БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 14 квітня 2021 р. № 347
Київ

Питання призначення та виплати стипендій і премій Президента України у сфері освіти

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок призначення та виплати стипендій Президента України учасникам зовнішнього незалежного оцінювання, які отримали найвищі результати;
Порядок призначення та виплати премій Президента України для переможців всеукраїнських і міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів.
2. Міністерству освіти і науки:
щороку під час підготовки проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачати кошти, необхідні для здійснення заходів з виплати стипендій і премій Президента України у сфері освіти;
у тримісячний строк розробити і внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до переліку позашкільних навчальних закладів та заходів з позашкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1133 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 34, ст. 1573), що випливають з цієї постанови.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2021 р. № 347

ПОРЯДОК

призначення та виплати стипендій Президента України учасникам зовнішнього незалежного оцінювання, які отримали найвищі результати

1. Цей Порядок визначає механізм призначення та виплати стипендій Президента України учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти (далі - зовнішнє оцінювання), які отримали найвищі результати (далі - стипендії).
2. Стипендії призначаються з метою відзначення та державної підтримки здобувачів освіти, які отримали найвищі результати зовнішнього оцінювання.
3. Щороку призначається не більше ніж 270 стипендій учасникам зовнішнього оцінювання, які:
здобули повну загальну середню освіту (на рівні профільної середньої освіти) в поточному році;
отримали найбільшу загальну суму балів за результатами зовнішнього оцінювання з усіх навчальних предметів, визначених МОН для обов’язкового складення у поточному навчальному році;
зараховані до закладів вищої освіти України (незалежно від їх форми власності, сфери управління та форми здобуття освіти) та уклали договір на навчання з таким закладом і постійно проживають в Україні.
Стипендії призначаються не більше ніж 10 учасникам зовнішнього оцінювання з кожної області, Автономної Республіки Крим, мм. Києва та Севастополя.
4. Перелік претендентів на призначення стипендій формується Українським центром оцінювання якості освіти у кількості 10 осіб за кожною адміністративно-територіальною одиницею згідно з рейтингом учасників зовнішнього оцінювання, які відповідають вимогам абзаців другого і третього пункту 3 цього Порядку.
Якщо під час визначення останніх місць у рейтингу декілька осіб мають однакову загальну кількість балів, до переліку включаються претенденти, які мають 200 балів з більшої кількості навчальних предметів.
Сформований перелік претендентів на призначення стипендій подається до МОН на пізніше ніж протягом 30 календарних днів з дати оприлюднення результатів додаткової сесії зовнішнього оцінювання у поточному році.
5. Стипендії призначаються наказом МОН та виплачуються протягом календарного року з 1 вересня щомісяця у розмірі 10000 гривень.
Стипендії виплачуються МОН за рахунок і в межах коштів, передбачених Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту на відповідний рік згідно з порядком використання коштів для виплати стипендій Президента України учасникам зовнішнього незалежного оцінювання, які отримали найвищі результати, затвердженим у встановленому порядку.
Відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних з використанням коштів, передбачених для виплати стипендій, реєстрація та облік зобов’язань в органах Казначейства, складення, подання фінансової та бюджетної звітності, а також контроль за цільовим та ефективним використанням наданих коштів здійснюються в порядку, встановленому законодавством.
6. Особам, яким призначена стипендія і які під час навчання в закладі вищої освіти набувають в установленому законодавством порядку прав на призначення соціальної та академічної стипендій, грошового забезпечення, що надається курсантам закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання (військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти), виплачується стипендія, а також за їх вибором соціальна або академічна стипендія, грошове забезпечення (крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, а також здобувачів вищої освіти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти), яким одночасно виплачуються стипендія, соціальна та академічна стипендії, грошове забезпечення відповідно до законодавства).
Особи, яким призначена стипендія, зберігають право на отримання інших стипендій, призначених юридичними або фізичними особами, та іншої соціальної допомоги в установленому законодавством порядку.
Особам, які одночасно мають право на призначення стипендії відповідно до цього Порядку та премії Верховної Ради України найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, призначається та виплачується стипендія або премія за їх вибором.
7. Виплата стипендії припиняється за наказом МОН за поданням керівника закладу вищої освіти, до якого зарахований стипендіат, у разі його відрахування із закладу вищої освіти України або виїзду на проживання за межі України (крім участі у програмі академічної мобільності, отримання гранта Президента України на навчання за кордоном).
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2021 р. № 347

