БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 25 листопада 2020 р. № 1180
Київ

Деякі питання надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка"

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка";
Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка".
2. Установити, що одноразова натуральна допомога "пакунок малюка" надається на дітей, народжених починаючи з 24 жовтня 2020 р. включно.
3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
4. Міністерству соціальної політики, Національній соціальній сервісній службі, обласним та Київській міській державним адміністраціям забезпечити:
проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо порядків надання одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" та виплати грошової компенсації її вартості;
організацію надання одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою;
здійснення контролю за своєчасним та адресним наданням одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка".
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 листопада 2020 р. № 1180

ПОРЯДОК

надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка"

1. Цей Порядок визначає механізм планування обсягу, розподілу та надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" (далі - "пакунок малюка").
2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:
заклад охорони здоров’я - пологовий будинок, пологове відділення, перинатальний центр, неонатальний центр тощо незалежно від форми власності та підпорядкування;
отримувач "пакунка малюка" (далі - отримувач) - мати, батько, усиновлювачі, родичі, опікуни, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі новонародженої дитини.
3. "Пакунок малюка" є безповоротною адресною соціальною допомогою сім’ям, у яких народилася живонароджена дитина, у разі відсутності обох батьків - родичам, які в установленому порядку забирають дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я, усиновлювачам, опікунам, прийомним батькам, батькам-вихователям або патронатним вихователям новонародженої дитини.
4. Право на отримання "пакунка малюка" мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які в установленому законодавством чи міжнародними договорами України порядку в’їхали в Україну та постійно/тимчасово проживають на її території або тимчасово перебувають в Україні, а також особи, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, що народили живонароджену дитину.
"Пакунок малюка" надається на кожну новонароджену дитину.
5. Отримувач може відмовитися від отримання "пакунка малюка" на підставі заяви, поданої керівнику закладу охорони здоров’я у паперовій або електронній формі.
6. "Пакунок малюка" може видаватися отримувачу:
1) закладом охорони здоров’я при народженні дитини;
2) структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її утворення) ради (далі - місцевий структурний підрозділ з питань соціального захисту населення) за місцем проживання/перебування отримувача у разі:
відсутності "пакунка малюка" в закладі охорони здоров’я;
народження дитини за межами України;
народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я.
7. Закладом охорони здоров’я видається отримувачу:
довідка про те, що "пакунок малюка" в закладі охорони здоров’я не видано (у разі відсутності "пакунка малюка" в такому закладі). Довідка видається в паперовій формі до запровадження електронної інформаційної взаємодії та передачі відомостей про надання "пакунка малюка" в електронній формі в закладах охорони здоров’я, але не пізніше 1 березня 2021 р.;
документ, що підтверджує факт народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я.
Якщо заклад охорони здоров’я не проводив огляд матері та дитини, документ, що підтверджує факт народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я, видається медичною консультативною комісією відповідно до законодавства.
8. Місцевим структурним підрозділом з питань соціального захисту населення "пакунок малюка" видається на підставі заяви отримувача, поданої у паперовій або електронній формі, в якій зазначається спосіб інформування отримувача про прийняте рішення щодо видачі "пакунка малюка". До заяви додається довідка про те, що "пакунок малюка" в закладі охорони здоров’я не видано (до запровадження електронної інформаційної взаємодії та передачі відомостей про надання "пакунка малюка" в електронній формі в закладах охорони здоров’я, але не пізніше 1 березня 2021 року).
За наявності технічних можливостей "пакунок малюка" може бути надано місцевим структурним підрозділом з питань соціального захисту населення в межах надання комплексної послуги "єМалятко" відповідно до Порядку надання комплексної послуги "єМалятко" (691-2019-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 691 "Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини" (Офіційний вісник України, 2019 р., № 66, ст. 2257; 2020 р., № 10, ст. 384).
Заява отримувачем подається місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня народження дитини.
Отримувач, у якого народилася дитина в період із 24 жовтня до 30 листопада 2020 р. включно, має право подати заяву структурному підрозділу з питань соціального захисту населення до 31 грудня 2020 року.
9. У разі народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я отримувач має право звернутися за отриманням "пакунка малюка" до місцевого структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем його проживання або перебування протягом року з дня народження дитини.
До заяви про надання "пакунка малюка", поданої у паперовій або електронній формі, отримувачем додається:
копія свідоцтва про народження дитини;
документ, що підтверджує факт народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я, який видає заклад охорони здоров’я, який проводив огляд матері та дитини, або медична консультативна комісія, якщо заклад охорони здоров’я не проводив огляд матері та дитини відповідно до законодавства;
довідка про те, що "пакунок малюка" в закладі охорони здоров’я не видано.
10. У разі народження дитини за межами України "пакунок малюка" видається місцевим структурним підрозділом з питань соціального захисту населення на підставі заяви отримувача, поданої у паперовій або електронній формі, копії свідоцтва про народження дитини, виданого органами державної реєстрації актів цивільного стану України, а в разі його відсутності - копії виданого компетентним органом країни перебування та легалізованого в установленому порядку документа про народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, з перекладом на українську мову. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально.
11. Місцевий структурний підрозділ з питань соціального захисту населення:
розглядає подані документи та приймає рішення про надання/відмову в наданні "пакунка малюка" протягом одного робочого дня з дня отримання заяви про надання "пакунка малюка";
повідомляє отримувачу у спосіб, зазначений у заяві, про прийняте рішення;
видає "пакунок малюка" за його наявності в місцевому структурному підрозділі з питань соціального захисту населення.
У разі відсутності в місцевому структурному підрозділі з питань соціального захисту населення "пакунка малюка" його може бути надано в порядку черговості.
Отримувачу може бути відмовлено у наданні "пакунка малюка" в разі подання пакета документів, передбаченого пунктами 8-10 цього Порядку, не в повному обсязі.
12. Факт передачі "пакунка малюка" отримувачу фіксується в акті приймання-передачі одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" згідно з додатком 1.
Зазначений акт складається у двох примірниках, один з яких залишається в отримувача, інший - зберігається у закладі охорони здоров’я або місцевому структурному підрозділі з питань соціального захисту населення, який видав "пакунок малюка".
Захист персональних даних, зазначених в акті, забезпечується в установленому законодавством порядку.
Якщо в матері новонародженої дитини відсутні документи, що посвідчують особу, заклад охорони здоров’я залучає фахівців із соціальної роботи, соціальних працівників для надання матері соціальних послуг, зокрема соціального супроводу, представництва інтересів, відповідно до законодавства. При цьому "пакунок малюка" надається батьку або родичам такої дитини, а в разі їх відсутності - матері новонародженої дитини на підставі акта приймання-передачі одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" згідно з додатком 1.
13. У разі неотримання "пакунка малюка" протягом 30 днів з дня народження дитини з незалежних від отримувача причин (зокрема, народження дитини до 37-го повного тижня вагітності (154-259 діб), народження дитини за кордоном, обсервація, карантин, самоізоляція, відсутність "пакунка малюка" в закладі охорони здоров’я, структурному підрозділі з питань соціального захисту населення за місцем проживання/перебування новонародженої дитини) отримувач має право на отримання грошової компенсації відповідно до Порядку та умов реалізації пілотного проекту "Монетизація одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" у 2020-2021 роках (744-2020-п) , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 744 "Деякі питання реалізації пілотного проекту з монетизації одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 69, ст. 2219), звернувшись до місцевого структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.
14. Місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення можуть залучати до видачі "пакунка малюка" фахівця із соціальної роботи, соціального працівника, фахівця громадського об’єднання, благодійної організації, до повноважень яких належить проведення соціальної роботи з сім’ями та дітьми.
15. У разі виявлення неповного комплектування "пакунка малюка" відповідно до переліку дитячих товарів для комплектування одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка", затвердженого Мінсоцполітики, пошкодження товарів, що входять до його складу, закладом охорони здоров’я / місцевим структурним підрозділом з питань соціального захисту населення складається відповідний акт у довільній формі, який у триденний строк надсилається Мінсоцполітики і Нацсоцслужбі.
16. Планування обсягу потреби в "пакунках малюка", розподіл "пакунків малюка" між закладами охорони здоров’я та місцевими структурними підрозділами з питань соціального захисту населення здійснює Мінсоцполітики, Нацсоцслужба за поданням структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій (далі - регіональні органи соціального захисту населення).
17. Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської держадміністрацій для планування обсягу потреби в "пакунках малюка" подають щороку до 5 січня та до 20 червня регіональним органам соціального захисту населення показники народжуваності в адміністративно-територіальній одиниці, які визначаються на підставі інформації про кількість живонароджених дітей протягом попереднього року та про кількість осіб, які перебувають на обліку у зв’язку з вагітністю, в розрізі адміністративно-територіальних одиниць. При цьому необхідно враховувати орієнтовні показники народжуваності не менш як за два місяці наступного року.
18. Регіональні органи соціального захисту населення:
визначають обсяг потреби в "пакунках малюка" щороку відповідно до показників народжуваності в адміністративно-територіальній одиниці за попередній рік з урахуванням загальних тенденцій народжуваності та кількості осіб, які перебувають на обліку у зв’язку з вагітністю;
подають щороку до 10 січня та до 25 червня Мінсоцполітики, Нацсоцслужбі планові показники обсягу потреби в "пакунках малюка" для планування бюджетних коштів на наступний рік.
19. Використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання "пакунка малюка", здійснюється відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" (1180-2020-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2020 р. № 1180.
20. З метою забезпечення своєчасного визначення та уточнення кількісних показників обсягу потреби в "пакунках малюка" місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення проводять щомісяця моніторинг стану забезпечення отримувачів "пакунками малюка" та подають не пізніше ніж до 5 числа регіональним органам соціального захисту населення заявки щодо кількісної потреби в "пакунках малюка" на наступний місяць у розрізі районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у місті (у разі їх утворення) рад, закладів охорони здоров’я у межах адміністративно-територіальних одиниць.
У разі виявлення у місцевих структурних підрозділах з питань соціального захисту населення, закладах охорони здоров’я недостатньої кількості "пакунків малюка" місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення враховують додаткову потребу під час підготовки заявки щодо кількісної потреби в "пакунках малюка" регіональним органам соціального захисту населення на наступний місяць.
Регіональні органи соціального захисту населення узагальнюють отримані від місцевих структурних підрозділів з питань соціального захисту населення заявки щодо кількісної потреби в "пакунках малюка" та подають щомісяця до 10 числа Мінсоцполітики, Нацсоцслужбі узагальнені заявки щодо кількісної потреби в "пакунках малюка" на наступний місяць у розрізі адміністративно-територіальних одиниць.
21. Заклади охорони здоров’я, місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення, регіональні органи соціального захисту населення, Мінсоцполітики, Нацсоцслужба ведуть облік видачі "пакунків малюка" з метою отримання даних про їх наявність, втрату, нестачу, рух, необхідних для організації безперебійного забезпечення отримувачів, здійснення належного контролю за умовами зберігання, ефективністю надання, а також для підготовки даних для складення звітності.
Відомості обліку видачі "пакунка малюка" оформляються закладами охорони здоров’я згідно з додатком 2, місцевими структурними підрозділами з питань соціального захисту населення згідно з додатком 3.
Заклади охорони здоров’я подають щомісяця до 5 числа копії відомостей обліку видачі "пакунка малюка" місцевим структурним підрозділам з питань соціального захисту населення для подальшого подання регіональним органам соціального захисту населення. Оригінали відомостей обліку видачі "пакунка малюка" залишаються у закладах охорони здоров’я.
За наявності технічних можливостей, але не пізніше 1 березня 2020 р., заклади охорони здоров’я подають відомості обліку видачі "пакунка малюка" місцевим структурним підрозділам з питань соціального захисту населення в день видачі "пакунка малюка" отримувачу шляхом електронної інформаційної взаємодії.
Місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення складають і подають щомісяця до 10 числа регіональним органам соціального захисту населення звіт згідно з додатком 4 та копії відомостей обліку видачі "пакунка малюка". Оригінали таких відомостей залишаються у місцевих структурних підрозділах з питань соціального захисту населення.
Регіональні органи соціального захисту населення узагальнюють щомісяця до 15 числа отримані від місцевих структурних підрозділів з питань соціального захисту населення звіти про видачу "пакунків малюка" і подають Мінсоцполітики, Нацсоцслужбі узагальнений звіт про видачу "пакунка малюка" згідно з додатком 4. Копії таких звітів залишаються в регіональних органах соціального захисту населення.
22. "Пакунок малюка" комплектується згідно з переліком дитячих товарів для комплектування одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" (z0845-18) , затвердженим Мінсоцполітики.
23. Бухгалтерський облік надання "пакунка малюка" ведеться закладами охорони здоров’я, місцевими структурними підрозділами з питань соціального захисту населення відповідно до законодавства.
24. Контроль за своєчасним та адресним наданням "пакунків малюка" здійснюється Нацсоцслужбою, регіональними органами соціального захисту населення, місцевими структурними підрозділами з питань соціального захисту населення.
25. Отримання "пакунка малюка" не тягне за собою зміни розміру допомоги при народженні дитини.
Вартість отриманого "пакунка малюка" не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги та соціальних послуг, що надаються відповідно до законодавства.
26. Місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення формують на кожного отримувача особову справу, в якій зберігаються матеріали, необхідні для надання "пакунка малюка".
Особові справи отримувачів зберігаються протягом п’яти років.
27. Місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення та заклади охорони здоров’я зберігають протягом п’яти років акти приймання-передачі "пакунка малюка", відомості обліку видачі "пакунка малюка", звіт про видачу "пакунка малюка".
Додаток 1
до Порядку надання при народженні
дитини одноразової натуральної
допомоги "пакунок малюка"

