БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
30.11.2020 № 150

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56, 58 Закону України "Про Національний банк України" (679-14) , статей 35, 44, 49, 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (2121-14) , з метою вдосконалення регулювання діяльності банків України та порядку визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року № 351 (v0351500-16) "Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями" (зі змінами) такі зміни:
1) пункти 5-2 , 5-3 викласти в такій редакції:
"5-2. Банкам України під час застосування Положення про визначення розміру кредитного ризику дозволити до 01 січня 2021 року під час визначення класу банку-боржника на підставі оцінки фінансового стану не застосовувати норм підпункту 1-1 пункту 82 та пункту 85 розділу VI Положення про визначення розміру кредитного ризику в частині дотримання банком-боржником економічних нормативів (крім нормативів Н7 та Н9), установлених Національним банком.
5-3. Банкам України під час застосування Положення про визначення розміру кредитного ризику дозволити до 01 січня 2022 року:
1) під час визначення класу банку-боржника на підставі оцінки його фінансового стану не застосовувати норм підпункту 1-1 пункту 82 та пункту 85 розділу VI Положення про визначення розміру кредитного ризику в частині дотримання банком-боржником економічних нормативів Н7 та Н9, установлених Національним банком;
2) під час розрахунку розміру кредитного ризику не застосовувати норм підпункту 3 пункту 107 розділу X Положення про визначення розміру кредитного ризику.";
2) постанову після пункту 5-3 доповнити новим пунктом 5-4 такого змісту:
"5-4. Банкам України під час застосування Положення про визначення розміру кредитного ризику дозволити до 01 липня 2021 року під час розрахунку розміру кредитного ризику за кредитом під інвестиційний проект самостійно обирати порядок визначення значення коефіцієнта ймовірності дефолту боржника - юридичної особи з передбачених у розділах IV та IV-1 Положення про визначення розміру кредитного ризику. ".
2. Затвердити Зміни до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями (v0351500-16) , затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року № 351 (зі змінами), що додаються.
3. Департаменту методології (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.
5 . Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
Голова
К. Шевченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
30.11.2020 № 150

ЗМІНИ

до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями

1. У розділі II:
1) пункт 27 доповнити новим підпунктом такого змісту:
"4) клас боржника визначений на підставі вимог підпункту 1 пункту 153, абзацу третього пункту 153-2 розділу XVI цього Положення.";
2) в абзаці четвертому пункту 34 цифри "0,70" замінити цифрами "0,60";
3) у пункті 36:
абзац перший після слова "боржником" доповнити словом "/контрагентом";
абзац третій замінити трьома новими абзацами такого змісту:
"Банк визначає кількість календарних днів прострочення погашення боргу за кредитами овердрафт/кредитними картками з дня, наступного за днем, коли не відбулося внесення/перерахування боржником/контрагентом коштів (не за рахунок кредитних коштів банку) в обсязі, не меншому, ніж сума нарахованих доходів, що визнана банком згідно з нормативно-правовими актами Національного банку з бухгалтерського обліку, у термін, що настав раніше з двох:
1) граничний термін погашення обов'язкового регулярного платежу, установлений умовами договору;
2) 30 календарний день від дня нарахування доходів.".
У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом шостим.
2. У пункті 117 розділу X слово "заборгованості" замінити словами та літерами "експозиції під ризиком (EAD)".
3. У розділі XVI:
1) у підпункті 1 пункту 153 слова "/органами місцевого самоврядування України в іноземній валюті" замінити словами "в іноземній валюті/органами місцевого самоврядування України";
2) розділ після пункту 153-1 доповнити новим пунктом 153-2 такого змісту:
"153-2. Банк визначає клас та значення коефіцієнта PD боржника - органу місцевого самоврядування України, що є емітентом цінних паперів у національній валюті, який не має кредитного рейтингу за міжнародною шкалою, на підставі:
1) оцінки фінансового стану, здійсненої згідно з підпунктом 3 пункту 155 розділу XVI цього Положення, або
2) кредитного рейтингу України за міжнародною шкалою, визначеного згідно з підпунктом 1 пункту 153 розділу XVI цього Положення, зниженого на один рівень.";
3) підпункт 3 пункту 155 після цифр "153" доповнити словами та цифрами "та/або за якими визначення класу боржника здійснюється згідно з підпунктом 2 пункту 153-2".
4. У додатках до Положення (v0351500-16) :
1) колонку 2 таблиці додатка 6:
рядка 5 після слів "влади України" доповнити словами ", органами місцевого самоврядування";
рядка 26 доповнити словами ", за якими Національним банком не встановлено коригуючого коефіцієнта для операцій рефінансування на дату врахування вартості забезпечення";
2) у додатку 7:
пункти 6, 7 після слова "нулю" доповнити словами, цифрами та літерами "/формою звітності № 1-мс (z0161-00) "Баланс", 2-мс (z0161-00) "Звіт про фінансові результати" не передбачено такого рядка/графи";
у пункті 8 слова "або є від'ємним" замінити словами, цифрами та літерами "/є від'ємним/формою звітності № 1-мс (z0161-00) "Баланс", 2-мс (z0161-00) "Звіт про фінансові результати" не передбачено такого рядка/графи";
3) назву колонки 6 таблиці 11 (v0351500-16) додатка 9 доповнити словами "/органом місцевого самоврядування України в національній валюті".