БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
21.04.2021  № 200
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 травня 2021 р.
за № 709/36331

Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства соціальної політики України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 601 від 21.10.2021 (z1454-21) )
Відповідно до Закону України (3166-17) "Про центральні органи виконавчої влади", Регламенту Кабінету Міністрів України (950-2007-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950 (зі змінами), Положення про Міністерство соціальної політики України (423-2015-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), з метою забезпечення взаємодії Міністерства соціальної політики України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики України, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок взаємодії Міністерства соціальної політики України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики України, що додається.
2. Визначити відповідальними за взаємодію:
з Пенсійним фондом України - Директорат розвитку соціального страхування та пенсійного забезпечення;
з Національною соціальною сервісною службою України:
Директорат розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей;
Директорат адресної соціальної підтримки населення та розвитку соціального інспектування;
Директорат соціального захисту прав осіб з інвалідністю.
3. Юридичному департаменту (Туліна О.І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 29 липня 2016 року № 831 (z1160-16) "Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства соціальної політики України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 серпня 2016 року за № 1160/29290.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр
М. Лазебна
ПОГОДЖЕНО:
Голова правління Пенсійного фонду України
Голова Національної соціальної сервісної
служби України
Є. Капінус
В. Машкін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
21 квітня 2021 року № 200
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 травня 2021 р.
за № 709/36331

ПОРЯДОК

взаємодії Міністерства соціальної політики України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає організаційні та процедурні питання взаємодії Міністерства соціальної політики України з Пенсійним фондом України, Національною соціальною сервісною службою України в процесі формування та реалізації державної політики у відповідних сферах.
2. Цей Порядок спрямовано на забезпечення узгодженості, планомірності та цілісності формування державної політики у відповідних сферах, а також ефективності її реалізації.
3. Перелік структурних підрозділів апарату Мінсоцполітики, відповідальних за взаємодію з Пенсійним фондом України та Нацсоцслужбою, наведено у пункті 2 наказу Мінсоцполітики від 21 квітня 2021 року № 200 "Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства соціальної політики України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики України" (далі - відповідальний підрозділ).
4. Відповідальним підрозділом, що координує роботу із Пенсійним фондом України, Нацсоцслужбою з питань ІТ-технологій, є Департамент технологічної модернізації соціальної сфери.
5. Керівники Пенсійного фонду України, Нацсоцслужби подають Міністру соціальної політики України (далі - Міністр) пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у відповідній сфері, зокрема розроблені Пенсійним фондом України, Нацсоцслужбою проєкти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики, постанов правління Пенсійного фонду України, а також позиції щодо проєктів нормативно-правових актів, розробниками яких є інші центральні органи виконавчої влади.

