БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
02.02.2021 № 60
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 квітня 2021 р.
за № 456/36078
( Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної комісіх з цінних паперів та фондового ринку № 982 від 21.10.2021 (z1563-21) )

Про затвердження Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення

Відповідно до статей 3, 4, пункту 11 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 16, 27, 27-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та пункту 14 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг" (79-20) від 12 вересня 2019 року № 79-IX Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення, що додається.
2. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.Ю.) забезпечити:
подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Панченка О.С.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Національного банку України
Перший заступник
Міністра цифрової трансформації України
Ю. Гелетій
О. Вискуб
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
02 лютого 2021 року № 60
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 квітня 2021 р.
за № 456/36078

ПОРЯДОК

видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення

I. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює процедуру видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення (далі - ліцензія), а саме на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з адміністрування НПФ та професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії, підстави для відмови у її видачі, процедуру і підстави зупинення дії та анулювання ліцензії.
2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:
адміністратор недержавного пенсійного фонду (далі - адміністратор) - юридична особа, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів (далі - НПФ) на умовах Закону України (1057-15) "Про недержавне пенсійне забезпечення";
анулювання ліцензії - позбавлення ліцензіата Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку права на провадження окремого виду професійної діяльності на фондовому ринку;
відокремлений підрозділ ліцензіата - філія, інший підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням і здійснює всі або частину її функцій щодо здійснення професійної діяльності на фондовому ринку;
видача ліцензії - надання юридичній особі права на провадження окремого виду професійної діяльності на фондовому ринку, шляхом прийняття НКЦПФР рішення про видачу ліцензії та внесення відповідного запису (крім випадку прийняття рішення НКЦПФР про видачу ліцензії Національному банку України) до реєстру професійних учасників ринку цінних паперів (фондового ринку);
грубе порушення вимог законодавства - вчинення ліцензіатом порушення вимог законодавства, що призвело до порушення прав інвесторів, у тому числі установників управління майном, або учасників НПФ під час проведення ліцензіатом професійної діяльності на фондовому ринку та спричинило значну шкоду інвесторам або учасникам НПФ, що доведено відповідним рішенням суду;
група компаній по відношенню до певної юридичної особи (група компаній) - група компаній, частиною якої є певна юридична особа, що складається з материнської компанії, її дочірніх компаній, інших юридичних осіб, в яких материнська компанія або її дочірні компанії мають участь;
заявник - юридична особа, у тому числі ліцензіат, яка подає заяву та відповідні документи для отримання ліцензії, або для анулювання відповідної ліцензії;
заявник, який уперше отримує ліцензію - юридична особа, яка на дату подання документів для отримання ліцензії згідно з цим Порядком не має жодної чинної ліцензії;
зупинення дії ліцензії - зупинення на строк до одного року дії ліцензії у разі порушення ліцензіатом законодавства на ринку цінних паперів, у системі накопичувального пенсійного забезпечення;
керівні посадові особи - особи, які здійснюють виконавчі функції та особи, які здійснюють наглядові функції;
ліцензіат - юридична особа, яка має ліцензію(ї), отриману(і) в установленому законодавством порядку;
реєстр професійних учасників ринку цінних паперів (фондового ринку) (далі - реєстр професійних учасників фондового ринку) - перелік, до складу якого включені ліцензіати та Центральний депозитарій цінних паперів, який формується і ведеться НКЦПФР як автоматизована система збирання, накопичення, захисту та обліку відомостей про цих суб’єктів у порядку, встановленому законодавством з цього питання;
місцезнаходження юридичної особи - адреса юридичної особи, зазначена у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
опосередкована істотна участь - володіння у заявнику, яке настає, якщо особа або група осіб прямо або опосередковано володіє часткою (акціями) в статутному капіталі юридичної особи - власника істотної участі у структурі власності заявника, та/або частками (акціями) в статутних капіталах юридичних осіб - прямих власників у структурі заявника, у такому розмірі, який забезпечує можливість контролювати через цю особу (цих осіб) 10 і більше відсотків статутного капіталу заявника;
особа, яка здійснює виконавчі функції - голова та члени колегіального виконавчого органу, особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, або інша фізична особа, відповідальна за управління поточною діяльністю юридичної особи, та підзвітна з цього питання особам, які здійснюють наглядові функції, зокрема в частині виконання юридичною особою та її фахівцями внутрішніх документів (правил положень, регламентів тощо) щодо провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку;
особи, які здійснюють наглядові функції - голова та члени наглядової ради, інші особи, які мають повноваження на визначення стратегії, цілей і загального напряму діяльності юридичної особи, наглядають за процесом прийняття управлінських рішень та контролюють цей процес;
повторне порушення вимог законодавства - вчинення ліцензіатом повторно протягом двох років порушення вимог законодавства після застосування санкцій за аналогічне порушення.
Порушення не вважається повторним, якщо попередня справа щодо ліцензіата була закрита, постанова про накладення санкції за правопорушення на фондовому ринку, у системі накопичувального пенсійного забезпечення була скасована за ініціативою НКЦПФР, а також якщо санкція була скасована у судовому порядку або порушення вчинено ліцензіатом у період до застосування санкції;
порушення вимог законодавства - порушення ліцензіатом вимог законодавства на ринку цінних паперів, у системі накопичувального пенсійного забезпечення або у системі фінансово-кредитних механізмів і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю, зокрема нормативно-правових актів НКЦПФР щодо регулювання професійної діяльності на фондовому ринку, у тому числі Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (z0455-21) (далі - Ліцензійні умови);
прямий власник заявника - особа, яка є власником акцій/частки у статутному капіталі заявника;
спеціалізований структурний підрозділ - департамент, управління, відділ, сектор тощо, що є невід’ємною частиною внутрішньої організаційної структури ліцензіата, який є банком, або його відокремленого підрозділу та має інше місцезнаходження, ніж ліцензіат або його відокремлений підрозділ;
стаж роботи на фондовому ринку - загальний стаж роботи фізичної особи:
як фахівця у професійному учаснику фондового ринку за будь-яким видом професійної діяльності;
як посадової особи в саморегулівній організації чи об’єднанні професійних учасників ринку цінних паперів;
на посаді державної служби в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або НКЦПФР та/або на посаді Голови або члена цих комісій;
на посаді державної служби в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг/Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг та/або на посаді Голови або члена цих комісій;
траст - система фідуціарних відносин, у яких одна сторона, засновник(и) (довіритель(і)), надає іншій стороні, повіреному (управителю) (фізичній/юридичній особі, що управлятиме активами), право розпоряджатися майном чи активами на користь третьої сторони (бенефіціарного власника) відповідно до умов договору або іншого документа, оформленого відповідно до законодавства країни її походження, зі створенням або без створення певної юридичної особи, фонду тощо;
управитель - фінансова установа, яка від свого імені діє в інтересах установників управління майном і здійснює управління залученими коштами згідно із законодавством, правилами фонду фінансування будівництва, правилами фонду операцій з нерухомістю та відповідає вимогам, встановленим Законом України (978-15) "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю", та має отриману в установленому законодавством порядку ліцензію на здійснення визначеної цим Законом діяльності;
Терміни "асоційована особа", "посадові особи професійного учасника фондового ринку", "особа, яка здійснює управлінські функції", "професійна діяльність на фондовому ринку", "професійні учасники фондового ринку" вживаються у значеннях, визначених Законом України (3480-15) "Про цінні папери та фондовий ринок".
Терміни "ділова репутація", "істотна участь", "контролер", "контроль", та "структура власності" вживаються у значеннях, визначених Законом України (2664-14) "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".
Термін "бездоганна ділова репутація" вживається у значенні, визначеному Законом України (361-20) "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
Термін "установник управління майном" вживається у значенні, визначеному Законом України (978-15) "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю".
Інші терміни, які вживаються в цьому Порядку, використовуються у значеннях, визначених законодавством України.
3. Ліцензію можуть отримати юридичні особи, створені у формі акціонерних товариств та товариств з обмеженою відповідальністю, крім випадків, визначених законом.
4. Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з адміністрування НПФ може отримати юридична особа, установчі документи якої передбачають здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, у тому числі одноосібний засновник корпоративного пенсійного фонду, який прийняв рішення про самостійне здійснення адміністрування такого фонду, та компанія з управління активами.
5. Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю може отримати юридична особа, установчі документи якої передбачають здійснення діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, у тому числі банк.
6. Поєднання окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку не допускається, крім випадків, передбачених Законами України "Про цінні папери та фондовий ринок" (3480-15) , "Про депозитарну систему України" (5178-17) , "Про недержавне пенсійне забезпечення" (1057-15) та іншими актами законодавства, які регулюють порядок здійснення окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку.
Діяльність з адміністрування НПФ може поєднуватися лише з діяльністю з управління активами інституційних інвесторів, а саме - діяльністю з управління активами.
Одноосібний засновник корпоративного пенсійного фонду, який самостійно здійснює адміністрування такого фонду, не має права здійснювати:
управління активами пенсійних фондів, у тому числі створеного ним корпоративного пенсійного фонду, якщо він не є компанією з управління активами;
управління активами створеного ним корпоративного пенсійного фонду, якщо він є банком, який має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності.
Національний банк України має право самостійно здійснювати адміністрування, зберігання та управління активами створеного ним корпоративного пенсійного фонду.
Діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю не може поєднуватися з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку.
7. Ліцензія отримується заявником відповідно до вимог цього Порядку за умови дотримання ним умов для її провадження ліцензіатом, визначених Ліцензійними умовами (z0455-21) .
8. Строк дії ліцензії є необмеженим.
Ліцензія чинна до набрання чинності рішення НКЦПФР про анулювання ліцензії/постанови про накладання санкції у вигляді анулювання дії ліцензії за правопорушення на ринку цінних паперів, у системі накопичувального пенсійного забезпечення (далі - постанова про накладання санкцій).
Провадження професійної діяльності на фондовому ринку після прийняття рішення НКЦПФР про анулювання ліцензії/постанови про накладання санкції у вигляді анулювання дії ліцензії, що набрало(а) чинності в установленому законодавством порядку (крім випадку виконання передбачених законодавством дій щодо припинення відповідного виду професійної діяльності), не допускається.
У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації (крім перетворення акціонерного товариства в товариство з обмеженою відповідальністю або навпаки), ліцензіат повинен в установленому законодавством порядку завершити провадження відповідного(их) виду(ів) професійної діяльності на фондовому ринку та до дати реєстрації нових установчих документів подати до НКЦПФР відповідно до вимог цього Порядку заяву про анулювання ліцензії (додаток 1) і документи, що додаються до неї.
9. За видачу ліцензії справляється плата в розмірі, установленому НКЦПФР.

