БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
24.11.2020 № 708
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 грудня 2020 р.
за № 1330/35613
( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 821 від 23.09.2021 (z1514-21) )

Про затвердження Порядку проведення перевірок у сфері професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках

( Заголовок в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 821 від 23.09.2021 (z1514-21) )
Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та пункту 14 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України від 12 вересня 2019 року № 79-IX (79-20) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг", Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок проведення перевірок у сфері професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, що додається.
( Пункт 1 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 821 від 23.09.2021 (z1514-21) )
2. Визнати такими, що втратили чинність:
рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 лютого 2013 року № 161 (z0377-13) "Про затвердження Порядку проведення перевірок дотримання вимог законодавства про цінні папери щодо професійної діяльності на фондовому ринку та діяльності саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 06 березня 2013 року за № 377/22909;
рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 червня 2017 року № 461 (z0874-17) "Про затвердження форм документів для здійснення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) на фондовому ринку (ринку цінних паперів)", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19 липня 2017 року за № 874/30742;
рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 серпня 2019 року № 469 (z1046-19) "Про затвердження уніфікованої форми Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог ліцензійних умов у сфері провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2019 року за № 1046/34017.
3. Департаменту фінансового моніторингу та проведення інспекцій забезпечити:
подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарабакіна Д. та Панченка О.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра цифрової
трансформації України
Л. Рабчинська
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
24 листопада 2020 року № 708
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 грудня 2020 р.
за № 1330/35613

ПОРЯДОК

проведення перевірок у сфері професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках

( Заголовок в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 821 від 23.09.2021 (z1514-21) )

I. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює єдиний механізм здійснення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку контролю за діяльністю осіб у сфері професійної діяльності, пов’язаної з ринками капіталу та організованими товарними ринками.
( Абзац перший пункту 1 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 821 від 23.09.2021 (z1514-21) )
Суб’єктами перевірки є:
професійні учасники ринків капіталу та організованих товарних ринків (далі - ліцензіати);
( Абзац третій пункту 1 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 821 від 23.09.2021 (z1514-21) )
Центральний депозитарій цінних паперів;
юридичні особи, строк дії ліцензії яких закінчився або ліцензії яких на провадження певних видів професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках анульовано;
( Абзац п’ятий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 821 від 23.09.2021 (z1514-21) )
саморегулівні організації професійних учасників ринків капіталу (далі - СРО).
( Абзац шостий пункту 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 821 від 23.09.2021 (z1514-21) )
юридичні особи, які подали до НКЦПФР документи на отримання ліцензії на провадження професійної діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів.
( Пункт 1 розділу I доповнено абзацом сьомим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 821 від 23.09.2021 (z1514-21) )
Перевірки юридичних осіб, строк дії ліцензії яких закінчився або ліцензії яких на провадження певних видів професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках анульовано, здійснюються НКЦПФР щодо стану дотримання ними вимог законодавства, передбачених на випадок закінчення строку дії або анулювання ліцензії. Така перевірка може бути проведена НКЦПФР не більше ніж протягом трьох років з дня закінчення дії (анулювання) зазначеної ліцензії.
( Абзац восьмий пункту 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 821 від 23.09.2021 (z1514-21) )
Місцем проведення перевірки є приміщення суб’єкта перевірки за його місцезнаходженням (тимчасовим місцезнаходженням, про яке ліцензіат повідомив НКЦПФР) та приміщення НКЦПФР.
Суб’єкти перевірок, які є учасниками фінансової групи можуть підлягати перевіркам на консолідованій основі.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
виїзна перевірка - планова або позапланова перевірка діяльності суб’єкта перевірки, яка проводиться НКЦПФР з виїздом за місцезнаходженням (тимчасовим місцезнаходженням, про яке ліцензіат повідомив НКЦПФР) та в приміщенні НКЦПФР;
планова перевірка - запланована НКЦПФР комплексна перевірка діяльності суб’єкта перевірки, яка проводиться НКЦПФР на підставі плану-графіка проведення планових перевірок;
позапланова перевірка - незапланована НКЦПФР тематична перевірка з окремих питань діяльності суб’єкта перевірки;
профільний структурний підрозділ НКЦПФР - структурний підрозділ, на який покладено функції щодо організації та проведення перевірок.
Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у законодавчих актах України та нормативно-правових актах НКЦПФР.
3. Перевірка здійснюється з метою:
1) з’ясування мети та суті операцій, які здійснюються ліцензіатами, Центральним депозитарієм цінних паперів;
2) виявлення ризиків, які можуть становити загрозу для безпеки та стійкості діяльності ліцензіатів, Центрального депозитарію цінних паперів, а також стабільності фінансової системи України;
3) оцінки якості системи управління ризиками ліцензіатів, Центрального депозитарію цінних паперів;
4) перевірки дотримання ліцензіатами, Центральним депозитарієм цінних паперів прав клієнтів (депонентів, споживачів фінансових послуг, вкладників, учасників);
5) перевірки дотримання законодавства суб’єктами перевірки (окрім СРО та Центрального депозитарію цінних паперів) у разі анулювання ліцензії;
6) перевірки дотримання виконання функцій, покладених на саморегулівні організації;
7) оцінка дотримання суб’єктом перевірки вимог законодавства на ринку цінних паперів, у системі накопичувального пенсійного забезпечення, законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, у тому числі нормативно-правових актів НКЦПФР.
4. Перевірка здійснюється за принципами:
1) рівності прав і законних інтересів кожного суб’єкта перевірки;
2) гарантування прав та законних інтересів кожного суб’єкта перевірок;
3) здійснення перевірок лише за наявності підстав та в порядку, визначених цим Порядком;
4) відкритості, прозорості, плановості на основі принципу оцінки ризиків.

