБ у відповідності до вимог програми авіаційної безпеки заявника, сертифікаційних вимог та нормативно-правових актів у сфері АБ.
18. За результатами сертифікаційної перевірки комісія, не пізніше десяти робочих днів з дати її закінчення, складає акт сертифікаційної перевірки, в якому, у разі наявності, зазначає виявлені недоліки та строки їх усунення.
Акт сертифікаційної перевірки складається у двох примірниках.
Один примірник акта сертифікаційної перевірки направляється заявнику протягом трьох робочих днів з дати його затвердження уповноваженим органом з питань цивільної авіації.
19. У разі виявлення недоліків під час сертифікаційної перевірки заявник зобов’язаний усунути їх протягом двадцяти календарних днів з дати одержання акта сертифікаційної перевірки і надати уповноваженому органу з питань цивільної авіації інформацію про їх усунення разом з підтвердними документами.
20. Комісія протягом десяти робочих днів з дати надходження до уповноваженого органу з питань цивільної авіації інформації заявника про усунення недоліків, зазначених в акті сертифікаційної перевірки, проводить аналіз наданої інформації.
21. У разі невиконання заявником вимог пункту 19 цього розділу уповноважений орган з питань цивільної авіації приймає рішення про відмову у видачі сертифіката. Заявник має право подати нову заяву на загальних підставах.
22. У разі відсутності недоліків за результатами сертифікаційної перевірки уповноважений орган з питань цивільної авіації приймає рішення про видачу сертифіката зареєстрованого агента / відомого вантажовідправника протягом п’яти робочих днів після затвердження акта сертифікаційної перевірки уповноваженим органом з питань цивільної авіації. Форма сертифіката зареєстрованого агента наведена у додатку 6 до цих Авіаційних правил. Форма сертифіката відомого вантажовідправника наведена у додатку 7 до цих Авіаційних правил.
Рішення про видачу сертифіката зареєстрованого агента / відомого вантажовідправника оформлюється наказом уповноваженого органу з питань цивільної авіації.
23. Сертифікат зареєстрованого агента / відомого вантажовідправника видається строком на п’ять років.
24. У рішенні уповноваженого органу з питань цивільної авіації про видачу сертифіката зареєстрованого агента / відомого вантажовідправника та затвердження зареєстрованим агентом / відомим вантажовідправником заявнику присвоюється відповідний номер, який складається з:
UA - код країни;
RA/KС - зареєстрований агент / відомий вантажовідправник;
00000 - п’ятизначний номер зареєстрованого агента / відомого вантажовідправника;
00 - об’єкт.
25. Уповноваженим органом з питань цивільної авіації ведуться перелік зареєстрованих агентів України та перелік відомих вантажовідправників України, які розміщуються на офіційному вебсайті уповноваженого органу з питань цивільної авіації.
26. Внесення інформації до переліків, зазначених в пункті 25 цього розділу, здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття рішення уповноваженим органом з питань цивільної авіації про видачу сертифіката зареєстрованого агента / відомого вантажовідправника та затвердження зареєстрованим агентом / відомим вантажовідправником.
27. У разі реорганізації юридичної особи видача сертифіката зареєстрованого агента / відомого вантажовідправника здійснюється уповноваженим органом з питань цивільної авіації за заявою юридичної особи на загальних підставах.
28. У разі зміни місцезнаходження зареєстрованого агента / відомого вантажовідправника уповноважений орган з питань цивільної авіації вносить відповідні зміни до сертифіката на підставі заяви зареєстрованого агента / відомого вантажовідправника, яка подається в довільній формі.
29. Уповноваженим органом з питань цивільної авіації за результатами планових заходів нагляду та контролю, які здійснюються в рік закінчення строку дії виданого сертифіката, у разі дотримання зареєстрованим агентом / відомим вантажовідправником вимог розділу II цих Авіаційних правил видається наступний сертифікат на підставі акта планових заходів нагляду та контролю та заяви зареєстрованого агента / відомого вантажовідправника про намір продовжувати здійснювати заходи АБ щодо захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання, що стосуються вантажних та поштових відправлень. Така заява подається у довільній формі.
Видача сертифіката здійснюється за рішенням уповноваженого органу з питань цивільної авіації строком на п’ять років без проведення сертифікаційної перевірки, передбаченої розділом IV цих Авіаційних правил.

