БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
06.11.2020 № 689
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 листопада 2020 р.
за № 1166/35449

Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами

Відповідно до Бюджетного кодексу України (2456-17) , Положення про Міністерство фінансів України (375-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою удосконалення процедур здійснення витрат на обслуговування та погашення державного боргу, виконання державою гарантійних зобов’язань, видатків на виплати за державними деривативами НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами (z0130-13) , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року № 1407, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за № 130/22662 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Департаменту документообігу та контролю за виконанням документів Міністерства фінансів України забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України.
4. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2021 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра фінансів України відповідно до розподілу обов’язків та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т.Я.
Міністр
С. Марченко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної
казначейської служби України
Т. Слюз
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
06 листопада 2020 року № 689
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 листопада 2020 р.
за № 1166/35449

ЗМІНИ

до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами

1. Абзац перший пункту 5.1 розділу V після слів "та наданням кредитів" доповнити словами ", крім випадків, визначених частиною сьомою статті 17 Бюджетного кодексу України (2456-17) ,".
2. У розділі IX:
1) заголовок (z0130-13) розділу викласти в такій редакції:
"IX. Особливості здійснення витрат з погашення і обслуговування боргових та гарантійних зобов’язань держави, видатків на виплати за державними деривативами";
2) пункт 9.1 викласти в такій редакції:
"9.1. Казначейство щомісяця (із щотижневим уточненням) отримує від Мінфіну графіки витрат за державним боргом, з виконання державою гарантійних зобов’язань та видатків на виплати за державними деривативами (далі - графіки витрат), на підставі яких складаються графіки проведення платежів за державним боргом, з виконання державою гарантійних зобов’язань та виплатами за державними деривативами.
На підставі графіків витрат, отриманих від Мінфіну, складаються реєстри на відкриття асигнувань (виділення коштів) із загального фонду державного бюджету за державним боргом / виплатами за державними деривативами / з виконання державою гарантійних зобов’язань за позичальників, що отримали кредити (позики) під державні гарантії, на відповідний період (далі - реєстр на відкриття асигнувань) за формою згідно з додатком 33 до цього Порядку, які затверджуються Казначейством.
Відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету з обслуговування державного внутрішнього боргу та державного зовнішнього боргу, виплат за державними деривативами здійснюється на підставі реєстрів на відкриття асигнувань та розпоряджень Мінфіну в національній та іноземних валютах у день проведення платежу.
Відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету для платежів з обслуговування державного боргу, які проводяться в національній валюті через реєстраційні рахунки, відкриті на ім’я Мінфіну в Казначействі, здійснюється на підставі реєстрів на відкриття асигнувань та розпоряджень Мінфіну за один робочий день до дати платежу, зазначеної у розпорядженні Мінфіну.
Відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету з виконання державою гарантійних зобов’язань за позичальників, що отримали кредити під державні гарантії, здійснюється у разі настання гарантійних випадків на підставі реєстрів на відкриття асигнувань та розпоряджень Мінфіну в національній та іноземних валютах у день проведення платежу.";
3) в абзаці першому пункту 9.2 слова "десять банківських днів з дня його виписки" замінити словами "тридцять календарних днів з дати його затвердження";
4) абзац шостий пункту 9.4 викласти в такій редакції:
"оплати послуг, що надаються у сфері управління державним боргом (агентські, консультаційні, рейтингові, юридичні, інформаційні, дорадчі, перекладацькі, управлінські, з розміщення цінних паперів на ринку, з відкриття і обслуговування рахунків у цінних паперах, з впровадження, супроводження та розвитку інформаційно-аналітичних систем управління державним (місцевим) боргом та інші).";
5) доповнити пункт 9.5 новим абзацом такого змісту:
"У разі недостатності необхідної суми коштів на валютних рахунках для здійснення витрат з погашення та обслуговування боргових зобов’язань держави Казначейство за погодженням з Мінфіном здійснює закупівлю валюти та/або конвертацію валютних коштів з віднесенням сум комісійної винагороди банку за операціями купівлі та/або конвертації іноземної валюти на видатки з обслуговування державного боргу.";
6) у пункті 9.6:
абзац перший виключити.
У зв’язку з цим абзаци другий - сьомий вважати відповідно абзацами першим - шостим;
в абзаці першому слова "десять банківських днів з дня його виписки" замінити словами "тридцять календарних днів з дати його затвердження";
абзац третій викласти в такій редакції:
"Платежі з виконання державою гарантійних зобов’язань за позичальників, що отримали кредити (позики) під державні гарантії, здійснюються Казначейством безпосередньо на рахунки кредиторів, визначені у розпорядженні Мінфіну та підтвердних документах, наданих Мінфіном для здійснення платежів, як у національній, так і в іноземній валютах. Операції в іноземній валюті здійснюються з валютних рахунків Казначейства.";
в абзаці п’ятому слова ", на підставі якого формується реєстр на відкриття асигнувань (виділення коштів) із загального фонду державного бюджету (додаток 33 до цього Порядку)" виключити;
7) пункт 9.7 після слів "державні гарантії," доповнити словами "з виплат за державними деривативами";
8) доповнити розділ новим пунктом 9.8 такого змісту:
"9.8. До платежів з виплат за державними деривативами належать виплати, що визначені умовами випуску і розміщення (в тому числі додаткових випусків і розміщень) державних деривативів, а також платежі, пов’язані із здійсненням правочинів з державними деривативами, у тому числі сплата комісійних зборів, комісійної винагороди банку під час купівлі, обміну (конвертації) валютних коштів та комісійних витрат банків-кореспондентів, штрафів, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування під час здійснення операцій з купівлі іноземної валюти.
Підставою для проведення видатків на виплати за державними деривативами є розпорядження Мінфіну, яке надається Казначейству на паперових та електронних носіях. Строк дії розпорядження - тридцять календарних днів з дати його затвердження.
До розпоряджень додаються завірені в установленому порядку копії договорів; платіжних інструкцій; рахунків-фактур; інших документів, які є підставою для здійснення платежів згідно із законодавством.
Виплати за державними деривативами здійснюються в іноземній валюті з валютних рахунків Казначейства на рахунки кредиторів або агентів, визначені у підтвердних документах, наданих Мінфіном для здійснення платежів.
У разі недостатності необхідної суми коштів на валютних рахунках для здійснення виплат за державними деривативами Казначейство за погодженням з Мінфіном здійснює закупівлю валюти та/або конвертацію валютних коштів з віднесенням сум комісійної винагороди банку за операціями купівлі та/або конвертації іноземної валюти на видатки з виплат за державними деривативами.
Відшкодування банкам, в яких відкриті рахунки в іноземній валюті на ім’я Казначейства, комісійних витрат в іноземній валюті за виконання платежів з виплат за державними деривативами у розмірі сум, стягнутих банками-кореспондентами з кореспондентських рахунків зазначених банків, здійснюється Казначейством з дозволу Мінфіну на підставі рахунків (листів) банків.".
3. Назву додатка 33 до Порядку (z0130-13) викласти в такій редакції:
"Реєстр на відкриття асигнувань (виділення коштів) із загального фонду державного бюджету за ______________ державним боргом / виплатами за державними деривативами / з виконання державою гарантійних зобов’язань за позичальників, що отримали кредити (позики) під державні гарантії, на період з ____________ по ____________".
Директор Департаменту
державного бюджету
В. Лозицький