II. Підготовка проєктів актів Кабінету Міністрів України

1. Пенсійний фонд України, Нацсоцслужба розробляють проєкти актів Кабінету Міністрів України з дотриманням вимог Регламенту Кабінету Міністрів України (950-2007-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950 (зі змінами) (далі - Регламент).
При розробленні проєкту акта Кабінету Міністрів України Пенсійний фонд України, Нацсоцслужба вивчає стан справ у відповідній сфері, визначає проблему, яка потребує розв’язання, аналізує причини її виникнення, визначає цілі та обирає шляхи їх досягнення, визначає перелік заінтересованих сторін і прогнозує вплив реалізації акта Кабінету Міністрів України на їхні інтереси, визначає предмет правового регулювання, механізм розв’язання питання (зокрема, із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій), що потребує врегулювання, передбачає правила і процедури, які, зокрема, унеможливлювали б вчинення корупційних правопорушень, а також готує прогноз результатів реалізації акта Кабінету Міністрів України і визначає критерії (показники), за якими оцінюватиметься ефективність його реалізації.
Якщо реалізація акта Кабінету Міністрів України потребуватиме фінансування з державного чи місцевого бюджетів, бюджету Пенсійного фонду України, Пенсійний фонд України, Нацсоцслужба проводять необхідні фінансово-економічні розрахунки.
2. Пенсійний фонд України, Нацсоцслужба надсилає Мінсоцполітики погоджений керівником органу проєкт акта Кабінету Міністрів України разом із пояснювальною запискою, а також порівняльною таблицею (якщо проєктом акта Кабінету Міністрів України передбачено внесення змін до інших актів Кабінету Міністрів України) для його опрацювання структурними підрозділами апарату Мінсоцполітики та погодження Міністром.
3. Відповідальний підрозділ в установленому порядку:
перевіряє відповідність проєкту акта Кабінету Міністрів України чинному законодавству, вимогам Регламенту (950-2007-п) , визначеним Міністром пріоритетам діяльності Пенсійного фонду України, Нацсоцслужби;
вживає заходів для усунення розбіжностей у позиціях щодо проєкту акта Кабінету Міністрів України;
якщо проєкт акта Кабінету Міністрів України є регуляторним, готує пропозиції до плану діяльності Мінсоцполітики з підготовки проєктів регуляторних актів;
забезпечує погодження проєкту акта Кабінету Міністрів України в установленому порядку самостійними структурними підрозділами апарату Мінсоцполітики та керівництвом Мінсоцполітики.
4. Позиція Міністра щодо проєкту акта Кабінету Міністрів України доводиться до відома Пенсійного фонду України, Нацсоцслужби шляхом надсилання листа, до якого в разі відсутності зауважень додається погоджений Міністром проєкт акта Кабінету Міністрів України. Позиція Міністра доводиться до відома Пенсійного фонду України, Нацсоцслужби через уповноважену ним особу шляхом надсилання листа за підписом такої особи.
5. У разі висловлення до проєкту акта Кабінету Міністрів України, поданого Пенсійним фондом, Нацсоцслужбою, зауважень і пропозицій, проєкт акта Кабінету Міністрів України повертається для його доопрацювання та внесення в установленому порядку на розгляд Міністра.
6. Пенсійний фонд України, Нацсоцслужба надсилає проєкт акта Кабінету Міністрів України на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади лише після його погодження Міністром.
7. Проєкт акта Кабінету Міністрів України, що подається Мін’юсту для проведення правової експертизи, обов’язково має бути погоджений (завізований) керівником юридичної служби Мінсоцполітики.
8. Проєкт акта Кабінету Міністрів України, погоджений із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, разом із матеріалами щодо погодження та висновком Мін’юсту за результатами проведеної правової експертизи відповідно до Регламенту (950-2007-п) , надсилається Пенсійним фондом України, Нацсоцслужбою до Мінсоцполітики для внесення на розгляд Кабінету Міністрів України.
Проєкт акта Кабінету Міністрів України, підготовлений Пенсійним фондом України, Нацсоцслужбою, вноситься на розгляд Кабінету Міністрів України Міністром.
9. Якщо проєкт акта Кабінету Міністрів України внесено до Мінсоцполітики для подання на розгляд Кабінету Міністрів України з порушенням вимог Регламенту (950-2007-п) , відповідальний підрозділ не пізніше ніж через 5 робочих днів після надходження проєкту акта Кабінету Міністрів України до відповідального підрозділу повертає проєкт акта Кабінету Міністрів України Пенсійному фонду України, Нацсоцслужбі разом із супровідним листом для узгодження з вимогами Регламенту.
10. Пенсійний фонд України, Нацсоцслужба забезпечує доопрацювання проєкту акта Кабінету Міністрів України у строк, який дасть змогу Міністру вчасно внести його на розгляд Кабінету Міністрів України.
11. У разі втрати актуальності проєктом акта Кабінету Міністрів України або виникнення інших причин Пенсійний фонд України, Нацсоцслужба повідомляють Мінсоцполітики про його відкликання з відповідним обґрунтуванням.
12. Взаємодія Мінсоцполітики з Пенсійним фондом України, Нацсоцслужбою при опрацюванні законопроєктів та актів Президента України, що розробляються Пенсійним фондом України, Нацсоцслужбою, здійснюється за процедурою, установленою для підготовки проєктів актів Кабінету Міністрів України, відповідно до вимог Регламенту (950-2007-п) та цього Порядку.

