БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
РІШЕННЯ
25.10.2021  № 1075
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 листопада 2021 р.
за № 1494/37116

Про затвердження Змін до Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються

Відповідно достатті 6, пункту 10 частини першої, пункту 12 частини п’ятої, частини шостої статті 12 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", на виконання пункту 8 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 30 червня 2021 року № 1588-IХ (1588-20) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів виведення банків з ринку та задоволення вимог кредиторів цих банків" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Зміни до Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються (z1104-17) , затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21 серпня 2017 року № 3711, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2017 року за № 1104/30972, що додаються.
2. Відділу методології та стратегічного планування разом з департаментом правового забезпечення забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Управлінню зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.
4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-розпорядником.
Директор-розпорядник
С. Рекрут
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої
дирекції Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
25 жовтня 2021 року № 1075
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 листопада 2021 р.
за № 1494/37116

ЗМІНИ

до Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються

( Див. текст (z1104-17) )
1. У розділі I:
1) у пункті 3 слова та цифри "від 17 червня 2004 року № 280, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за № 919/9518 (далі - Інструкція № 280)" замінити словами та цифрами "від 11 вересня 2017 року № 89 (v0089500-17) (далі - Інструкція № 89)";
2) в абзаці п’ятому пункту 5 слова "України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виключити.
2. У розділі II:
1) доповнити абзац четвертий пункту 1 новим реченням такого змісту: "У письмовій заяві кредитора в обов’язковому порядку зазначаються реквізити кредитора як отримувача коштів (його поточний рахунок та код, найменування та код його банку).";
2) доповнити пункт 2 новим абзацом такого змісту:
"Кредитори банку, яким Фонд не відшкодовує кошти на підставі частини четвертої статті 26 Закону станом на день початку процедури ліквідації банку, заявляють свої кредиторські вимоги (у відповідній частині) відповідно до пункту 1 цього розділу.";
3) у пункті 5 слово "банку" замінити словами "відповідального структурного підрозділу Фонду або уповноваженої особи Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень)";
4) у пункті 6:
доповнити абзац перший після слів "за вкладами" словами "відповідно до частини другої статті 45 Закону";
доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:
"Перебіг строку для заявлення кредиторами своїх вимог починається з наступного дня після опублікування відомостей про відкликання банківської ліцензії, ліквідацію банку відповідно до частини другої статті 45 Закону.".
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
5) доповнити пункт 7 після слів "за вкладами" словами ", які підлягають відшкодуванню Фондом".
3. У розділі III:
1) підпункти 1 і 2 пункту 1 викласти в такій редакції:
"1) відповідальний структурний підрозділ Фонду або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) складає реєстр акцептованих вимог кредиторів на підставі поданих кредиторами заяв, первинних документів, що є в розпорядженні банку, та відповідно до даних балансу банку, до якого включає:
вимоги кредиторів у національній валюті в розмірі, який існував станом на кінець дня, що передує дню початку процедури ліквідації Фондом банку;
вимоги кредиторів, заявлені в іноземній валюті, перераховані у національну валюту в сумі, визначеній за офіційним курсом, встановленим Національним банком України станом на кінець дня, що передує дню початку процедури ліквідації Фондом банку;
2) якщо в наданій письмовій заяві кредитором не визначено обсяг (суму) кредиторських вимог до банку, такий обсяг (сума) визначається відповідальним структурним підрозділом Фонду або уповноваженою особою Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) на підставі первинних документів та залишків на рахунках такого кредитора станом на кінець дня, що передує дню початку процедури ліквідації Фондом банку. При цьому для визначення вимог такого кредитора не враховуються його вимоги у межах гарантованої Фондом суми відшкодування коштів за вкладами, які підлягають відшкодуванню Фондом;";
2) у пункті 2:
доповнити підпункт 1 після слів "ліквідацію банку" словами "відповідно до частини другої статті 45 Закону";
підпункт 2 викласти в такій редакції:
"2) віднесення вимог кредиторів до певної черги здійснюється відповідальним структурним підрозділом Фонду або уповноваженою особою Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) відповідно до черговості, встановленої частиною першою статті 52 Закону, а саме:
до першої черги відносяться зобов’язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян;
до другої черги відносяться грошові вимоги щодо заробітної плати, що виникли із зобов’язань банку перед працівниками до прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;
до третьої черги відносяться вимоги Фонду, що виникли у випадках, визначених статтею 29 Закону.
При цьому загальна сума, що підлягає відшкодуванню вкладникам банку (включаючи пункти 3-5 частини другої статті 27 Закону) розраховується станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом неплатоспроможного банку з ринку, або на кінець дня, що передує дню початку процедури ліквідації банку, щодо якого прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", у тому числі сума наданої Фондом приймаючому або перехідному банку фінансової підтримки;
до четвертої черги відносяться вимоги вкладників - фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - підприємців), які не є пов’язаними особами банку, у частині, що перевищує суму, виплачену Фондом, а саме:
вимоги вкладників - у частині, що перевищує суму, гарантовану Фондом (у тому числі вимоги вкладників за іменними ощадними (депозитними) сертифікатами банку, виданими до 30 червня 2021 року, в частині такого перевищення - незалежно від дати прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних або про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність");
вимоги вкладників, майнові права за вкладами яких передані банку в заставу як засіб виконання позичальником або майновим поручителем зобов’язань, що виникли на підставі укладених з банком кредитних договорів (у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов’язань);
вимоги вкладників, рахунки та кошти яких були обмежені на розпорядження (арештовані), відповідно до вимог законодавства України.
Про акцептування вимог кредитора на суму коштів, на які накладено обмеження на розпорядження (арешт), банк направляє повідомлення ініціатору такого обмеження (арешту) (суд, органи державної виконавчої служби, приватних виконавців) про включення залишку, що обліковується на рахунку, який арештований, до реєстру акцептованих вимог кредиторів на користь кредитора;
вимоги вкладників, задоволення вимог за вкладами яких зупинено відповідно до Закону України (361-20) "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
до п’ятої черги відносяться вимоги Національного банку України, що виникли в результаті зниження вартості застави, наданої для забезпечення кредитів рефінансування.
Зниженням вартості застави є:
результат погашення позичальниками під час тимчасової адміністрації заборгованості за зобов’язаннями, право вимоги за якими передано в заставу;
залишок непогашених кредиторських вимог після реалізації активів, що були предметом застави, в період ліквідації;
до шостої черги відносяться вимоги фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - підприємців), які не є пов’язаними особами банку, платежі яких або платежі на ім’я яких заблоковано.
До таких вимог, зокрема, відносяться вимоги, які виникли в результаті здійснення банком операції без відкриття поточного рахунку, а саме:
прийняті та не перераховані платежі на користь третьої особи (за товари, послуги, державне мито, судовий збір, страховий платіж тощо), у тому числі сплачена комісія за послугу, яка не виконана;
прийняті та не перераховані грошові перекази за допомогою відповідної платіжної системи, яка здійснює міжнародні грошові перекази, у тому числі сплачена комісія за послугу, яка не виконана;
кошти, що надійшли до банку на рахунок, на якому обліковуються кошти до з’ясування, де платником була фізична особа (у тому числі фізична особа - підприємець), та які не були зараховані належним отримувачам цих коштів із завершенням технологічного циклу згідно з вимогами законодавства України;
до сьомої черги відносяться вимоги інших вкладників, які не є пов’язаними з банком особами, юридичних осіб - клієнтів банку, які не є пов’язаними з банком особами, а саме:
вимоги вкладників, кошти яких залучались банком на індивідуальній основі з метою отримання від банку відсотків за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або які мають інші фінансові привілеї;
вимоги вкладників у межах вкладу до 10 гривень;
вимоги вкладників за ощадними (депозитними) сертифікатами банку на пред’явника, виданими до 30 червня 2021 року;
вимоги вкладників, які не є пов’язаними з банком особами, за ощадними сертифікатами банку, виданими з 01 липня 2021 року, якщо день початку процедури виведення Фондом такого банку з ринку або день початку процедури ліквідації такого банку (у разі прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію такого банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність") припадає на період з 05 серпня 2021 року;
