БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.04.2021 № 1274/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 квітня 2021 р.
за № 462/36084

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року № 258 (258-2021-п) "Про внесення змін до Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади", пунктів 4, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Українивід 02 липня 2014 року № 228 (228-2014-п) , НАКАЗУЮ:
1. Внести до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та проведення їх державної реєстрації (z0381-05) , затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2005 року № 34/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2005 року за № 381/10661 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26 березня 2020 року № 1207/5), такі зміни:
1) пункт 10 після слова та цифри "пунктом 5" доповнити цифрами та словами "; 1 робочого дня для актів, визначених абзацом тринадцятим пункту 13";
2) у пункті 11:
в абзаці першому слово та цифри "чи 11" замінити цифрами ", 11, 13";
підпункт 1 доповнити новими абзацами такого змісту:
"Якщо нормативно-правовий акт прийнято суб’єктом нормотворення виключно без дотримання вимог законодавства з питань документування управлінської діяльності (зокрема правил нормопроєктувальної техніки) орган юстиції приймає рішення про державну реєстрацію такого акта. У висновку про державну реєстрацію нормативно-правового акта (додаток 2), який додається до наказу про державну реєстрацію нормативно-правового відображаються зауваження і пропозиції щодо приведення положень такого акта у відповідність із законодавством з питань документування управлінської діяльності (зокрема правил нормопроєктувальної техніки) із зазначенням конкретних невідповідностей, статей, пунктів тощо або наданням відповідного варіанта редакції тексту, до якого є зауваження.
При цьому, якщо органом юстиції прийнято рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта про внесення змін до нормативно-правового акта, зазначеного в абзаці третьому цього підпункту, у висновку про державну реєстрацію нормативно-правового акта (додаток 2), який додається до наказу про державну реєстрацію нормативно-правового акта, повторно відображаються результати проведених експертиз на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (995_004) і протоколам до неї, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, та міжнародним договорам України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, та зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС) щодо нормативно-правового акта, до якого вносяться зміни;";
3) в абзаці п’ятому пункту 12 слово "повертається" замінити словами та цифрами ", а у разі державної реєстрації нормативно-правового акта, зазначеного в абзаці третьому підпункту 1 пункту 11 цього Порядку, копія наказу та висновку про державну реєстрацію нормативно-правового акта повертаються";
4) у пункті 13:
абзац перший після слів "про здійснення державної реєстрації нормативно-правового акта" доповнити словами та цифрами ", крім державної реєстрації нормативно-правових актів, визначених абзацом третім підпункту 1 пункту 11 цього Порядку";
після абзацу шостого доповнити абзацом сьомим такого змісту:
"У разі державної реєстрації нормативно-правових актів, зазначених в абзацах третьому та четвертому підпункту 1 пункту 11 цього Порядку, спеціаліст структурного підрозділу державної реєстрації нормативно-правових актів не пізніше наступного робочого дня після занесення нормативно-правового акта, визначеного в абзаці четвертому підпункту 1 пункту 11 цього Порядку, до Державного реєстру службовою запискою, створеною в електронній формі, через систему електронного документообігу повідомляє структурний підрозділ, який здійснює ведення Єдиного державного реєстру, про здійснення державної реєстрації таких нормативно-правових актів. При цьому у службовій записці зазначаються реквізити зареєстрованих нормативно-правових актів та інформація, визначена абзацами другим - шостим цього пункту.".
У зв’язку з цим абзаци сьомий - дев’ятий вважати відповідно абзацами восьмим - десятим.
2. Внести до пункту 4 Порядку скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 31 липня 2000 року № 32/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 липня 2000 року за № 458/4679 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 15 травня 2013 року № 884/5), такі зміни:
1) у підпункті 4.5 слово "вимоги" замінити словами та цифрами "вимог абзацу чотирнадцятого пункту 13,";
2) після підпункту 4.5 доповнити підпунктом 4.6 такого змісту:
"4.6. Подання органу державної реєстрації копії документа про скасування нормативно-правового акта, прийнятого суб’єктом нормотворення виключно без дотримання вимог законодавства з питань документування управлінської діяльності (зокрема правил нормопроєктувальної техніки).".
У зв’язку з цим підпункт 4.6 вважати підпунктом 4.7.
3. Департаменту реєстрації та систематизації правових актів (Железняк Н.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в установленому законодавством порядку.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Банчука О.
Міністр
Д. Малюська