БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.06.2021 № 118
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 червня 2021 р.
за № 852/36474

Про затвердження Порядку виконання загальнодержавних програм (проєктів, заходів) громадськими об’єднаннями ветеранів війни

Відповідно до абзацу четвертого пункту 6, підпунктів 1 та 4 пункту 7, абзацу першого пункту 27 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 (1049-2011-п) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 194), пунктів 7, 15 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань ветеранів на виконання загальнодержавних програм (проектів, заходів), заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 року № 156 (156-2018-п) (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 372), з метою вдосконалення планування, організації проведення та забезпечення ефективного використання бюджетних коштів під час виконання (реалізації) загальнодержавних програм (проєктів, заходів), НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок виконання загальнодержавних програм (проєктів, заходів) громадськими об’єднаннями ветеранів війни, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України від 30 вересня 2019 року № 62 (z1153-19) "Про затвердження форм документів, необхідних для проведення конкурсів з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2019 року за № 1153/34124.
3. Директорату вшанування пам’яті та формування позитивного образу ветерана (Приходько Р.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Порхуна О.В.
Міністр
Ю. Лапутіна
ПОГОДЖЕНО:
Міністр фінансів України
С. Марченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства у справах
ветеранів України
07 червня 2021 року № 118
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 червня 2021 р.
за № 852/36474

ПОРЯДОК

виконання загальнодержавних програм (проєктів, заходів) громадськими об’єднаннями ветеранів війни