II. Порядок подання та перелік документів, які надаються заявником для отримання ліцензії

1. Для отримання ліцензії заявник надає до НКЦПФР особисто або надсилає поштою (рекомендованим листом), або у електронному вигляді із застосуванням кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог законодавства про електронний документообіг, складені українською мовою заяву про видачу ліцензії (додаток 2) та примірник переліку (опису) документів, що подаються на видачу ліцензії (додаток 3). У цьому переліку (описі) документів заявник зазначає, який документ, що надається до заяви про видачу ліцензії, належить до конфіденційної інформації.
До заяви про видачу ліцензії додаються складені українською мовою (перекладені на українську мову) документи, вичерпний перелік яких установлений цим Порядком.
Заявник має право, крім документів, передбачених цим Порядком, надати інші документи, у тому числі, що містять інформацію про фінансовий стан заявника та фінансовий (майновий) стан власників з істотною участю, наявність власних коштів, джерела походження коштів, ділову репутацію відповідних осіб, структуру власності.
Документи, що видані органом іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, не передбачено інше. Ці документи можуть бути засвідчені згідно із законодавством країни їх видачі, перекладені на українську мову, їх переклад має бути засвідчений у порядку, встановленому законодавством щодо вчинення нотаріальних дій, та легалізовані в консульській установі України, або засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України, або засвідчені шляхом проставляння апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (995_082) , від 05 жовтня 1961 року.
Документи, що стосуються юридичної особи - нерезидента, фізичної особи - нерезидента, легалізація яких не передбачена міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, мають бути перекладені на українську мову, а їх переклад має бути засвідчений нотаріусом, посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій. Якщо такі документи були створені українською мовою та засвідчені на території країни їх видачі згідно із законодавством цієї країни або засвідчені шляхом проставляння апостиля згідно з міжнародними договорами України, вони не потребують додаткового перекладу чи засвідчення.
На дату подання заяви та документів строк їх подання (період часу між датою подання документів та датою їх оформлення (підписання)), для подання документів згідно з додатками до цього Порядку (крім довідки щодо структури власності заявника), довідок від інших державних органів, не може бути більшим ніж два місяці. Строк подання довідки щодо структури власності заявника не може перевищувати 5 робочих днів. Строк подання документів щодо ідентифікації юридичних осіб - нерезидентів та щодо оцінки майна не може перевищувати шести місяців.
У випадку надсилання документів поштовим відправленням дата подання визначається за поштовим штемпелем відділення відправника.
У документах на паперовому носії, що надаються згідно з цим Порядком та мають більше одного аркуша, усі аркуші повинні бути пронумеровані, прошиті та засвідчені в установленому порядку.
У разі якщо документи підписані не керівником заявника або іншою уповноваженою особою (крім випадків, установлених законами), заявник повинен надати копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.
Документи, що подаються заявником згідно з цим Порядком, повинні містити повну, послідовну, достовірну та зрозумілу інформацію.
Копії документів, що подаються заявником згідно з цим Порядком для підтвердження фінансового стану фізичних осіб, які є прямими власниками з істотною участю у заявнику та всіх осіб, через яких здійснюється опосередкований контроль щодо заявника (правові підстави отримання грошових коштів та іншого майна, за рахунок яких сформовано власний капітал заявника) мають бути засвідченими відповідно до законодавства.
Аудиторський звіт щодо фінансової звітності заявника та юридичної особи - власника з істотною участю у заявника (у тому числі іноземної юридичної особи) повинен відповідати Міжнародним стандартам аудиту (у разі застосування іноземним аудитором Міжнародних стандартів аудиту).
Аудиторський звіт щодо фінансової звітності заявника та юридичної особи - власника з істотною участю у заявника (крім іноземної юридичної особи) повинен бути складений відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", з урахуванням вимог, встановлених нормативно-правовими актами НКЦПФР.
Аудиторський звіт має бути складений на дату після повного внесення грошових коштів до статутного капіталу заявника.
Якщо окремі документи, передбачені цим Порядком, не можуть бути представлені юридичною особою або фізичною особою - нерезидентами, надається письмове запевнення (у довільній формі) про відсутність у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання таких документів, яке підписується керівником юридичної особи - нерезидента або фізичною особою - нерезидентом та має дату підписання.
Якщо інформація, яку необхідно надати згідно з вимогами цього Порядку, вже є в результаті оприлюднення у публічному доступі українською мовою у візуальній формі, що дає змогу сприймати зміст інформації людиною і відтворювати інформацію на папері для необмеженого завантаження та копіювання на вебсайті юридичної особи та/або у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР чи в інших базах осіб, що надають інформаційні послуги на фондовому ринку, заявник подає реквізити для забезпечення можливості автоматичного завантаження копій цих документів з мережі Інтернет, що мають містити повну адресу файлу, за якою може бути здійснене вільне і пряме завантаження його копій засобами автоматизації (без необхідності попередньої реєстрації, введення кодів, інших додаткових дій на забезпечення завантаження), в форматі універсального покажчика місцезнаходження Universal Resource Locator (далі - URL-адреса), ім’я файлу (включаючи розширення в імені файлу, яке має відповідати його типу/формату).
2. Заявник до заяви про видачу ліцензії додає такі документи:
1) інформацію щодо коду доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, за яким розміщений в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань чинний зареєстрований статут заявника;
2) документи, необхідні для ідентифікації заявника, учасників (акціонерів) заявника з істотною участю та всіх осіб, через яких здійснюється опосередкований контроль щодо заявника:
для фізичної особи, яка є прямим власником істотної участі у заявнику, контролером заявника:
копії сторінок паспорта або документа, що його замінює, які містять фотографію, прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності), дату і місце народження, серію (у разі наявності) і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання (у разі наявності), інформацію про громадянство, або копії лицьового та зворотного боків безконтактного електронного носія та витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, засвідчені підписом фізичної особи;
анкету фізичної особи (додаток 4);
для юридичної особи - резидента - інформацію щодо коду доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, за яким розміщений в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань чинний зареєстрований статут заявника.
У разі якщо заявник створений і діє на підставі модельного статуту, подається нотаріально засвідчена копія рішення про його створення, яка підписується усіма засновниками, з доданням нотаріально засвідчених копій змін до нього (у разі їх внесення);
для юридичної особи - нерезидента - витяг / копія витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або інший офіційний документ, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента, у країні, в якій зареєстровано її головний офіс.
Витяг / копія витягу повинна містити інформацію щодо дати реєстрації юридичної особи, місцезнаходження, керівників, власників;
для заявника та юридичної особи, що є прямим власником істотної участі у заявнику та юридичної особи, через яку здійснюється опосередкований контроль щодо заявника - анкету юридичної особи (додаток 5).
3) відомості про структуру власності заявника та учасників (акціонерів) з істотною участю у заявнику:
довідку щодо структури власності заявника (додаток 6);
перелік учасників групи компаній, до якої належить заявник (додаток 7), з доданням схематичного зображенням структури такої групи (у разі наявності такої групи). Цей перелік заповнюється щодо всіх учасників групи компаній;
довідку про юридичних осіб, в статутному капіталі яких заявник має частку (додаток 8);
4) інформацію щодо фінансового стану заявника:
повний комплект фінансової звітності заявника (крім банку) відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, за відповідний звітний період (рік та квартал), що передують даті подання заяви на видачу ліцензії;
аудиторський звіт щодо річної фінансової звітності (щодо річної консолідованої фінансової звітності);
аудиторський звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності (щодо проміжної консолідованої фінансової звітності);
Повний комплект фінансової звітності заявника включає звіт про фінансовий стан, звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про зміни у власному капіталі, звіт про рух грошових коштів, та примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення.
Фінансова звітність заявника має бути складена за Міжнародними стандартами фінансової звітності.
У випадку подання заяви для отримання ліцензії у першому кварталі відповідного року, заявник подає тільки річну фінансову звітність разом з аудиторським звітом щодо річної фінансової звітності (щодо річної консолідованої фінансової звітності).
У випадку подання заяви для отримання ліцензії у тому ж році, коли відбулася державна реєстрація заявника як юридичної особи, заявник подає тільки проміжну фінансову звітність разом з аудиторським звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності (щодо проміжної консолідованої фінансової звітності).
Аудиторський звіт можуть надавати тільки аудиторські фірми, включені, у тому числі на період проведення перевірки, до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України (2258-19) "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", а саме до розділів цього Реєстру, що включають суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності та/або обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
5) інформацію щодо фінансового стану юридичних осіб, які є прямими власниками з істотною участю у заявнику та всіх юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований контроль щодо заявника:
анкету щодо фінансового стану юридичної особи (додаток 9);
фінансова звітність, складена відповідно до застосованої концептуальної основи, консолідована фінансова звітність (у разі її складання відповідно до законодавства) за останні три фінансові роки (з доданням аудиторських звітів у разі їх наявності);
проміжна фінансова звітність, складена відповідно до застосованої концептуальної основи, станом на кінець звітного періоду, що передує даті подання документів (з доданням звіту незалежного аудитора щодо огляду проміжної фінансової звітності (крім іноземної юридичної особи));
Аудиторський звіт щодо річної фінансової звітності іноземної юридичної особи - власника з істотною участю у заявника повинен бути складений іноземним аудитором;
6) інформацію щодо фінансового стану фізичних осіб, які є прямими власниками з істотною участю у заявнику та фізичних осіб, через яких здійснюється опосередкований контроль щодо заявника:
анкету щодо фінансового стану фізичної особи, яка є прямим власником з істотною участю у заявнику, та фізичної особи, яка є контролером заявника (додаток 10);
підтверджуючі документи щодо активів, зазначених у анкеті щодо фінансового стану фізичної особи, яка є прямим власником з істотною участю у заявнику та фізичної особи, через яку здійснюється опосередкований контроль щодо заявника:
копії документів, що посвідчують право власності на майно (активи);
копії документів, на підставі яких набуто право власності на майно (активи);