II. Склад інспекційної групи

1. Для проведення перевірки видається Доручення на проведення (планової/позапланової) виїзної перевірки (далі - Доручення на проведення перевірки) у двох примірниках (додаток 1).
Доручення на проведення перевірки видає Голова НКЦПФР чи особа, яка виконує його обов’язки.
2. Облік виданих письмових Доручень на проведення перевірок ведеться НКЦПФР за місцем їх видачі та реєструється в Журналі обліку доручень на проведення перевірок (додаток 2).
Дорученням на проведення перевірок присвоюється нумерація з початку першої видачі в календарному році та ведеться облік у хронологічному порядку.
3. Для проведення перевірки НКЦПФР утворюється інспекційна група та зі складу її членів призначається керівник.
До складу інспекційної групи входять працівники профільного структурного підрозділу НКЦПФР.
НКЦПФР має право включити до складу інспекційної групи працівників інших структурних підрозділів НКЦПФР до компетенції яких належать питання, що підлягають перевірці.
4. Мінімальний склад інспекційної групи має становити дві особи.
Особа не може бути включена до складу інспекційної групи у разі наявності конфлікту інтересів.
Особа, яку включають до складу інспекційної групи, повинна письмово повідомити уповноважену особу НКЦПФР, яка видає Доручення, про відсутність конфлікту інтересів.