1. Цей Порядок визначає процедуру використання фінансової підтримки громадськими об’єднанням ветеранів війни для виконання загальнодержавних програм (проєктів, заходів) (далі - проєкти).
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань ветеранів на виконання загальнодержавних програм (проектів, заходів), заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат (156-2018-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 року № 156 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 372).
3. Застосування норм цього Порядку є обов’язковим під час виконання громадськими об’єднаннями ветеранів війни проєктів, які за результатами конкурсу отримали фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету.
4. Проєкти спрямовуються на реалізацію пріоритетних завдань державної політики з питань, що належать до компетенції Мінветеранів, які щорічно затверджуються наказом Мінветеранів.
5. Для участі у конкурсі з визначення проєктів, для виконання яких надається фінансова підтримка, громадські об’єднання ветеранів війни подають до Мінветеранів заяву за формою згідно з додатком 1 та комплект документів, визначений Порядком проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка (1049-2011-п) , затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 194).
Перелік наданих документів та дата надходження конкурсної пропозиції зазначаються у довідці, яку Мінветеранів видає учаснику за формою згідно з додатком 2.
6. Структурним підрозділом Мінветеранів, відповідальним за співпрацю з громадськими об’єднаннями ветеранів війни, на підставі узагальнення планів виконання проєктів - переможців конкурсу складається календарний план виконання проєктів.
7. У календарному плані визначається громадське об’єднання ветеранів війни та назва заходу, що проводиться, дата і місце проведення, кількість учасників, відповідальна за проведення заходу особа від громадського об’єднання ветеранів війни та її контактні данні для зв’язку, особа, відповідальна за організацію моніторингу та взаємодії з громадським об’єднанням від Мінветеранів.
8. Календарний план затверджується заступником Міністра у справах ветеранів України відповідно до розподілу обов’язків.
Мінветеранів публікує на своєму офіційному вебсайті затверджений календарний план та за поданням громадських об’єднань ветеранів війни розміщує на своєму офіційному вебсайті анонс заходу.
9. Внесення змін до календарного плану здійснюється на підставі додаткових угод до договорів про надання фінансової підтримки, на підставі яких виконуються проєкти, та/або зміни умов реалізації проєкту, зокрема зміни місця проведення, кількості учасників, строків проведення, потреби в матеріально-технічному забезпеченні у порядку визначеному для його затвердження.
10. При виконанні проєктів, учасники яких забезпечуються проживанням та харчуванням за рахунок бюджетних коштів, складаються списки таких учасників, в яких зазначаються прізвище, власне ім’я, по батькові (у разі наявності) учасника, серія та номер посвідчення, яке засвідчує відповідний статус, місце проживання учасника, його контактні дані.
11. Строк реалізації проєктів не може перевищувати одного бюджетного періоду.
12. Тривалість проведення проєкту обґрунтовується в описі проєкту (додаток 3) із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, який є невід’ємною частиною договору про надання фінансової підтримки.
13. Вибір форми проведення проєкту повинен відповідати змісту, досягненню мети та задоволенню потреб цільової аудиторії.
14. Проєкти можуть проводитись у формі конференцій, форумів та фестивалів, конкурсів, культурно-мистецьких акцій, оглядів, концертів, семінарів, таборів, вишколів, акцій, ігор, круглих столів, зборів-походів, курсів, тренінгів, змагань, зустрічей в закладах освіти, уроків мужності, досліджень, фокус-груп, поїздок ветеранів до місць подій, виставок, зустрічей з обміну досвідом, інформаційних кампаній, інформаційно-просвітницьких заходів, спортивних змагань, турнірів, з’їздів тощо.
15. Планування видатків на виконання проєкту здійснюється громадськими об’єднаннями ветеранів війни з урахуванням принципу ефективності та результативності. Кошториси витрат повинні враховувати кількість учасників та тривалість заходу, умови забезпечення учасників, задоволення потреб цільової аудиторії, місця проведення, а також обсягу коштів, залучених з інших джерел, не заборонених законодавством та мають забезпечити досягнення максимального результату при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів.
16. Використання коштів державного бюджету на виконання проєктів здійснюється відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки громадських об’єднань ветеранів війни на виконання загальнодержавних програм (проектів, заходів), заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат (156-2018-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 року № 156 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 372), та паспорта бюджетної програми.
Структура кошторису витрат визначається за формою згідно з додатком 4. Необхідність внесення до кошторису витрат видів видатків обґрунтовується в описі проєкту у розрізі кожного виду видатків.
17. Обсяг коштів на виконання проєкту визначається кошторисом витрат та не може бути вищим за суму, що була рекомендована конкурсною комісією за підсумками розгляду проєкту, в тому числі за окремими видами видатків.