копії документів, що підтверджують відсутність обтяжень майна (активів) із зазначенням дати видачі таких документів (за винятком обтяжень, установлених для забезпечення виконання фізичною особою зобов’язань, зазначених в інформації про майновий стан);
звіт про оцінку майна, проведену оцінювачем відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність, оформлений згідно з вимогами законодавства України, що застосовується до оцінювача тощо;
інформацію фондової біржі щодо розрахунку біржового курсу емісійних цінних паперів, здійсненого за правилами, визначеними статтею 8 Закону України "Про акціонерні товариства" (надається з метою підтвердження ринкової вартості емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на цій фондовій біржі);
виписку/довідку про стан рахунку в банку / кредитній установі в Україні / за кордоном, з доданням інформації у довільній формі про джерела походження коштів, яка має підпис фізичної особи та дату підписання;
7) інформацію про ділову репутацію учасників (акціонерів) з істотною участю і всіх осіб, через яких здійснюється опосередкований контроль за заявником (крім банку), особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу або голови та членів колегіального виконавчого органу, голови та членів наглядової ради (у разі створення) заявника (крім банку) та юридичних осіб - учасників (акціонерів) з істотною участю і всіх осіб, через яких здійснюється опосередкований контроль за заявником (крім банку), головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) та керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) (окремої посадової особи, що проводить внутрішній аудит (контроль)) у заявнику (крім банку):
анкета щодо ділової репутації фізичної особи (додаток 11);
анкета щодо ділової репутації фізичної особи - прямого власника з істотною участю у заявника та фізичної особи, яка є контролером заявника (додаток 12);
анкета щодо ділової репутації юридичної особи (додаток 13).
Заповнюється щодо заявника, юридичної особи - прямого власника з істотною участю у заявника та юридичної особи, через яку здійснюється опосередкований контроль за заявником, юридичної особи, яка є виконавчим органом, членом наглядової ради прямого власника з істотною участю у заявника;
8) довідку про юридичних осіб, у яких фізична особа - власник з істотною участю у заявника є керівником та/або контролером (додаток 14).
Подається щодо фізичної особи - власника з істотною участю у заявника, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника, та всіх фізичних осіб, які є контролерами заявника;
9) довідку про асоційованих осіб фізичної особи - власника з прямою істотною участю у заявника (додаток 15).
Подається щодо фізичної особи - власника з істотною участю у заявника, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника;
10) інформацію щодо голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду) юридичної особи, головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) та керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) (окремої посадової особи, що проводить внутрішній аудит (контроль)) у заявнику:
анкету фізичної особи (додаток 4).
довідку про персональний склад наглядової ради (у разі її створення), виконавчого органу, ревізійної комісії (у разі її обрання), служби внутрішнього аудиту (контролю) (у разі її створення), ревізора (у разі його обрання) та внутрішнього аудитора заявника (додаток 16);
11) інформацію про наявність організаційної структури та спеціалістів, необхідних для провадження професійної діяльності на фондовому ринку:
засвідчена підписом керівника заявника копія затвердженої організаційної структури заявника з доданням відомостей щодо структурних підрозділів заявника, працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (додаток 17) (за наявності такого структурного підрозділу);
для всіх заявників, крім банку,- копія рішення про створення відокремленого підрозділу заявника або надання зазначених повноважень діючому відокремленому підрозділу цього заявника (подається у разі наявності відокремленого підрозділу заявника, що має намір проваджувати відповідний вид професійної діяльності на фондовому ринку);
копія затвердженого в установленому порядку положення про відокремлений та/або спеціалізований структурний підрозділ, який провадить певний вид діяльності на фондовому ринку (подається у разі наявності таких підрозділів);
довідка про відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи заявника, що провадять професійну діяльність на фондовому ринку за її окремими видами (додаток 18) (за наявності таких структурних підрозділів).
для банку - копія положення про відокремлений підрозділ банку, затвердженого в установленому порядку, та копія положення про структурні підрозділи цього відокремленого підрозділу, які провадять окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого в установленому порядку, яке повинно відповідати вимогам Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку (z1650-14) , затвердженого рішенням НКЦПФР від 16 грудня 2014 року № 1708, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2014 року за № 1650/26427 (подаються у разі наявності відокремленого підрозділу банку, що має намір проваджувати відповідні види діяльності);
довідка про керівних посадових осіб, фахівців заявника та його відокремленого підрозділу, що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку та сертифіковані в установленому НКЦПФР порядку (додаток 19);
12) інформація про наявність у заявника (крім банку) приміщення, необхідного для провадження професійної діяльності на фондовому ринку:
засвідчені підписом керівника заявника копії документів, що підтверджують його право користування нежитловим приміщенням за місцезнаходженням, у якому буде провадитись (провадиться) професійна діяльність на фондовому ринку (договір оренди, суборенди тощо, який укладений заявником або засновником (при створенні юридичної особи) в інтересах цієї юридичної особи, з доданням акта приймання-передавання цього приміщення та/або повідомлення у довільній формі щодо права власності на нежитлове приміщення за місцезнаходженням, у якому буде провадитись (провадиться) професійна діяльність на фондовому ринку, з доданням плану цього приміщення (із зазначенням його розміру) (подаються щодо заявника, його відокремленого підрозділу та спеціалізованого структурного підрозділу);
засвідчена підписом керівника, заявника копія документа з відповідними додатками до нього (у разі їх наявності), що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною приміщення, із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, встановлення відповідної системи сигналізації, зокрема кнопки тривожної сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо).
Якщо в документі, що підтверджує право власності або користування приміщенням, передбачені умови здійснення такої охорони, вказаний документ не надається;
для банку - довідка у довільній формі про наявність відокремленого приміщення для здійснення окремого виду професійної діяльності на фондовому ринку, засвідчена підписом керівника заявника;
13) засвідчену підписом керівника заявника довідку у довільній формі про наявність обладнання та програмного забезпечення (програмно-технічного комплексу), який забезпечить виконання вимог, установлених НКЦПФР для провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку, та для подання до НКЦПФР адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів.
14) копії внутрішніх документів (правила, положення тощо) заявника, що визначають:
порядок провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку;
порядок організації та здійснення внутрішнього аудиту (контролю) (банками не подаються);
систему управління ризиками (банками не подаються).
15) довідка про наявність (відсутність) фізичних осіб, які мають не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіють прямо чи опосередковано пакетом акцій (часток) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу цієї юридичної особи (додаток 20), з доданням довідки про відсутність або наявність судимості фізичної особи, виданої компетентним органом України, для нерезидентів також - довідки про відсутність або наявність судимості фізичної особи, виданої компетентним органом країни, в якій вона має постійне місце проживання, або письмове запевнення про неможливість отримання такої інформації.
Подається щодо: особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу; голови та членів колегіального виконавчого органу; голови та членів наглядової ради; головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку); керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) (окремої посадової особи, що проводить внутрішній аудит (контроль)) у заявнику; керівника структурного підрозділу з адміністрування пенсійних фондів компанії з управління активами та керівника структурного підрозділу одноосібного засновника корпоративного пенсійного фонду, який прийняв рішення про самостійне здійснення адміністрування такого фонду; фізичних осіб, які мають пряму істотну участь у заявнику; фізичних осіб, які є контролерами заявника; кінцевих бенефіціарних власників заявника;
16) засвідчена підписом керівника заявника копія платіжного документа, що підтверджує внесення заявником плати за видачу ліцензії.
3. Заявник, засновником (учасником) якого є іноземна юридична особа, до заяви про видачу ліцензії, крім документів, передбачених пунктом 2 цього розділу Порядку, подає такі документи:
1) копію рішення уповноваженого органу (особи) управління іноземної юридичної особи про участь у заявнику в Україні (подається щодо заявника, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку);
2) письмовий дозвіл на участь іноземної юридичної особи у заявнику в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якій зареєстровано головний офіс іноземної юридичної особи, якщо законодавством такої країни вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення іноземної юридичної особи про відсутність у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання такого дозволу Україні (подається щодо заявника, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку);
3) витяг із торговельного, банківського, судового реєстру або інший офіційний документ, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в державі, у якій зареєстровано її головний офіс, засвідчений нотаріально (подається щодо юридичної особи - власника заявника, який володіє 5 і більше відсотками статутного капіталу заявника);
4. Заявник, засновником (учасником) якого є фізична особа - іноземець, до заяви про видачу ліцензії, крім документів, передбачених пунктом 2 цього розділу Порядку подає письмовий дозвіл на участь фізичної особи - іноземця у заявнику в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якій вона має постійне місце проживання, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення фізичної особи - іноземця про відсутність у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання такого дозволу (для заявника, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку).
5. До заяви про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з адміністрування НПФ, що подається юридичною особою - одноосібним засновником корпоративного пенсійного фонду, що прийняв рішення про самостійне здійснення адміністрування такого фонду, крім документів, визначених пунктом 2-4 цього розділу, додається копія документа уповноваженого органу юридичної особи - одноосібного засновника корпоративного НПФ, що містить рішення про самостійне здійснення адміністрування такого фонду.
6. Якщо заявник має ліцензію на провадження окремого виду професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів, а саме - діяльності з управління активами та має намір отримати ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з адміністрування НПФ, такий заявник до заяви про видачу ліцензії додає документи, визначені у пунктах 2-4 цього розділу з урахуванням наступного - документи, визначені у підпунктах 2, 3, 7-10, 15 пункту 2, пунктах 3, 4 цього розділу, подаються у разі, якщо інформація, яка міститься в цих документах, на дату подачі заяви до НКЦПФР змінилася у порівнянні з відомостями, які подавалися до НКЦПФР раніше.