V. Припинення, анулювання та поновлення дії сертифіката зареєстрованого агента / відомого вантажовідправника

1. Підставами для припинення дії сертифіката зареєстрованого агента / відомого вантажовідправника є:
1) невиконання зареєстрованим агентом / відомим вантажовідправником вимог нормативно-правових актів у сфері АБ, програми АБ зареєстрованого агента / відомого вантажовідправника;
2) неусунення зареєстрованим агентом / відомим вантажовідправником недоліків протягом встановленого строку, виявлених за результатами здійснення нагляду та контролю уповноваженим органом з питань цивільної авіації;
3) невідповідність зареєстрованого агента / відомого вантажовідправника сертифікаційним вимогам, які визначені у розділі II цих Авіаційних правил;
4) порушення вимог з нагляду та контролю за зареєстрованим агентом / відомим вантажовідправником та періодичності проведення перевірок, що сталися з вини зареєстрованого агента / відомого вантажовідправника;
5) ненадання інформації або надання недостовірної інформації до уповноваженого органу з питань цивільної авіації щодо забезпечення заходів АБ щодо захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання;
6) непризначення в зареєстрованому агенті / відомому вантажовідправнику протягом десяти робочих днів особи, відповідальної за організацію забезпечення АБ, кандидатура якої повинна бути погоджена уповноваженим органом з питань цивільної авіації;
7) заява зареєстрованого агента / відомого вантажовідправника про припинення сертифіката у довільній формі.
2. Рішення про припинення дії сертифіката доводиться до відома зареєстрованого агента / відомого вантажовідправника протягом трьох робочих днів.
3. Рішення про поновлення дії сертифіката зареєстрованого агента / відомого вантажовідправника приймається протягом п’яти робочих днів після надання до уповноваженого органу з питань цивільної авіації відповідних документів, які підтверджують факт усунення недоліків, на підставі яких було прийнято рішення про припинення дії сертифіката зареєстрованого агента / відомого вантажовідправника. Інформування зареєстрованого агента / відомого вантажовідправника про поновлення дії сертифіката зареєстрованого агента / відомого вантажовідправника здійснюється уповноваженим органом з питань цивільної авіації протягом трьох робочих днів.
4. Рішення про припинення або поновлення дії сертифіката зареєстрованого агента / відомого вантажовідправника оформлюється наказом уповноваженого органу з питань цивільної авіації.
5. У разі припинення або поновлення дії сертифіката зареєстрованого агента / відомого вантажовідправника уповноважений орган з питань цивільної авіації вносить відповідну інформацію до переліку зареєстрованих агентів України/переліку відомих вантажовідправників України у строки, передбачені пунктом 26 розділу IV цих Авіаційних правил.
6. Підставами для анулювання сертифіката зареєстрованого агента / відомого вантажовідправника є:
1) неодноразове (більше двох разів за рік) невиконання зареєстрованим агентом / відомим вантажовідправником вимог нормативно-правових актів у сфері АБ, програми АБ зареєстрованого агента / відомого вантажовідправника;
2) неодноразове (більше двох разів за рік) застосування уповноваженим органом з питань цивільної авіації фінансових санкцій за порушення вимог законодавства України у сфері авіаційної безпеки;
3) заява про анулювання сертифіката зареєстрованого агента / відомого вантажовідправника, яка складається у довільній формі;
4) наявність у Єдиному державному реєстрі відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи;
5) неусунення недоліків зареєстрованим агентом / відомим вантажовідправником протягом місяця з дати прийняття рішення уповноваженим органом з питань цивільної авіації про припинення дії сертифіката зареєстрованого агента / відомого вантажовідправника;
6) дія сертифіката зареєстрованого агента / відомого вантажовідправника неодноразово (більше двох разів) припинялася впродовж календарного року.
7. Рішення про анулювання сертифіката зареєстрованого агента / відомого вантажовідправника оформлюється наказом уповноваженого органу з питань цивільної авіацї з подальшим інформуванням про це зареєстрованого агента / відомого вантажовідправника протягом трьох робочих днів та виключенням його з переліку зареєстрованих агентів України / переліку відомих вантажовідправників України.
8. У разі прийняття рішення про анулювання сертифіката зареєстрованого агента / відомого вантажовідправника керівник юридичної особи зобов’язаний повернути сертифікат зареєстрованого агента / відомого вантажовідправника уповноваженому органу з питань цивільної авіацї протягом десяти робочих днів.
9. Рішення уповноваженого органу з питань цивільної авіації про відмову у видачі сертифіката зареєстрованого агента / відомого вантажовідправника, припинення його дії або анулювання може бути оскаржене юридичною особою у порядку, визначеному законодавством України.
10. Сертифікація зареєстрованого агента / відомого вантажовідправника у разі анулювання сертифіката проводиться відповідно до вимог, визначених розділом IV цих Авіаційних правил.
Начальник
управління системою
авіаційної безпеки
В. Мачуський
Додаток 1
до Авіаційних правил України
"Правила сертифікації та затвердження
зареєстрованих агентів, відомих
вантажовідправників"
(пункт 4 розділу I)