У кошторис витрат на виконання проєкту включаються лише ті видатки, які згідно із законодавством можуть здійснюватися за рахунок бюджетних коштів та необхідність яких обумовлена характером і специфікою проєкту, виходячи із обґрунтованої потреби у коштах з урахуванням норм та нормативів, діючих цін та тарифів на відповідні товари та послуги.
На етапі підписання договору про надання фінансової підтримки до кошторису витрат можуть бути внесені зміни, які не впливають на якість та результативність проєкту.
Розрахунки за кожним напрямом видатків здійснюються з урахуванням особливостей проведення конкретного заходу.
18. Забороняється планування бюджетних коштів, передбачених на виконання проєктів, на:
придбання основних засобів (меблів, оргтехніки, комп’ютерів, транспортних засобів тощо);
реалізацію проєктів та проведення заходів, метою яких є отримання прибутку;
придбання послуг посередників;
надання кредитів, безповоротної фінансової допомоги;
здійснення грошових виплат (премій, стипендій, винагород, матеріальної допомоги), надання коштів фізичним та юридичним особам для придбання матеріальних цінностей.
19. За рахунок бюджетних коштів, які спрямовуються на фінансову підтримку громадських об’єднань ветеранів війни для виконання проєктів, можуть здійснюватися видатки на оплату товарів, робіт і послуг, в тому числі послуг залучених спеціалістів, необхідних для виконання проєкту, що обумовлені специфікою його реалізації за умови, що такі видатки були зазначені у конкурсній пропозиції, яку визначено переможцем конкурсу, з урахуванням того, що місячна оплата праці залучених спеціалістів не може бути більше середньої заробітної плати по Україні за минулий рік на період виконання проєкту.
При цьому видатки на оплату зазначених витрат не повинні перевищувати 20 відсотків загального обсягу бюджетних коштів фінансової підтримки, які призначаються для реалізації проєкту, крім видатків на:
оренду приміщень, території, споруди (чи плата за користування ними) для проведення заходу;
художнє оформлення місць виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу);
оплату транспортних послуг (у тому числі оренда транспортних засобів);
оренду обладнання, оргтехніки;
оплату телекомунікаційних та поштових послуг, обслуговування оргтехніки;
оплату поліграфічних та інформаційних послуг;
придбання канцелярських та господарчих товарів, необхідних для проведення заходів, крім основних засобів;
оплату видатків на проїзд, вартості проживання та харчування учасників заходу з числа ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12) , "Про жертви нацистських переслідувань" (1584-14) , "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років" (962-12) та "Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті" (314-19) , та штатних працівників громадського об’єднання ветеранів війни (які залучені до реалізації проєкту) в межах норм, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 року № 98 (98-2011-п) "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів";
оплату за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;
оплату бухгалтерських та аудиторських послуг (у разі відсутності бухгалтера) або послуги з придбання та використання відповідного програмного забезпечення;
підвищення кваліфікації працівників громадського об’єднання ветеранів війни, в тому числі навчання відповідального за здійснення закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до законодавства;
вдосконалення та підтримку вебсайту громадського об’єднання ветеранів війни, користування хостингом та доменним ім’ям вебсайту.
20. Видатки на оплату транспортних послуг для перевезення учасників та організаторів проєктів, предметів, обладнання та інвентарю до і у межах населеного пункту (адміністративно-територіальної одиниці), де виконуються проєкти, розраховуються виходячи з фактичного часу користування транспортними засобами, відстані між населеними пунктами та діючих розцінок і тарифів на транспортні послуги.
21. Видатки на оренду місць виконання проєктів, обладнання, оргтехніки, необхідних для їх реалізації, передбачаються для проєктів виключно у випадку відсутності необхідного обладнання, оргтехніки на балансі громадського об’єднання ветеранів війни, що виконує проєкт. При цьому видатки на оренду обладнання та оргтехніки не можуть перевищувати 50 відсотків їх ринкової вартості.
22. Видатки на оплату інформаційних послуг включають у себе видатки на доведення інформації до споживачів з метою задоволення їх інформаційних потреб шляхом поширення аудіо-, відеоматеріалів, друкованої продукції у засобах масової інформації та інших інформаційних джерелах, у тому числі на носіях зовнішньої реклами.
23. Видатки на канцелярські, господарські товари, швидкозношувані предмети здійснюються, виходячи із завдань щодо виконання проєкту, фактичної кількості його учасників та необхідності забезпечення організації їх проведення.
24. Інші видатки передбачаються за умови неможливості забезпечити ефективне досягнення встановлених Мінветеранів пріоритетних напрямів визначеними цим Порядком видами видатків та у разі якщо вони обумовлені характером і специфікою проєкту. Необхідність таких видатків обґрунтовується в описі проєкту.
25. Видатки, зазначені у пункті 19 цього Порядку, здійснюються у розмірах, наведених у додатку 5.
