БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
27.05.2021 № 371
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 червня 2021 р.
за № 834/36456

Про затвердження Порядку проведення добору кандидатів для висунення на обрання членом Групи спеціалістів з доступу до офіційних документів

З метою забезпечення проведення добору кандидатів до Групи спеціалістів з доступу до офіційних документів з урахуванням вимог статті 11 Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів (994_001-09) та положень Резолюції CM/Res(2021)2 Комітету Міністрів Ради Європи щодо процедури відбору членів Групи спеціалістів з доступу до офіційних документів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 року № 1371 (1371-2002-п) "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна" та підпункту 3 пункту 6 Положення про Міністерство культури та інформаційної політики України (885-2019-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2019 року № 885, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок проведення добору кандидатів для висунення на обрання членом Групи спеціалістів з доступу до офіційних документів, що додається.
2. Директорату з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки (Красноступ Г.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Дуля Я.М.
Міністр
О. Ткаченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури
та інформаційної політики
України
27 травня 2021 року № 371
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 червня 2021 р.
за № 834/36456

ПОРЯДОК

проведення добору кандидатів для висунення на обрання членом Групи спеціалістів з доступу до офіційних документів

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення добору кандидатів, що висуваються до Групи спеціалістів з доступу до офіційних документів відповідно до положень Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів (994_001-09) (далі - Конвенція) та Резолюції CM/Res(2021)2 Комітету Міністрів Ради Європи щодо процедури відбору членів Групи спеціалістів з доступу до офіційних документів (далі - Резолюція).
2. Для проведення добору кандидатів утворюється постійно діюча конкурсна комісія з добору кандидатів, що висуваються до Групи спеціалістів з доступу до офіційних документів (далі - Комісія).
3. Діяльність Комісії ґрунтується на засадах незалежності, відкритості та прозорості процедури добору кандидатів, що висуваються до Групи спеціалістів з доступу до офіційних документів (далі - Група спеціалістів).
4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
розглядає документи та оцінює їх на предмет відповідності кваліфікаційним та іншим вимогам до кандидатів, визначеним статтею 11 Конвенцією (994_001-09) , Резолюцією та цим Порядком;
здійснює відбір кандидатів;
приймає рішення щодо визначення переможців добору.
5. Комісія зобов’язана забезпечувати:
об’єктивність та неупередженість у прийнятті рішень;
збереження конфіденційності інформації, яка стала відома під час роботи Комісії.
6. Комісія створюється у складі голови, його заступника, секретаря та інших членів Комісії.
7. Персональний склад Комісії затверджується наказом Міністерства культури та інформаційної політики України.
8. Голова Комісії здійснює загальне керівництво та забезпечує організацію діяльності Комісії, затверджує проєкт порядку денного засідання Комісії та головує на засіданнях Комісії.
У разі відсутності голови Комісії його повноваження виконує заступник голови Комісії. У разі відсутності голови та заступника голови Комісії, головуючий на засіданні обирається із складу членів Комісії більшістю голосів від присутніх на її засіданні членів Комісії.
9. Секретар Комісії скликає за дорученням голови Комісії засідання Комісії, формує проєкт порядку денного засідань Комісії, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Комісією, забезпечує ведення та оформлення протоколу засідання Комісії, виконує доручення голови Комісії, що пов’язані з організацією проведення засідань Комісії.
10. Члени Комісії беруть участь у її роботі особисто, без права делегування своїх повноважень щодо участі у засіданнях Комісії та права голосу на таких засіданнях іншим особам, у тому числі іншим членам Комісії.
11. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше ніж половина її членів.
Засідання Комісії може відбуватись дистанційно з обов’язковою відеофіксацією процесу розгляду питань та прийняття рішень, про що зазначається у протоколі засідання Комісії. Відеозапис такого засідання додається до протоколу.
Якщо член Комісії не може бути присутнім на її засіданні, такий член Комісії може брати участь у засіданні дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій, про що зазначається в протоколі засідання Комісії.
Інформація про час та місце проведення засідання Комісії розміщується на офіційному вебсайті Міністерства культури та інформаційної політики України.
12. Рішення Комісії приймається більшістю голосів від присутніх на її засіданні членів Комісії.
При рівності голосів голос головуючого є вирішальним.
Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується головою, всіма членами та секретарем Комісії.
13. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснюється Міністерством культури та інформаційної політики України.
14. Добір проводиться з дотриманням принципу рівності прав конкурсантів незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.
