БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
12.08.2021  № 632
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 жовтня 2021 р.
за № 1308/36930

Про затвердження Порядку погодження кандидатур до складу ради недержавного пенсійного фонду

( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1021 від 28.10.2021 (z1493-21) )
Відповідно до пунктів 17 та 37-21 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків",статті 13 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та пункту 14 розділу II Закону України від 12 вересня 2019 року № 79-IX (79-20) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок погодження кандидатур до складу ради недержавного пенсійного фонду, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 листопада 2003 року № 137 (z1164-03) "Про затвердження Кваліфікаційних вимог до членів рад недержавних пенсійних фондів та фахівців з питань адміністрування недержавних пенсійних фондів", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 16 грудня 2003 року за № 1164/8485;
розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18 грудня 2003 року № 169 (z0022-04) "Про затвердження Порядку погодження Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг членів ради недержавного пенсійного фонду", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 10 січня 2004 року за № 22/8621.
3. Склади рад недержавних пенсійних фондів мають бути приведені у відповідність до вимог цього Порядку протягом одного року з дня набрання чинності цим рішенням.
4. Вимога абзацу сьомого пункту 23 цього Порядку щодо зарахування до загального досвіду роботи особи, яка делегована на зайняття посади члена ради недержавного пенсійного фонду, досвіду її роботи на посаді голови або члена ради недержавного пенсійного фонду, набутого до дня набрання чинності цим рішенням, застосовується до 01 січня 2025 року.
5. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:
подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (995_004) до Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;
подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бойка Ю.
Голова Комісії
Р. Магомедов
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра цифрової
трансформації України
О. Вискуб
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
12 серпня 2021 року № 632
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 жовтня 2021 р.
за № 1308/36930