III. Погодження законопроєктів та проєктів інших нормативно-правових актів, розроблених іншими центральними органами виконавчої влади та державними колегіальними органами

1. Пенсійний фонд України, Нацсоцслужба в установленому порядку опрацьовує проєкт закону України, акта Президента України, акта Кабінету Міністрів України, нормативно-правового акта, який підлягає державній реєстрації (далі - проєкт акта), що надійшов на погодження до Пенсійного фонду України, Нацсоцслужби як до заінтересованого органу, та подає його до Мінсоцполітики разом зі своєю обґрунтованою позицією щодо цього проєкту акта для її погодження Міністром.
2. Надіслана до Мінсоцполітики позиція Пенсійного фонду України, Нацсоцслужби стосовно проєкту акта, що надійшов до них на погодження як до заінтересованих органів, опрацьовується відповідальним підрозділом і погоджується Міністром шляхом надсилання Пенсійному фонду України, Нацсоцслужбі листа не пізніше ніж через 5 робочих днів після надходження такої позиції до Мінсоцполітики.
3. Погодження Пенсійним фондом України, Нацсоцслужбою проєктів актів без погодження їхніх позицій Міністром не допускається.
4. Проєкти актів, розроблені іншими центральними органами виконавчої влади та державними колегіальними органами погоджуються Мінсоцполітики у випадках, передбачених законодавством, або за наявності в проєкті акта положень та/або доручень, що поширюються на Мінсоцполітики.

IV. Підготовка проєктів наказів Мінсоцполітики, постанов правління Пенсійного фонду України, що підлягають державній реєстрації у Міністерстві юстиції України

1. Відповідно до Положення про Пенсійний фонд України (280-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280 (зі змінами), проєкти нормативно-правових актів Пенсійного фонду України погоджуються з Мінсоцполітики за процедурою, передбаченою пунктами 3, 4 цього розділу. Нормативно-правові акти Пенсійного фонду України підлягають державній реєстрації в Міністерстві юстиції України в установленому законодавством про державну реєстрацію нормативно-правових актів порядку.
2. Нацсоцслужба розробляє проєкти наказів Мінсоцполітики відповідно до вимог законодавства і цього Порядку та подає завізований керівником Нацсоцслужби проєкт наказу разом із супровідними матеріалами до Мінсоцполітики для опрацювання відповідальним підрозділом.
3. Відповідальний підрозділ доводить до відома Нацсоцслужби позицію Міністра щодо проєкту наказу, розробленого Нацсоцслужбою, шляхом надсилання листа.
4. Нацсоцслужба розглядає всі висловлені зауваження, усуває виявлені порушення і в установленому порядку та у визначений Мінсоцполітики термін направляє доопрацьований проєкт наказу Мінсоцполітики до відповідального підрозділу.
5. За наявності розбіжностей у позиціях щодо положень проєкту наказу Мінсоцполітики остаточне рішення про його підписання приймає Міністр після проведення консультацій з керівником Нацсоцслужби.
6. Після підписання наказу Міністром відповідальний підрозділ разом із самостійним структурним підрозділом Нацсоцслужби, відповідальним за розроблення цього наказу, вживає заходів щодо його подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