III. Організація та підготовка до проведення перевірок

1. Підставою для проведення НКЦПФР планової перевірки є включення суб’єкта перевірки до плану-графіка проведення планових перевірок на відповідний квартал.
2. План-графік затверджується наказом Голови НКЦПФР або особи, яка виконує його обов’язки, та оприлюднюється на офіційному вебсайті НКЦПФР.
Про проведення планової перевірки суб’єкт перевірки повинен бути попередньо письмово повідомлений НКЦПФР не менше ніж за десять робочих днів до початку її проведення.
До початку проведення планової перевірки може проводитись попередня зустріч із керівником суб’єкта перевірки за участю керівника інспекційної групи, керівника профільного структурного підрозділу НКЦПФР. Під час зустрічі обговорюються організаційні питання щодо майбутньої перевірки.
Планові перевірки проводяться НКЦПФР з періодичністю не частіше одного разу на рік.
3. НКЦПФР має право розглянути питання щодо доцільності проведення позапланової перевірки за наявності хоча б однієї з таких підстав:
1) за ініціативою НКЦПФР у разі наявності інформації про ознаки порушення суб’єктом перевірки та/або необхідності перевірки дотримання суб’єктом перевірки вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів НКЦПФР;
2) на виконання судових рішень, які набрали законної сили;
3) за ініціативою НКЦПФР у разі подання ліцензіатом до НКЦПФР заяви про анулювання ліцензії за окремими видами професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках;
( Підпункт 3 пункту 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 821 від 23.09.2021 (z1514-21) )
4) виявлення НКЦПФР нових документів (обставин), що не були (не могли бути) відомі під час проведення попередньої планової або позапланової перевірки та які можуть вплинути на висновки за результатами перевірки;
5) винесення уповноваженою особою НКЦПФР постанови про зупинення провадження у справі про правопорушення з метою проведення додаткової перевірки;
6) необхідність перевірки виконання суб’єктом перевірки рішень НКЦПРФ або розпоряджень уповноважених осіб НКЦПФР щодо усунення порушень вимог законодавства.
Позапланові перевірки можуть проводитись з інших підстав, визначених законом.
Повторна перевірка питань, які перевірялись під час проведення НКЦПФР попередньої планової або позапланової перевірки, здійснюється лише за рішенням суду, яке набрало законної сили, та на підставі підпункту 4 цього пункту.
У разі виникнення під час проведення планової перевірки підстав для проведення позапланової перевірки такі питання можуть підлягати перевірці в межах проведення планової перевірки.
НКЦПФР може здійснювати позапланову перевірку без попереднього повідомлення суб’єкта перевірки.
7) необхідність перевірки відповідності адміністратора встановленим вимогам та достовірності документів, поданих таким адміністратором згідно з установленими НКЦПФР ліцензійними умовами.";
( Пункт 3 розділу III доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 821 від 23.09.2021 (z1514-21) )
4. Планові та позапланові перевірки проводяться в робочий час суб’єкта перевірки, що встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку.
За письмовим погодженням керівника суб’єкта перевірки або посадової особи, яка виконує його обов’язки, перевірка може проводитись у неробочі дні або в позаробочий час суб’єкта перевірки.
5. Доручення видається на строк, який забезпечує своєчасне та в повному обсязі проведення перевірок, але не більше ніж на 30 робочих днів.
Перевірка може бути закінчена раніше строку, вказаного у Дорученні.
У виняткових випадках у зв’язку з особливістю діяльності суб’єкта перевірки та значними обсягами робіт строк перевірки може бути продовжений особою, яка надала доручення, за обґрунтованим письмовим зверненням керівника інспекційної групи, але не більше ніж на 10 робочих днів.
Перевірка вважається розпочатою з дати отримання другого примірника Доручення керівником суб’єкта перевірки (особою, яка виконує його обов’язки), що підтверджується підписом на першому примірнику Доручення із зазначенням прізвища, ініціалів, посади, дати отримання другого примірника Доручення, та повернення першого примірника Доручення керівнику інспекційної групи.
6. У разі продовження строку проведення перевірки завірена копія першого примірника Доручення із продовженим строком під час перевірки надається або надсилається суб’єкту перевірки, що перевіряється.
7. У випадку необхідності заміни керівника або членів інспекційної групи після початку перевірки НКЦПФР видається нове Доручення з новим складом інспекційної групи із збереженням строку, зазначеного у попередньо виданому Дорученні.
Про отримання другого примірника нового Доручення керівник суб’єкта перевірки (особа, яка виконує його обов’язки) власноруч робить відмітку на першому примірнику Доручення із зазначенням прізвища, ініціалів, посади та дати отримання другого примірника Доручення.

