БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
17.06.2021 № 2208/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 червня 2021 р.
за № 814/36436

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 26 червня 2018 року № 2023/5

Відповідно до пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України (228-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, та з метою удосконалення функціонування Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту, НАКАЗУЮ:
1. У пункті 5 наказу Міністерства юстиції України від 26 червня 2018 року № 2023/5 (z0762-18) "Про затвердження Порядку формування та ведення Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 липня 2018 року за № 762/32214, цифри "2010" замінити цифрами "2015".
2. Затвердити Зміни до Порядку формування та ведення Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту (z0762-18) , затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 26 червня 2018 року № 2023/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 липня 2018 року за № 762/32214, що додаються.
3. Державному підприємству "Національні інформаційні системи" вжити заходів для реалізації цього наказу, у тому числі забезпечити після внесення 100% архівних відомостей до Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту, можливість автоматичного закриття реєстраційної картки у разі смерті особи після внесення реєстратором до зазначеного реєстру відповідних документів, що підтверджують такий юридичний факт.
4. Департаменту публічного права (Кравченко Л.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 (493/92) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Висоцьку О.
Міністр
Д. Малюська
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
17 червня 2021 року № 2208/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 червня 2021 р.
за № 814/36436

ЗМІНИ

до Порядку формування та ведення Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту

1. У розділі I:
1) пункт 3 доповнити новими абзацами десятим, одинадцятим такого змісту:
"ведення індивідуального плану роботи із засудженими, що формується з урахуванням оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення;
ведення щоденника індивідуальної роботи із засудженим та щоденника соціально-виховної роботи із засудженим неповнолітнім.";
2) пункт 4 після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:
"контролер - уповноважена особа, яка відповідно до законодавства має право перегляду та отримання інформації з Реєстру щодо засуджених та осіб, узятих під варту, суб’єктів пробації, здійснювати контроль за повнотою та достовірністю внесених даних, вчиняти інші дії, які пов’язані із роботою в Реєстрі та передбачені цим Порядком;".
У зв’язку з цим абзаци сьомий - дванадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - тринадцятим;
3) пункт 5 доповнити новим абзацом такого змісту:
"уповноважені посадові особи установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та уповноважених органів з питань пробації в частині внесення або редагування відомостей, що стосуються соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими та суб’єктами пробації.";
4) доповнити новим пунктом 5-1 такого змісту:
"5-1. Контролерами Реєстру (далі - Контролер) є:
уповноважені посадові особи Департаменту з питань виконання кримінальних покарань, міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції в частині доступу до відповідних модулів Реєстру для перегляду та отримання відомостей, передачі прав доступу до реєстраційних справ, відновлення статусу реєстраційних справ;
уповноважені посадові особи Державної установи "Центр пробації" центрального рівня в частині перегляду та отримання відомостей, відновлення статусу реєстраційних справ, та обласного рівня - в частині перегляду відомостей та передачі прав доступу до реєстраційних справ.";
5) пункт 7 викласти в такій редакції:
"7. Доступ до Реєстру Реєстраторів, Користувачів та Контролерів здійснюється безоплатно з використанням ідентифікаторів доступу, що надаються адміністратором Реєстру на підставі відповідних договорів, а також з використанням кваліфікованого електронного підпису, сумісного з програмним забезпеченням Реєстру. Отримання кваліфікованого електронного підпису у кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг здійснюється Реєстраторами, Користувачами та Контролерами самостійно.".
2. В абзаці дванадцятому пункту 4 розділу I, пункті 1 розділу IV слова "кримінального провадження" замінити словами "або декількох кримінальних проваджень".
3. У розділі III:
1) підпункт 6 пункту 3 доповнити новим абзацом дев’ятнадцятим такого змісту:
"дані щоденника індивідуальної роботи із засудженим та щоденника соціально-виховної роботи із засудженим неповнолітнім, визначених Положенням про відділення соціально-психологічної служби (z1863-13) , затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 04 листопада 2013 року № 2300/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2013 року за № 1863/24395;";
2) пункт 8 викласти в такій редакції:
"8. Закриття реєстраційної картки у разі смерті особи здійснюється автоматично після внесення реєстратором відповідних документів, що підтверджують даний юридичний факт.".
4. У розділі IV:
1) пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. У разі необхідності передачі прав доступу до реєстраційних справ від однієї установи до іншої, в тому числі у разі ліквідації або реорганізації установи Реєстратор або Контролер обирає у Реєстрі відповідну установу, що має забезпечувати облік таких реєстраційних справ.";
2) пункт 5 доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:
"Контролер - з правом доступу до відповідних модулів Реєстру для перегляду відомостей, відновлення статусу реєстраційної справи, передачі прав доступу до реєстраційних справ.".
5. У пункті 3 розділу VI після слова "Реєстратори" доповнити словом ", Контролери".
6. Доповнити Порядок (z0762-18) новими розділами VIII, IX такого змісту:
"VIII. Порядок внесення архівних відомостей до Реєстру
1. Підставою для внесення до Реєстру архівних відомостей про засуджених, осіб, узятих під варту, та суб’єктів пробації є судові рішення, акти про помилування, акти органів та установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації, документи відокремлених структурних підрозділів Державної установи "Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України".
2. Внесення архівних відомостей здійснюється Реєстраторами реєстру в межах своєї територіальної юрисдикції до відповідних модулів Реєстру:
реєстратори пробації вносять наявні архівні відомості (матеріали) відповідно до пункту 3 розділу III цього Порядку;
реєстратори ІАС вносять наявні архівні відомості (архівні особові справи установ виконання покарань та слідчих ізоляторів) відповідно до пункту 3 розділу III цього Порядку.
3. Перед внесенням архівних відомостей до Реєстру Реєстратор здійснює пошук у порядку, передбаченому розділом II цього Порядку, та створює реєстраційну картку у разі її відсутності.
4. Після внесення архівних відомостей, реєстраційна справа реєстратором ІАС переводиться у статус "Архівна", реєстратором пробації у статус "Закрита".
5. Реєстраторами пробації реєстраційна справа комплектується сканованими копіями документів (за наявності), на підставі яких особу:
поставлено на облік;
знято з обліку (у т. ч. подання (клопотання), надіслані до органів прокуратури або територіальних органів внутрішніх справ з приводу виконання судового рішення та прийняте рішення).
IX. Редагування (зміна) відомостей, внесених до підсистем Реєстру
1. Редагування (зміна) відомостей, внесених до підсистем Реєстру, здійснюється шляхом внесення Реєстратором оновлених даних.
2. Редагування (зміна) відомостей, внесених до модулю ЄРЗСН, здійснюється Реєстратором шляхом оновлення відомостей про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи, у тому числі осіб, судимість яких за такі кримінальні правопорушення знята або погашена в установленому законом порядку, на підставі підтвердного документа з долученням його сканованої копії. Редагування (зміна) відомостей здійснюється до моменту закриття реєстраційної справи.
3. Відновлення статусу закритої реєстраційної справи або архівної реєстраційної справи до попереднього статусу зареєстрованої реєстраційної справи здійснюється Контролером з долученням сканованої копії повідомлення Реєстратора, що є підставою для відновлення статусу реєстраційної справи.".
Директор Департаменту
публічного права
Л. Кравченко