ПОРЯДОК

погодження кандидатур до складу ради недержавного пенсійного фонду

( У тексті Порядку слова "цього Положення" замінено словами "цього Порядку" згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1021 від 28.10.2021 (z1493-21) )
1. Цей Порядок встановлює процедуру та умови отримання погодження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку кандидатур осіб, делегованих до ради недержавного пенсійного фонду (далі - НПФ), та вимоги, в тому числі кваліфікаційні, до таких осіб.
2. У цьому Порядку термін "ім’я" фізичної особи вживається у розумінні, наведеному в Цивільному кодексі України (435-15) .
3. Склад ради НПФ повинен бути сформований засновниками (засновником) НПФ відповідно до вимог Закону України (1057-15) "Про недержавне пенсійне забезпечення" (далі - Закон) після проведення державної реєстрації НПФ як юридичної особи відповідно до Закону України (755-15) "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" та до подання до НКЦПФР документів для включення НПФ до Державного реєстру фінансових установ, ведення якого здійснюється НКЦПФР.
4. Порядок утворення ради НПФ, її кількісний склад повинен відповідати вимогам Закону (1057-15) та статуту НПФ.
5. Рада НПФ вважається утвореною з дати прийняття відповідного рішення зборами засновників (одноосібним засновником) НПФ та має право провадити свою діяльність після набуття повноважень членами ради НПФ, а саме з дати прийняття рішення НКЦПФР про погодження їх кандидатур.
6. Зміни у складі ради НПФ відбуваються у таких випадках:
1) припинення повноважень одного або кількох членів ради НПФ у випадках, передбачених частиною п’ятою статті 13 Закону;
2) припинення повноважень одного або кількох членів ради НПФ на вимогу НКЦПФР у разі виявлення фактів невідповідності члена(ів) ради НПФ вимогам пункту 23 цього Порядку;
3) обрання одного або декількох нових членів ради НПФ.
У разі коли у складі ради НПФ залишилася половина загальної кількості її членів або менше, голова ради НПФ зобов’язаний скликати позачергові збори засновників НПФ (повідомити одноосібного засновника НПФ) для вирішення питання про приведення кількісного складу ради у відповідність із вимогами Закону (1057-15) .
7. Рішення про обрання / переобрання / припинення повноважень члена (членів) ради НПФ (при утворенні ради НПФ, зміні складу ради НПФ (припинення повноважень члена (членів) ради НПФ, обрання нового (нових) члена (членів) ради НПФ) або переобранні члена (членів) ради НПФ на наступний строк до або після закінчення строку його (їх) повноважень) оформлюються протоколом зборів засновників або рішенням уповноваженого органу одноосібного засновника - юридичної особи (рішенням одноосібного засновника - фізичної особи) НПФ, в якому має, зокрема, міститись інформація про:
1) дату проведення зборів засновників або дату та номер рішення уповноваженого органу одноосібного засновника - юридичної особи (дату та номер (за наявності) рішення одноосібного засновника - фізичної особи) НПФ;
2) інформацію про членів ради НПФ щодо яких прийнято рішення із зазначенням щодо кожної особи:
ім’я;
серії (у разі наявності) та номера паспорта або документа, що його замінює, дати видачі та найменування органу, що його видав;
даних про особу (особи), що внесла(и) пропозицію щодо делегування даної особи членом ради НПФ (крім випадку прийняття рішення одноосібним засновником), із зазначенням ім’я / повного найменування засновника (роботодавця (у разі прийняття рішення про обрання члена ради НПФ);
вид події щодо особи (обрання/переобрання / припинення повноважень);
кількості голосів при голосуванні "за", "проти", "утримався" (крім випадку прийняття рішення одноосібним засновником);
3) особу представника, який подаватиме до НКЦПФР відповідні документи (далі - уповноважена особа засновників (засновника) НПФ) із зазначенням:
ім’я;
серії (у разі наявності) та номера паспорта або документа, що його замінює, дати видачі та найменування органу, що його видав;
переліку та строку наданих повноважень стосовно дій щодо подання документів до НКЦПФР.
Рішення, зазначене у цьому пункті, має відповідати вимогам законодавства та статуту НПФ.
8. Уповноважена особа засновників (засновника) НПФ має подати до НКЦПФР документи для погодження кандидатури члена (кандидатур членів) ради НПФ, крім випадків, передбачених пунктом 9 цього Порядку, протягом десяти робочих днів після прийняття зборами засновників (уповноваженим органом одноосібного засновника - юридичної особи (одноосібним засновником - фізичною особою)) НПФ відповідного рішення.
9. У разі припинення повноважень члена (членів) ради НПФ уповноважена особа засновників (засновника) НПФ зобов’язана протягом десяти робочих днів подати до НКЦПФР повідомлення про зміни у складі ради НПФ (додаток 1) та за наявності копію протоколу (витягу з протоколу) зборів засновників або рішення уповноваженого органу одноосібного засновника - юридичної особи (одноосібного засновника - фізичної особи) НПФ про припинення повноважень члена (членів) ради НПФ зборами засновників або одноосібним засновником НПФ.
10. Для погодження кандидатури члена (кандидатур членів) ради НПФ у разі утворення ради НПФ, зміни у її складі (обрання нового (нових) члена (членів) ради НПФ) або переобрання члена (членів) ради НПФ на наступний строк до або після закінчення строку його (їх) повноважень уповноважена особа засновників (засновника) НПФ подає до НКЦПФР такі документи:
1) подання на погодження кандидатур осіб, делегованих до ради НПФ (додаток 2);
