БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 2 грудня 2020 р. № 1182
Київ

Деякі питання організації та проведення електронних аукціонів

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
2. Установити, що оператори авторизованих електронних майданчиків мають надати адміністратору електронної торгової системи документи та/або довідки, що підтверджують відповідність таких операторів:
1) вимогам, визначеним абзацами другим, третім, п’ятим, шостим та восьмим підпункту 1 пункту 2 та абзацами другим, третім, п’ятим, сьомим підпункту 2 пункту 3 змін, затверджених цією постановою, протягом одного місяця з дня набрання чинності цією постановою;
2) вимогам, визначеним абзацом четвертим підпункту 1 пункту 2 та абзацом четвертим підпункту 2 пункту 3 змін, затверджених цією постановою, щодо розміру статутного капіталу:
протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою - не менш як 250 тис. гривень;
протягом шести місяців з дня набрання чинності цією постановою - не менш як 500 тис. гривень;
протягом дев’яти місяців з дня набрання чинності цією постановою - не менш як 750 тис. гривень;
протягом одного року з дня набрання чинності цією постановою - 1 млн. гривень.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 25
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 грудня 2020 р. № 1182

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу (432-2018-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 47, ст. 1641, № 62, ст. 2136):
1) абзац п’ятнадцятий пункту 2 викласти в такій редакції:
"плата за участь - грошова винагорода оператора електронного майданчика, яка сплачується переможцем електронного аукціону або особою, щодо якої прийнято рішення про приватизацію об’єкта шляхом викупу, відповідно до договору між оператором електронного майданчика та учасником додатково до суми коштів, запропонованої ним за придбаний лот;";
2) абзац другий пункту 9 після слів "забезпечує можливість" доповнити словами "встановлення початку";
3) в абзаці другому пункту 22 слова "за останній звітний рік" виключити;
4) в абзаці першому пункту 23 слова "умовами продажу" замінити словом "умовами";
5) пункт 51 викласти в такій редакції:
"51. Якщо за результатами електронного аукціону закрита цінова пропозиція та/або цінова пропозиція жодного з учасників не містить крок аукціону на підвищення стартової ціни, електронна торгова система автоматично присвоює електронному аукціону статус "Аукціон не відбувся.";
6) пункт 59 доповнити абзацом такого змісту:
"Якщо під час аукціону подана учасником аукціону закрита цінова пропозиція та/або цінова пропозиція є більшою за стартову ціну лота на розмір не менше ніж розмір мінімального кроку аукціону, вважається, що такий учасник зробив крок аукціону.";
7) абзац перший пунктів 67 і 96 після слова і цифр "статті 14" доповнити словами і цифрами ", абзацом третім частини шостої статті 15";
8) пункт 107викласти в такій редакції:
"107. У разі коли за результатами електронного аукціону ціна продажу об’єкта приватизації є меншою, ніж сума сплаченого переможцем гарантійного внеску, оператор електронного майданчика у строки, передбачені пунктом 106 цього Порядку, перераховує на казначейський рахунок, зазначений органом приватизації в інформаційному повідомленні, сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону за вирахуванням такої різниці коштів, а різницю протягом цього ж строку повертає переможцю.";
9) пункт 111 доповнити абзацом такого змісту:
"Повернення сплачених реєстраційних внесків учасникам у випадках, передбачених пунктами 62 і 92 цього Порядку, здійснюється оператором електронного майданчика протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем присвоєння електронному аукціону статусу "Аукціон відмінено".";
10) пункти 114-117 викласти в такій редакції:
"114. Максимальний розмір плати за участь в електронному аукціоні визначається у відсотках ціни продажу об’єкта приватизації з урахуванням податку на додану вартість та становить:
у разі, коли ціна продажу об’єкта приватизації становить понад 64000 тис. гривень, - до 1 відсотка;
у разі, коли ціна продажу об’єкта приватизації становить від 4000 тис. до 64000 тис. гривень, - до 2,5 відсотка;
у разі, коли ціна продажу об’єкта приватизації становить до 4000 тис. гривень, - до 4 відсотків.
115. Плата за участь в електронному аукціоні вноситься переможцем електронного аукціону до моменту укладення договору купівлі-продажу об’єкта приватизації.
116. У разі відміни електронного аукціону, визнання його таким, що не відбувся, до моменту оприлюднення наказу про завершення приватизації або у випадках, передбачених пунктом 67 або 96 цього Порядку, оператором електронного майданчика, через який переможцем електронного аукціону надано найвищу цінову пропозицію/набуто право на участь в електронному аукціоні, повертається плата за участь в електронному аукціоні, внесена таким переможцем.