V. Скасування актів

1. У разі потреби та на письмові запити відповідального підрозділу та/або юридичної служби Мінсоцполітики Пенсійний фонд України, Нацсоцслужба надсилає завірені в установленому законодавством порядку копії актів.
2. Відповідальний підрозділ і юридична служба Мінсоцполітики розглядають отримані акти Пенсійного фонду України, Нацсоцслужби з метою визначення їх відповідності Конституції України, законам України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України, іншим нормативно-правовим актам.
3. Якщо акти Пенсійного фонду України, Нацсоцслужби не відповідають Конституції України (254к/96-ВР) , законам України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України, іншим нормативно-правовим актам, відповідальний підрозділ та/або юридична служба Мінсоцполітики протягом 3 днів з дати виявлення таких невідповідностей інформують Міністра та за його рішенням порушують перед керівниками Пенсійного фонду України, Нацсоцслужби питання про скасування таких актів повністю чи в окремих частинах.
4. Керівники Пенсійного фонду України, Нацсоцслужби зобов’язані протягом 7 робочих днів ужити заходів щодо перегляду (скасування) актів, у яких виявлено невідповідність повністю чи в окремих частинах, і письмово повідомити Мінсоцполітики про прийняте рішення.
5. Відповідальний підрозділ та/або юридична служба Мінсоцполітики інформує Міністра про вжиті керівниками Пенсійного фонду України, Нацсоцслужби заходи для приведення відповідних актів у відповідність до вимог Конституції України (254к/96-ВР) , законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів.
6. Якщо акти Пенсійного фонду України, Нацсоцслужби, що не відповідають Конституції України (254к/96-ВР) , законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України та іншим нормативно-правовим актам, не скасовано в установлений цим Порядком строк, відповідальний підрозділ разом із юридичною службою Мінсоцполітики вносить Міністру пропозицію про порушення перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування таких актів повністю чи в окремій частині.
7. Якщо акти територіальних органів Пенсійного фонду України, Нацсоцслужби, не відповідають Конституції України (254к/96-ВР) , законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України та іншим нормативно-правовим актам, Міністр доручає керівникам Пенсійного фонду України, Нацсоцслужби скасувати акти їхніх територіальних органів повністю чи в окремій частині, а в разі відмови скасовує такі акти територіальних органів Пенсійного фонду України, Нацсоцслужби повністю чи в окремій частині.