2) копію протоколу зборів засновників (рішення уповноваженого органу одноосібного засновника - юридичної особи (одноосібного засновника - фізичної особи)) НПФ, оформленого відповідно до пункту 7 цього Порядку;
3) документи щодо кожного члена ради НПФ:
анкету члена ради НПФ (додаток 3);
копії сторінок паспорта або документа, що його замінює у формі книжечки, які посвідчують особу і підтверджують громадянство, та містять інформацію щодо прізвища, ім’я, по батькові (у разі наявності), серію (у разі наявності) і номер паспорта (документа, що його замінює), дату видачі та найменування органу, що його видав, або копії лицьового та зворотного боків паспорта у формі пластикової картки типу ID-1, або копії e-паспорта, засвідчені підписом фізичної особи;
копії першої сторінки та сторінок трудової книжки з інформацією про трудову діяльність за останні сім років, засвідчені підписом керівника юридичної особи, де працює член ради НПФ, або витяг із трудової книжки про трудову діяльність за останні сім років, засвідчений у встановленому законодавством порядку, або дані з реєстру застрахованих осіб про трудову діяльність особи (електронної трудової книжки), або засвідчені в установленому законодавством порядку копії інших документів, які підтверджують інформацію про трудову діяльність та досвід роботи за останні сім років. До таких документів відносяться, зокрема, рішення зборів засновників (одноосібного засновника) про затвердження представника членом ради іншого НПФ або рішення уповноваженого державного органу про погодження кандидатури до складу ради НПФ, якщо досвід роботи кандидата полягає у виконанні функцій члена ради НПФ; договір доручення з адміністратором НПФ про надання агентських послуг та витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що підтверджує статус кандидатури члена ради НПФ як фізичної особи - підприємця з надання послуг у сфері недержавного пенсійного забезпечення, тощо. Зазначені документи повинні містити інформацію про діяльність члена ради НПФ щодо необхідного досвіду роботи, зазначеного упункті 23 цього Порядку;
копію документа (документів) про вищу освіту (за наявністю);
копію сертифікату (сертифікатів) або інших документів, що підтверджують оцінку кваліфікації (за наявністю);
4) інформацію про рівень управлінської компетенції ради НПФ (додаток 4).
Документи, визначені у підпункті 3 цього пункту, подаються для погодження кандидатури члена (кандидатур членів) ради НПФ, який (які) вперше подається (подаються) на погодження, а також щодо того (тих) члена (членів) ради НПФ, який (які) повторно подається (подаються) для погодження до або після закінчення строку його (їх) повноважень, якщо такі документи при його (їх) погодженні не надавались, або в документах, що надавались до НКЦПФР раніше для погодження відповідно до цього пункту відбулись зміни (з урахуванням вимог пункту 24 цього Порядку).
За наявності електронної інформаційної взаємодії НКЦПФР з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями, у володінні яких перебуває інформація, необхідна для надання послуги, така інформація заявником не подається.
Інформація про рівень управлінської компетенції ради НПФ (додаток 4) надається щодо всіх членів ради НПФ незалежно від кількості членів ради НПФ, кандидатури яких подаються на погодження до НКЦПФР.
Уповноважена особа засновника (засновників) НПФ протягом строку розгляду НКЦПФР поданого ним подання на погодження кандидатури особи (кандидатур осіб), делегованих до ради НПФ, та відповідних документів, має право звернутися до НКЦПФР із заявою щодо повернення їх на доопрацювання.
11. Документи подаються до НКЦПФР за описом (переліком) документів.
В описі (переліку) документів зазначається, який документ, що додається до відповідного повідомлення, містить конфіденційну інформацію (в разі наявності такого документа) та кількість аркушів кожного із поданих документів.
У випадку подання документів уповноваженою особою засновників (засновника) НПФ особисто опис (перелік) документів складається у двох примірниках, один з яких повертається уповноваженій особі засновників (засновника) НПФ з відміткою про дату надходження документів до НКЦПФР.
У випадку, якщо документи складені в електронній формі вони підписуються з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги.
12. Подання на погодження кандидатури особи (кандидатур осіб), делегованої (делегованих) до ради НПФ (далі - подання), або повідомлення про зміни у складі ради НПФ підписується уповноваженою особою засновників (засновника) НПФ.
13. Подання або повідомлення про зміни у складі ради НПФ разом з іншими документами подаються до НКЦПФР уповноваженою особою засновників (засновника) НПФ особисто, надсилаються поштовим відправленням або надаються до НКЦПФР офіційним каналом зв’язку в електронній формі з використанням електронного підпису чи печатки, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги. Електронний формат подачі документів визначається окремим документом нормативно-технічного характеру.
Датою надання до НКЦПФР подання, або повідомлення про зміни у складі ради НПФ та відповідних документів вважається дата їх відправлення, зазначена на штемпелі поштового відділення, або дата їх реєстрації в НКЦПФР (у разі передачі документів особисто або офіційним каналом зв’язку в електронній формі).
14. Документи у паперовій формі, що мають більше одного аркуша, мають бути окремо прошиті, усі аркуші повинні бути пронумеровані.
15. НКЦПФР залишає без розгляду подання та відповідні документи у разі:
подання документів, визначених пунктом 10 цього Порядку, не в повному обсязі;