АКТ

приймання-передачі одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка"

( Див. текст (1180-2020-пF140) )
Додаток 2
до Порядку надання при народженні
дитини одноразової натуральної
допомоги "пакунок малюка"

ВІДОМІСТЬ

обліку видачі одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка"

( Див. текст (1180-2020-пF138) )
Додаток 3
до Порядку надання при народженні
дитини одноразової натуральної
допомоги "пакунок малюка"

ВІДОМІСТЬ

обліку видачі одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка"

( Див. текст (1180-2020-пF139) )
Додаток 4
до Порядку надання при народженні
дитини одноразової натуральної
допомоги "пакунок малюка"

ЗВІТ

про видачу одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка"

( Див. текст (1180-2020-пF136) )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 листопада 2020 р. № 1180

ПОРЯДОК

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка"

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення" для надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" (далі - бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики.
3. Бюджетні кошти спрямовуються на закупівлю товарів для комплектування одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка", доставку до закладу охорони здоров’я та структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її утворення) ради та оплату винагороди централізованій закупівельній організації.
4. До 31 грудня 2020 р. закупівля товарів для комплектування одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" організовується та здійснюється Управлінням Організації Об’єднаних Націй з обслуговування проектів у порядку та на умовах, визначених Меморандумом про взаєморозуміння між Урядом України та Управлінням Організації Об’єднаних Націй з обслуговування проектів і Дитячим фондом Організації Об’єднаних Націй у сфері соціального захисту сімей з дітьми та підтримки розвитку відповідального батьківства, схваленим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. № 445 (445-2018-р) , у межах реалізації проекту міжнародної технічної допомоги.
5. Починаючи з 1 січня 2021 р. закупівля товарів для комплектування одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" та оплата винагороди централізованій закупівельній організації проводиться в установленому законом порядку.
Попередня оплата таких товарів, робіт та послуг здійснюється з урахуванням положень бюджетного законодавства.
6. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні та необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, проводяться в установленому законодавством порядку.
7. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 листопада 2020 р. № 1180