III. Порядок розгляду документів, видачі ліцензії або відмови в її видачі

1. НКЦПФР протягом 10 робочих днів, з дати отримання заяви та відповідних документів для отримання ліцензії надсилає письмове повідомлення заявнику про їх отримання.
НКЦПФР має право надсилати запити щодо заявника до державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та фізичних осіб з метою отримання від них інформації, необхідної для підтвердження походження коштів, що використовуються заявникам для отримання ліцензії, фінансового стану та ділової репутації осіб.
До закінчення встановленого строку розгляду документів НКЦПФР може запросити надання додаткової інформації / пояснень, які підтверджують дані, зазначені в документах, поданих заявником (у тому числі при зустрічі з представником заявника).
2. НКЦПФР повертає заявнику заяву про видачу ліцензії та відповідні документи без розгляду, якщо:
1) заява підписана особою, яка не має на це повноважень;
2) документи, що додаються до заяви, оформлені з порушенням вимог, установлених пунктом 1 розділу II цього Порядку;
3) наданий неповний перелік документів згідно з цим Порядком;
4) у НКЦПФР на дату подання заяви про видачу ліцензії наявне або у період її розгляду отримане судове рішення, що забороняє видачу ліцензії заявнику, та/або постанова про відкриття виконавчого провадження щодо виконання такого рішення;
5) відомостей про заявника немає в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або наявні відомості про перебування юридичної особи у стані припинення чи про державну реєстрацію її припинення.
3. Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду заявник повідомляється у письмовій формі із зазначенням вичерпного переліку підстав для залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду:
протягом 10 робочих днів з дати надходження цих документів, якщо залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду було здійснено з підстав, передбачених підпунктами 1-3 пункту 2 цього розділу;
протягом строку розгляду цих документів, якщо залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду було здійснено з підстав, передбачених підпунктами 4, 5 пункту 2 цього розділу.
У разі залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду документи повертають заявнику.
Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії з доданням відповідних документів, які розглядається відповідно до цього Порядку.
4. НКЦПФР має право протягом строку розгляду заяви та відповідних документів здійснювати перевірку достовірності відомостей, які зазначені у документах, наданих для отримання ліцензії, у тому числі з урахуванням обміну інформацією з країною походження учасників (акціонерів) з істотною участю у заявника / контролерів заявника.
Якщо протягом строку розгляду НКЦПФР заяви та відповідних документів у заявника/учасників (акціонерів) з істотною участю у заявника/осіб, через яких здійснюється опосередкований контроль заявника сталися зміни в будь-яких відомостях, що надавались у цих документах, заявник - протягом п’яти робочих днів, а щодо учасників (акціонерів) з істотною участю у заявнику/осіб, які здійснюють опосередкований контроль заявника - нерезидентів - протягом п’ятнадцяти робочих днів, зобов’язаний повідомити НКЦПФР про ці зміни.
У цьому разі рішення про видачу ліцензії заявнику приймається НКЦПФР з урахуванням змін, що надані заявником у період розгляду відповідних документів.
Заявник має право протягом строку розгляду його заяви та відповідних документів письмово звернутися до НКЦПФР щодо повернення пакету документів на доопрацювання.
5. НКЦПФР приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі у строк, установлений законом.
6. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії приймається на засіданні НКЦПФР (колегіального органу) та оформлюється згідно з регламентом проведення засідань НКЦПФР.
У рішенні про відмову у видачі ліцензії обов’язково зазначаються підстави для такої відмови згідно з пунктом 9 цього розділу з відповідним обґрунтуванням.
7. Письмове повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії / відмову у видачі (з доданням копії відповідного рішення) надсилається (видається) заявникові протягом п’яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.
8. У разі відмови у видачі ліцензії подані документи заявнику не повертаються.
9. Підставами для прийняття НКЦПФР рішення про відмову у видачі ліцензії є:
1) документи, подані для видачі ліцензії, містять недостовірну інформацію та/або не відповідають вимогам законодавства;
2) ділова репутація хоча б однієї особи, а саме: особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу заявника, прямого власника з істотною участю у заявника та особи, через яку здійснюється опосередкований контроль за заявником; голови, членів колегіального виконавчого органу заявника, прямого власника з істотною участю у заявника та особи, через яку здійснюється опосередкований контроль за заявником; голови, членів наглядової ради (у разі створення) заявника, прямого власника з істотною участю у заявника та особи, через яку здійснюється опосередкований контроль за заявником; учасників (акціонерів) з істотною участю і всіх осіб, через яких здійснюється опосередкований контроль за заявником; головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) заявника; керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) (окремої посадової особи, що проводить внутрішній аудит (контроль)) у заявника не відповідає вимогам, установленим Ліцензійними умовами (z0455-21) ;
3) структура власності заявника не відповідає вимогам закону та/або Ліцензійних умов (z0455-21) ;
4) організаційна структура, спеціалісти, необхідні для провадження професійної діяльності на фондовому ринку та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення, або програмно-технічний комплекс заявника не відповідають вимогам, установленим Ліцензійними умовами (z0455-21) .
10. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у документах, поданих заявником на видачу ліцензії, він може подати до НКЦПФР нову заяву про видачу ліцензії не раніше ніж через один рік з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.
11. У разі відмови у видачі ліцензії, крім випадку, передбаченого пунктом 10 цього розділу, заявник може подати до НКЦПФР нову заяву про видачу ліцензії, та відповідні документи після усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі ліцензії.
12. Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено у судовому порядку.

