БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
18.02.2021 № 120
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 квітня 2021 р.
за № 477/36099

Про затвердження Змін до Положення про об’єднання професійних учасників фондового ринку

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (448/96-ВР) , з метою приведення нормативно-правового акту у відповідність до вимог законодавства Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Зміни до Положення про об’єднання професійних учасників фондового ринку (z0182-13) , затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2012 року № 1925, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2013 року за № 182/22714, що додаються.
2. Саморегулівним організаціям професійних учасників фондового ринку та їх членам привести свою діяльність та внутрішні документи у відповідність до цього рішення не пізніше 6 місяців з дня набрання ним чинності.
3. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:
подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарабакіна Д.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
18 лютого 2021 року № 120
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 квітня 2021 р.
за № 477/36099

ЗМІНИ

до Положення про об’єднання професійних учасників фондового ринку

1. Абзац третій пункту 2 розділу І (z0182-13) викласти в такій редакції:
"внутрішні документи саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку - Статут саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку, Правила (стандарти) професійної діяльності на фондовому ринку, кодекс професійної етики, внутрішні правила та інші внутрішні документи, які, в тому числі, визначають порядок функціонування саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку, порядок виконання повноважень саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку відповідно до статуту та законодавства про фондовий ринок;".
2. У главі 1 розділу II:
1) абзац другий підпункту 5 пункту 3 викласти в такій редакції:
"повинні мати вищу освіту не нижче шостого рівня згідно з Національною рамкою кваліфікації (1341-2011-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1341 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 року № 519) та/або другого циклу вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти;";
2) підпункт 9 пункту 4 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 10-14 вважати відповідно підпунктами 9-13.
3. У розділі III:
1) у главі 1:
у пункті 4:
підпункт 3 доповнити словами "та кодексу професійної етики";
абзац другий підпункту 5 після слова "сертифікат" доповнити словами "(крім керівника виконавчого органу, у разі наявності в СРО заступника(ів) керівника)";
підпункт 6 викласти в такій редакції:
"6) керівник та заступники керівника виконавчого органу заявника повинні мати вищу освіту не нижче шостого рівня згідно з Національною рамкою кваліфікації (1341-2011-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1341 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 року № 519 (519-2020-g) ) та/або другого циклу вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти, керівник юридичної служби заявника повинен мати вищу освіту не нижче вищезазначеного рівня в галузі права;";
підпункт 4 пункту 5 після слів "на фондовому ринку," доповнити словами "кодекс професійної етики та";
2) у главі 2:
у пункті 1:
підпункт 1 викласти в такій редакції:
"1) впровадження норм професійної етики в практичній діяльності учасників об’єднання, у тому числі шляхом розробки та затвердження кодексу професійної етики та здійснення контролю за його дотриманням членами СРО;";
підпункт 2 доповнити словами "та дотримання норм професійної етики";
підпункт 4 викласти в такій редакції:
"4) моніторинг дотримання Статуту, кодексу професійної етики та інших внутрішніх документів СРО його членами;";
доповнити пункт після підпункту 5 новими підпунктами 6, 7 такого змісту:
"6) фіксація стану безперервного розвитку фахівців на фондовому ринку та видача документів про безперервний розвиток, в порядку, встановленому Положенням про атестацію фахівців з питань фондового ринку (z0868-20) , затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 червня 2020 року № 319, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2020 року за № 868/35151 (далі - Положення про атестацію);
7) представлення інтересів членів СРО перед НКЦПФР з питань визнання документів, що підтверджують оцінку кваліфікації, в порядку, встановленому Положенням про атестацію (z0868-20) ;".
У зв’язку з цим підпункти 6, 7 вважати відповідно підпунктами 8, 9;
доповнити підпункт 9 після слів "Статуту СРО," словами "кодексу професійної етики, інших";
у пункті 3:
доповнити підпункт 5 після слова "кодексу" словом "професійної";
доповнити пункт після підпункту 9 новим підпунктом 10 такого змісту:
"10) акредитовувати заходи, що належать до форм безперервного розвитку, нараховувати токени за факти безперервного розвитку та видавати документи, що підтверджують нарахування фахівцям відповідної кількості токенів, в порядку, встановленому відповідним внутрішнім документом СРО;".
У зв’язку з цим підпункти 10, 11 вважати відповідно підпунктами 11, 12;
у пункті 4:
підпункт 1 доповнити словами ", кодексу професійної етики та інших внутрішніх документів СРО";
доповнити пункт після підпункту 6 новим підпунктом 7 такого змісту:
"7) надавати НКЦПФР перелік акредитованих заходів, які належать до форм безперервного розвитку фахівців на фондовому ринку (у разі здійснення повноважень, передбачених підпунктами 6, 7 пункту 1 глави 2 цього розділу);".
У зв’язку з цим підпункти 7-11 вважати відповідно підпунктами 8-12;
підпункт 8 доповнити словами ", а також про організацію та проведення заходів, що є формами безперервного професійного розвитку фахівців на фондовому ринку (у разі здійснення повноважень, передбачених підпунктами 6, 7 пункту 1 глави 2 цього розділу)";
доповнити пункт після підпункту 8 новим підпунктом 9 такого змісту:
"9) вести реєстр виданих фахівцям документів, які підтверджують нарахування відповідної кількості токенів за відповідний період (у разі здійснення повноважень, передбачених підпунктами 6, 7 пункту 1 глави 2 цього розділу);".
У зв’язку з цим підпункти 9-12 вважати відповідно підпунктами 10-13;
3) доповнити главу 4 після пункту 9 новими пунктами 10, 11 такого змісту:
"10. Для реалізації повноважень, передбачених підпунктами 6, 7 пункту 1 глави 2 цього розділу, СРО розробляє внутрішній документ, який встановлює порядок фіксації стану безперервного розвитку фахівців на фондовому ринку, нарахування токенів та видачу документів про безперервний розвиток, а також акредитації заходів, що належать до форм безперервного розвитку, який повинен відповідати вимогам Положення про атестацію (z0868-20) .
11. Кодекс професійної етики повинен відповідати вимогам, встановленим главою 5 цього розділу.".
У зв’язку з цим пункт 10 вважати пунктом 12;
4) доповнити розділ після глави 4 новою главою 5 такого змісту:
"5. Вимоги до кодексу професійної етики
1. СРО розробляє та затверджує кодекс професійної етики, який є обов’язковими для виконання всіма членами СРО.
На основі кодексу професійної етики СРО члени СРО розробляють та впроваджують в дію внутрішні документи з питань стандартів етичної поведінки та професійної етики.
СРО здійснює контроль за виконанням своїми членами вимог кодексу професійної етики, а також контроль за забезпеченням ними виконання вимог кодексу професійної етики своїм персоналом.
2. Кодекс професійної етики повинен встановлювати:
морально-етичні принципи поведінки членів СРО та їх персоналу;
засоби нагляду та способи контролю за дотриманням членами СРО та їх персоналом кодексу професійної етики та інших стандартів етичної поведінки;
порядок розгляду скарг стосовно порушення кодексу професійної етики та інших стандартів етичної поведінки;
порядок дій та застосування санкцій до членів СРО при встановленні факту порушень ними та/або їх персоналом кодексу професійної етики та інших стандартів етичної поведінки;
порядок розкриття інформації про факти порушення членами СРО та/або їх персоналом кодексу професійної етики та/або внутрішніх документів членів СРО.
3. При формуванні морально-етичних принципів поведінки членів СРО та їх персоналу необхідно враховувати наступні принципи:
об’єктивність (повинні бути об’єктивними під час надання професійних послуг клієнтам);
професіоналізм (повинні сумлінно, компетентно, вчасно і відповідально виконувати службові обов’язки);
компетентність (повинні постійно підвищувати загальноосвітній та професійний рівень співробітників, їх культури спілкування, фахове орієнтування у чинному законодавстві; здійснювати діяльність з урахуванням рівня підготовки персоналу, знання законодавства та компетентності в кожному окремому напрямку роботи);
клієнтоорієнтованість (повинні дотримуватись пріоритету інтересів клієнта над інтересами професійного учасника фондового ринку, попередження конфлікту інтересів, доведення до клієнта стратегії інвестиційних рішень та іншої достовірної і об’єктивної інформації, мати зручні та доступні засоби комунікації з клієнтом);
справедливість (повинні відноситись чесно і справедливо одночасно до всіх клієнтів, потенційних клієнтів під час виконання професійних обов’язків та не надавати необґрунтовані переваги або, навпаки, не накладати необґрунтовані обмеження щодо будь-якого клієнта, потенційного клієнта);
дотримання вимог законодавства (повинні розуміти та дотримуватись усіх вимог законодавчих та регуляторних актів, що регулюють їхню професійну діяльність, у всіх юрисдикціях, в яких вони здійснюють таку діяльність);
управління ризиками та комплаєнс (повинні затвердити та дотримуватись внутрішніх процедур та порядків щодо управління ризиками та комплаєнсу);
прозорість професійної діяльності (повинні розкривати інформацію про наявний конфлікт інтересів, інформацію про інвестиційний процес, фактори ризику, прозорий розрахунок комісій та інших витрат клієнта; розкривати методи оцінювання активів, клієнтських портфелів, політики розподілу результатів операції в інтересах декількох клієнтів, політик та процедур управління ризиками та комплаєнсу);
доброчесність (повинні утримуватись від свідомих дій, які завдадуть шкоди іншим через обман, шахрайство, маніпулювання, шантаж; не робити свідомого приховування чи викривлення інформації; не приховувати фактів неетичної поведінки свого персоналу або інших членів СРО);
конфіденційність (повинні дотримуватись принципів конфіденційності інформації про чинних, колишніх та потенційних клієнтів (за виключенням випадків, коли розкриття такої інформації вимагається законодавством або коли клієнт надав письмову згоду на її розкриття)).
4. Кодекс професійної етики СРО підлягає погодженню НКЦПФР в порядку, передбаченому главою 6 цього розділу.".
У зв’язку з цим главу 5 вважати главою 6;
4) доповнити главу 6 новим пунктом такого змісту:
"9. У разі порушення СРО норм Положення про атестацію (z0868-20) , в тому числі невідповідності процедури нарахування токенів принципам, передбаченим таким Положенням, НКЦПФР має право анулювати погодження внутрішнього документу, який встановлює порядок фіксації стану безперервного розвитку фахівців на фондовому ринку, нарахування токенів та надання документа про безперервний розвиток, а також акредитації заходів, що належать до форм безперервного розвитку.".
4. Доповнити пункт 3 глави 1 розділу IV новим підпунктом такого змісту:
"15) призначати представника СРО тимчасово керівником Методичного центру на фондовому ринку у випадках, передбачених Положенням про атестацію (z0868-20) .".
5. Додаток 2 до Положення (z0182-13) виключити.
У зв’язку з цим додатки 3-13 вважати відповідно додатками 2-12.
У тексті Положення посилання на додатки 3-13 замінити посиланнями на додатки 2-12.
Директор департаменту
методології регулювання
професійних учасників
ринку цінних паперів
І. Курочкіна