БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 26 травня 2021 р. № 766
Київ

Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань реалізації проекту "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності" (м. Київ)

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Утворити міжвідомчу робочу групу з питань реалізації проекту "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності" (м. Київ) у складі згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про міжвідомчу робочу групу з питань реалізації проекту "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності" (м. Київ), що додається.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 73
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 травня 2021 р. № 766

СКЛАД

міжвідомчої робочої групи з питань реалізації проекту "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності" (м. Київ)

Міністр культури та інформаційної політики, голова міжвідомчої робочої групи
Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, заступник голови міжвідомчої робочої групи
Голова Українського інституту національної пам’яті, секретар міжвідомчої робочої групи
Заступник Міністра внутрішніх справ
Заступник Міністра розвитку громад та територій
Заступник Міністра економіки
Заступник Міністра фінансів
Заступник Міністра юстиції
Голова Київської міської держадміністрації
Заступник Генерального прокурора (за згодою)
Заступник Директора Державного бюро розслідувань (за згодою)
Заступник Керівника Офісу Президента України (за згодою)
Генеральний директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності (за згодою)
Незалежні експерти та представники підприємств, установ та організацій (за згодою).
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 травня 2021 р. № 766

ПОЛОЖЕННЯ

про міжвідомчу робочу групу з питань реалізації проекту "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності" (м. Київ)

1. Міжвідомча робоча група з питань реалізації проекту "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності" (м. Київ) (далі - міжвідомча робоча група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним Кабінетом Міністрів України з метою узгодження позицій заінтересованих сторін, вироблення спільних рішень для реалізації проекту "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності" (м. Київ) (далі - проект меморіально-музейного комплексу).
2. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
3. Основними завданнями міжвідомчої робочої групи є:
1) сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань реалізації проекту меморіально-музейного комплексу;
2) підготовка пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації проекту меморіально-музейного комплексу та вдосконалення нормативно-правової бази з відповідних питань.
4. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань:
1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі реалізації проекту меморіально-музейного комплексу;
2) вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до її компетенції;
3) проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань;
4) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;
5) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.
5. Міжвідомча робоча група має право:
1) одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);
3) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів;
4) утворювати в разі потреби експертні групи для забезпечення виконання покладених на неї завдань.
6. Міжвідомча робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.
7. Міжвідомча робоча група утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів міжвідомчої робочої групи.
Посадовий склад міжвідомчої робочої групи затверджує Кабінет Міністрів України.
Головою міжвідомчої робочої групи є Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.
Голова міжвідомчої робочої групи:
затверджує її персональний склад та вносить у разі потреби до нього зміни;
здійснює керівництво її діяльністю.
Функції з підготовки аналітичних матеріалів для міжвідомчої робочої групи, ведення протоколу її засідання, узагальнення інформації, що надходить від членів міжвідомчої робочої групи, покладаються на її секретаря.
8. Формою роботи міжвідомчої робочої групи є засідання, що скликаються її головою у разі потреби.
Засідання міжвідомчої робочої групи веде її голова, а у разі його відсутності - заступник голови.
Засідання міжвідомчої робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.
Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів міжвідомчої робочої групи.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам міжвідомчої робочої групи та Кабінетові Міністрів України.
Член міжвідомчої робочої групи, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.
9. Пропозиції та рекомендації міжвідомчої робочої групи можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вноситься центральним органом виконавчої влади відповідно до його повноважень.
10. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності міжвідомчої робочої групи здійснює Український інститут національної пам’яті.