IV. Порядок зупинення дії ліцензії та дії професійного учасника фондового ринку в разі зупинення дії ліцензії

1. Дія ліцензії може бути зупинена за відповідною постановою про накладення санкції за правопорушення на фондовому ринку (далі - постанова про накладення санкції) при встановленні таких порушень:
неповідомлення НКЦПФР щодо тимчасової зміни місцезнаходження ліцензіата або повернення його на попереднє місцезнаходження;
призначення керівником або виконуючим обов’язки керівника ліцензіата (крім банку) особи, яка не відповідає вимогам, встановленим для керівника ліцензіата, у разі звільнення керівника.
2. У постанові про накладення санкції у вигляді зупинення дії ліцензії уповноважена особа НКЦПФР вказує підстави, відповідно до яких накладається санкція у вигляді зупинення дії ліцензії. Разом з постановою уповноважена особа виносить розпорядження, в якому вказується про необхідність усунення порушень, які стали підставою для зупинення дії ліцензії, та надання в установлений строк звіту і документів, передбачених пунктом 8 цього розділу.
3. Постанова про накладення санкції у вигляді зупинення дії ліцензії (з визначенням строку цього зупинення) виноситься відповідно до встановленого НКЦПФР порядку розгляду справ про правопорушення на ринку цінних паперів та у системі накопичувального пенсійного забезпечення (далі - Правила розгляду справ).
4. Підставою для зупинення дії ліцензії за певним видом професійної діяльності на фондовому ринку за відповідним рішенням НКЦПФР на строк, встановлений цим рішенням, є:
1) несплата ліцензіатом фінансової санкції, що була застосована до нього при провадженні цього виду професійної діяльності, протягом місяця з дня набрання чинності постановою про накладення санкції у вигляді штрафу, за винятком тих постанов, які протягом місяця з дня набрання ними чинності були оскаржені у судовому порядку та адміністративним судом було відкрито провадження у справі про оскарження зазначених постанов та щодо яких відсутнє судове рішення, за результатами оскарження, що набрало законної сили, а також за винятком тих постанов, які скасовані чи визнанні нечинними за рішенням суду, що набрало законної сили, або дію яких зупинено за ухвалою суду;
2) виникнення необхідності для проведення перевірки обставин щодо розголошення, передачі або надання доступу до інсайдерської інформації (крім розкриття інсайдерської інформації в межах виконання професійних, трудових або службових обов’язків та в інших випадках, передбачених законодавством);
3) виникнення необхідності проведення перевірки під час провадження у справі про правопорушення на ринку цінних паперів, якщо є достатні дані, які вказують на наявність правопорушення, наслідком якого є порушення прав інвесторів, учасників НПФ.
5. Умовою дострокового поновлення дії ліцензій є усунення підстав, які стали причиною зупинення дії ліцензій за відповідним рішенням НКЦПФР. Рішення про дострокове поновлення дії ліцензії, яка була зупинена з підстав, зазначених у пункті 4 цього розділу, оформлюється відповідним рішенням НКЦПФР.
6. НКЦПФР протягом 5 робочих днів з дати прийняття відповідної постанови (рішення) розміщує на офіційному вебсайті НКЦПФР інформацію про зупинення (відновлення) дії ліцензії.
7. Дія ліцензії зупиняється з дати, наступної від дати оприлюднення вказаної інформації згідно з пунктом 6 цього розділу.
8. У разі усунення ліцензіатом порушень, які стали підставою для зупинення дії ліцензії (за постановою), ліцензіат в установлений строк зобов’язаний надати до НКЦПФР звіт, що складається в довільній формі та містить перелік заходів, проведених ліцензіатом для усунення правопорушення, перелік підтверджуючих ці заходи документів та засвідчені, відповідно до законодавства, копії відповідних документів, що підтверджують усунення цих порушень, не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня закінчення строку зупинення дії ліцензії.
9. За підсумками розгляду звіту ліцензіата та відповідних документів уповноважена особа НКЦПФР протягом 15 робочих днів з дати їх надання може прийняти рішення про відновлення дії ліцензії, якщо строк, на який зупинено дію ліцензії, ще триває, про що письмово повідомляє ліцензіата.
10. Дія ліцензії відновлюється на наступний день після спливу строку, на який вона була зупинена.
11. У разі несвоєчасного надання відповідного звіту, в тому числі копій документів, які можуть підтвердити усунення порушень законодавства на фондовому ринку, та за умови усунення цих порушень, що підтверджується наданим звітом та копіями документів, уповноважена особа НКЦПФР здійснює дії, передбачені Правилами розгляду справ.
12. У разі не усунення ліцензіатом порушень законодавства на фондовому ринку, що стали підставою для зупинення дії ліцензії, та ненадання звіту і відповідних документів згідно з пунктом 8 цього розділу уповноважена особа НКЦПФР приймає рішення про анулювання ліцензії.
13. Дії ліцензіата, який провадить професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з адміністрування НПФ, у разі зупинення дії ліцензії:
1) ліцензіат зобов’язаний протягом одного робочого дня з дати зупинення дії ліцензії:
розмістити на власному вебсайті у розділі, що містить відомості про ліцензію(ї), видану(і) такому ліцензіату, інформацію про зупинення дії ліцензії;
повідомити про зупинення дії ліцензії ради НПФ, з якими ліцензіатом укладено договори про адміністрування НПФ;
2) ліцензіат протягом строку зупинення ліцензії не припиняє виконання функцій з адміністрування пенсійних фондів, з якими ліцензіатом укладено договори про адміністрування НПФ;
3) ліцензіат, ліцензію якого зупинено, не звільняється від виконання обов’язків перед учасниками НПФ, адміністрування яких він здійснює;
4) ліцензіату протягом строку зупинення дії ліцензії забороняється укладати нові договори про адміністрування НПФ.
14. Дії ліцензіата, який провадить професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, у разі зупинення дії ліцензії:
1) ліцензіат зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дати зупинення дії ліцензії:
розмістити на власному вебсайті у розділі, що містить відомості про ліцензію, видану такому ліцензіату, інформацію про зупинення дії ліцензії;
повідомити про зупинення дії ліцензії:
забудовників, з якими управитель уклав договір щодо організації спорудження об’єктів будівництва з використанням отриманих в управління управителем коштів та подальшої передачі забудовником об’єктів інвестування установникам управління майном;
2) ліцензіату на час зупинення ліцензії заборонено створення нових ФФБ та/або ФОН, збільшувати кількість об’єктів будівництва в уже створених ФФБ та/або ФОН;
3) ліцензіату на час зупинення ліцензії заборонено укладення нових договорів з установниками управління майном;
4) ліцензіат, ліцензію якого зупинено, не звільняється від виконання обов’язків перед установниками управління майном, які передбачені раніше укладеними договорами управління майном.