документи підписані (засвідчені) особою (особами), яка (які) не має (не мають) на це повноважень.
16. Повідомлення про залишення подання та поданих документів без розгляду (за підписом члена НКЦПФР, який згідно з розподілом своїх обов’язків відповідає за цей напрям роботи), із зазначенням вичерпного переліку підстав залишення цього подання без розгляду, надсилаються протягом п’яти робочих днів після отримання подання та документів.
У випадку подання документів в паперовій формі повідомлення надсилається на зазначену в поданні (додаток 2) адресу для листування разом з документами, що повертаються (крім подання та опису (переліку) документів).
У випадку подання документів в електронній формі повідомлення надсилається офіційним каналом зв’язку в електронній формі на зазначену в поданні адресу електронної пошти разом з документами, що повертаються (крім подання та опису (переліку) документів).
Після усунення причин, що були підставою для залишення подання та поданих документів без розгляду, уповноважена особа засновника (засновників) НПФ може повторно подати подання з доданням відповідних документів, які розглядаються відповідно до цього Порядку.
17. За наслідками розгляду подання НКЦПФР протягом тридцяти календарних днів з дати реєстрації відповідного подання приймає одне з таких рішень:
про погодження кандидатури члена ради НПФ;
про відмову в погодженні кандидатури члена ради НПФ.
У разі надходження до НКЦПФР подання, в якому зазначено перелік більш ніж щодо однієї особи, НКЦПФР може прийняти щодо таких осіб одне рішення про погодження кандидатур членів ради НПФ.
Рішення НКЦПФР приймається (приймаються) на засіданні НКЦПФР (колегіального органу) та оформлюється (оформлюються) згідно з регламентом проведення засідань НКЦПФР.
18. Підставою для відмови НКЦПФР в погодженні кандидатури члена ради НПФ є:
документи, що подаються для погодження кандидатури члена ради НПФ відповідно до пункту 10 цього Порядку оформлені з порушенням вимог законодавства, у тому числі цього Порядку;
невідповідність особи, кандидатура якої делегована до складу ради НПФ, вимогам, передбаченим для членів ради НПФ Законом (1057-15) та цим Порядком.
19. У разі наявності підстави (підстави), визначеної (визначених) у пункті 18 цього Порядку, НКЦПФР приймає рішення про відмову в погодженні кандидатури члена (кандидатур членів) ради НПФ із зазначенням вичерпного переліку причин відмови.
20. У разі відмови в погодженні кандидатури члена (кандидатур членів) ради НПФ з підстав, передбачених пунктом 18 цього Порядку, уповноважена особа засновника (засновників) НПФ після усунення підстави (підстав) для відмови може повторно подати подання з доданням відповідних документів, передбачених пунктом 10 цього порядку, які розглядаються відповідно до цього Порядку.
21. НКЦПФР в разі відсутності підстав для відмови в погодженні поданої (поданих) кандидатури члена (кандидатур членів) ради НПФ приймає рішення про погодження кандидатури члена (кандидатур членів) ради НПФ.
Датою погодження кандидатури члена (кандидатур членів) ради НПФ є дата прийняття відповідного рішення НКЦПФР.
22. Повідомлення про прийняте рішення про погодження/відмову у погодженні кандидатури члена (кандидатур членів) ради НПФ (з доданням копії відповідного рішення) надсилається (видається у разі звернення особисто) уповноваженій особі засновників (засновника) НПФ протягом трьох робочих днів з дати його прийняття (підписується керівником структурного підрозділу НКЦПФР, що здійснює розгляд подання та відповідних документів):
у випадку подання документів в паперовій формі на зазначену в поданні адресу для листування;
у випадку подання документів в електронній формі офіційним каналом зв’язку в електронній формі на зазначену в поданні адресу електронної пошти.
23. Особа, яка делегована на обіймання посади члена ради НПФ, повинна відповідати таким вимогам:
є дієздатною;
ділова репутація особи є бездоганною у розумінні Закону України (361-20) "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Наявність зазначеної ознаки встановлюється за останні три календарні роки, що передують оцінці ділової репутації особи;
не є пов’язаною особою адміністратора, компанії з управління активами, зберігача активів НПФ, які на підставі відповідного договору надають послуги НПФ, на обіймання посади члена ради якого вона делегована (крім корпоративного НПФ, адміністрування яким та/або управління активами якого здійснюється одноосібним засновником такого НПФ);
не є пов’язаною особою інших членів ради НПФ;
має вищу освіту не нижче шостого рівня згідно з Національною рамкою кваліфікації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1341 (1341-2011-п) (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 року № 519) та/або другого циклу вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти;
має загальний не менше трьох років, у тому числі не менше одного року на керівних посадах (член органу, відповідального за здійснення нагляду, керівник установи або його заступник, член правління, головний бухгалтер або його заступник, керівник підрозділу або його заступник) досвід роботи в фінансових установах, банках, об’єднаннях таких фінансових установ, міжнародних фінансових організаціях, державних органах, які забезпечують формування та реалізують державну фінансову, економічну, грошово-кредитну політику, чи політику щодо розвитку і функціонування ринків капіталу та організованих товарних ринків (ринку цінних паперів та похідних (деривативів) в Україні), або досвід роботи не менше трьох років на вищезазначених керівних посадах в підприємствах, установах чи організаціях не фінансового сектору або з надання послуг в сфері недержавного пенсійного забезпечення в якості фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності, на посаді голови або члена ради НПФ, або не менше трьох років досвід наукової роботи за фінансовою, економічною чи правовою тематикою;
