БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо ефективного управління майном закладів вищої освіти державної і комунальної форми власності

Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про вищу освіту" (1556-18) (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 37-38, ст. 2004; 2015 р., № 31, ст. 294; 2020 р., № 24, ст. 170):
1) в абзаці першому частини першої статті 31 слова "(злиття, приєднання, поділ, перетворення)" виключити;
2) частину другу статті 70 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Майно державного або комунального закладу вищої освіти, у тому числі того, що має статус національного, яке не використовується для провадження видів діяльності, передбачених цим Законом, та не забезпечує статутну діяльність, може безоплатно передаватися у встановленому законодавством порядку іншому державному або комунальному закладу вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти, науковій установі або науковій організації державної форми власності за умови його подальшого використання виключно для провадження видів діяльності, передбачених спеціальними законами та/або Законом України"Про наукову і науково-технічну діяльність" (848-19) .
У зв’язку з цим абзаци другий - шостий вважати відповідно абзацами третім - сьомим;
3) абзац третій пункту 4-1 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" виключити.
2. У Законі України "Про освіту" (2145-19) (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 38-39, ст. 380; 2019 р., № 5, ст. 35):
1) частини четверту і шосту статті 80 викласти в такій редакції:
"4. Об’єкти та майно державних і комунальних закладів освіти не підлягають приватизації чи використанню для провадження видів діяльності, не передбачених спеціальними законами, крім надання в оренду з метою надання послуг, які не можуть бути забезпечені безпосередньо закладами освіти, пов’язаних із забезпеченням освітнього процесу або обслуговуванням учасників освітнього процесу, з урахуванням визначення уповноваженим органом управління можливості користування державним або комунальним нерухомим майном відповідно до законодавства";
"6. Майно закладів освіти, яке не використовується для провадження видів діяльності, передбачених спеціальними законами, може бути вкладом у спільну діяльність або використане відповідно до статті 81 цього Закону";
2) в абзаці першому частини шостої статті 81 слова "в управління" виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України
В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
17 червня 2021 року
№ 1557-IX