БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 14 квітня 2021 р. № 325-р
Київ

Про затвердження політики власності Державного концерну "Укроборонпром"

Затвердити політику власності Державного концерну "Укроборонпром", що додається.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2021 р. № 325-р

ПОЛІТИКА ВЛАСНОСТІ

Державного концерну "Укроборонпром"

1. Ця політика власності визначає пріоритети, згідно з якими держава володіє Державним концерном "Укроборонпром" (далі - Концерн), основні завдання, виконання яких покладено на Концерн, основні напрями та ключові показники ефективності його діяльності.
Держава володіє Концерном та підприємствами - учасниками Концерну з метою розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів, забезпечення виконання силами оборони та силами безпеки України покладених на них функцій, здійснення постачання товарів військового призначення та подвійного використання, надання послуг військового призначення під час здійснення заходів військово-технічного співробітництва України з іншими державами.
Для найбільш ефективної реалізації мети володіння Концерн повинен:
забезпечити своєчасне та якісне постачання підприємствами - учасниками Концерну товарів військового призначення та подвійного використання в рамках виконання контрактів (договорів) з оборонних закупівель;
забезпечити операційну ефективність, рентабельність, збереження та подальше підвищення вартості активів, зокрема шляхом реалізації синергетичних ефектів між розробленням, виготовленням, реалізацією, ремонтом, модернізацією та утилізацією товарів військового призначення та подвійного використання, а також товарів цивільного призначення;
забезпечити максимальні обсяги продажу товарів військового призначення та подвійного використання, а також товарів цивільного призначення на зовнішньому ринку з метою економії за рахунок масштабу та розширення асортименту продукції;
забезпечити технологічне лідерство та інноваційність Концерну для створення та виробництва нових видів високотехнологічної продукції;
забезпечити ефективне функціонування та управління підприємствами - учасниками Концерну, а також управління корпоративними правами держави у статутних капіталах акціонерних товариств, переданих в управління Концерну;
забезпечити в установленому законом порядку ефективне управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі для реалізації прав держави як власника таких об’єктів;
здійснювати контроль за виконанням підприємствами - учасниками Концерну вимог Статуту Державного концерну "Укроборонпром" (993-2011-п) , внутрішніх документів Концерну, рішень його органів управління.
2. Держава володіє Концерном згідно з такими пріоритетами:
1) Концерн є уповноваженим суб’єктом господарювання з управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі, який утворений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1221 (1221-2010-п) "Про утворення Державного концерну "Укроборонпром" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 1, ст. 6);
2) Концерн утворений з метою підвищення ефективності функціонування підприємств - учасників Концерну, які провадять господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві з іноземними державами.
Підприємствами - учасниками Концерну є державні підприємства оборонно-промислового комплексу, включені до його складу рішенням Кабінету Міністрів України.
Метою діяльності підприємств - учасників Концерну є:
задоволення існуючих та перспективних потреб в озброєнні, військовій та спеціальній техніці Збройних Сил, а також інших утворених відповідно до законів військових формувань, правоохоронних та розвідувальних органів, органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, на які Конституцією (254к/96-ВР) та законами України покладено функції із забезпечення оборони держави;
розширення виробництва цивільної високотехнологічної продукції;
збільшення обсягу експорту продукції військового та цивільного призначення та продукції подвійного використання.
3. Для досягнення підприємствами - учасниками Концерну встановленої мети на Концерн покладається виконання таких завдань:
здійснення централізованого регулювання, контролю та координації діяльності підприємств - учасників Концерну;
сприяння підвищенню ефективності використання і розвитку експортного, виробничого та науково-технічного потенціалу підприємств - учасників Концерну;
створення і забезпечення функціонування системи продажу високотехнологічної промислової продукції, узагальнення результатів інтелектуальної діяльності та виконання робіт і надання послуг;
сприяння підприємствам - учасникам Концерну в проведенні прикладних досліджень за перспективними напрямами розвитку науки і техніки та впровадженні у виробництво передових технологій;
залучення інвестицій в оборонно-промисловий комплекс;
утворення експортноорієнтованих структур в оборонно-промисловому комплексі, розроблення документів, необхідних для їх утворення, а також розроблення і реалізація маркетингових стратегій в інтересах зазначених структур;
освоєння міжнародних ринків озброєння, військової та спеціальної техніки, проведення маркетингових досліджень, зокрема із залученням на договірній основі представників інших підприємств та організацій;
реалізація військового майна відповідно до укладених з Міноборони, іншими центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, підприємствами та організаціями, у тому числі нерезидентами, договорів купівлі-продажу, міни, поставки та інших цивільно-правових договорів, що передбачають передачу права власності на військове майно на платній або компенсаційній основі;
забезпечення організації внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту діяльності підприємств - учасників Концерну;
проведення моніторингу фінансової діяльності підприємств - учасників Концерну, щорічних аудиторських перевірок їх діяльності.