26. З метою досягнення результатів пріоритетних завдань, визначення результативності та ефективності реалізації проєктів, контролю за цільовим використанням коштів Мінветеранів проводиться моніторинг та поточне оцінювання, відповідно до вимог, визначених Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань ветеранів на виконання загальнодержавних програм (проектів, заходів), заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат (156-2018-п) , затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 року № 156 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 372).
27. Основними завданнями моніторингу є отримання об’єктивної інформації про:
результативність виконання проєктів, а також прогнозування подальшого впровадження результатів;
досягнення загальнодержавного рівня проведеного проєкту;
забезпечення ефективного та економного використання бюджетних коштів, наданих громадським об’єднанням ветеранів - переможцям конкурсу;
забезпечення статистичною та аналітичною інформацією про результативність виконання проєктів;
оперативність доведення до керівництва Мінветеранів результатів моніторингу.
28. Моніторинг виконання проєктів проводиться працівниками Мінветеранів, представниками громадських об’єднань ветеранів війни (які не є організаторами проєкту), шляхом відвідування проєктів, збору, аналізу інформації, звітів громадських об’єднань ветеранів війни та інформації в ЗМІ. За результатами проведення моніторингу відповідальна за його проведення особа готує звіт за формою згідно здодатком 6.
29. Методичне та організаційне проведення моніторингу забезпечує структурний підрозділ Мінветеранів до завдань якого належать питання співпраці з громадськими об’єднаннями ветеранів війни, який узагальнює статистичну і аналітичну інформацію про результативність виконання проєкту, та готує інформацію для подальшого оприлюднення на офіційному вебсайті Мінветеранів.
30. Моніторинг проводиться за такими показниками:
дотримання загальнодержавного рівня;
досягнення в результаті виконання проєкту цілей і завдань;
відповідність результативних показників виконання проєкту запланованим результативним показникам;
повнота охоплення цільової аудиторії в рамках виконання проєкту;
рівень заінтересованості та задоволеності потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться в рамках виконання проєкту;
обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання проєкту;
ефективність та економність витрачання бюджетних коштів.
31. Моніторинговий звіт затверджує керівник самостійного структурного підрозділу Мінветеранів, що відповідає за співпрацю з громадськими об’єднаннями ветеранів війни, а в разі його відсутності, особа яка виконує його обов’язки.
32. Громадські об’єднання ветеранів війни, які отримали фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, подають Мінветеранів фінансовий та підсумковий звіти про виконання договору та обсяг використаних бюджетних коштів згідно з вимогами пункту 27 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 (1049-2011-п) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 194).
Відповідальними за своєчасне, повне і достовірне подання відповідних звітів про використання бюджетних коштів є керівники та головні бухгалтери (особи, які визначені відповідальними за бухгалтерський облік) громадських об’єднань ветеранів війни, які отримали бюджетні кошти.
33. Підсумковий звіт про виконання проєкту (додаток 7) та фінансовий звіт про обсяг використаних бюджетних коштів (додаток 8) подаються до Мінветеранів громадськими об’єднаннями ветеранів війни у 30-денний строк з дня закінчення (виконання) проєкту, але не пізніше ніж 20 грудня року, в якому отримана фінансова підтримка.
Підсумковий звіт про виконання проєкту та фінансовий звіт про обсяг використаних бюджетних коштів подаються у двох примірниках, один з яких після затвердження зберігається у Мінветеранів протягом трьох років, а другий повертається громадському об’єднанню ветеранів війни з відміткою про затвердження.
34. Після надходження підсумкового та фінансового звітів структурний підрозділ Мінветеранів, що відповідає за взаємодію з громадськими об’єднаннями ветеранів війни, готує у місячний строк підсумковий висновок щодо виконання проєкту, в якому зазначається інформація про:
обсяг бюджетних коштів, наданих для виконання проєкту;
відповідність результативних показників виконання проєкту запланованим результативним показникам та обсягу витрачених бюджетних коштів.
35. Після затвердження підсумкового висновку заступником Міністра відповідно до розподілу функціональних обов’язків, структурний підрозділ Мінветеранів, відповідальний за взаємодію з громадськими об’єднаннями ветеранів війни, оприлюднює підсумковий висновок разом із підсумковими звітами громадських об’єднань ветеранів війни, які отримали фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, на власному офіційному вебсайті та надсилає відповідні матеріали до Секретаріату Кабінету Міністрів України для розміщення на урядовому вебсайті у розділі "Громадянське суспільство і влада".
Генеральний директор
Директорату вшанування
пам’яті та формування
позитивного образу ветерана
Р. Приходько
Додаток 1
до Порядку виконання
загальнодержавних програм
(проєктів, заходів) громадськими
об’єднаннями ветеранів війни
(пункт 5)