VI. Обмін інформацією між Мінсоцполітики, Пенсійним фондом України і Нацсоцслужбою

1. Обмін інформацією між Мінсоцполітики, Пенсійним фондом України і Нацсоцслужбою проводиться шляхом надсилання її на матеріальних носіях та/або в електронному вигляді за допомогою технічних засобів у межах супроводу відповідних автоматизованих інформаційних систем із дотриманням вимог та у визначені терміни.
2. З метою забезпечення належної дієвої взаємодії:
1) Пенсійний фонд України, Нацсоцслужба подають:
до Мінсоцполітики:
проєкти нормативно-правових актів, розроблені та оформлені в установленому порядку;
проєкти нормативно-правових актів, що надійшли до них на погодження як до заінтересованих органів, разом зі своєю обґрунтованою позицією щодо цих проєктів актів;
пропозиції щодо пріоритетів своєї діяльності на наступний рік у строк, встановлений пунктом 2 розділу VII цього Порядку;
проєкт річного плану роботи в строк, установлений пунктом 4 розділу VII цього Порядку;
звіти про виконання річних планів роботи та визначених для них завдань за попередній рік у термін, встановлений пунктом 9 розділу VII цього Порядку;
доповіді, інформаційні та інші матеріали у визначені Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Мінсоцполітики терміни;
інформацію про стан виконання актів законодавства, доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України та доручень Міністра - на запит відповідального підрозділу;
інформацію на виконання доручень Президента України, Прем’єр-міністра України та віце-прем’єр-міністрів України, в яких Мінсоцполітики визначено головним виконавцем, а Пенсійний фонд України Нацсоцслужба - співвиконавцями,- за 3 робочих днів до закінчення терміну виконання, якщо дорученням не встановлено іншого терміну виконання;
інформацію на запит Мінсоцполітики у визначений термін з урахуванням її складності, обсягу та характеру терміновості, але не менше ніж за 2 робочі дні, за винятком випадків, коли така інформація є обґрунтовано невідкладною. Запит, що потребує здійснення нетипізованих вибірок з баз даних або доопрацювання програмного забезпечення, підписується посадовою особою не нижче заступника Міністра;
інформацію про надзвичайні та резонансні події, які відбулися в Пенсійному фонді України, Нацсоцслужбі, їхніх територіальних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери їхнього управління, не пізніше ніж наступного дня після настання події;
інформацію про виконання структурними підрозділами з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій функцій щодо здійснення нагляду за додержанням законодавства при призначенні (перерахунку) та виплаті пенсій органами Пенсійного фонду;
на погодження Міністру:
проєкти структури апарату Пенсійного фонду України, апарату Нацсоцслужби, проєкти рішень про утворення, реорганізацію, ліквідацію їхніх територіальних органів;
пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апаратів Пенсійного фонду України та Нацсоцслужби;
пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників і заступників керівників територіальних органів Пенсійного фонду України, Нацсоцслужби;
2) Пенсійний фонд України подає до Мінсоцполітики:
інформацію про надходження власних коштів до Пенсійного фонду України та фінансування виплати пенсій і грошової допомоги - щодня;
звіти:
щокварталу:
до 05 числа третього місяця наступного за звітним кварталом:
про розрахунок визначення показників середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії, проведений на підставі інформації, отриманої від Державної податкової служби України (крім такого звіту за попередній рік, який подається за оперативними даними, не пізніше 25 числа другого місяця наступного за звітним кварталом, для здійснення фінансово-економічних розрахунків для забезпечення проведення перерахунку пенсій, передбачених частиною другою статті 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування");
про кількість застрахованих осіб;
до 08 числа місяця, наступного за звітним кварталом,- про розподіл за розмірами призначених місячних пенсій (за формою № 5-ПФ, затвердженою наказом Пенсійного фонду України, Державного комітету статистики України від 29 грудня 2003 року № 127/471 "Про затвердження форм державного статистичного спостереження з питань соціального забезпечення населення");
до 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом,- про виконання бюджету Пенсійного фонду (за формою № 2-ПФ, затвердженою наказом Пенсійного фонду України від 01 червня 2017 року № 105 "Про зміни у звітності щодо роботи Пенсійного фонду України та його територіальних органів" (зі змінами));
за півріччя - до 15 числа місяця, наступного за звітним півріччям,- про виконання покладених на Пенсійний фонд України завдань і річних планів роботи;
щороку:
до 01 квітня - про виконання бюджету Пенсійного фонду (за формою № 2-ПФ, затвердженою наказом Пенсійного фонду України від 01 червня 2017 року № 105 "Про зміни у звітності щодо роботи Пенсійного фонду України та його територіальних органів" (зі змінами));
до 10 квітня - про чисельність пенсіонерів і суми призначених місячних пенсій (за формою № 6-ПФ, затвердженою наказом Пенсійного фонду України, Державного комітету статистики України від 29 грудня 2003 року № 127/471 "Про затвердження форм державного статистичного спостереження з питань соціального забезпечення населення");
при перерахунку пенсій відповідно до актів законодавства - про порядок проведення таких перерахунків автоматизованим способом - не пізніше ніж за 5 днів до початку виплати пенсій у збільшених розмірах, а при обмежених термінах введення в дію акта законодавства (менше ніж місяць) - не пізніше ніж через 2 дні;