не була протягом останніх семи років керівником юридичної особи, визнаної банкрутом або підданої процедурі примусової ліквідації у період перебування цієї особи на керівній посаді;
особу не було звільнено з роботи на ринках фінансових послуг на вимогу державного органу, у тому числі іноземного (за винятком випадків, коли особа була звільнена у зв’язку з відмовою у погодженні особи на посаду керівника або посадової особи системи внутрішнього контролю);
особу не було звільнено з роботи (у тому числі з роботи в іноземних юридичних особах) за систематичне або одноразове грубе порушення особою своїх посадових обов’язків та/або правил трудового розпорядку, порушення законодавства про протидію корупції, вчинення розкрадання, зловживання владою/службовим становищем або іншого правопорушення (при роботі в юридичних особах - резидентах - звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40, пунктів 1, 1-1, 2, 3 частини першої статті 41 та статті 45 Кодексу законів про працю України;
особу не було звільнено від виконання функцій повіреного (управителя) трасту або не було припинено інші фідуціарні відносини з цією особою у зв’язку з порушенням або неналежним виконанням його обов’язків;
у разі якщо особа обіймала посади, необхідність погодження призначення на які відповідним державним органом передбачена законодавством, відсутні факти обіймання особою посади/посад керівника або посадової особи системи внутрішнього контролю (виконання обов’язків за посадою) у фінансовій установі протягом більше шести місяців без погодження відповідним державним органом на таку посаду/посади (застосовується з першого дня сьомого місяця після дня обрання (призначення) особи на посаду (у разі обіймання кількох посад або однієї посади кілька разів без погодження з відповідним державним органом - після дня обрання (призначення) особи на першу з таких посад) та протягом трьох років із дати усунення цього порушення);
відсутні факти, встановлені відповідним державним органом, надання особою безпосередньо або через роботодавця, інших третіх осіб державному органу недостовірної інформації про власну особу, яка вплинула або могла вплинути на прийняття цим державним органом рішення (застосовується протягом трьох років із дня надання такої інформації);
відсутні факти перебування протягом більше шести місяців на посаді керівника фінансової установи, у тому числі банку (крім заступника головного бухгалтера) або посадової особи системи внутрішнього контролю фінансової установи (або виконання обов’язків за посадою) протягом року, що передує даті рішення про визнання фінансової установи банкрутом або набрання законної сили рішення про примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг або віднесення банку до категорії неплатоспроможних або про відкликання в банку банківської ліцензії за ініціативою Національного банку України (крім відкликання банківської ліцензії у зв’язку з нездійсненням банком жодної банківської операції протягом року з дня її отримання);
у особи була відсутня можливість незалежно від обіймання посад і володіння участю в фінансовій установі надавати обов’язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії фінансової установи станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення про визнання фінансової установи банкрутом або набрання законної сили рішення про примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг або віднесення банку до категорії неплатоспроможних або про відкликання в банку банківської ліцензії за ініціативою Національного банку України (крім відкликання банківської ліцензії у зв’язку з нездійсненням банком жодної банківської операції протягом року з дня її отримання);
відсутні факти перебування протягом більше шести місяців у складі органу управління або на посаді посадової особи системи внутрішнього контролю іноземного професійного учасника ринків капіталу протягом року до прийняття уповноваженим органом іноземної країни рішення про визнання професійного учасника ринків капіталу неплатоспроможним або банкрутом, або набрання законної сили рішення про примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг або визнання банку неплатоспроможним або про відкликання ліцензії на здійснення банківської/кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії під час ліквідації іноземного банку за ініціативою власників);
у особи була відсутня можливість незалежно від обіймання посад і володіння участю надавати обов’язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії іноземного професійного учасника ринків капіталу станом на будь-яку дату протягом року до прийняття уповноваженим органом іноземної країни рішення про визнання професійного учасника ринків капіталу неплатоспроможним або банкрутом, або набрання законної сили рішення про примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг, або визнання банку неплатоспроможним або про відкликання ліцензії на здійснення банківської/кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії під час ліквідації іноземного банку за ініціативою власників);