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку надання комплексної послуги "єМалятко" (691-2019-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 691 "Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини" (Офіційний вісник України, 2019 р., № 66, ст. 2257; 2020 р., № 10, ст. 384):
1) пункт 1 доповнити абзацами такого змісту:
"надання одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" за місцем проживання або перебування її отримувача;
надання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка".";
2) в абзаці першому пункту 6 слова "третім - десятим" замінити словами "третім - дванадцятим".
2. Пункт 1 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплати послуг окремим категоріям населення (1101-2019-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1101 "Деякі питання виплати державної соціальної допомоги" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 4, ст. 210, № 69, ст. 2219), доповнити абзацом такого змісту:
"Механізм використання бюджетних коштів для надання одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" визначається у Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка", затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2020 р. № 1180.".
3. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 744 (744-2020-п) "Деякі питання реалізації пілотного проекту з монетизації одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 69, ст. 2219):
1) у пункті 3:
абзац другий викласти в такій редакції:
"розмір грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" становить не менш як три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, установленого законом на дату подання заяви про призначення грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка";";
в абзаці четвертому слова і цифри "які народилися у 2020 році" замінити словами і цифрами "які народилися у 2020 році до 23 жовтня включно";
доповнити пункт абзацами такого змісту:
"виплата грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" на дітей, які народилися в період з 24 жовтня 2020 р. до 1 липня 2021 р., проводиться у разі неотримання одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" з незалежних від отримувача причин (зокрема, народження дитини до 37-го повного тижня вагітності (154-259 діб), народження дитини за кордоном, обсервація, карантин, самоізоляція, відсутність "пакунка малюка" в закладі охорони здоров’я, структурному підрозділі з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі утворення) ради за місцем проживання/перебування новонародженої дитини);
виплата грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" на дітей, народжених починаючи з 1 липня 2021 р., проводиться за бажанням отримувача замість одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка".";
2) у Порядку та умовах реалізації пілотного проекту "Монетизація одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" у 2020-2021 роках" (744-2020-п) , затверджених зазначеною постановою:
у пункті 4:
підпункт 1 доповнити абзацом такого змісту:
"дитячих ходунків, дитячих колясок;";
підпункт 2 виключити;
пункт 6 доповнити абзацом такого змісту:
"Грошова компенсація призначається в разі неотримання протягом 30 днів з дня народження дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" з незалежних від отримувача причин (зокрема, народження дитини до 37-го повного тижня вагітності (154-259 діб), народження дитини за кордоном, обсервація, карантин, самоізоляція, відсутність "пакунка малюка" в закладі охорони здоров’я, структурному підрозділі з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі утворення) ради за місцем проживання/перебування новонародженої дитини).";
пункт 7 доповнити абзацом такого змісту:
"За наявності технічних можливостей грошову компенсацію може бути надано в межах надання комплексної послуги "єМалятко" відповідно до Порядку надання комплексної послуги "єМалятко" (691-2019-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 691 "Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини" (Офіційний вісник України, 2019 р., № 66, ст. 2257; 2020 р., № 10, ст. 384).";
у підпункті 7 пункту 8 та підпункті 6 пункту 9 слова і цифри "(у разі народження дитини у пологовому будинку в 2020 році)" виключити;
абзац третій пункту 13 викласти в такій редакції:
"перевіряють видачу одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" за місцем проживання або місцем перебування отримувача;".