ЗАЯВА

про отримання сертифіката зареєстрованого агента / відомого вантажовідправника

( Див. текст (z1099-20F281) )
Додаток 2
до Авіаційних правил України
"Правила сертифікації та затвердження
зареєстрованих агентів, відомих
вантажовідправників"
(підпункт 1 пункту 1 розділу IV)

ДЕКЛАРАЦІЯ

з виконання зобов’язань зареєстрованим агентом

( Див. текст (z1099-20F284) )
Додаток 3
до Авіаційних правил України
"Правила сертифікації та затвердження
зареєстрованих агентів, відомих
вантажовідправників"
(підпункт 1 пункту 1 розділу IV)

ДЕКЛАРАЦІЯ

з виконання зобов’язань відомим вантажовідправником

( Див. текст (z1099-20F279) )
Додаток 4
до Авіаційних правил України
"Правила сертифікації та затвердження
зареєстрованих агентів, відомих
вантажовідправників"
(підпункт 2 пункту 1 розділу IV)

ПРОГРАМА

авіаційної безпеки зареєстрованого агента

1. Міжнародні зобов’язання та організації:
1) структура та роль міжнародних і регіональних авіаційних організацій цивільної авіації у сфері забезпечення авіаційної безпеки;
2) цілі міжнародних конвенцій, стандарти та рекомендована практика Додатка 17 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (995_038) та нормативні документи, розроблені регіональними авіаційними організаціями.
2. Національні зобов’язання:
1) уповноважений орган з питань цивільної авіації;
2) чинне законодавство України, вимоги Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації та інших нормативно-правових актів у сфері авіаційної безпеки;
3) програма контролю якості авіаційної безпеки зареєстрованого агента, включаючи оцінку рівня загроз та ризиків;
3. Політика у сфері АБ та організаційна структура зареєстрованого агента:
1) політика у сфері АБ;
2) функції та вимоги щодо забезпечення авіаційної безпеки і захищеного ланцюга поставок;
3) обов’язки заступника керівника зареєстрованого агента з АБ, який є відповідальним за АБ, та цілодобовий оперативний зв’язок;
4) порядок надання інформації та зв’язку, контроль документації;
5) опис діяльності зареєстрованого агента;
6) процедура визначення затверджених відомих вантажовідправників та відповідних повноважень на договірній основі.
4. Заходи авіаційної безпеки в аеропорту та на об’єктах:
1) заходи авіаційної безпеки з метою захисту об’єктів та засобів, які використовуються зареєстрованим агентом, включаючи опис наявних технічних засобів забезпечення безпеки, а саме: обладнання для захисту від проникнення до контрольованої зони та зон обмеженого доступу, що охороняються, обладнання для виявлення, запобігання підготовці та фіксації скоєння актів незаконного втручання, обладнання для здійснення контролю на безпеку та догляду, засоби зв’язку (стаціонарні телефонні апарати з визначенням номера абонента, переносні та стаціонарні радіостанції, засоби мобільного зв’язку, тощо), автомобільний транспорт високої прохідності, обладнаний стаціонарними радіостанціями та інші;
2) заходи контролю доступу та захисту авіаційного вантажу та пошти в складських приміщеннях;
3) загальний опис процедур наземного обслуговування вантажу та пошти в межах контрольованих зон та при переміщенні по захищеному ланцюгу поставок;
4) опис програм технічного обслуговування, випробування та можливі шляхи вирішення проблем з використанням технічних засобів забезпечення безпеки;
5) координація дій з органами, що забезпечують виконання ДПАБЦА;
6) перелік САД, які є постачальниками послуг у сфері авіаційної безпеки і з якими зареєстрований агент має договірні відносини;
7) процедури збереження охоронних пломб, замків та ключів.
5. Заходи безпеки, які застосовуються до авіаційних відправлень:
1) діяльність зареєстрованого агента, включаючи приймання, обслуговування та транспортування авіаційних відправлень;
2) діяльність відомого вантажовідправника, включаючи приймання, обслуговування та транспортування авіаційних відправлень, з яким у зареєстрованого агента укладено договори;
3) перелік заходів, включаючи детальний опис процедур приймання, застосування заходів безпеки до незахищених авіаційних відправлень, використання процедури звільнення від догляду з метою безпеки або фізичного догляду, вантажів особливих категорій, вантажів з високим ступенем ризику, заходів безпеки до підозрілих відправлень, захисту їх від несанкціонованого втручання, фізичних характеристик приміщень для приймання та зберігання вантажу та пошти, заходів контролю доступу, охорони та захисту, контролю документації, захисту критично важливих інформаційних авіаційних систем, захисту облікової документації, декларації про безпеку вантажного відправлення та захисту від неналежного використання і захисту цієї документації від внесення змін, які можуть бути використані з метою вчинення акту незаконного втручання, а також іншої інформації стосовно безпеки вантажу та пошти.