IV. Права та обов’язки інспекційної групи

1. Керівник та члени інспекційної групи при проведенні перевірки на підставі Доручення на проведення перевірки мають право:
1) безперешкодно входити до приміщень суб’єкта перевірки за службовим посвідченням і мати доступ до всіх приміщень, програмних продуктів, документів та інформації (на паперових носіях або в електронній формі, включаючи ті, що зберігаються в інформаційних системах суб’єкта перевірки), необхідних для проведення перевірки;
2) вимагати у посадових осіб суб’єкта перевірки документи (інформацію), які необхідні інспекційній групі для проведення перевірки;
3) безоплатно одержувати у посадових осіб суб’єкта перевірки інформацію, документи та їх копії, письмові пояснення з питань діяльності суб’єкта перевірки;
4) звертатися до правоохоронних органів за наявності реальної загрози життю, здоров’ю або майну інспекційної групи, застосування щодо інспекційної групи насильства;
5) узгоджувати із суб’єктом перевірки організаційні питання щодо проведення перевірки;
6) реалізовувати інші повноваження, передбачені законом.
2. Керівник та члени інспекційної групи при проведенні перевірки зобов’язані:
1) вручити керівнику суб’єкта перевірки (особі, яка виконує його обов’язки) за місцем проведення перевірки другий примірник Доручення на проведення перевірки. У разі відмови керівника (особи, яка виконує його обов’язки) суб’єкта перевірки поставити відмітку про отримання першого примірника Доручення на проведення перевірки керівник інспекційної групи робить відповідний запис про те, що керівник (особа, яка виконує обов’язки) суб’єкта перевірки від підпису відмовився, та засвідчує це власним підписом;
2) повідомити керівника суб’єкта перевірки (особу, яка виконує його обов’язки) про права, обов’язки та повноваження інспекційної групи, про порядок проведення, підставу та питання перевірки, про права, обов’язки та відповідальність суб’єкта перевірки;
3) скласти Акт про відмову в проведенні перевірки (додаток 3) у разі:
недопуску інспекційної групи до приміщень суб’єкта перевірки;
відсутність протягом першого дня виходу інспекційної групи для проведення перевірки за місцезнаходженням (тимчасовим місцезнаходженням, про яке ліцензіат повідомив НКЦПФР) суб’єкта перевірки особи, уповноваженої представляти інтереси суб’єкта перевірки на час проведення перевірки (керівник суб’єкта перевірки або особа, яка виконує його обов’язки).
відмови керівника суб’єкта перевірки (особи, яка виконує його обов’язки) поставити на першому примірнику Доручення на проведення перевірки підпис та/або зазначити прізвище, ініціали, посаду, дату отримання другого примірника Доручення на проведення перевірки;
відмови керівника суб’єкта перевірки (особи, яка виконує його обов’язки) повернути перший примірник Доручення на проведення перевірки;
відмови (ухилення) керівника суб’єкта перевірки (особи, яка виконує його обов’язки) отримати другий примірник Доручення на проведення перевірки;
відмови (ухилення) керівника суб’єкта перевірки (особи, яка виконує його обов’язки) у наданні суб’єктом перевірки всіх наявних у суб’єкта перевірки документів (інформації), необхідних для проведення перевірки;
відмови (ухилення) керівника суб’єкта перевірки (особи, яка виконує його обов’язки) у наданні суб’єктом перевірки частини наявних у суб’єкта перевірки документів (інформації), необхідних для проведення перевірки;
4) надавати керівнику (особі, яка виконує його обов’язки) суб’єкта перевірки письмові Запити про надання документів (інформації), необхідних для проведення виїзної перевірки (додаток 4) (далі - Запит про надання інформації), із зазначенням часу та дати їх надання.
Складання та підписання Запиту про надання інформації здійснюються виключно керівником інспекційної групи;
5) дотримуватися вимог законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів НКЦПФР;
6) сумлінно, вчасно та якісно виконувати свої службові обов’язки та доручення керівника інспекційного групи;
7) не розголошувати та не використовувати в інший спосіб інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з виконанням обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством України;
8) дотримуватися норм етичної поведінки.