відсутні факти припинення повноважень (звільнення) особи чи її переведення на іншу посаду протягом останніх трьох років, якщо йому передувала вимога відповідного державного органу, у тому числі уповноваженого органу іноземної країни щодо заміни цієї особи на посаді в зв’язку з неналежним виконанням особою посадових обов’язків, яке призвело до порушення професійним учасником ринків капіталу законодавства;
особою не вчинено грубих та/або системних порушень вимог банківського, фінансового, валютного законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про ринки капіталу, законодавства про акціонерні товариства, законодавства про захист прав споживачів;
відсутній факт неявки особи (без поважних причин) на складання протоколу про адміністративне правопорушення вимог банківського, фінансового, валютного законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про ринки капіталу, законодавства про акціонерні товариства, законодавства про захист прав споживачів;
відсутні факти невідповідності діяльності особи вимогам до професійної етики на ринках капіталу;
до особи не застосовувались економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) згідно з резолюціями Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, інших міжнародних організацій, рішень Ради Європейського Союзу, інших міждержавних об’єднань, членом (учасником) яких є Україна, що передбачають обмеження або заборону торговельних та/або фінансових операцій, органами іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України") або України;
особа не позбавлялась, в установленому законодавством порядку, права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;
особа не включена до переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку;
відсутні факти порушення особою порядку погодження набуття істотної участі в фінансовій установі;
особа не була протягом останніх десяти років членом ради НПФ, повноваження якого були припинені відповідно до пунктів 6, 9, 10, 10-1 частини п’ятої статті 13 Закону.
Наявність ознак, зазначених в абзацах восьмому - двадцять шостому цього пункту, встановлюється за останні п’ять календарних років, що передують оцінці ділової репутації особи, якщо інше не встановлено у змісті самих ознак.
Особа, яка вважає, що з поважних причин до неї не повинні застосовуватися певні ознаки з кола визначених у цьому пункті ознак, має право надати з цього приводу до НКЦПФР відповідне обґрунтоване письмове клопотання, яке підлягає розгляду протягом десяти робочих днів з дати його отримання із забезпеченням, у тому числі, права особи особисто викладати свої аргументи та бути присутньою при розгляді клопотання.
Кваліфікація голови та всіх членів ради НПФ, які входять до складу, повинна відповідати таким вимогам: за кожним із напрямом оцінювання у стовбцях, які містять оцінювання рівня управлінської компетенції голови та членів ради НПФ у додатку 4 до цього Порядку, зазначено щонайменше дві особи з ненульовим рівнем компетенції, при цьому хоча б одна фізична особа має рівень компетенції 3.
Результати оцінювання за тим чи іншим напрямом мають ґрунтуватися на відомостях про відповідний практичний професійний досвід особи та її особисті досягнення, наявність відповідних теоретичних знань, у тому числі отриманих шляхом безперервного професійного розвитку та які можуть бути підтверджені документально (записами у трудовій книжці, відзнаками за відповідні успіхи, дипломами, свідоцтвами, кваліфікаційними посвідченнями, іншими документами, отриманими в ході безперервного професійного розвитку тощо).
У разі, якщо особа вважає, що вказані документи не в достатньому обсязі підтверджують наявний у особи рівень компетенції за якимись з визначених у додатку 4 напрямом оцінювання (у тому числі через відсутність таких документів), особа може звернутися до НКЦПФР з письмовим клопотанням щодо надання їй можливості особисто викласти свої аргументи з цього приводу шляхом проведення з особою співбесіди для визначення фактичного рівня компетенції за зазначеними напрямами. Таке клопотання підлягає розгляду протягом десяти робочих днів з дати його отримання.
У випадку встановлення НКЦПФР невідповідності ради НПФ вимогам щодо рівня управлінської компетенції голови та членів ради НПФ, передбаченим цим пунктом, у її повному складі, НКЦПФР надсилає засновникам (засновнику) НПФ відповідні застереження з рекомендаціями щодо дотримання зазначених вимог щодо рівня управлінської компетенції ради НПФ при формуванні складу ради НПФ.
24. У разі змін в інформації, зазначеної у документах, передбачених у підпункті 3 пункту 10 цього Порядку, під час виконання повноважень члена ради НПФ, такий член ради НПФ зобов’язаний протягом десяти робочих днів після настання таких змін або отримання інформації про такі зміни, повідомити про це засновника (засновників) НПФ та надати до НКЦПФР відповідний (відповідні) документ (документи) разом із супровідним листом особисто, надіслати поштовим відправленням або подати офіційним каналом зв’язку в електронній формі з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги. Електронний формат подачі документів визначається окремим документом нормативно-технічного характеру.
У випадку, якщо такі зміни в інформації стосуються збільшення стажу роботи за основним місцем роботи та місцем роботи за сумісництвом або ідентифікаційних даних цих місць роботи, дані про які були надані до НКЦПФР раніше для погодження кандидатури члена ради НПФ, то документи не надаються.
Т.в.о. директора
департаменту
методології регулювання
професійних учасників
ринку цінних паперів
І. Козловська
Додаток 1
до Порядку погодження кандидатур
до складу ради недержавного
пенсійного фонду
(пункт 9)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про зміни у складі ради НПФ

