БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
06.07.2021 № 71

Про затвердження Змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону (679-14) України "Про Національний банк України", статті 62 Закону (2121-14) України "Про банки і банківську діяльність" та з метою вдосконалення порядку зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці (z0935-06) , затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року № 267, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 серпня 2006 року за № 935/12809 (зі змінами), що додаються.
2. Юридичному департаменту (Владислав Бедненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
Голова
К. Шевченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
06.07.2021 № 71

ЗМІНИ

до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці

1. Абзац перший пункту 1.1 глави 1 викласти в такій редакції:
"1.1. Ці Правила розроблені відповідно до Цивільного кодексу України (435-15) , Кримінального процесуального кодексу України (4651-17) , Законів України "Про банки і банківську діяльність" (2121-14) , "Про Національний банк України" (679-14) , "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) , "Про електронні документи та електронний документообіг" (851-15) і визначають вимоги до захисту, зберігання, використання та розкриття інформації, яка містить банківську таємницю.".
2. У главі 2:
1) пункт 2.3 викласти в такій редакції:
"2.3. Реєстрація вихідних документів, що містять банківську таємницю, здійснюється в системі документообігу або/та журналі реєстрації (обліку) документів з грифами обмеження доступу.
Вихідні документи реєструються в день їх підписання або не пізніше наступного робочого дня.";
2) пункт 2.4 після слова "документами" доповнити словами "в паперовій формі";
3) у пункті 2.6:
абзац чотирнадцятий виключити;
пункт доповнити двома новими підпунктами такого змісту:
"д) банки розробляють власні розпорядчі акти/внутрішні документи стосовно правил зберігання відокремлених електронних даних, які містять банківську таємницю та які отримано за результатами роботи інформаційних систем відповідно до Положення про порядок формування, зберігання та знищення відокремлених електронних даних, отриманих за результатами роботи інформаційних систем у Національному банку України і банках України (v0099500-18) , затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 вересня 2018 року № 99;
е) підготовка до передавання на архівне зберігання електронних документів, які містять банківську таємницю, у діловодстві банків здійснюється відповідно до Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання (z1421-14) , затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11 листопада 2014 року № 1886/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2014 року за № 1421/26198.".
3. У главі 3:
1) абзаци тринадцятий, чотирнадцятий пункту 3.3 викласти в такій редакції:
"Банки надають на адресу вповноваженого державного органу інформацію, що містить банківську таємницю, у паперовому або електронному вигляді, якщо це визначено вимогою вповноваженого державного органу. Інформація, яка надсилається в електронній формі, має бути підписана уповноваженою особою кваліфікованим електронним підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України (2155-19) "Про електронні довірчі послуги". Передавання інформації, що містить банківську таємницю, в електронному вигляді здійснюється в зашифрованому вигляді та/або захищеними каналами зв'язку згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку з питань інформаційної безпеки.
Банки надають інформацію щодо рахунків, операцій за рахунками або без відкриття рахунків, вкладів, правочинів конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за вимогою уповноважених державних органів та осіб, визначених у частині першій статті 62 Закону (2121-14) про банки, у паперовому або електронному вигляді згідно з вимогами, викладеними в додатку до цих Правил.";
2) пункт 3.7 після слів "іншого банку" доповнити словами "(у межах банківської групи)".
4. У главі 4:
1) абзац шостий пункту 4.3 виключити;
2) абзац другий пункту 4.6 викласти в такій редакції:
"виготовити копії в паперовому або електронному вигляді з оригіналів документів на папері, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, та вилучаються. Ці копії документів засвідчуються власноручним підписом або кваліфікованим електронним підписом представника банку, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України (2155-19) "Про електронні довірчі послуги" представника банку та залишаються в банку замість вилучених оригіналів;".
5. У додатку до цих Правил (z0935-06) :
1) рядки 9, 10 таблиці 2 (z0935-06) розділу ІІ викласти в такій редакції:
1
2
3
9
Найменування платника
Для юридичної особи зазначається повне або скорочене найменування.
Для фізичної особи-підприємця або фізичної особи зазначаються прізвище, ім'я та по батькові
10
Номер/код платника
Для юридичної особи зазначається ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України (далі - ЄДРПОУ).
Для фізичної особи-підприємця або фізичної особи зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо реєстраційний номер облікової картки платника податків не присвоєний, то поле не заповнюється
2) додаток доповнити двома новими розділами такого змісту:
"ІІІ. Інформація щодо рахунків, вкладів, правочинів юридичної особи, фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності або фізичної особи
Таблиця 3
Номер рахунку/правочину
Тип рахунку/правочину
Дата відкриття
Валюта рахунку
Дата закриття
1
2
3
4
5
IV. Пояснення щодо формування файла з інформацією щодо рахунків, вкладів, правочинів юридичної особи, фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності або фізичної особи
1. Файл текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values) формується згідно із загальним описом формату RFC 4180.
2. У першому рядку файла зазначаються повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи-підприємця або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, за рахунком якої/якого надається інформація, та дата, станом на яку надається інформація.
3. Кожний рядок файла - це один рядок таблиці.
4. Роздільником значень у колонках є символ "крапка з комою" (;).
5. Значення, що містять зарезервовані символи (лапки, кома, крапка з комою, новий рядок), обрамляються лапками (""). Якщо в значенні зустрічаються подвійні лапки, то використовуються лапки різної форми -зовнішні і внутрішні ("", "").
6. Дані розміщуються з першого рядка без заголовків колонок з урахуванням такого опису реквізитів інформації стосовно операцій за рахунком юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності або фізичної особи:
Таблиця 4
№ з/п
Назва реквізиту
Примітки для формування реквізитів
1
2
3
1
Номер рахунку/правочину
Зазначається номер рахунку, вкладу, правочину, що відображається в системі автоматизації банку
2
Тип рахунку/правочину
Зазначається тип рахунку, вкладу, правочину
3
Дата відкриття
Зазначається дата відкриття рахунку/вкладу або здійснення правочину відповідно до формату ДД.ММ.РРРР
4
Валюта рахунку
Зазначається цифровий код згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів (v0521500-98)
, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269) (зі змінами)
5
Дата закриття
Зазначається дата закриття рахунку, вкладу відповідно до формату ДД.ММ.РРРР. Якщо рахунок/вклад не закритий, то для правочину не заповнюється