6. Догляд авіаційних відправлень:
1) вимоги до догляду усіх типів авіаційних відправлень, включаючи вантажі з високим ступенем ризику;
2) місце розташування пункту догляду;
3) перелік обладнання для здійснення догляду, його характеристики, калібрування та порядок використання (включаючи найбільш ефективний метод з урахуванням характеру відправлення);
4) постачальник доглядових послуг або експлуатант;
5) порядок обслуговування відправлень, які звільняються від догляду;
6) альтернативні заходи контролю на безпеку по відношенню до авіаційних відправлень;
7) порядок дій у випадку спрацювання охоронної сигналізації;
8) програми технічного обслуговування та випробувань обладнання для здійснення догляду.
7. Транспортування:
1) заходи забезпечення того, щоб авіаційні відправлення були захищеними на момент їх доставки з об’єктів господарювання відомого вантажовідправника або іншого зареєстрованого агента;
2) порядок огляду вантажних відсіків перед завантаженням;
3) заходи безпеки, які застосовуються у відношенні до транспортних засобів під час транспортування;
4) порядок відслідковування транспортних засобів та авіаційних відправлень під час транспортування;
5) процедури здійснення контролю на безпеку та за потреби догляду транспорту;
6) заходи, що гарантують недопущення перевезення авіаційних відправлень сторонньою організацією;
7) перевірка особистості водіїв, які отримують та транспортують авіаційних відправлень.
8. Набір персоналу:
1) порядок набору персоналу, який має відношення до обслуговування авіаційних відправлень (включаючи догляд) або має санкціонований доступ до захищених авіаційних відправлень чи інформації, яка відноситься до нього;
2) порядок перевірки анкетних даних та ведення облікових записів про персонал;
3) порядок звільнення персоналу з роботи.
9. Підготовка персоналу:
1) список персоналу, який має допуск до кожного об’єкта;
2) опис щорічної програми підготовки персоналу та ведення облікових записів про підготовку персоналу;
3) проходження персоналом навчань за програмами підготовки з АБ для персоналу САБ, який здійснює догляд, персоналу з наземного обслуговування та іншого персоналу (підготовка з метою підвищення рівня обізнаності у питаннях безпеки), а також для керівного складу середньої ланки, персоналу зареєстрованого агента, який займається питаннями безпеки.
10. Планування на випадок непередбачених обставин:
1) плани та порядок дій на випадок таких непередбачених обставин:
загроза застосування вибухових пристроїв;
виявлення підозрілого або забороненого до перевезення предмета;
відмови обладнання для здійснення догляду, інформаційних технологій та критично важливих інформаційних авіаційних систем;
підвищення рівня загрози, який вимагає посилення заходів безпеки;
рейси з високим ступенем ризику.
11. Сповіщення у разі виникнення інцидентів та вжиття дій після інцидентів:
1) порядок сповіщення про інциденти;
2) порядок розслідування інцидентів;
3) дії після інциденту та плани коригувальних заходів.
12. Внутрішній моніторинг ефективності діяльності і контроль якості АБ:
1) порядок моніторингу дотримання заходів безпеки та здійснення діяльності з контролю якості АБ (відповідно до Державної програми контролю якості забезпечення авіаційної безпеки цивільної авіації, цієї програми та програми контролю якості АБ зареєстрованого агента;
2) ресурси для здійснення контролю якості АБ.
13. Порядок залучення державних органів, що забезпечують виконання ДПАБЦА.
14. Додатки:
1) список розсилання програми АБ зареєстрованого агента;
2) організаційна структура;
3) план службових приміщень;
4) список осіб, які мають доступ до службових приміщень;
5) список зберігачів ключів;
6) облікові записи про підготовку персоналу;
7) перелік відомих вантажовідправників, з якими зареєстрований агент має договірні відносини.
Додаток 5
до Авіаційних правил України
"Правила сертифікації та затвердження
зареєстрованих агентів, відомих
вантажовідправників"
(підпункт 2 пункту 1 розділу IV)