V. Права та обов’язки суб’єкта перевірки, його посадових осіб

1. Посадові особи суб’єкта перевірки під час проведення виїзної перевірки мають право отримувати від інспекційної групи інформацію про:
порядок та підставу проведення перевірки;
права та обов’язки інспекційної групи;
права та обов’язки посадових осіб суб’єкта перевірки.
2. Суб’єкт перевірки та його посадові особи під час проведення перевірки зобов’язані:
1) допустити інспекційну групу та забезпечити їй вільний доступ до всіх приміщень, у яких суб’єкт перевірки здійснює свою діяльність;
2) підтвердити повноваження керівника суб’єкта перевірки (особи, яка виконує його обов’язки) відповідними документами;
3) отримати другий примірник доручення;
4) поставити на першому примірнику доручення підпис із зазначенням прізвища, ініціалів, посади та дати отримання другого примірника доручення, повернути перший примірник доручення керівнику інспекційної групи;
5) забезпечити за місцезнаходженням суб’єкта перевірки (тимчасовим місцезнаходженням, про яке ліцензіат повідомив НКЦПФР) інспекційну групу в день початку перевірки службовим приміщенням, яке відповідає вимогам щодо санітарно-гігієнічних норм, із правом користування ним упродовж усього періоду проведення перевірки. У разі відсутності можливості виділити інспекційній групі ізольоване від працівників суб’єкта перевірки службове приміщення, враховуючи чисельність цієї групи та за згодою керівника інспекційної групи, забезпечити виділення окремих робочих місць, обладнаних відповідно до визначених вище вимог; робоче місце та необхідні умови для проведення перевірки;
6) своєчасно та у повному обсязі для проведення перевірки надавати (оформлювати, засвідчувати) на письмовий запит за підписом керівника інспекційної групи достовірну інформацію (в тому числі, що зберігається в інформаційних системах суб’єкта перевірки), документи, копії документів, витяги з документів, пояснення, документи в електронному вигляді з використанням кваліфікованого електронного підпису (з можливістю ознайомлення із змістом документа) у строк, зазначений у запиті, належної якості (у яких можна прочитати всі зазначені в них відомості) та у визначених формах, структурі та вигляді;
7) надавати (оформлювати, засвідчувати) на письмовий запит за підписом керівника інспекційної групи достовірну інформацію, документи (в тому числі документи в електронному вигляді з використанням кваліфікованого електронного підпису (з можливістю ознайомлення із змістом документа)), пояснення, копії документів, витяги з документів (в тому числі, що зберігається в інформаційних системах суб’єкта перевірки та виготовлених методом сканування або створення фотокопій), у зазначений у запиті строк, у повному обсязі, належної якості (у яких можна прочитати всі зазначені в них відомості) та у визначених формах, структурі та вигляді, що підтверджують інформацію, викладену в Акті планової/позапланової виїзної перевірки (далі - Акт перевірки) (додаток 5), засвідчених підписом керівника суб’єкта перевірки (особи, яка виконує його обов’язки) із зазначенням його посади, прізвища, та ініціалів, дати засвідчення та проставленням на копіях документів та/або витягів із них напису "Згідно з оригіналом". Зазначені документи надаються керівнику інспекційної групи із супровідним листом із зазначенням переліку наданих документів та дати їх надання (далі - матеріали перевірки);
( Підпункт 7 пункту 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 821 від 23.09.2021 (z1514-21) )
8) забезпечувати під час проведення перевірки дотримання норм етичної поведінки працівниками суб’єкта перевірки.
3. Керівники та працівники суб’єкта перевірки не мають права чинити будь-який тиск на керівника та членів інспекційної групи та створювати перешкоди чи будь-яким іншим чином обмежувати їх дії щодо здійснення перевірки.
4. Керівник суб’єкта перевірки (особа, яка виконує його обов’язки) має право вимагати від керівника та членів інспекційної групи дотримання обов’язків, визначених у пункті 2 розділу IV цього Порядку, оскаржити дії керівника та членів інспекційної групи уповноваженій особі НКЦПФР, яка видала доручення на проведення перевірки. Подання скарги не зупиняє проведення перевірки.