пропозиції та фінансово-економічні розрахунки до змін, які вносяться до законодавчих та нормативно-правових актів з питань удосконалення системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та пенсійного забезпечення;
3) Нацсоцслужба подає за окремим запитом до Мінсоцполітики пропозиції, розрахунки, обґрунтування та звітну інформацію для формування бюджетної декларації, бюджетних запитів, лімітних довідок, кошторисів, планів асигнувань, змін до них, паспортів бюджетних програм, звітів про їх виконання та інших документів, що використовуються у бюджетному процесі, зокрема щодо виплат:
одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня";
одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;
щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань;
санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи віднесених до категорії 1, та дітей з інвалідністю; безоплатного харчування дітей на радіоактивно забруднених територіях та виплату компенсації сім’ям на дітей, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи; компенсації за втрачене майно у зв’язку з переїздом на нове місце проживання громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших компенсацій, доплат і різних видів допомоги постраждалим громадянам, передбачених Законом України (796-12) "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";
щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг внутрішньо переміщеним особам;
тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;
державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;
також пропозиції - щодо:
відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня";
надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" або грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка";
допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;
допомоги на дітей одиноким матерям;
допомоги при народженні дитини та усиновленні;
допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;
допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною;
допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею;
потреби у виготовленні бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту;
послуг з оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, у дитячих центрах "Артек", "Молода гвардія" а також які розташовані в гірських районах (районах, в яких розташовані населені пункти, віднесені до категорії гірських);
облаштування депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну;
кількості осіб, що потребують санаторно-курортного лікування та оздоровлення у санаторіях, підпорядкованих Мінсоцполітики та кількості супроводжуючих їх осіб, що потребують забезпечення санаторно-курортними путівками без лікування та оздоровлення;
потреби у забезпечені житлом: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа; осіб з інвалідністю по зору та слуху; громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, в органах місцевого самоврядування; військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, для відселення їх із закритих та віддалених від населених пунктів військових гарнізонів;
щоквартально:
до 15 числа другого місяця, що настає за звітним періодом,- інформацію щодо підприємств громадських об’єднань осіб з інвалідністю, яким надано право користування пільгами з оподаткування, відмовлено в його наданні, скасовано такий дозвіл, разом із супровідним листом;
до 25 числа другого місяця, що настає за звітним періодом (за рік - до 01 квітня) - інформацію про основні соціально-економічні показники діяльності підприємств, організацій громадських об’єднань осіб з інвалідністю, що отримали дозвіл на право користування пільгами з оподаткування;
раз на півроку:
до 25 числа другого місяця, що настає за звітним періодом,- інформацію щодо здійснення опіки та піклування над повнолітніми особами;
раз на рік:
до 01 березня року, наступного за звітним,- інформацію про забезпечення осіб з інвалідністю автотранспортом;
до 10 березня року, наступного за звітним, - інформацію про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю.
( Підпункт 3 пункту 2 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 601 від 21.10.2021 (z1454-21) )
3. Мінсоцполітики надає Пенсійному фонду України, Нацсоцслужбі:
1) погоджені Міністром проєкти нормативно-правових актів, розроблені Пенсійним фондом України, Нацсоцслужбою;
2) погоджені Міністром позиції Пенсійного фонду України, Нацсоцслужби стосовно проєктів нормативно-правових актів, що надійшли до них на погодження як до заінтересованих органів;
3) затверджені Міністром пріоритети діяльності Пенсійного фонду України, Нацсоцслужби;
4) затверджені Міністром річні плани роботи Пенсійного фонду України, Нацсоцслужби;
5) погоджені Міністром проєкти структури апаратів Пенсійного фонду України, Нацсоцслужби, проєкти рішень про утворення, реорганізацію, ліквідацію їхніх територіальних органів;
6) погоджені Міністром призначення на посади та звільнення з посад керівників і заступників керівників територіальних органів, призначення на посади та звільнення з посад керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Пенсійного фонду України та апарату Нацсоцслужби;
7) методичну та інформаційну допомогу, спрямовану на забезпечення застосування законодавства;
8) практичну допомогу у вирішенні проблем, пов’язаних із виконанням завдань, визначених для Пенсійного фонду України, Нацсоцслужби;
9) пропозиції щодо вдосконалення діяльності Пенсійного фонду України, Нацсоцслужби, в тому числі щодо забезпечення та зміцнення виконавської дисципліни.

