БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАКАЗ
02.07.2021 № 2271
Зареєстровано в Міністерствi
юстиції України
20 липня 2021 р.
за № 937/36559

Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 16 листопада 2016 року № 4297

Відповідно до пункту 4 Завдань і заходів для виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2021-2025 роки, наведених у додатку 2 до Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2021-2025 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 02 червня 2021 року № 579 (579-2021-п) , Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій (116-2012-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 року № 116, Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви (440_090) , затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 року № 1016 (1016-2015-п) , пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 (220-2014-п) , НАКАЗУЮ:
1. У преамбулі (z1498-16) наказу Міністерства молоді та спорту України від 16 листопада 2016 року № 4297 "Про затвердження Порядку здійснення обмінів молоддю України та Литви та проведення заходів відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 листопада 2016 року за № 1498/29628, слова та цифри "підпункту 1 пункту 8 Завдань і заходів з виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016-2020 роки, наведених у додатку 2 до Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016-2020 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 148" замінити словами та цифрами "пункту 4 Завдань і заходів для виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2021-2025 роки, наведених у додатку 2 до Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2021-2025 роки (579-2021-п) , затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 02 червня 2021 року № 579".
2. Затвердити Зміни до Порядку здійснення обмінів молоддю України та Литви та проведення заходів відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви (z1498-16) , затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 16 листопада 2016 року № 4297, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 листопада 2016 року за № 1498/29628, що додаються.
3. Відділу міжнародного співробітництва та європейської інтеграції забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
4. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства молоді та спорту України.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
Міністр молоді
та спорту України
В. Гутцайт
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник
Міністра цифрової трансформації України
О. Вискуб
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
02 липня 2021 року № 2271
Зареєстровано в Міністерствi
юстиції України
20 липня 2021 р.
за № 937/36559

ЗМІНИ

до Порядку здійснення обмінів молоддю України та Литви та проведення заходів відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви

1. Пункт 1 (z1498-16) розділу II викласти в такій редакції:
"1. Реалізація проектів (проведення заходів) відповідає таким принципам:
неформальної освіти;
міжкультурної співпраці;
рівного партнерства під час реалізації проектів;
активної участі молоді на всіх рівнях реалізації проектів;
забезпечення представлення етнічних і національних груп;
поширення і використання результатів проектів.".
2. У розділі III (z1498-16) :
1) після абзацу першого пункт 3 доповнити новим абзацом другим такого змісту:
"пріоритетні завдання;".
У зв’язку з цим абзаци другий-четвертий вважати відповідно абзацами третім-п’ятим;
2) після пункту 7 доповнити розділ новим пунктом 8 такого змісту:
"8. У разі неможливості реалізації проекту, спричиненої епідемічною ситуацією, інститути громадянського суспільства, установи, які працюють з молоддю, можуть реалізовувати проекти у режимі відеоконференції з використанням відповідного програмного забезпечення, зокрема через Інтернет.".
У зв’язку з цим пункти 8-15 вважати відповідно пунктами 9-16.
3. В абзацах п’ятому і сімнадцятому підпункту 2 пункту 5 розділу IV цифри "20" замінити цифрами "24".
4. Пункт 3 розділу V доповнити новим абзацом другим такого змісту:
"Якщо за рішенням керівника установи бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію, кошти на реалізацію проекту спрямовуються організації, яка є розпорядником бюджетних коштів установи місцевого бюджету, при цьому зазначена організація виступає третьою стороною договору про реалізацію проекту (проведення заходу).".
5. У пункті 11 розділу VI:
1) таблицю підпункту 2 викласти в такій редакції:
"
№ з/п
Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ учасників заходу, проекту
Стать
Місце проживання учасника заходу (населений пункт, адміністративно-територіальна одиниця), електронна пошта
Найменування організації
Місцезнаходження організації (населений пункт, адміністративно-територіальна одиниця, електронна пошта)
Підпис учасника заходу, проекту
1
2
3
4
5
6
7
";
2) доповнити пункт після підпункту 2 новим підпунктом 3 такого змісту:
"3) інформація про учасників, залучених до реалізації проекту (проведення заходу), яка затверджується керівником інституту громадянського суспільства, установи за такою формою:
"
Кількість учасників, осіб
З них
З них, особи у віці
жінки
сільська молодь
особи з інвалідністю
14-19 років
20-24 років
25-29 років
30-35 років
Понад 35 років
усього
з них жінки
усього
з них жінки
усього
з них жінки
усього
з них жінки
усього
з них жінки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
".
У зв’язку з цим підпункти 3 і 4 вважати відповідно підпунктами 4 і 5.
6. У тексті Порядку слова "заклад,", "заклад чи" у всіх відмінках і числах виключити.
7. У додатках до Порядку:
1) у додатку 1:
розділ І після пункту 5 доповнити новим пунктом 6 такого змісту:
"
6. Пріоритет (зазначити один пріоритет)
".
У зв’язку з цим пункт 6 вважати відповідно пунктом 7;
у пункті 4 розділу III літери "М. П." виключити;
у розділі VII слова "Печатка організації заявника" виключити;
2) у додатку 4:
гриф
"ЗАТВЕРДЖЕНО
_______________________________________
(посада)
_______________________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
_______________________________________
(дата)
"
викласти в такій редакції:
"ПОГОДЖЕНО
ЗАТВЕРДЖЕНО
_________________________________
(посада керівника інституту громадянського
суспільства, установи, який забезпечує
погодження)
___________________________________
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
____________________
(дата)
_______________________________________
(посада)
_______________________________________
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
_______________________________________
(дата)
";
позицію
"
__________________________
(посада керівника інституту громадянського суспільства, навчального закладу, комунальної установи)
__________
(підпис)
_______________________
(ініціали , прізвище)
"
викласти в такій редакції:
"
__________________________
(керівник відповідного профільного
структурного підрозділу
Мінмолодьспорту
__________
(підпис)
_______________________
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
";
3) у додатках 6,7:
позиції
"
Головний бухгалтер
М. П.
______________
(підпис)
_________________________
(ініціали, прізвище)
"
замінити позиціями такого змісту:
"
Головний бухгалтер
______________
(підпис)
_________________________
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
";
4) у тексті додатків слова "Прізвище та ім’я", "Прізвище, ініціали", "Ініціали та прізвище", "ініціали та прізвище", "ініціали, прізвище" та абревіатуру "П. І. Б." замінити відповідно словами "Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ".
Начальник відділу
міжнародного співробітництва
та європейської інтеграції
Н. Радчук