4. Політика власності Концерну відповідає Основним засадам впровадження політики власності щодо суб’єктів господарювання державного сектору економіки в частині виконання функцій із забезпечення безпеки держави, які не можуть повною мірою виконуватися суб’єктами господарювання недержавного сектору, а також програмним та стратегічним документам у сфері безпеки і оборони, зокрема Стратегії національної безпеки України (392/2020) , затвердженої Указом Президента України від 14 вересня 2020 р. № 392, Стратегічному оборонному бюлетеню України (240/2016) , схваленому Указом Президента України від 6 червня 2016 р. № 240, повинна забезпечувати виконання завдань та заходів державних цільових програм у сфері створення та виробництва озброєння, військової та спеціальної техніки, реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу.
Винятковість державної власності щодо Концерну та його підприємств - учасників визначається тим, що під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації вони провадять діяльність, яка життєво важлива для суспільства і держави і не може повною мірою провадитися суб’єктами господарювання недержавного сектору економіки.
5. Підходи до управління. Держава в особі Кабінету Міністрів України здійснює управління Концерном згідно із загальними принципами управління об’єктами державної власності, визначеними Законом України "Про управління об’єктами державної власності" (185-16) , іншими нормативно-правовими актами з управління об’єктами державної власності, з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі" (3531-17) та Статутом Державного концерну "Укроборонпром" (993-2011-п) .
Держава як власник прагне до збільшення вартості активів, що перебувають в управлінні Концерну, зокрема за рахунок підвищення їх інвестиційної привабливості шляхом виконання таких вимог:
впровадження системи корпоративного управління згідно з Керівними принципами корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності Організації економічного співробітництва та розвитку;
ефективної операційної діяльності Концерну, керівні принципи якої встановлюються наглядовою радою Концерну;
отримання від Концерну сучасного та високоякісного озброєння та військової техніки для сил оборони та безпеки України;
вільного від корупції, прозорого та підзвітного державі оборонно-промислового комплексу.
Концерн повинен активно залучати необхідний для фінансування розвитку капітал, зокрема шляхом утворення спільних підприємств з іноземними інвесторами, використання боргових інструментів, оптимізації структури непрофільних та надлишкових активів тощо.
Концерн повинен здійснювати інвестиції у проведення досліджень та розробок, що є необхідними для виготовлення конкурентоспроможних товарів. Дивідендна політика повинна сприяти наявності достатніх фінансових ресурсів для здійснення таких витрат.
6. З метою виконання цілей цієї політики власності Концерн провадить діяльність за такими основними напрямами:
1) формує та реалізує облікову, цінову, інвестиційну, кредитну, маркетингову та рекламну політики для підприємств - учасників Концерну, які провадять діяльність за такими напрямами:
розроблення і виробництво високоточних засобів ураження, боєприпасів та продуктів спеціальної хімії;
розроблення і виробництво систем радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки;
розроблення і виробництво радарних систем, систем і комплексів протиповітряної оборони;
розроблення і виробництво бронетехніки і артилерійських систем;
розроблення і виробництво морських систем;
здійснення ремонту і модернізації військової авіаційної техніки;
провадження зовнішньоекономічної діяльності;
2) формує та забезпечує реалізацію підприємствами - учасниками Концерну єдиного науково-технічного і технологічного підходу для досягнення мети діяльності;
3) забезпечує ефективне управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі;
4) забезпечує виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності підприємствами - учасниками Концерну, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень);
5) контролює ефективність використання коштів підприємствами - учасниками Концерну;
6) надає підприємствам - учасникам Концерну фінансову та іншу допомогу.
7. Ключовими показниками ефективності діяльності Концерну є:
виконання підприємствами - учасниками Концерну державних контрактів (договорів) з оборонних закупівель в повному обсязі;
провадження ефективної офсетної діяльності з іноземними постачальниками під час закупівлі за імпортом товарів, робіт і послуг для задоволення потреб національної безпеки та оборони;
забезпечення військово-технічного співробітництва з іноземними державами;
розвиток інновацій, створення новітніх зразків озброєння, військової та спеціальної техніки за власні кошти та кошти іноземних замовників;
провадження підприємствами - учасниками Концерну ефективної діяльності з імпортозаміщення комплектуючих, сировини, матеріалів та іншої продукції, які використовуються для виготовлення продукції військового і цивільного призначення та подвійного використання;
здійснення розроблення новітніх матеріалів, впровадження нових технологій, спрямованих на підвищення тактико-технічних характеристик, якості та конкурентоспроможності продукції військового і цивільного призначення та подвійного використання і комплектуючих до них, та підготовка серійного виробництва для їх застосування;
забезпечення сталої прибутковості підприємств - учасників Концерну за умови виконання нефінансових цілей та забезпечення рентабельності активів таких підприємств на рівні, визначеному наглядовою радою Концерну;
забезпечення перетворення державних унітарних комерційних підприємств - учасників Концерну в господарські товариства, утворення на їх базі галузевих вертикально-інтегрованих структур відповідно до законодавчих актів і державних стратегічних документів, що визначають основні засади для розбудови та розвитку оборонно-промислового комплексу.