БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 21 липня 2021 р. № 742
Київ

Питання Української частини Змішаної українсько-угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин

( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 1290-р від 20.10.2021 (1290-2021-р) )
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Положення про Українську частину Змішаної українсько-угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин, що додається.
2. Затвердити склад Української частини Змішаної українсько-угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин згідно з додатком.
3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 липня 2021 р. № 742

ПОЛОЖЕННЯ

про Українську частину Змішаної українсько-угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин

1. Українська частина Змішаної українсько-угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України (далі - Комісія).
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Комісії є:
сприяння забезпеченню координації діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо реалізації прав угорської меншини в Україні та української меншини в Угорщині;
організація розроблення комплексу заходів щодо співробітництва між Україною та Угорщиною з метою забезпечення прав національних меншин;
підготовка пропозицій щодо створення необхідних соціально-економічних та інших умов для збереження і розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності національних меншин;
визначення шляхів, механізму та способів вирішення проблемних питань, удосконалення нормативно-правової бази щодо забезпечення прав угорської меншини в Україні та української меншини в Угорщині.
4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
проводить аналіз стану соціально-економічних, демографічних та інших процесів розвитку угорської меншини в Україні та української меншини в Угорщині;
здійснює моніторинг діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань забезпечення прав угорської меншини в Україні та української меншини в Угорщині;
координує підготовку спільних засідань Змішаної українсько-угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин, розроблення проектів рішень з обговорюваних питань і вжиття заходів до їх виконання;
подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції в установленому порядку.
5. Комісія має право:
отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, а також від Посольства України в Угорщині інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);
скликати наради представників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з питань, що належать до компетенції Комісії;
звертатися в установленому порядку за допомогою Угорської частини Змішаної українсько-угорської комісії до державних і недержавних організацій Угорщини з питань двостороннього співробітництва;
утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи.
6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.
7. Комісія складається з голови, заступника голови, секретаря та інших членів.
Головою Комісії є заступник Міністра закордонних справ.
Заступником голови Комісії є Голова ДЕСС.
Секретаря Комісії призначає голова Комісії за поданням Голови ДЕСС.
Голова Комісії за поданням Голови ДЕСС затверджує персональний склад Комісії та вносить до нього зміни.
8. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.
Засідання Комісії веде голова, а за його відсутності - заступник голови.
Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії забезпечує її секретар.
Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.
9. На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.
Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Пропозиції та рекомендації оформляють протоколом засідання, який підписують головуючий на засіданні та секретар. Примірники протоколу надсилають членам Комісії та Кабінетові Міністрів України.
Член Комісії, який не підтримує пропозиції або рекомендації, може викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.
10. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішень, проекти яких вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.
11. Комісія використовує у роботі бланк із своїм найменуванням.
12. Підготовчу, організаційну та експертну координацію роботи Комісії здійснює ДЕСС.
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 липня 2021 р. № 742

СКЛАД

Української частини Змішаної українсько-угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин

Заступник Міністра закордонних справ, голова Комісії
Голова ДЕСС, заступник голови Комісії
Директор Департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України
Перший заступник Міністра культури та інформаційної політики
Заступник Міністра освіти і науки
Представник СБУ (за згодою)
Заступник Міністра юстиції
Заступник Міністра розвитку громад і територій
Представник МЗС, до компетенції якого належить розвиток двостороннього співробітництва з питань національних меншин
Представник ДЕСС, до компетенції якого належить забезпечення аналітики та міжнародної комунікації з питань угорської національної меншини в Україні
Заступник Голови Держкомтелерадіо
Заступник Голови Українського інституту національної пам’яті
Керівник Координаційного центру мовлення національних меншин АТ "НСТУ" (за згодою)
Перший заступник (заступник) голови Закарпатської обласної державної адміністрації
Народні депутати України (за згодою)
Надзвичайний і Повноважний Посол України в Угорщині (за згодою)
Керівники громадських об’єднань національних меншин (за згодою)
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 1290-р від 20.10.2021 (1290-2021-р) )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 липня 2021 р. № 742

ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2011 р. № 954 (954-2011-п) "Питання Української частини Змішаної українсько-угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 70, ст. 2648).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 11 (11-2016-п) "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2011 р. № 954" (Офіційний вісник України, 2016 р., № 6, ст. 310).
3. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 475 (475-2016-п) (Офіційний вісник України, 2016 р., № 61, ст. 2083).