БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до розділу II "Прикінцеві і перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури" щодо окремих аспектів дії перехідних положень

Верховна Рада України постановляє:
1. Внести до розділу II "Прикінцеві і перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури" (113-20) (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., № 42, ст. 238; 2021 р., № 5, ст. 38) такі зміни:
1) в абзаці четвертому пункту 2 слова та цифри "пунктів 3 і 5 частини другої статті 67" виключити, а слово та цифри "статей 73-76" замінити словами та цифрами "частин першої та другої статті 73, частин третьої, четвертої, шостої та сьомої статті 74, частини першої статті 75, статті 76";
2) пункт 7 викласти в такій редакції:
"7. Положення щодо проходження атестації, передбаченої цим розділом, поширюються на прокурорів та слідчих органів прокуратури, які:
1) на день набрання чинності цим Законом займають посади у Генеральній прокуратурі України, регіональних прокуратурах, місцевих прокуратурах, військових прокуратурах;
2) на день набрання чинності цим Законом займали посади у Генеральній прокуратурі України, регіональних прокуратурах, місцевих прокуратурах, військових прокуратурах, але з поважних причин, до яких належать тимчасова непрацездатність, відпустка по догляду за дитиною, відрядження для участі в роботі інших органів на постійній основі тощо, не проходили атестацію;
3) звільнені з органів прокуратури у зв’язку з настанням підстав, передбачених підпунктами 1 і 2 пункту 19 цього розділу, щодо яких набрало законної сили рішення суду про поновлення на посаді прокурора у Генеральній прокуратурі України, регіональних прокуратурах, місцевих прокуратурах, військових прокуратурах, у тому числі у разі прийняття судом рішення про поновлення на посаді прокурора в Офісі Генерального прокурора, обласних прокуратурах, окружних прокуратурах;
4) звільнені до набрання чинності цим Законом з органів прокуратури, щодо яких набрало законної сили рішення суду про поновлення на посаді прокурора у Генеральній прокуратурі України, регіональних прокуратурах, місцевих прокуратурах, військових прокуратурах, у тому числі у разі прийняття судом рішення про поновлення на посаді прокурора в Офісі Генерального прокурора, обласних прокуратурах, окружних прокуратурах.
Прокурори та слідчі органів прокуратури, зазначені в підпунктах 1-4 цього пункту, можуть бути переведені на посаду прокурора в Офісі Генерального прокурора, обласних прокуратурах, окружних прокуратурах лише у разі успішного проходження ними атестації.
Проходження атестації особами, зазначеними в підпункті 3 цього пункту, розпочинається з етапу, на якому було прийнято рішення про неуспішне її проходження";
3) пункт 9 доповнити словами та цифрою "з урахуванням особливостей, визначених пунктом 7 цього розділу";
4) перше речення пункту 10 викласти в такій редакції:
"10. Прокурори та слідчі органів прокуратури, зазначені в підпунктах 1-4 пункту 7 цього розділу, мають право у строк, визначений Порядком проходження прокурорами атестації, подати Генеральному прокурору заяву про переведення на посаду прокурора в Офісі Генерального прокурора, обласних прокуратурах, окружних прокуратурах";
5) пункт 11 доповнити словами "утворення, визначення складу, періоду та порядку роботи яких, здійснюється Генеральним прокурором";
6) абзац третій пункту 17 після слів "одного з її етапів" доповнити словами та цифрами "крім випадків її проходження прокурорами та слідчими органів прокуратури, зазначеними в підпункті 3 пункту 7 цього розділу";
7) абзаци перший - п’ятий пункту 19 викласти в такій редакції:
"19. Установити, що прокурори та слідчі органів прокуратури, зазначені в підпунктах 1-4 пункту 7 цього розділу, звільняються Генеральним прокурором, керівником регіональної (обласної) прокуратури з посади прокурора за умови настання однієї з таких підстав:
1) неподання прокурором чи слідчим органів прокуратури у встановлений строк заяви до Генерального прокурора про переведення до Офісу Генерального прокурора, обласної прокуратури, окружної прокуратури та про намір у зв’язку із цим пройти атестацію;
2) рішення кадрової комісії про неуспішне проходження атестації;
3) в Офісі Генерального прокурора, обласних прокуратурах, окружних прокуратурах відсутні вакантні посади, на які може бути здійснено переведення прокурора чи слідчого органів прокуратури, який успішно пройшов атестацію;
4) ненадання прокурором чи слідчим органів прокуратури, у разі успішного проходження ним атестації, згоди протягом трьох робочих днів на переведення на запропоновану йому посаду в Офісі Генерального прокурора, обласній прокуратурі, окружній прокуратурі";
8) у пункті 22:
у підпункті 7:
в абзаці першому слова "у кожній обласній прокуратурі" замінити словами "в обласних прокуратурах";
абзац другий виключити;
абзац другий підпункту 8 доповнити словами та цифрою "у випадках, передбачених підпунктом 7 цього пункту";
доповнити підпунктом 8-1 такого змісту:
"8-1) після 1 вересня 2021 року визначені відповідно до цього пункту порядки та процедури застосовуються до правовідносин, розпочатих до зазначеної дати.
Відкриті кадровою комісією, утвореною для забезпечення розгляду дисциплінарних скарг про вчинення прокурором дисциплінарного проступку та здійснення дисциплінарного провадження щодо прокурорів до 1 вересня 2021 року, дисциплінарні провадження щодо прокурорів, стосовно яких на момент початку діяльності відповідного органу, що здійснює дисциплінарні провадження, визначеного положенням про порядок його роботи, не ухвалено рішення, передаються кадровою комісією цьому органу для продовження їх розгляду в порядку, визначеному законом";
9) пункт 23 викласти в такій редакції:
"23. Визначити, що повноваження членів Ради прокурорів України, призначених на посади до набрання чинності цим Законом, достроково припиняються на наступний день після дня початку роботи окружних прокуратур. Рекомендувати всеукраїнській конференції прокурорів та з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ вжити заходів щодо формування нового складу Ради прокурорів України після початку роботи окружних прокуратур, а також відповідного органу, що здійснює дисциплінарні провадження.
У цьому випадку для призначення членів Ради прокурорів України, відповідного органу, що здійснює дисциплінарні провадження, затвердження положень про Раду прокурорів України та прийняття положення про порядок роботи відповідного органу, що здійснює дисциплінарні провадження, а також для вирішення інших питань, рішення про скликання всеукраїнської конференції прокурорів і з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ приймається Генеральним прокурором.
Всеукраїнську конференцію прокурорів у разі її скликання відповідно до цього пункту відкриває Генеральний прокурор або його перший заступник чи заступник.
Рішення про скликання з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, дату, час та місце проведення з’їзду, а також рішення цього з’їзду про призначення членів Ради прокурорів України, відповідного органу, що здійснює дисциплінарні провадження, розміщуються на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України
В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
15 червня 2021 року
№ 1554-IX