БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 14 квітня 2021 р. № 351
Київ

Про внесення змін до Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань "22 Охорона здоров’я"

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань "22 Охорона здоров’я" (334-2018-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 334 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 40, ст. 1402; 2019 р., № 32, ст. 1150), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2021 р. № 351

ЗМІНИ,

що вносяться до Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань "22 Охорона здоров’я"

1. Абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:
"2. Основною формою атестації здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань "22 Охорона здоров’я" є єдиний державний кваліфікаційний іспит (далі - кваліфікаційний іспит), який складається з таких компонентів, як інтегрований тестовий іспит "КРОК" (далі - іспит "КРОК"); об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит (далі - практичний (клінічний) іспит); міжнародний іспит з основ медицини; іспит з англійської мови професійного спрямування*. Додаткові форми атестації можуть бути визначені стандартом вищої освіти.".
2. Пункт 3 (334-2018-п) доповнити абзацами такого змісту:
"Перед впровадженням кожного компонента кваліфікаційного іспиту як обов’язкового для певної спеціальності та рівня він повинен пройти апробацію. Строк апробації повинен становити не менше двох років. Під час апробації компонента кваліфікаційного іспиту здобувачі ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань "22 Охорона здоров’я" зобов’язані брати участь в усіх його компонентах, але не відраховуються із закладу вищої освіти у разі неуспішного складення компонента, що апробується.
У 2021 році перший етап кваліфікаційного іспиту (на другому році навчання) як обов’язковий для певної спеціальності та рівня складатимуть здобувачі ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями "223 Медсестринство", "224 Технології медичної діагностики та лікування", "227 Фізична терапія, ерготерапія" та "229 Громадське здоров’я".
Міжнародний іспит з основ медицини запроваджується після затвердження стандартів вищої освіти за спеціальностями 222 "Медицина" та 228 "Педіатрія" галузі знань "22 Охорона здоров’я" для другого (магістерського) рівня вищої освіти відповідно до стандартів Всесвітньої федерації медичної освіти та введення їх в дію.".
3. У пункті 12:
1) абзац четвертий викласти в такій редакції:
"Інформація про результат складення іспиту "Крок", міжнародного іспиту з основ медицини, іспиту з англійської мови професійного спрямування вноситься до Єдиної державної електронної бази з питань освіти Центром тестування при МОЗ, про результат складення практичного (клінічного) іспиту - закладом вищої освіти, а також зазначається у додатку до диплома щодо кожного компонента кваліфікаційного іспиту окремо.";
2) доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової карти платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті), громадянство, стать, серія (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або паспортного документа іноземця (для іноземця, особи без громадянства) та документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус (за наявності), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності), а також інші відомості про здобувачів освіти, необхідні для їх реєстрації на складення кваліфікаційного іспиту, визначені разом МОЗ та МОН, завантажуються з Єдиної державної електронної бази з питань освіти до Центру тестування при МОЗ.".