( Див. текст (z1308-21F144) )
Додаток 2
до Порядку погодження кандидатур
до складу ради недержавного
пенсійного фонду
(пункт 10)

ПОДАННЯ

на погодження кандидатур осіб, делегованих до ради НПФ

( Див. текст (z1308-21F145) )
Додаток 3
до Порядку погодження кандидатур
до складу ради недержавного
пенсійного фонду
(пункт 10)

АНКЕТА

члена ради НПФ

( Див. текст (z1308-21F146) )
Додаток 4
до Порядку погодження кандидатур
до складу ради недержавного
пенсійного фонду
(пункт 10)

ІНФОРМАЦІЯ

про рівень управлінської компетенції ради НПФ-1

№ з/п
Напрями оцінювання
__________________
__________________
__________________
(прізвище, ім’я,
по батькові
(за наявності)
голови ради НПФ)-2
________________
________________
________________
(прізвище, ім’я,
по батькові
(за наявності)
члена ради НПФ-3)
1
2
3
4
Фінансові ринки
Бухгалтерський облік та аудит
Правознавство
Виявлення, запобігання та усунення конфлікту інтересів
"___" _____________ 20__ року
_______________________
(підпис голови ради НПФ/
уповноваженої особи
засновників (засновника) НПФ)
_____________________________
(прізвище, ім’я, по батькові (за
наявності) друкованими літерами)
__________
-1 Оцінювання напрямів головою та членами ради НПФ здійснюються за наступною шкалою:
1 - маєте низький рівень компетенції;
2 - маєте середній рівень компетенції;
3 - маєте високий рівень компетенції.
-2 Заповнюється за наявності голови ради НПФ.
-3 Заповнюються в окремі стовбці щодо кожного члена ради НПФ.