ПРОГРАМА

авіаційної безпеки відомого вантажовідправника

1. Міжнародні зобов’язання та організації:
1) структура та роль міжнародних і регіональних авіаційних організацій цивільної авіації у сфері забезпечення авіаційної безпеки;
2) цілі міжнародних конвенцій, стандарти та рекомендована практика Додатка 17 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (995_038) та нормативні документи, розроблені регіональними авіаційними організаціями.
2. Національні зобов’язання:
1) уповноважений орган з питань цивільної авіації;
2) чинне законодавство України, вимоги Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації та інших нормативно-правових актів у сфері авіаційної безпеки;
3) програма контролю якості авіаційної безпеки відомого вантажовідправника, включаючи оцінку рівня загроз та ризиків.
3. Політика у сфері АБ, організаційна структура відомого вантажовідправника та його обов’язки:
1) організаційна структура відомого вантажовідправника;
2) політика у сфері АБ;
3) функції і обов’язки стосовно авіаційної безпеки і захищеного ланцюга поставок;
4) обов’язки особи, відповідальної за виконання заходів АБ відомого вантажовідправника, та цілодобовий оперативний зв’язок;
5) порядок надання інформації та зв’язку, контроль документації;
6) розробники та постачальники послуг із забезпечення безпеки (при наявності);
7) опис діяльності відомого вантажовідправника.
4. Заходи безпеки на об’єктах:
1) фізичні та технічні заходи безпеки з метою захисту об’єктів та приміщень відомого вантажовідправника, включаючи опис наявних технічних засобів забезпечення безпеки, а саме: обладнання для захисту від несанкціонованого проникнення до контрольованої зони, обладнання для виявлення, запобігання підготовці та фіксації скоєння актів незаконного втручання, обладнання для здійснення контролю на безпеку (можливо і догляду), засобів зв’язку (стаціонарні телефонні апарати з визначенням номера абонента, переносні та стаціонарні радіостанції, засоби мобільного зв’язку тощо), автомобільний транспорт, обладнаний засобами зв’язку та інші;
2) заходи контролю доступу та захисту авіаційних відправлень;
3) опис програм технічного обслуговування, випробування та можливі шляхи вирішення проблем з використанням технічних засобів забезпечення безпеки;
4) координація дій з державними органами, що забезпечують виконання ДПАБЦА;
5) організація роботи з постачальниками послуг із забезпечення безпеки (при наявності);
6) процедури збереження охоронних пломб, замків та ключів.
5. Заходи безпеки, які застосовуються до авіаційних відправлень в процесі виробництва, збірки, пакування, зберігання та транспортування, включаючи:
1) заходи, що застосовуються на етапі виробництва, збірки, пакування, зберігання та відправлення з метою захисту товарів, призначених для перевезення повітряним транспортом від несанкціонованого втручання;
2) заходи, що застосовуються з метою захисту товарів після їх упакування, включаючи використання охоронних пломб;
3) процедури для незахищених авіаційних відправлень (з інших джерел);
4) процедури контролю доступу, що застосовуються до авіаційних відправлень;
5) заходи, що застосовуються з метою недопущення змішування незахищеного авіаційних відправлень з захищеними авіаційними відправленнями;
6) документація:
декларація про безпеку авіаційного відправлення та інша інформація з безпеки, що відноситься до авіаційного відправлення;