117. Плата за участь в електронному аукціоні підлягає поверненню протягом 10 робочих днів з дати оприлюднення в електронній торговій системі рішення органу приватизації про відміну електронного аукціону, визнання його таким, що не відбувся, або завантаження рішення про відмову від укладення договору купівлі-продажу, відповідного акта в електронній торговій системі у порядку, передбаченому пунктом 67 або 96 цього Порядку.".
2. У Порядку відбору операторів електронних майданчиків для організації проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації, авторизації електронних майданчиків (433-2018-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 433 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 47, ст. 1642):
1) пункт 4 доповнити абзацами такого змісту:
"мати розроблені та розміщені на сайті оператора інструкції для користувачів електронного майданчика;
мати в наявності не менше шести працівників для забезпечення належного процесу проведення електронних аукціонів;
мати сформований статутний капітал в розмірі не менше ніж 1 млн. гривень;
мати власний кол-центр з відповідним програмним забезпеченням та застосуванням технології IP-телефонії та/або передавати на договірній основі іншим особам виконання функції кол-центру електронного майданчика (з відповідним програмним забезпеченням та застосуванням технології IP-телефонії);
мати бездоганну ділову репутацію в розумінні Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (361-20) та не мати зафіксованих порушень законодавства про економічну конкуренцію та/або порушень правил недобросовісної конкуренції, таких як маніпулювання розміром винагороди оператора, підкупу працівників інших осіб, розповсюдження недостовірної інформації про учасників ринку тощо;
мати не менше одного року досвіду діяльності на ринку реалізації майна/активів на конкурентних засадах у формі аукціонів, що підтверджується відповідними довідкою та копіями документів;
мати чинний засіб криптографічного захисту, що підтверджує автентичність доменного імені, на якому розміщено електронний майданчик, та використовується для забезпечення безпечного з’єднання між сервером веб-сайту оператора та учасниками аукціону (SSL-сертифікат).";
2) у пункті 15:
абзац перший після слів "між адміністратором та оператором" доповнити словами "(далі - договір)";
в абзаці восьмому слова "та плати за використання електронної торгової системи" виключити;
3) доповнити Порядок (433-2018-п) пунктом 16-1 такого змісту:
"16-1. У разі припинення доступу електронного майданчика до електронної торгової системи оператор зобов’язаний забезпечити конфіденційність та цілісність даних, отриманих від електронної торгової системи та учасників аукціонів, та здійснення дій, необхідних для завершення раніше оголошених через такий електронний майданчик електронних аукціонів та процедур в електронній торговій системі. Такий оператор не може заводити нові лоти чи реєструвати нових учасників та повідомляє учасникам, зареєстрованим в аукціонах через його авторизований електронний майданчик, про прийняття рішення про припинення доступу такого електронного майданчика до електронної торгової системи та про можливість повернути учасникам їх гарантійні внески.
Оператор, щодо якого вперше прийнято рішення про припинення доступу його авторизованого електронного майданчика до електронної торгової системи, має право подати повторну заявку на тестування його електронного майданчика не раніше ніж через три місяці з дня технічного припинення доступу його електронного майданчика до електронної торгової системи.
У разі повторного припинення доступу авторизованого електронного майданчика до електронної торгової системи за порушення вимог законодавства про приватизацію в частині незабезпечення виконання вимог до сплати, перерахування, повернення або здійснення інших дій щодо гарантійних, реєстраційних внесків, плати на розвиток електронної торгової системи оператор має право подати заявку на тестування його електронного майданчика не раніше ніж через півтора роки з дня технічного припинення доступу його електронного майданчика до електронної торгової системи.
У разі повторного припинення доступу авторизованого електронного майданчика до електронної торгової системи за інші порушення вимог законодавства про приватизацію, а саме вчинення оператором дій, що перешкоджають функціонуванню електронної торгової системи; порушення вимог щодо цілісності даних, незабезпечення своєчасної передачі статусів на всіх етапах аукціону; непроведення перевірки та/або проведення неповної перевірки відповідності ідентифікаційної інформації, наданої потенційним покупцем, під час його реєстрації (невірна ідентифікація особи), що призвело до відміни аукціону, визнання аукціону таким, що не відбувся, або істотно вплинуло на аукціон та його результати; технічні збої з вини оператора у процесі проведення електронних аукціонів, доступ до яких було надано через відповідний електронний майданчик; технічне втручання в дані або підміна даних в електронній торговій системі через відповідний електронний майданчик; невиконання умов договору про використання електронної торгової системи, оператор має право подати заявку на тестування його електронного майданчика не раніше ніж через півроку з дня технічного припинення доступу його електронного майданчика до електронної торгової системи.