VII. Визначення пріоритетів діяльності Пенсійного фонду України, Нацсоцслужби

1. Пенсійний фонд України, Нацсоцслужба, їхні територіальні органи, установи та організації, що належать до сфери їхнього управління, планують свою роботу відповідно до визначених Міністром пріоритетів діяльності.
2. Пенсійний фонд України, Нацсоцслужба до 01 грудня року, що передує звітному, надсилають до Мінсоцполітики пропозиції щодо пріоритетів своєї діяльності на наступний рік. Відповідальний підрозділ протягом 5 робочих днів опрацьовує пропозиції Пенсійного фонду України, Нацсоцслужби та подає їх на погодження Міністру.
3. Пенсійний фонд України, Нацсоцслужба організовують свою роботу за річними планами.
4. Пенсійний фонд України, Нацсоцслужба формують річні плани роботи та до 20 грудня року, що передує звітному, подають їх до Мінсоцполітики. Відповідальний підрозділ протягом 5 робочих днів опрацьовує річні плани роботи Пенсійного фонду України, Нацсоцслужби та подає їх на затвердження Міністру.
5. У річному плані роботи мають бути визначені:
заходи з реалізації пріоритетів діяльності Пенсійного фонду України, Нацсоцслужби, їхніх територіальних органів, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери їхнього управління, і шляхи виконання визначених для них завдань;
заходи, спрямовані на виконання Конституції України (254к/96-ВР) , законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики, інших нормативно-правових актів, доручень Президента України, Прем’єр-міністра України та Міністра;
основні напрями подальшої роботи з урахуванням підсумків діяльності за попередній рік;
питання організації діяльності структурних підрозділів апаратів Пенсійного фонду України, Нацсоцслужби та їхніх територіальних органів з виконання актів законодавства, доручень Президента України, Прем’єр-міністра України та Міністра;
пропозиції щодо визначення основних напрямів діяльності територіальних органів Пенсійного фонду України, Нацсоцслужби, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери їхнього управління.
6. У річних планах роботи Пенсійний фонд України, Нацсоцслужба визначають відповідальних за виконання запланованих заходів (самостійні структурні підрозділи їхніх апаратів, а також їхні територіальні органи, підприємства, установи, організації, що належать до сфери їхнього управління) і терміни виконання зазначених заходів.
7. У разі потреби відповідальний підрозділ може вносити до річних планів роботи Пенсійного фонду України, Нацсоцслужби пропозиції щодо інших заходів, необхідних для забезпечення реалізації державної політики у визначеній сфері.
8. Зміни до річних планів роботи Пенсійного фонду України, Нацсоцслужби вносяться в установленому порядку.
9. Пенсійний фонд України, Нацсоцслужба до 20 січня поточного року надсилають до Мінсоцполітики звіти про виконання річних планів роботи та визначених для них завдань для опрацювання відповідальним підрозділом та подання Міністру.

VIII. Окремі положення щодо взаємодії керівників Пенсійного фонду України, Нацсоцслужби з Міністром

1. Керівники Пенсійного фонду України, Нацсоцслужби відповідно до пункту 3 параграфа 83 Регламенту (950-2007-п) з питань, що потребують вирішення Прем’єр-міністром України, віце-прем’єр-міністрами, звертаються до Міністра для прийняття ним рішення щодо подальших дій.
2. Керівники Пенсійного фонду України, Нацсоцслужби з питань, що потребують вирішення Президентом України (зокрема щодо реалізації програм Президента України), та питань, що потребують врегулювання Президентом України, попередньо інформують Міністра про зміст своїх пропозицій щодо можливих шляхів розв’язання таких питань і визначення подальших дій. За результатами розгляду Міністром поданих пропозицій керівники Пенсійного фонду України, Нацсоцслужби готують остаточний узгоджений варіант пропозицій з відповідних питань.