заходи з контролю документації і основні принципи та процедури ведення облікової документації;
заходи контролю доступу до документації, записів та даних із захисту інформації від неналежного використання та внесення змін.
6. Транспортування
1) заходи забезпечення того, щоб авіаційні відправлення були захищеними на момент їх відвантаження з об’єктів відомого вантажовідправника;
2) порядок огляду вантажних відсіків перед завантаженням;
3) заходи безпеки, які застосовуються у відношенні до транспортних засобів під час транспортування;
4) порядок відслідковування транспортних засобів та авіаційних відправлень під час транспортування;
5) процедури здійснення контролю на безпеку та за потреби догляду транспорту;
6) заходи, що гарантують недопущення перевезення вантажних та поштових відправлень несанкціонованою третьою стороною;
7) перевірка особистості водіїв, які отримують та транспортують авіаційні відправлення.
7. Набір персоналу:
1) порядок набору персоналу, який має відношення до обслуговування авіаційних відправлень (включаючи догляд) або має санкціонований доступ до захищеного авіаційного відправлення чи інформації, яка відноситься до нього;
2) порядок перевірки анкетних даних та ведення облікових записів про персонал;
3) порядок звільнення персоналу з роботи.
8. Підготовка персоналу:
1) список персоналу, який має санкціонований допуск;
2) опис щорічної програми підготовки персоналу та ведення облікових записів про підготовку персоналу;
3) проходження персоналом навчань за програмами з АБ для персоналу САБ, який здійснює заходи безпеки стосовно авіаційних відправлень, персоналу з доступом до визначеного відповідним чином авіаційного відправлення (підготовка з метою підвищення рівня обізнаності у питаннях безпеки), а також для керівного складу та посадових осіб відомого вантажовідправника, який займається питаннями безпеки.
9. Сповіщення у разі виникнення інцидентів та вжиття дій після інцидентів:
1) порядок сповіщення про інциденти;
2) порядок розслідування інцидентів;
3) дії після інциденту та плани коригувальних заходів.
10. Внутрішній моніторинг ефективності діяльності і контроль якості АБ:
1) порядок моніторингу дотримання заходів безпеки та здійснення діяльності з контролю якості АБ (відповідно до Державної програми контролю якості забезпечення авіаційної безпеки цивільної авіації, цієї програми та програми контролю якості АБ відомого вантажовідправника;
2) ресурси для здійснення діяльності з контролю якості АБ.
11. Додатки:
1) список розсилання програми АБ;
2) організаційна структура;
3) план службових приміщень;
4) список осіб, які мають доступ до службових приміщень;
5) список зберігачів ключів;
6) облікові записи про підготовку персоналу;
7) перелік зареєстрованих агентів та відомих вантажовідправників, з якими відомий вантажовідправник має договірні відносини.
Додаток 6
до Авіаційних правил України
"Правила сертифікації та затвердження
зареєстрованих агентів, відомих
вантажовідправників"
(пункт 22 розділу IV)

СЕРТИФІКАТ

зареєстрованого агента

( Див. текст (z1099-20F282) )
Додаток 7
до Авіаційних правил України
"Правила сертифікації та затвердження
зареєстрованих агентів, відомих
вантажовідправників"
(пункт 22 розділу IV)

СЕРТИФІКАТ

відомого вантажовідправника

( Див. текст (z1099-20F283) )