VI. Порядок проведення перевірки та оформлення результатів

1. Під час проведення перевірки інспекційна група детально вивчає, аналізує та оцінює всі необхідні документи, які стосуються діяльності суб’єкта перевірки.
2. Суб’єкт перевірки забезпечує доступ та надає інформацію, матеріали (у тому числі в електронній формі), документи (їх копії та/або витяги з них), необхідні про проведення перевірки, а також письмові пояснення з питань діяльності суб’єкта перевірки відповідно до визначених у письмовому запиті за підписом керівника інспекційної групи переліку, строків, формату, структури, вигляду.
Запит на отримання інформації, документів, матеріалів складається у двох примірниках (по одному для кожної із сторін). Кожний запит підлягає реєстрації суб’єктом перевірки із зазначенням дати та часу їх отримання, посади, прізвища та ініціалів, про що робиться відповідна відмітка на другому примірнику запиту, що залишається в керівника інспекційної групи.
3. За результатами перевірки та надання суб’єктом перевірки всіх або частини наявних у суб’єкта перевірки документів (інформації), необхідних для проведення перевірки, інспекційна група складає у двох примірниках Акт перевірки, який підписують керівник та члени інспекційної групи не пізніше дати закінчення строку дії доручення на проведення перевірки. Сторінки Акта перевірки нумеруються та підписуються членами інспекційної групи.
( Пункт 3 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 821 від 23.09.2021 (z1514-21) )
Другий примірник Акта перевірки під особистий підпис вручається посадовій (уповноваженій) особі суб’єкта перевірки за місцем проведення перевірки.
Перший примірник Акта перевірки зберігається в НКЦПФР.
У разі відмови (неявки) посадової (уповноваженої) особи суб’єкта перевірки отримати другий примірник Акта перевірки та зробити про це підпис на першому примірнику Акта перевірки, керівник інспекційної групи робить відповідний запис у двох примірниках Акта перевірки в місці, визначеному для підпису посадової (уповноваженої) особи суб’єкта перевірки. Протягом трьох робочих днів другий примірник Акта перевірки направляється суб’єкту перевірки рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
4. Акт перевірки має містити інформацію щодо висновків інспекційної групи за результатами проведеної перевірки (виявлені порушення, ознаки правопорушення, недоліки, які мають вплив на діяльність суб’єкта перевірки).
До Акта перевірки, який зберігається в НКЦПФР, обов’язково додаються матеріали перевірки, що можуть свідчити про ознаки порушення вимог законодавства в діяльності суб’єкта перевірки, згідно з переліком, зазначеним у Акті перевірки.
Висновки інспекційної групи в Акті перевірки формуються на підставі отриманих під час проведення перевірки документів (інформації) та на підставі документів (інформації) поданих та отриманих НКЦПФР в межах передбачених законодавством процедур.
Зауваження до Акта перевірки можуть надаватися суб’єктом перевірки протягом трьох робочих днів з дати отримання другого примірника Акта перевірки.
Вжиття заходів за результатами виявлених під час проведення перевірки порушень здійснюється НКЦПФР відповідно до законодавства.
Постанова, винесена за справою про правопорушення може бути оскаржена в порядку і строки, передбачені законодавством.
5. НКЦПФР за результатами планової перевірки та складання Акту перевірки має право надавати суб’єкту, що перевірявся рекомендації, які оформлюються листом НКЦПФР (далі - Рекомендаційний лист).
Рекомендаційний лист не пізніше 20 робочих днів з дати закінчення перевірки, яка встановлена в дорученні, надсилається суб’єкту перевірки.
Суб’єкт перевірки в разі надання за результатами перевірки рекомендацій протягом 5 робочих днів з дня отримання Рекомендаційного листа, якщо інший (більш тривалий) строк не встановлений в Рекомендаційному листі, надає до НКЦПФР інформацію щодо врахованих рекомендацій та/або план заходів щодо врахування наданих рекомендацій із визначенням дій та строків виконання рекомендацій.
Суб’єкт перевірки в разі незгоди з наданими за результатами перевірки рекомендаціями має у зазначений вище строк проінформувати НКЦПФР про незгоду з наданням обґрунтованих пояснень.
6. У разі ненадання суб’єктом перевірки документів, необхідних для проведення перевірки, за наявності причин (втрата, вилучення документів тощо) в Акті перевірки робиться запис про це із зазначенням причин. Крім цього, до Акту перевірки додаються пояснення керівника суб’єкта перевірки (особи, яка виконує його обов’язки) та документи (належним чином завірені копії документів), що підтверджують причини відсутності у суб’єкта перевірки документів.
7. У разі складання Акта про відмову в проведенні перевірки на підставі абзаців другого та/або восьмого підпункту 3 пункту 2 розділу IV цього Порядку, інспекційна група щодо наданих під час проведення перевірки суб’єктом перевірки документів (інформації) складає Акт перевірки в якому зазначає інформацію про складання Акта про відмову в проведенні перевірки.
( Пункт 7 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 821 від 23.09.2021 (z1514-21) )
8. Будь-які виправлення та доповнення в Акті перевірки після його підписання не допускаються. Про виявлення описок після підписання Акта перевірки суб’єкт перевірки повідомляється письмово НКЦПФР.
9. Акт перевірки та матеріали перевірки, Акт про відмову в проведенні перевірки зберігаються в НКЦПФР.
Інформація, що міститься в Акті перевірки та матеріалах перевірки, не підлягає розголошенню працівниками НКЦПФР.
Акт перевірки, матеріали перевірки та інформація, що міститься в Акті перевірки та матеріалах перевірки не підлягають передачі юридичним і фізичним особам за винятком випадків, передбачених законом.
Директор департаменту
фінансового моніторингу
та проведення інспекцій
О.П. Мисюра
Додаток 1
до Порядку проведення перевірок
у сфері професійної діяльності
на ринках капіталу та
організованих товарних ринках
(пункт 1 розділу II)