V. Порядок анулювання ліцензії та дії професійного учасника фондового ринку у разі анулювання ліцензії

1. Підставами для анулювання ліцензії є:
1) заява ліцензіата про анулювання ліцензії у зв’язку з припиненням професійної діяльності на фондовому ринку або припиненням ліцензіата в результаті реорганізації (поділу, злиття, приєднання) або ліквідації;
2) внесення відповідним державним органом до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи (ліцензіата) у результаті її ліквідації, визнання її банкрутом, у тому числі за рішенням суду, відповідно до законодавства;
3) відкликання банківської ліцензії - для банків (за виключенням випадку коли банк має намір здійснювати професійну діяльність на фондовому ринку після відкликання банківської ліцензії та подав до НКЦПФР документи, у порядку та обсязі, встановленому НКЦПФР);
4) встановлення факту недостовірності відомостей у документах, які подавались ліцензіатом для одержання ліцензії, після її одержання;
5) встановлення факту відмови ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування;
6) встановлення факту повторного порушення вимог законодавства;
7) встановлення факту невиконання ліцензіатом вимог розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери, у системі накопичувального пенсійного забезпечення, які стали підставою для зупинення дії ліцензії;
8) встановлення факту відсутності ліцензіата за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
9) встановлення факту невступу ліцензіата (крім Національного банку України) протягом строку, установленого законодавством, до саморегулівної організації за відповідним видом професійної діяльності на фондовому ринку, що об’єднує професійних учасників фондового ринку, та/або об’єднання професійних учасників фондового ринку, у тому числі після виключення його зі складу членів такої саморегулівної організації та/або об’єднання професійних учасників фондового ринку, за умови реєстрації НКЦПФР таких саморегулівних організацій та об’єднань;
10) подання Антимонопольного комітету України, складене на підставі статті 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", у зв’язку з вчиненням ліцензіатом під час дії ліцензії порушення законодавства про захист економічної конкуренції;
11) встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України";
12) встановлення факту невиконання розпорядження про усунення порушень вимог Ліцензійних умов (z0455-21) ;
13) встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній особі;
14) встановлення факту провадження ліцензіатом іншої діяльності, ніж професійної діяльності на фондовому ринку, крім випадків, передбачених законодавством;
15) встановлення факту грубого порушення вимог законодавства.
2. Для анулювання ліцензії за власною ініціативою ліцензіат надає або надсилає поштою (рекомендованим листом), або у електронному вигляді із застосуванням кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу, до НКЦПФР заяву про анулювання ліцензії, складену українською мовою згідно з додатком 1 до цього Порядку.
3. До заяви про анулювання ліцензії, яка надається згідно з пунктом 2 цього розділу, додаються бланк ліцензії (оригінал) (у разі наявності) і такі документи:
1) копія рішення уповноваженого органу ліцензіата про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку та/або припинення як юридичної особи (рішення про анулювання ліцензії);
2) для ліцензіатів, які здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з адміністрування НПФ:
копії повідомлень радам НПФ, з якими ліцензіатом укладено договори про адміністрування НПФ, про прийняте рішення щодо анулювання ліцензії, засвідчену підписом керівника заявника;
копії документів, що підтверджують передачу в повному обсязі системи персоніфікованого обліку учасників НПФ та відповідної документації до обраного чи тимчасово призначеного нового адміністратора;
3) для ліцензіатів, які здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю:
довідку про виконання всіх зобов’язань перед довірителями ФФБ та/або власниками сертифікатів ФОН, управління якими здійснювалося заявником при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку, підписану керівником і головним бухгалтером (особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) заявника, або, у разі покладання ведення бухгалтерського обліку заявника на юридичну особу - особи, яка безпосередньо здійснює ведення бухгалтерського обліку заявника у цій юридичній особі, або
копії документів, що підтверджують передачу ФФБ та/або ФОН, управління якими здійснювалося заявником при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку, в управління іншому управителю в установленому законодавством порядку.
У документах, що надаються згідно з цим розділом у паперовій формі та мають більше одного аркуша, усі аркуші повинні бути пронумеровані, прошиті та засвідчені ліцензіатом.
4. НКЦПФР повертає заяву ліцензіата про анулювання ліцензії та відповідні документи без розгляду, якщо:
заява та документи, що додаються, оформлені з порушенням вимог, установлених цим Порядком;
надано неповний перелік документів, передбачений цим Порядком;
у НКЦПФР на дату подання заяви про анулювання ліцензії або у період її розгляду наявне судове рішення, яке набрало законної сили, що забороняє анулювання ліцензії заявнику, та/або постанова про відкриття виконавчого провадження щодо виконання такого рішення, або якщо у період розгляду такої заяви НКЦПФР в установленому законодавством порядку здійснюється перевірка ліцензіата (крім випадку, передбаченого пунктом 11 цього розділу);
на дату подання заяви про анулювання ліцензії не закінчився строк у тридцять календарних днів після спливу терміну виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов (z0455-21) , виданого за результатом проведення перевірки (крім випадку видання протягом цього строку НКЦПФР розпорядчого документа про проведення позапланової перевірки виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов).
5. Про залишення заяви про анулювання ліцензії без розгляду ліцензіата повідомляють у письмовій формі із зазначенням підстав для залишення заяви про анулювання ліцензії без розгляду у строк не пізніше ніж 10 робочих днів з дати надходження цих документів. У такому разі документи повертаються ліцензіату.
6. НКЦПФР у разі отримання інформації відповідно до підпунктів 2, 3 пункту 1 цього розділу повинна у строк не пізніше 15 робочих днів від дати отримання такої інформації прийняти рішення про анулювання ліцензії.
7. НКЦПФР у разі отримання в установленому порядку заяви ліцензіата установленого зразка про анулювання ліцензії з доданням усіх документів, передбачених пунктом 3 цього розділу для певних видів діяльності, повинна у строк не пізніше 30 робочих днів від дати надходження заяви про анулювання ліцензії та цих документів прийняти рішення про анулювання ліцензії.
8. НКЦПФР має право здійснювати позапланову перевірку достовірності відомостей, які зазначені в документах, наданих ліцензіатом на анулювання ліцензії.
9. Рішення про анулювання ліцензії або відмову в її анулюванні приймається на засіданні НКЦПФР та оформлюється відповідним рішенням НКЦПФР, крім випадків, передбачених пунктом 14 цього розділу.
Рішення про анулювання ліцензії або відмову в її анулюванні приймається з урахуванням результатів перевірки, якщо така перевірка проводилась згідно з пунктом 8 цього розділу.
У рішенні про відмову в анулюванні ліцензії обов’язково зазначаються підстави для такої відмови з відповідним обґрунтуванням згідно з цим Порядком.
10. При відмові в анулюванні ліцензії документи повертаються ліцензіату.
11. Підставами для прийняття рішення НКЦПФР про відмову в анулюванні ліцензії є:
недостовірність даних у заяві та документах, поданих заявником для анулювання ліцензії;
нездійснення ліцензіатом дій, передбачених законодавством для завершення здійснення відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку.
12. У разі відмови в анулюванні ліцензії на підставі невиконання ліцензіатом вимог, установленим цим Порядком, він може подати до НКЦПФР нову заяву та відповідні документи після усунення причин, що стали підставою для такої відмови.
13. У разі відмови в анулюванні ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у документах, поданих ліцензіатом у встановленому порядку, він може подати до НКЦПФР нову заяву тільки після здійснення НКЦПФР перевірки щодо здійснення ліцензіатом усіх дій щодо завершення провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку.
14. Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі підпунктів 4-9, 12-15 пункту 1 цього розділу здійснюється уповноваженою особою (уповноваженими особами) НКЦПФР відповідно до Правил розгляду справ.
15. У разі ліквідації відокремленого підрозділу та/або припинення провадження ним професійної діяльності на фондовому ринку ліцензіат зобов’язаний протягом 10 робочих днів з дати ліквідації вказаного відокремленого підрозділу та/або з дати припинення діяльності таким відокремленим підрозділом подати до НКЦПФР такі документи:
копію рішення відповідного органу з цього питання, підписану керівником ліцензіата;
копію ліцензії (у разі наявності), отриману в НКЦПФР.
16. Письмове повідомлення про прийняття рішення про анулювання ліцензії або відмову в її анулюванні надсилається (видається) заявникові протягом п’яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення з додаванням копії рішення НКЦПФР.
17. Рішення про анулювання ліцензії, прийняте на підставах, передбачених підпунктами 4-9, 12-15 пункту 1 цього розділу, набирає чинності через тридцять календарних днів з дня його прийняття.
Рішення про анулювання ліцензії, прийняте на підставах, передбачених підпунктами 1-3, 10, 11 пункту 1 цього розділу, набирає чинності з дати його прийняття.
18. Відомості щодо анулювання ліцензії вносяться до реєстру професійних учасників фондового ринку та до державного реєстру фінансових установ, що надають фінансові послуги на фондовому ринку, протягом наступного робочого дня з дати набрання чинності відповідним рішенням у порядку, встановленому НКЦПФР.
19. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено у судовому порядку.
20. Дія анульованої ліцензії, рішення про анулювання якої не було оскаржено в установленому законодавством порядку або якщо оскарження такого рішення не призвело до його відміни, не може бути поновлена.
21. НКЦПФР протягом наступного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення розміщує інформацію щодо прийнятого рішення про анулювання ліцензії на офіційному вебсайті НКЦПФР.
Інформація щодо прийнятого рішення про анулювання адміністратору ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з адміністрування НПФ надається НКЦПФР письмово усім НПФ, з якими цим адміністратором укладено договори про адміністрування пенсійних фондів, протягом 5 робочих дня з дати прийняття такого рішення.
22. У разі якщо рішення про анулювання ліцензії скасовується НКЦПФР, то воно набирає чинності з дати його прийняття та підлягає обов’язковому оприлюдненню на офіційному вебсайті НКЦПФР наступного робочого дня з дати його прийняття.
23. Ліцензіат, який провадить професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з адміністрування НПФ, у разі анулювання ліцензії, крім анулювання ліцензії на підставах, передбачених підпунктами 1, 2 пункту 1 цього розділу, повинен здійснити наступні дії:
1) одноосібний засновник корпоративного пенсійного фонду, який одночасно є і адміністратором такого фонду, ініціює припинення повноважень членів ради фонду, дії яких спричинили анулювання цієї ліцензії, та забезпечує обрання нових членів ради фонду замість звільнених протягом трьох робочих днів з дати отримання пенсійним фондом повідомлення про анулювання ліцензії адміністратора цього фонду;
2) адміністратор забезпечує передачу в повному обсязі системи персоніфікованого обліку учасників НПФ та відповідної документації після отримання від ради пенсійного фонду або НКЦПФР повідомлення про обраного чи тимчасово призначеного нового адміністратора. До передачі системи персоніфікованого обліку учасників НПФ та відповідної документації адміністратор продовжує виконання своїх функцій. Адміністратору забороняється укладати нові пенсійні контракти від імені НПФ та відкривати нові пенсійні рахунки.
3) адміністратор припиняє виконання функцій з адміністрування пенсійного фонду з дня передачі системи персоніфікованого обліку новому адміністратору та зобов’язаний безоплатно надавати допомогу новому адміністратору у виконанні зобов’язань, що виникли до передачі цьому адміністратору системи персоніфікованого обліку.
24. Ліцензіат, який провадив професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з адміністрування НПФ, у разі анулювання ліцензії на підставах, передбачених підпунктами 4-8, 12-15 пункту 1 цього розділу, має право на повторне отримання ліцензії, за умови виконання вимог пункту 23 цього розділу, не раніше ніж через 3 роки після дати анулювання такої ліцензії.
25. Ліцензіат, який провадить професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, у разі анулювання ліцензії, крім анулювання ліцензії на підставах, передбачених підпунктами 1, 2 пункту 1 цього розділу, повинен здійснити наступні дії:
1) припинити діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю з дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії;
2) протягом 5 робочих днів з дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії повідомити про це в письмовій формі всіх довірителів ФФБ, власників сертифікатів ФОН, забудовників, з якими управитель уклав договір щодо організації спорудження об’єктів будівництва, страхові компанії, з якими управителем укладені договори страхування;
3) виконати всі дії, необхідні для завершення провадження цього виду діяльності та передачі фондів фінансування будівництва та фондів операцій з нерухомістю, управління якими він здійснює, іншому управителю в установленому законодавством порядку.
26. Ліцензіат, який провадив професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, у разі анулювання ліцензії на підставах, передбачених підпунктами 4-8, 12-15 пункту 1 цього розділу, має право на повторне отримання ліцензії, за умови виконання вимог пункту 25 цього розділу, не раніше ніж через 3 роки після дати анулювання такої ліцензії.
27. У разі прийняття НКЦПФР рішення про анулювання ліцензії на підставі підпунктів 3-15 пункту 1 цього розділу юридична особа протягом 15 робочих днів після вчинення всіх необхідних заходів, передбачених цим розділом для окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, повідомляє про це НКЦПФР (уповноважену особу НКЦПФР, яка приймала рішення про анулювання ліцензії) з доданням копій підтвердних документів.
У разі якщо юридична особа не повідомила НКЦПФР (уповноважену особу НКЦПФР, яка приймала рішення про анулювання ліцензії), це є підставою для здійснення перевірки НКЦПФР самостійно чи спільно з іншими органами стану дотримання такою юридичною особою вимог законодавства, передбачених на випадок закінчення строку дії або анулювання ліцензії.
Директор департаменту
методології регулювання
професійних учасників
ринку цінних паперів
І. Курочкіна
Додаток 1
до Порядку видачі, зупинення дії
та анулювання ліцензії на провадження
окремих видів професійної діяльності
на ринку цінних паперів та діяльності
у системі накопичувального
пенсійного забезпечення
(пункт 8 розділу I)