IX. Контроль за реалізацією державної політики у відповідних сферах Пенсійним фондом України, Нацсоцслужбою, їхніми територіальними органами, підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери їхнього управління

1. Мінсоцполітики забезпечує контроль за діяльністю Пенсійного фонду України, Нацсоцслужби в частині реалізації державної політики у відповідній сфері, визначає пріоритетні напрями їхньої роботи і шляхи виконання визначених для них завдань, затверджує річні плани роботи.
2. Контроль здійснюється шляхом обміну інформацією з відповідальним підрозділом, а також шляхом проведення перевірок визначеним Міністром структурним підрозділом апарату Мінсоцполітики (далі - структурний підрозділ), за результатами яких можуть порушуватись питання щодо проведення службових розслідувань і вжиття заходів щодо притягнення посадових осіб до дисциплінарної відповідальності (в разі потреби) в установленому законодавством порядку.
3. Про проведення перевірки Пенсійний фонд України, Нацсоцслужба, їхні територіальні органи, підприємства, установи, організації, що належать до сфери їхнього управління, повідомляються письмово за 10 робочих днів до її початку (до листа додається копія наказу Мінсоцполітики із зазначенням мети перевірки, посадових осіб, уповноважених на її проведення, дати її початку).
4. Порядок, визначений пунктом 3 цього розділу, не застосовується в разі проведення перевірки діяльності Пенсійного фонду України, Нацсоцслужби за наявності однієї з таких підстав:
виявлення недостовірності інформації в поданих документах, у тому числі звітах про стан виконання річних планів роботи;
обґрунтоване звернення фізичних та/або юридичних осіб про порушення Пенсійним фондом України, Нацсоцслужбою, їхніми територіальними органами, підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери їхнього управління, вимог нормативно-правових актів;
неподання звітності в установлений строк;
систематичне порушення виконавської дисципліни;
відсутність інформації про усунення порушень, установлених за результатами перевірки.
5. Період проведення перевірок не може перевищувати 10 робочих днів.
6. Перевірка проводиться з додержанням вимог законодавства щодо збереження державної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом, недопущення розголошення таємної, конфіденційної та службової інформації, що стала відома під час її проведення.
7. Уповноважені на проведення перевірки особи мають право:
вимагати припинення дій, які перешкоджають проведенню перевірки;
ознайомлюватися з необхідними документами, у разі потреби копіювати їх з метою долучення до матеріалів перевірки;
отримувати від працівників Пенсійного фонду України, Нацсоцслужби, їхніх територіальних органів, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери їхнього управління, усні та письмові пояснення з питань, що стосуються мети перевірки;
перевіряти повноту усунення порушень, виявлених попередніми перевірками.
8. За результатами перевірки структурний підрозділ протягом 5 робочих днів складає звіт, у якому фіксує факт проведення перевірки, її результати з викладенням висновків і пропозицій щодо усунення виявлених порушень і зазначенням термінів їх усунення. Після цього звіт подається для ознайомлення та підпису керівнику Пенсійного фонду України, Нацсоцслужби.
9. У разі незгоди з викладеною у звіті інформацією керівник Пенсійного фонду України, Нацсоцслужби зобов’язаний зробити письмовий запис.
Якщо за результатами перевірки до звіту зроблено письмовий запис щодо незгоди з викладеними фактами, структурний підрозділ готує та подає Міністру обґрунтований висновок із зазначеного питання.
10. Структурний підрозділ інформує Міністра про результати перевірки та подає йому на затвердження звіт.
11. Керівники Пенсійного фонду України, Нацсоцслужби протягом 3 робочих днів після ознайомлення зі звітом, затвердженим Міністром, затверджують план заходів щодо усунення порушень, виявлених у ході перевірки, та надсилають структурному підрозділу його копію, завірену в установленому порядку.
12. Керівники Пенсійного фонду України, Нацсоцслужби в установлені у плані заходів щодо усунення порушень, виявлених у ході перевірки, терміни інформують Міністра про виконану роботу з усунення виявлених недоліків і порушень, а також про вжиті заходи.
13. За наявності підстав на розгляд Міністра подаються пропозиції щодо:
порушення перед Кабінетом Міністрів України питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників Пенсійного фонду України, Нацсоцслужби, їхніх заступників;
ініціювання питань притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів апаратів Пенсійного фонду України, Нацсоцслужби, їхніх територіальних органів і їхніх заступників, а також керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери їхнього управління.
Директор
Юридичного департаменту
О. Туліна