БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
РІШЕННЯ
20.05.2021 № 497
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 липня 2021 р.
за № 921/36543

Про затвердження Змін до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються

Відповідно до пункту 10 частини першої, пункту 14 частини п’ятої статті 12, частини сьомої статті 51 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (4452-17) виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Зміни до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються (z0606-16) , затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 24 березня 2016 року № 388, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 квітня 2016 року за № 606/28736 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 травня 2017 року № 1872), що додаються.
2. Відділу методології та стратегічного планування разом з департаментом правового забезпечення подати це рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.
4. Управлінню зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.
5. Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-розпорядником.
В о. директора-розпорядника
О. Білай
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
20 травня 2021 року № 497
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 липня 2021 р.
за № 921/36543

ЗМІНИ

до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються

1. У пункті 1 (z0606-16) розділу VI:
1) доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:
"нерухоме майно;".
У зв’язку з цим абзаци третій-сьомий вважати відповідно абзацами четвертим-восьмим;
2) доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом сьомим такого змісту:
"майнові права;".
У зв’язку з цим абзаци сьомий, восьмий вважати відповідно абзацами восьмим, дев’ятим.
2. У розділі VII (z0606-16) :
1) абзац другий пункту 2 виключити.
У зв’язку з цим абзаци третій-сьомий вважати відповідно абзацами другим-шостим;
2) у пункті 6 (z0606-16) :
доповнити абзац другий після слова "скасування" словом "результатів";
доповнити перше речення абзацу третього після слів "під час проведення відкритих торгів (аукціону)," словами "але до моменту формування протоколу відкритих торгів (аукціону),";
доповнити пункт шістьма новими абзацами такого змісту:
"Виконавча дирекція Фонду має право скасувати результати відкритих торгів (аукціону) до моменту підписання договору купівлі-продажу активу (майна) у таких випадках:
вжиття судом заходів забезпечення позову шляхом заборони продажу активу (майна);
накладення органом державної виконавчої служби або приватним виконавцем, або судом арешту на актив (майно) банку, заборони відчуження;
порушення умов продажу активу (майна) банку, встановлених Фондом, у тому числі невиконання потенційним покупцем обов’язку внести гарантійний внесок у вигляді грошових коштів та/або надати банківську гарантію;
порушення вимог цього Положення під час передпродажної підготовки або проведення відкритих торгів (аукціону).
Уповноважена особа Фонду (у разі делегування Фондом відповідних повноважень як ліквідатора банку) або Фонд (у разі здійснення повноважень ліквідатора банку Фондом безпосередньо) надає організатору відкритих торгів (аукціону) письмове повідомлення про скасування результатів відкритих торгів (аукціону).".
Начальник
відділу методології
та стратегічного планування
Т. Овчаренко