ДОРУЧЕННЯ

на проведення (планової/позапланової) виїзної перевірки

( Див. текст (z1330-20F379) ) ( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 821 від 23.09.2021 (z1514-21) )
Додаток 2
до Порядку проведення перевірок
у сфері професійної діяльності
на ринках капіталу та
організованих товарних ринках
(пункт 2 розділу II)

ЖУРНАЛ

обліку доручень на проведення перевірок

Номер доручення та дата видачі
Найменування суб’єкта перевірки, ідентифікаційний код юридичної особи
Планова/ позапланова перевірка
Склад інспекційної групи
Строк дії доручення
Строк дії доручення продовжено
Примітки
1
2
3
4
5
6
7
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 821 від 23.09.2021 (z1514-21) )
Додаток 3
до Порядку проведення перевірок
у сфері професійної діяльності
на ринках капіталу та
організованих товарних ринках
(підпункт 3 пункту 2 розділу IV)

АКТ

про відмову в проведенні перевірки

( Див. текст (z1330-20F380) ) ( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 821 від 23.09.2021 (z1514-21) )
Додаток 4
до Порядку проведення перевірок
у сфері професійної діяльності
на ринках капіталу та
організованих товарних ринках
(підпункт 4 пункту 2 розділу IV)

ЗАПИТ

про надання документів (інформації), необхідних для проведення виїзної перевірки

( Див. текст (z1330-20F378) ) ( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 821 від 23.09.2021 (z1514-21) )
Додаток 5
до Порядку проведення перевірок
у сфері професійної діяльності
на ринках капіталу та
організованих товарних ринках
(підпункт 7 пункту 2 розділу V)

АКТ

планової/позапланової виїзної перевірки

( Див. текст (z1330-20F381) ) ( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 821 від 23.09.2021 (z1514-21) )