15. Добір полягає у відборі осіб, які відповідають кваліфікаційним та іншим вимогам до кандидатів у члени Групи спеціалістів, визначеним статтею 11 Конвенції (994_001-09) , положенням Резолюції та цим Порядком, а також які подали необхідні для участі в доборі документи, передбачені пунктом 21 цього Порядку.
16. Добір проводиться за такими етапами:
оголошення про проведення добору;
прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у доборі, та їх попередній розгляд Комісією на відповідність вимогам, встановленим статтею 11 Конвенції (994_001-09) , положеннями Резолюції та цим Порядком;
відбір кандидатів.
17. Оголошення про проведення добору затверджується наказом Міністерства культури та інформаційної політики України та оприлюднюється на його офіційному вебсайті не пізніше ніж за 10 календарних днів до кінцевого терміну подання кандидатами документів для участі в доборі.
18. В оголошенні про проведення добору зазначаються такі відомості:
вимоги до кандидатів;
перелік необхідних для участі в доборі документів;
спосіб та кінцевий термін подання кандидатами документів;
контактний телефон секретаря Комісії.
19. Документи, передбачені пунктом 21 цього Порядку, подаються кандидатами у зазначений в оголошенні про проведення добору термін та за вказаною у ньому адресою.
20. Кандидатом для висунення на обрання членом Групи спеціалістів може бути громадянин України, який:
має високі моральні якості;
володіє ґрунтовними знаннями положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (995_004) , протоколів до неї та практики Європейського суду з прав людини, законодавства України у сфері доступу до публічної інформації;
компетентний з питань доступу до публічної інформації, свободи вираження поглядів або має професійний досвід у сфері доступу до публічної інформації та свободи вираження поглядів;
вільно володіє однією з офіційних мов Ради Європи (англійською або французькою).
Не може бути кандидатом для висунення на обрання членом Групи спеціалістів особа, яка обіймає посаду в органі державної влади, що передбачає прийняття рішень, пов’язаних із формуванням та/або реалізацією політики у сфері доступу до публічної інформації і може мати потенційний конфлікт інтересів при виконанні обов’язків члена Групи спеціалістів.
21. Кандидат подає такі документи:
автобіографія;
мотиваційний лист (до 2000 знаків);
копія паспорта громадянина України (ID-картки, е-паспорта);
згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" (2297-17) .
Особи, які мають намір взяти участь у доборі, також можуть подати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, наукові публікації, рекомендації тощо).
22. За достовірність відомостей, що містяться у поданих документах, відповідає кандидат.
У разі встановлення факту подання кандидатом документів, що містять недостовірні відомості, такий кандидат за рішенням Комісії вибуває на будь-якому етапі добору.
23. Документи, подані кандидатами, попередньо перевіряються на відповідність вимогам цього Порядку та подаються секретарем Комісії на розгляд Комісії.
24. До участі в доборі за рішенням Комісії допускаються кандидати, які подали необхідні документи з дотриманням вимог цього Порядку.
25. Відбір кандидатів здійснюється Комісією на її засіданні шляхом рейтингового голосування та індивідуального заповнення бюлетенів для голосування.
Комісія вживає заходи щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів, не вчиняє дії та не приймає рішення в умовах реального чи потенційного конфлікту. Заява про конфлікт інтересів члена Комісії заноситься в протокол засідання Комісії.
Під час відбору кандидатів має бути врахована вимога Ради Європи щодо збереження гендерної рівності складу учасників Групи спеціалістів. У разі необхідності досягнення гендерної рівності відповідно до пункту 6.2 Правила 6 Резолюції добір може проводитися серед кандидатів відповідної статі.
26. Комісія розглядає документи, подані кандидатами та оцінює їх на предмет відповідності кваліфікаційним та іншим вимогам до кандидатів, визначеним статтею 11 Конвенцією (994_001-09) , Резолюцією та цим Порядком.
27. Член Комісії заповнює бюлетень для рейтингового голосування шляхом проставлення напроти прізвища кандидата позначки "плюс" ("+") або іншої позначки, що засвідчує його волевиявлення.
Член Комісії голосує за одного кандидата.
Підрахунок голосів членів Комісії та формування рейтингу здійснюється секретарем Комісії на кожному етапі рейтингового голосування.
Два кандидата протилежної статі, що набрали найбільшу кількість голосів, схвалюються Комісією та вважаються переможцями добору, про що зазначається у протоколі засідання Комісії. У разі якщо у доборі беруть участь кандидати лише однієї статі, переможцями добору вважаються два кандидата, що набрали найбільшу кількість голосів.
У разі якщо однакову кількість голосів набрали два і більше кандидати, що не дозволяє визначити переможця(ів) добору, щодо цих кандидатів проводиться повторне голосування відповідно до вимог цього пункту. Повторні голосування проводяться до дати визначення переможця(ів) добору.
Комісія може сформувати список із резервних кандидатів, які рекомендуються до висунення до Групи спеціалістів у разі неможливості участі у Групі спеціалістів переможця(ів) добору.
Рішення Комісії оприлюднюється на вебсайті Міністерства культури та інформаційної політики України.
28. Переможці добору висуваються Міністерством культури та інформаційної політики України до Групи спеціалістів у встановленому законодавством порядку.
В.о. генерального
директора директорату
з питань інформаційної
політики та інформаційної
безпеки
Г. Красноступ