ЗАЯВА

про анулювання ліцензії

( Див. текст (z0456-21F362) )
Додаток 2
до Порядку видачі, зупинення дії
та анулювання ліцензії на провадження
окремих видів професійної діяльності
на ринку цінних паперів та діяльності
у системі накопичувального
пенсійного забезпечення
(пункт 1 розділу II)

ЗАЯВА

про видачу ліцензії

( Див. текст (z0456-21F363) )
Додаток 3
до Порядку видачі, зупинення дії
та анулювання ліцензії на провадження
окремих видів професійної діяльності
на ринку цінних паперів та діяльності
у системі накопичувального
пенсійного забезпечення
(пункт 1 розділу II)

ПЕРЕЛІК (ОПИС)

документів, що подаються на видачу ліцензії

№ з/п
Документ, що подається на отримання ліцензії
Кількість аркушів
Зазначити вид інформації (конфіденційна* або неконфіденційна)
1
2
3
1
2
3
__________
* До конфіденційної інформації може бути віднесено тільки ту інформацію, яка передбачена Законами України "Про інформацію" (2657-12) , "Про доступ до публічної інформації" (2939-17) .
"___"__________ 20__ року
_______________
(підпис керівника
юридичної особи)
_______________________________
(прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)
друкованими літерами)
Додаток 4
до Порядку видачі, зупинення дії
та анулювання ліцензії на провадження
окремих видів професійної діяльності
на ринку цінних паперів та діяльності
у системі накопичувального
пенсійного забезпечення
(підпункт 2 пункту 2 розділу II)

АНКЕТА

фізичної особи

( Див. текст (z0456-21F364) )
Додаток 5
до Порядку видачі, зупинення дії
та анулювання ліцензії на провадження
окремих видів професійної діяльності
на ринку цінних паперів та діяльності
у системі накопичувального
пенсійного забезпечення
(підпункт 2 пункту 2 розділу II)

АНКЕТА

юридичної особи

( Див. текст (z0456-21F365) )
Додаток 6
до Порядку видачі, зупинення дії
та анулювання ліцензії на провадження
окремих видів професійної діяльності
на ринку цінних паперів та діяльності
у системі накопичувального
пенсійного забезпечення
(підпункт 3 пункту 2 розділу II)