ЗАЯВА

участі у конкурсі з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів війни, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка

( Див. текст (z0852-21F121) )
Додаток 2
до Порядку виконання
загальнодержавних програм
(проєктів, заходів) громадськими
об’єднаннями ветеранів війни
(пункт 5)

ДОВІДКА

про дату надходження та перелік наданих документів

( Див. текст (z0852-21F122) )
Додаток 3
до Порядку виконання
загальнодержавних програм
(проєктів, заходів) громадськими
об’єднаннями ветеранів війни
(пункт 12)

ОПИС

програми (проєкту, заходу)

( Див. текст (z0852-21F123) )
Додаток 4
до Порядку виконання
загальнодержавних програм
(проєктів, заходів) громадськими
об’єднаннями ветеранів війни
(пункт 16)

КОШТОРИС ВИТРАТ

( Див. текст (z0852-21F124) )
Додаток 5
до Порядку виконання
загальнодержавних програм
(проєктів, заходів) громадськими
об’єднаннями ветеранів війни
(пункт 25)

РОЗМІРИ

видатків пов’язаних з виконанням проєктів та заходів

№ з/п
Напрями видатків
Розмір видатків (у співвідношенні до прожиткового мінімуму для працездатних осіб)
1.
Оренда приміщень, території, споруди для проведення заходів
Видатки на оренду визначаються відповідно до діючих розцінок та кількості учасників заходу.
2.
Художнє оформлення місць проведення заходів
Видатки на оплату послуг з художнього оформлення визначаються відповідно до діючих розцінок і кількості наданих послуг
3.
Технічне оформлення місць проведення заходів
Видатки на оплату послуг з технічного оформлення визначаються відповідно до діючих розцінок і кількості наданих послуг
4.
Оплата транспортних послуг (у тому числі оренда транспортних засобів):
-
4.1
до 18 пасажиромісць
до 0,20/год або 0,01/км
4.2
до 30 пасажиромісць
до 0,29/год або 0,015/км
4.3
до 50 пасажиромісць
до 0,37/год або 0,02/км
4.4
більше 50 пасажиромісць
до 0,46/год або 0,025/км
5.
Оренда обладнання, оргтехніки.
Вартість оренди обладнання, оргтехніки визначається відповідно до діючих розцінок, кількості наданих послуг і не може перевищувати 50 відсотків його загальної вартості
6.
Оплата поштових витрат
Поштові видатки визначаються відповідно до діючих тарифів ПАТ "Укрпошта"
7.
Оплата послуг зв’язку
Оплата послуг зв’язку розраховується відповідно до потреби та в межах діючих тарифів
8.
Оплата поліграфічних послуг
Видатки на оплату поліграфічних послуг визначаються, виходячи із завдань проєкту, заходу, фактичної кількості учасників і діючих розцінок
9.
Оплата інформаційних послуг
Видатки на оплату інформаційних послуг (на аудіо-, фото-, відеоматеріали, розміщення матеріалів у засобах масової інформації та інших інформаційних джерелах) визначаються відповідно до діючих розцінок та кількості наданих послуг
10.
Придбання канцелярських та господарчих товарів, необхідних для проведення проєктів, заходів
Видатки на канцелярські, господарські товари визначаються виходячи із завдань проєкту, заходу фактичної кількості учасників та необхідності забезпечення організації їх проведення та на підставі ринкових цін з дотриманням принципу економного використання державних коштів (на одного учасника не більше ніж 0,03)
11.
Оплата витрат на проїзд учасникам проєкту, заходу
Витрати на проїзд визначаються на підставі діючих цін, за винятком проїзду залізничним транспортом у вагоні підвищеного комфорту, маршрутним таксі, таксі та перельоту літаком
12.
Придбання:
квіткової продукції
до 0,04/шт.
вінків
до 0,86/шт.
лампадок
до 0,03/шт.
сувенірної продукції
до 0,3/шт.
призів
до 0,5/шт.
книжок
до 0,3/шт.
13.
Оплата послуг із синхронного перекладу (2 перекладача)
до 2,22/год
14.
Оренда обладнання, необхідного для надання послуг із синхронного перекладу.
Видатки на оренду обладнання визначаються відповідно до діючих розцінок та кількості учасників заходу.
15.
Оплата послуг із послідовного перекладу
до 0,46/год
__________
Примітка:
Розміри витрат визначаються виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня року в якому здійснюються видатки
Додаток 6
до Порядку виконання
загальнодержавних програм
(проєктів, заходів) громадськими
об’єднаннями ветеранів війни
(пункт 28)

МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

( Див. текст (z0852-21F125) )
Додаток 7
до Порядку виконання
загальнодержавних програм
(проєктів, заходів) громадськими
об’єднаннями ветеранів війни
(пункт 33)

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ

про виконання (реалізацію) програми (проєкту, заходу)

( Див. текст (z0852-21F126) )
Додаток 8
до Порядку виконання
загальнодержавних програм
(проєктів, заходів) громадськими
об’єднаннями ветеранів війни
(пункт 33)

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

про обсяг використаних бюджетних коштів

( Див. текст (z0852-21F127) )