БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
29.10.2020 № 649
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 листопада 2020 р.
за № 1143/35426

Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 13 червня 2016 року № 544

Відповідно до пункту 46.6 статті 46 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України (2755-17) та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375 (375-2014-п) , НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (z1415-15) , затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року № 897, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за № 1415/27860 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 квітня 2017 року № 467) (зі змінами), що додаються.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 13 червня 2016 року № 544 (z0923-16) "Про затвердження форм та Порядку розрахунку податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 липня 2016 року за № 923/29053.
3. Департаменту податкової політики в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної податкової служби України Любченка О.М.
Міністр
С. Марченко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної податкової служби України
Голова Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
Перший заступник
Голови Національного банку України
Т.в.о. Голови
Державної регуляторної служби України
О. Любченко
Т. Хромаєв
К. Рожкова
О. Мірошніченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
29 жовтня 2020 року № 649
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 листопада 2020 р.
за № 1143/35426

ЗМІНИ

до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

1. У Декларації (z1415-15) :
1) після рядка 8 доповнити новим рядком 9 такого змісту:
"
9
Повне найменування інституту спільного інвестування2
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Реєстраційний код
інституту спільного інвестування
(за даними Єдиного державного реєстру
інститутів спільного інвестування,
ведення якого здійснюється
Національною комісією
з цінних паперів та фондового ринку)-2
".
У зв’язку з цим рядок 9 вважати відповідно рядком 10;
2) у рядку 10:
позицію:
"
платника єдиного податку
"
викласти в такій редакції:
"
суб’єкта господарювання - юридичної особи, яка обрала спрощену систему оподаткування
";
доповнити новими позиціями такого змісту:
"
фізичної особи - підприємця, у тому числі такої, яка обрала спрощену систему оподаткування, або фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність
іноземної компанії
інституту спільного інвестування у вигляді утворення без статусу юридичної особи-2
";
3) у показниках:
після рядка за кодом 06 доповнити новим рядком такого змісту:
"
Податок на прибуток контрольованої іноземної компанії
06.1 КІК
";
рядок за кодом 17 викласти в такій редакції:
"
Податок на прибуток за звітний (податковий) період
(рядок 06 + рядок 06.1 КІК + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 - рядок 16 ЗП)
17
";
4) позицію:
"
Наявність додатків-10
АВ
ЗП
ПН
ТЦ-11
ВП
РІ
ПЗ
АМ
ЦП
ПП
ФЗ-12
П(С)БО
МСФЗ
"
викласти в такій редакції:
"
Наявність додатків-11
АВ
ЗП
ПН
ТЦ-12
ВП
РІ
ПЗ
АМ
ЦП
ПП
КІК
ФЗ-13
П(С)БО
МСФЗ
";
5) слова "ініціали та прізвище" замінити словами "власне ім’я та прізвище";
6) після виноски "-1" доповнити новою виноскою "-2" такого змісту:
"-2 Податкова декларація з податку на прибуток підприємств подається платником податку - юридичною особою за результатами діяльності інституту спільного інвестування (заповнюється поле 9).
У разі якщо платник податку здійснює управління активами кількох інститутів спільного інвестування, Податкова декларація з податку на прибуток підприємств складається та подається окремо по кожному інституту спільного інвестування без статусу юридичної особи, активами яких він управляє відповідно до Закону України "Про інститути спільного інвестування" (5080-17) , із заповненням рядка 9 та проставлянням позначки "інституту спільного інвестування у вигляді утворення без статусу юридичної особи-2" у рядку 10 "Особливі відмітки".
У зв’язку з цим виноски "-2"-"-16" вважати відповідно виносками "-3"-"-17";
7) виноску "-11" викласти в такій редакції:
"-11 У відповідних клітинках проставляється позначка "+", крім клітинок під літерами "ПН" та "КІК", у яких проставляється кількість поданих додатків до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств".
2. У додатках до Декларації:
1) слова "ініціали, прізвище" замінити словами "власне ім’я, прізвище";
2) у додатку ЗП до рядка 16 ЗП Декларації:
рядок за кодом 16 викласти в такій редакції:
"
Зменшення нарахованої суми податку (рядок 16.1 + рядок 16.4.1 додатка ЗП)
16
";
рядок за кодом 16.5 виключити;
2) у додатку ВП до рядків 26-29, 31-33, 35 Декларації:
після рядка за кодом 06 доповнити новим рядком такого змісту:
"
Податок на прибуток контрольованої іноземної компанії
06.1 КІК
";
рядок за кодом 17 викласти в такій редакції:
"
Податок на прибуток за звітний (податковий) період
(рядок 06 + рядок 06.1 КІК + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 – рядок 16 ЗП)
17
";
3) у додатку ПП до Декларації:
у рядку 1 цифру "1" виключити;
рядок 2 виключити.
3. Викласти у новій редакції такі додатки Декларації:
додаток ПН до рядка 23 ПН Декларації, що додається;
додаток РІ до рядка 03 РІ Декларації, що додається;
додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Декларації, що додається.
4. Доповнити Декларацію новими додатками:
додаток КІК до рядка 06.1 КІК Декларації, що додається;
додаток КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Декларації, що додається;
додаток КІК-ТЦ до додатка КІК до рядка 06.1 КІК Декларації, що додається;
додаток КІК-ЦП до рядків 1.2 КІК-ЦП, 1.3 КІК-ЦП додатка КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Декларації, що додається.
Директор Департаменту
податкової політики
Л. Максименко
Додаток ПН
до рядка 23 ПН
Податкової декларації з податку
на прибуток підприємств
( Додаток ) ( Див. текст (z1143-20F107) )
Додаток РІ
до рядка 03 РІ
Податкової декларації з податку
на прибуток підприємств

РІЗНИЦІ

( Див. текст (z1143-20F108) )
Додаток АМ
до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ
Податкової декларації з податку
на прибуток підприємств

ІНФОРМАЦІЯ

щодо нарахованої амортизації

( Див. текст (z1143-20F109) )
Додаток КІК
до рядка 06.1 КІК
Податкової декларації з податку
на прибуток підприємств

РОЗРАХУНОК

прибутку контрольованої іноземної компанії

( Див. текст (z1143-20F110) )
Додаток КІК-К
до рядка 02 КІК-К додатка КІК
до рядка 06.1 КІК
Податкової декларації з податку
на прибуток підприємств

КОРИГУВАННЯ

( Див. текст (z1143-20F111) )
Додаток КІК-ТЦ
до додатка КІК до рядка 06.1 КІК
Податкової декларації з податку
на прибуток підприємств

САМОСТІЙНЕ КОРИГУВАННЯ

ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань платника податку

( Див. текст (z1143-20F112) )
Додаток КІК-ЦП
до рядків 1.2 КІК-ЦП, 1.3 КІК-ЦП
додатка КІК-К
до рядка 02 КІК-К додатка КІК
до рядка 06.1 КІК
Податкової декларації з податку
на прибуток підприємств
( Додаток ) ( Див. текст (z1143-20F113) )