ДОВІДКА

щодо структури власності заявника

( Див. текст (z0456-21F366) )
Додаток 7
до Порядку видачі, зупинення дії
та анулювання ліцензії на провадження
окремих видів професійної діяльності
на ринку цінних паперів та діяльності
у системі накопичувального
пенсійного забезпечення
(підпункт 3 пункту 2 розділу II)

ПЕРЕЛІК

учасників групи компаній, до якої належить заявник

Повне найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ, код LEI
(за наявності)
Місцезнаходження юридичної особи
Основні види діяльності за КВЕД (vb457609-10)
Належність юридичної особи до фінансових установ (із зазначенням виду установи та назви регулятора - для фінансових установ)
Опис взаємозв’язку учасників групи компаній між собою*
Кредитний рейтинг
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
Стверджую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною станом на дату її подання, та не заперечую проти перевірки НКЦПФР достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.
Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана мною інформація може бути доведена до відома інших державних органів.
"___"__________ 20__ року
_______________
(підпис керівника
юридичної особи)
_______________________________
(прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)
друкованими літерами)
__________
* Заповнюється щодо кожного учасника групи компаній у відношенні всіх інших учасників групи компаній, зокрема, із наведенням опису договірних відносин між учасниками групи компаній.
Додаток 8
до Порядку видачі, зупинення дії
та анулювання ліцензії на провадження
окремих видів професійної діяльності
на ринку цінних паперів та діяльності
у системі накопичувального
пенсійного забезпечення
(підпункт 3 пункту 2 розділу II)

ДОВІДКА

про юридичних осіб, в статутному капіталі яких заявник має частку*

Повне найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ
Код LEI
(за наявності)
Символ юридичної особи**
Дата набуття участі
Відсоток участі заявника у статутному (складеному) капіталі юридичної особи
1
2
3
4
5
6
1
2
3
Стверджую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною станом на дату її подання, та не заперечую проти перевірки НКЦПФР достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.
Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана мною інформація може бути доведена до відома інших державних органів.
"___"__________ 20__ року
_______________
(підпис керівника
юридичної особи)
_______________________________
(прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)
друкованими літерами)
__________
* Заповнюється щодо юридичних осіб, у яких заявник володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 5 і більше відсотків.
** 1) "Д" - для держави (в особі відповідного державного органу);
2) "МФУ" - для міжнародної фінансової установи;
3) "ПК" - для публічної компанії;
4) "ТГ" - для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);
5) "Т" - для траста;
6) "ФУ" - для фінансової установи (крім професійних учасників фондового ринку);
7) "КУА (ПІФ)" - для пайового інвестиційного фонду;
8) "КІФ" - для корпоративного інвестиційного фонду;
9) "У" - для управителя;
10) "А" - для адміністратора;
11) "ТЦП" - для торговця цінними паперами;
12) "ФБ" - для фондової біржі;
13) "КУА" - для компанії з управління активами;
14) "СК" - для страхової компанії;
15) "НПФ" - для недержавного пенсійного фонду;
16) "ДУ" - для депозитарної установи;
17) "К" - для клірингової установи;
18) "ЦД" - для Центрального депозитарію цінних паперів;
19) "РЦ" - для Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках;
20) "ЮО" - для іншої юридичної особи.
Додаток 9
до Порядку видачі, зупинення дії
та анулювання ліцензії на провадження
окремих видів професійної діяльності
на ринку цінних паперів та діяльності
у системі накопичувального
пенсійного забезпечення
(підпункт 5 пункту 2 розділу II)

АНКЕТА

щодо фінансового стану юридичної особи

( Див. текст (z0456-21F367) )
Додаток 10
до Порядку видачі, зупинення дії
та анулювання ліцензії на провадження
окремих видів професійної діяльності
на ринку цінних паперів та діяльності
у системі накопичувального
пенсійного забезпечення
(підпункт 6 пункту 2 розділу II)

АНКЕТА

щодо фінансового стану фізичної особи, яка є прямим власником з істотною участю у заявнику, та фізичної особи, яка є контролером заявника

( Див. текст (z0456-21F368) )
Додаток 11
до Порядку видачі, зупинення дії
та анулювання ліцензії на провадження
окремих видів професійної діяльності
на ринку цінних паперів та діяльності
у системі накопичувального
пенсійного забезпечення
(підпункт 7 пункту 2 розділу II)

АНКЕТА

щодо ділової репутації фізичної особи

( Див. текст (z0456-21F369) )
Додаток 12
до Порядку видачі, зупинення дії
та анулювання ліцензії на провадження
окремих видів професійної діяльності
на ринку цінних паперів та діяльності
у системі накопичувального
пенсійного забезпечення
(підпункт 7 пункту 2 розділу II)

АНКЕТА

щодо ділової репутації фізичної особи - прямого власника з істотною участю у заявника та фізичної особи, яка є контролером заявника

( Див. текст (z0456-21F370) )
Додаток 13
до Порядку видачі, зупинення дії
та анулювання ліцензії на провадження
окремих видів професійної діяльності
на ринку цінних паперів та діяльності
у системі накопичувального
пенсійного забезпечення
(підпункт 7 пункту 2 розділу II)

АНКЕТА

щодо ділової репутації юридичної особи

( Див. текст (z0456-21F371) )
Додаток 14
до Порядку видачі, зупинення дії
та анулювання ліцензії на провадження
окремих видів професійної діяльності
на ринку цінних паперів та діяльності
у системі накопичувального
пенсійного забезпечення
(підпункт 8 пункту 2 розділу II)

ДОВІДКА

про юридичних осіб, у яких фізична особа - власник з істотною участю у заявника є керівником та/або контролером

( Див. текст (z0456-21F372) )
Додаток 15
до Порядку видачі, зупинення дії
та анулювання ліцензії на провадження
окремих видів професійної діяльності
на ринку цінних паперів та діяльності
у системі накопичувального
пенсійного забезпечення
(підпункт 9 пункту 2 розділу II)

ДОВІДКА

про асоційованих осіб фізичної особи - власника з прямою істотною участю у заявника

( Див. текст (z0456-21F373) )
Додаток 16
до Порядку видачі, зупинення дії
та анулювання ліцензії на провадження
окремих видів професійної діяльності
на ринку цінних паперів та діяльності
у системі накопичувального
пенсійного забезпечення
(підпункт 10 пункту 2 розділу II)

ДОВІДКА

про персональний склад наглядової ради (у разі її створення), виконавчого органу, ревізійної комісії (у разі її обрання), служби внутрішнього аудиту (контролю) (у разі її створення), ревізора (у разі його обрання) та внутрішнього аудитора заявника

( Див. текст (z0456-21F374) )
Додаток 17
до Порядку видачі, зупинення дії
та анулювання ліцензії на провадження
окремих видів професійної діяльності
на ринку цінних паперів та діяльності
у системі накопичувального
пенсійного забезпечення
(підпункт 11 пункту 2 розділу II)

ВІДОМОСТІ

щодо структурних підрозділів заявника, працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку

( Див. текст (z0456-21F375) )
Додаток 18
до Порядку видачі, зупинення дії
та анулювання ліцензії на провадження
окремих видів професійної діяльності
на ринку цінних паперів та діяльності
у системі накопичувального
пенсійного забезпечення
(підпункт 11 пункту 2 розділу II)

ДОВІДКА

про відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи заявника, що провадять професійну діяльність на фондовому ринку за її окремими видами

( Див. текст (z0456-21F376) )
Додаток 19
до Порядку видачі, зупинення дії
та анулювання ліцензії на провадження
окремих видів професійної діяльності
на ринку цінних паперів та діяльності
у системі накопичувального
пенсійного забезпечення
(підпункт 11 пункту 2 розділу II)

ДОВІДКА

про керівних посадових осіб, фахівців заявника та його відокремленого підрозділу, що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку та сертифіковані в установленому НКЦПФР порядку

( Див. текст (z0456-21F377) )
Додаток 20
до Порядку видачі, зупинення дії
та анулювання ліцензії на провадження
окремих видів професійної діяльності
на ринку цінних паперів та діяльності
у системі накопичувального
пенсійного забезпечення
(підпункт 15 пункту 2 розділу II)

ДОВІДКА

про наявність (відсутність) фізичних осіб, які мають не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіють прямо чи опосередковано пакетом акцій (часток) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу цієї юридичної особи

( Див. текст (z0456-21F378) )