ПОРЯДОК

призначення та виплати премій Президента України для переможців всеукраїнських і міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів

1. Цей Порядок визначає механізм призначення та виплати премій Президента України для переможців всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів (далі - премії для переможців всеукраїнських олімпіад), а також премій Президента України для переможців міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів (далі - премії для переможців міжнародних олімпіад).
2. Премії для переможців всеукраїнських і міжнародних олімпіад призначаються з метою відзначення та державної підтримки учнів, які під час навчання у закладах загальної середньої освіти стали переможцями всеукраїнських та/або міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів.
3. Щороку наказом МОН призначається не більше ніж 85 премій для переможців всеукраїнських олімпіад і не більше ніж 40 премій для переможців міжнародних олімпіад.
4. Претендентами на призначення премій для переможців всеукраїнських олімпіад є особи, які за результатами IV етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з відповідних навчальних предметів у відповідних класах отримали найбільшу кількість балів.
Претендентами на призначення премій для переможців міжнародних олімпіад є особи, які у складі команд для участі в міжнародних учнівських олімпіадах з відповідних навчальних предметів, затверджених наказом МОН, стали переможцями таких олімпіад.
Перелік навчальних предметів, з яких учні беруть участь у всеукраїнських та міжнародних олімпіадах, затверджується наказом МОН.
5. Премії для переможців всеукраїнських і міжнародних олімпіад призначаються за умови, що особи здобувають освіту в закладах освіти України (незалежно від форми власності, сфери управління, рівня та форми здобуття освіти) і постійно проживають в Україні.
6. Державна установа, що здійснює організаційно-методичне забезпечення проведення всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів, щороку до 1 листопада подає до МОН пропозиції щодо призначення премій для переможців всеукраїнських і міжнародних олімпіад (з урахуванням вимог пунктів4, 5 і 8 цього Порядку).
7. Премії виплачуються МОН одноразово до закінчення відповідного бюджетного періоду за рахунок і в межах коштів, передбачених Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту на відповідний рік згідно з порядком використання коштів для виплати премій Президента України для переможців всеукраїнських і міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів, затвердженим у встановленому порядку, в розмірі:
для переможців всеукраїнських олімпіад - 20000 гривень;
для переможців міжнародних олімпіад - 100000 гривень.
Якщо переможця міжнародної учнівської олімпіади з певного навчального предмета визначено у строк, що не дає змоги до закінчення поточного бюджетного періоду забезпечити призначення та/або виплату премії, таке призначення та/або виплата премії здійснюється в наступному бюджетному періоді в повному обсязі.
Відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних з використанням коштів, передбачених для виплати стипендій, реєстрація та облік зобов’язань в органах Казначейства, складення, подання фінансової та бюджетної звітності, а також контроль за цільовим та ефективним використанням наданих коштів здійснюються в порядку, встановленому законодавством.
8. Якщо особа одночасно має право на призначення премії для переможців всеукраїнської олімпіади та премії для переможців міжнародної олімпіади, їй призначається одна премія, більша за розміром.
Якщо переможця всеукраїнської учнівської олімпіади включено до затвердженого наказом МОН складу команди для участі у міжнародній учнівській олімпіаді з навчального предмета, питання щодо призначення премії такій особі розглядається відповідно до цього Порядку після оприлюднення результатів міжнародної олімпіади.
9. Особам, яким призначена премія для переможців всеукраїнських олімпіад або премія для переможців міжнародних олімпіад і які під час навчання в закладі вищої освіти набувають в установленому законодавством порядку прав на призначення соціальної та академічної стипендій, грошового забезпечення, що надається курсантам закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання (військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти), виплачується відповідна премія, а також за їх вибором соціальна або академічна стипендія, грошове забезпечення (крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, а також здобувачів вищої освіти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти), яким одночасно виплачуються відповідна премія, соціальна та академічна стипендії, грошове забезпечення відповідно до законодавства).
Особи, яким призначена премія, зберігають право на отримання інших стипендій, призначених юридичними або фізичними особами, та іншої соціальної допомоги в установленому законодавством порядку.
10. У разі коли IV етап всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів не проводився у зв’язку із надзвичайними ситуаціями, встановленням карантину, проведенням протиепідемічних заходів, іншими обставинами, які унеможливлюють проведення олімпіад у порядку, визначеному законодавством, а також формуванням складу команд для участі в міжнародних олімпіадах, питання про призначення і виплату премій для переможців всеукраїнських і міжнародних олімпіад не розглядається.