БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
05.07.2021 № 70

Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону (679-14) України "Про Національний банк України", статей 66, 67, 73, 74 Закону (2121-14) України "Про банки і банківську діяльність", статті 41-1 Закону (2664-14) України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статті 28 Закону (1734-19) України "Про споживче кредитування", з метою забезпечення виконання Закону України від 19 березня 2021 року № 1349-IX (1349-20) "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу (z1590-12) , затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року № 346, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 року за № 1590/21902 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Постанова набирає чинності з 14 липня 2021 року.
Голова
К. Шевченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
05.07.2021 № 70

ЗМІНИ

до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу

1. У розділі I (z1590-12) :
1) у главі 1:
пункт 1.1 викласти в такій редакції:
"1.1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України " Про Національний банк України (679-14) ", " Про банки і банківську діяльність (2121-14) " (далі - Закон про банки), " Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (361-20) " (далі - Закон про запобігання легалізації), " Про валюту і валютні операції (2473-19) " (далі - Закон про валюту), " Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг (2664-14) " (далі - Закон про фінансові послуги), законодавства України про господарські товариства, про захист прав споживачів фінансових послуг, інших законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк).";
у пункті 1.2:
слова "фінансових санкцій" замінити словами "фінансових/штрафних санкцій (далі - заходи впливу)";
пункт після слів "(далі - законодавство з питань фінансового моніторингу)," доповнити словами "законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, у тому числі вимог щодо взаємодії зі споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки),";
2) у пункті 3.1 глави 3:
абзац перший після слів "законодавства з питань фінансового моніторингу," доповнити словами "законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, у тому числі вимог щодо взаємодії зі споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки),";
пункт доповнити новим абзацом такого змісту:
"нагляду за дотриманням банками законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, у тому числі вимог щодо взаємодії зі споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки).".
2. У розділі II (z1590-12) :
1) у главі 1:
пункт 1.1 після слів "законодавства з питань фінансового моніторингу," доповнити словами "законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, у тому числі вимог щодо взаємодії зі споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки),";
у пункті 1.3:
абзац перший після слів "законодавства з питань фінансового моніторингу," доповнити словами "законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг,";
пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:
"й) усунення порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, у тому числі вимог щодо взаємодії зі споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки).";
2) у главі 9:
пункт 9.1 доповнити новим абзацом такого змісту:
"порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, у тому числі вимог щодо взаємодії зі споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки).";
главу після пункту 9.32 доповнити новим пунктом 9.33 такого змісту:
"9.33. Національний банк накладає на банк штраф за порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, у тому числі вимог щодо взаємодії зі споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), а саме:
1) ненадання або надання не в повному обсязі споживачу фінансових послуг перед укладенням договору про надання фінансових послуг визначеної законом інформації про умови надання фінансових послуг в обсязі, передбаченому законодавством, або надання недостовірної інформації про таку послугу - у розмірі від 300 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен випадок такого ненадання, надання не в повному обсязі чи надання недостовірної інформації;
2) ненадання за запитом споживача фінансових послуг проєкту договору про фінансові послуги, якщо такий обов'язок передбачено законом, - у розмірі від 300 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен випадок такого ненадання;
3) ненадання споживачу фінансових послуг у порядку, передбаченому частиною другою статті 6 Закону про фінансові послуги, примірника договору про надання фінансових послуг та додатків до нього (за наявності) - у розмірі від 300 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен такий випадок;
4) непроведення оцінки кредитоспроможності споживача перед укладенням договору про фінансову послугу, якщо її обов'язкове проведення передбачено законом, - у розмірі від 300 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен випадок непроведення перевірки;
5) укладення договору про надання фінансових послуг не в письмовій формі (якщо укладення договору в письмовій формі передбачено законом) - у розмірі від 300 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен такий випадок;
6) збільшення в односторонньому порядку фіксованої процентної ставки або неповідомлення споживача у строк та порядку, що встановлені законом, про зміну змінюваної процентної ставки - у розмірі від 500 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен такий випадок;
7) неповідомлення надавачем фінансової послуги споживача про відступлення права вимоги за договором про надання фінансової послуги, якщо обов'язковість такого повідомлення встановлена законом, - у розмірі від 300 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен випадок такого неповідомлення;
8) недотримання встановлених законодавством вимог щодо взаємодії зі споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки) - у розмірі від 3 000 до 6 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
9) залучення до врегулювання простроченої заборгованості юридичної особи, не включеної до реєстру колекторських компаній, - у розмірі від 5 000 до 8 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
10) недотримання встановлених законом вимог до договору про споживчий кредит - у розмірі від 5 000 до 7 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".
У зв'язку з цим пункти 9.33 - 9.37 уважати відповідно пунктами 9.34 - 9.38;
абзац перший пункту 9.36 викласти в такій редакції:
"9.36. Рішення Національного банку про застосування до банку, філії іноземного банку заходу впливу у вигляді накладення штрафу є виконавчим документом та набирає законної сили з дати його прийняття, крім рішення Національного банку про застосування заходу впливу у вигляді накладення штрафу за порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, у тому числі вимог щодо взаємодії зі споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), яке набуває статусу виконавчого документа в порядку, установленому частиною третьою статті 28 Закону (1734-19) України "Про споживче кредитування".".
3. У тексті Положення (z1590-12) слово "проект" у всіх відмінках замінити словом "проєкт" у відповідних відмінках.