Оператор, який не забезпечив виконання вимог абзацу першого цього пункту, позбавляється права подавати в подальшому заявки на тестування його електронного майданчика.";
4) пункт 17 викласти в такій редакції:
"17. Оператор в порядку, визначеному договором про використання електронної торгової системи між адміністратором та оператором, вносить на банківський рахунок адміністратора плату на розвиток електронної торгової системи.
Плата на розвиток електронної торгової системи визначається з урахуванням податку на додану вартість, вираховується з плати за участь в електронному аукціоні, встановленої Порядком проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу (432-2018-п) , затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 47, ст. 1641, № 62, ст. 2136), та становить:
у разі, коли ціна продажу становить більше ніж 64000 тис. гривень, - 0,3 відсотка ціни продажу об’єкта приватизації;
у разі, коли ціна продажу становить не менше ніж 4000 тис. та не більше ніж 64000 тис. гривень, - 0,75 відсотка ціни продажу об’єкта приватизації;
у разі, коли ціна продажу становить менше ніж 4000 тис. гривень, - 1,2 відсотка ціни продажу об’єкта приватизації.";
5) пункт 18 виключити;
6) у пункті 19 слова "за використання електронної торгової системи зараховується" замінити словами "плата за тестування зараховуються".
3. У Порядку організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність) (865-2019-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2019 р. № 865 "Питання функціонування електронної торгової системи з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність)" (Офіційний вісник України, 2019 р., № 81, ст. 2774):
1) пункт 18 викласти в такій редакції:
"18. Учасники аукціону подають запитання в системі через інтерфейс електронного майданчика в текстовому вигляді без можливості приєднання файлів. Учасники аукціону подають запитання щодо аукціону до завершення дня, що передує дню проведення аукціону.
Всі запитання зберігаються в електронній торговій системі.
Інформація про учасників, що подали запитання, розкривається після моменту закінчення аукціону.
Замовник надає відповіді на запитання учасників щодо лота протягом трьох робочих днів з моменту отримання, але не пізніше ніж за один робочий день до дня проведення аукціону.
Доступ учасникам аукціону до документів, що стосуються лота, у спосіб, визначений законодавством, надається не пізніше ніж за один робочий день до дня проведення аукціону або в день звернення, якщо такий учасник звернувся в останній день строку прийняття заяв на участь в аукціоні.
Відповіді на запитання щодо лота та доступ до документів, що стосуються лота, надаються протягом робочого часу (понеділок - четвер з 9 до 18 години, п’ятниця - з 9 до 16 години 45 хвилин).";
2) пункт 21доповнити абзацами такого змісту:
"мати розроблені та розміщені на сайті оператора електронного майданчика інструкції для користувачів електронного майданчика;
мати в наявності не менше шести працівників для забезпечення належного процесу проведення електронних аукціонів;
мати сформований статутний капітал в розмірі не менше ніж 1 млн. гривень;
мати власний кол-центр з відповідним програмним забезпеченням та застосуванням технології IP-телефонії та/або передавати на договірній основі іншим особам виконання функції кол-центру електронного майданчика (з відповідним програмним забезпеченням та застосуванням технології IP-телефонії);
мати не менше одного року досвіду діяльності на ринку реалізації майна/активів на конкурентних засадах у формі аукціонів, що підтверджується відповідними довідкою та копіями документів;
мати бездоганну ділову репутацію в розумінні Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (361-20) та не мати зафіксованих порушень законодавства про економічну конкуренцію та/або порушень правил недобросовісної конкуренції, таких як маніпулювання розміром винагороди оператора, підкупу працівників інших осіб, розповсюдження недостовірної інформації про учасників ринку тощо.";
3) пункт 22доповнити абзацами такого змісту:
"документ, що підтверджує наявність не менше шести працівників для забезпечення належного процесу проведення електронних аукціонів;
документ, що підтверджує наявність власного кол-центру з відповідним програмним забезпеченням та застосуванням технології IP-телефонії, та/або документи, що підтверджують виконання функції кол-центру електронного майданчика (з відповідним програмним забезпеченням та застосуванням технології IP-телефонії) на договірній основі іншими особами;
довідку про наявність не менше одного року досвіду діяльності на ринку реалізації майна/активів на конкурентних засадах у формі аукціонів та відповідні копії документів.";
4) в абзаці п’ятому пункту 25 цифри "20" замінити цифрами "40".