вимоги кредиторів - юридичних осіб, у тому числі за ощадними та депозитними сертифікатами банку;
вимоги кредиторів - юридичних осіб, майнові права за коштами яких передані банку в заставу як засіб виконання позичальником або майновим поручителем зобов’язань, що виникли на підставі укладених з банком кредитних договорів;
вимоги вкладників та кредиторів - юридичних осіб за вкладами у банківських металах;
вимоги за зобов’язаннями банку із сплати податків і зборів, що виникли під час проведення ліквідації (в межах ліквідаційної процедури);
вимоги Національного банку України, що виникають на підставі договору про надання кредиту рефінансування;
інші вимоги Національного банку України, у тому числі штрафні санкції;
кошти, що надійшли до банку на рахунок, на якому обліковуються кошти до з’ясування, де платником була юридична особа, та які не були зараховані належним отримувачам цих коштів із завершенням технологічного циклу згідно з вимогами законодавства України;
кошти на рахунках клієнтів банку - юридичних осіб, що були обмежені на розпорядження (арештовані), відповідно до вимог законодавства України.
Про акцептування вимог кредитора на суму коштів, на які накладено обмеження на розпорядження (арешт), банк направляє повідомлення ініціатору такого обмеження (арешту) (суд, органи державної виконавчої служби, приватних виконавців) про включення залишку, що обліковується на рахунку, який арештований, до реєстру акцептованих вимог кредиторів на користь кредитора;
до восьмої черги відносяться будь-які інші вимоги кредиторів банку, крім вимог за субординованим боргом.
До таких вимог зокрема відносяться:
вимоги за зобов’язаннями банку із сплати податків і зборів, що виникли до прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку,
вимоги фізичних осіб за депозитними сертифікатами банку, емітованими з 01 липня 2021 року, якщо день початку процедури виведення Фондом такого банку з ринку або день початку процедури ліквідації такого банку (у разі прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію такого банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність") припадає на період з 05 серпня 2021 року;
до дев’ятої черги відносяться вимоги кредиторів банку (фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, а також юридичних осіб), які є пов’язаними особами банку.
До дев’ятої черги не включаються кошти, що відповідно до вимог Інструкції № 89 (v0089500-17) обліковуються на рахунках капіталу банку, заборгованості перед акціонерами (учасниками) за дивідендами, на рахунках обліку субординованого боргу та рахунках обліку коштів, що залучені на умовах капітального інструменту з умовами списання/конверсії;
до десятої черги відносяться вимоги за субординованим боргом;
до одинадцятої черги відносяться вимоги за інструментами з умовами списання/конверсії.";
3) пункт 3 виключити.
4. В абзаці четвертому пункту 2 розділу V слова та цифри "(згідно з вимогами пункту 4.26 глави 4 розділу V Положення № 2)" виключити.
5. В абзаці другому пункту 6 розділу VI слова "контролюючі органи" замінити словами "органи або осіб, за рішенням яких накладено арешт, (у тому числі суд, органи державної виконавчої служби, приватних виконавців)".
6. У пункті 1 розділу VII:
1) у першому реченні абзацу шостого слова та цифри "у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 490 "Про затвердження Порядку передачі фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю в управління іншій фінансовій установі за рішенням суду" замінити словами та цифрами "відповідно до Порядку передачі фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю в управління іншій фінансовій установі за рішенням суду (z0147-21) , затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 грудня 2020 року № 754, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2021 року за № 147/35769";
2) доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
"Заміна кредитора у зобов’язанні банку не змінює черговості задоволення акцептованих вимог кредиторів, визначених статтею 52 Закону.".
7. У розділі VIII:
1) пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. В результаті отримання та накопичення на накопичувальному рахунку, відкритому банком в Національному банку України, коштів від управління та продажу майна (активів) банку, інвестування тимчасово вільних коштів банку в державні цінні папери [далі - кошти, одержані в результаті ліквідації та продажу майна (активів)] уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) подає на паперовому носії до відповідного структурного підрозділу Фонду звернення про задоволення вимог кредиторів для подальшого винесення питання на розгляд виконавчої дирекції Фонду.";
2) пункт 11 викласти в такій редакції:
"11. Якщо після затвердження ліквідаційного балансу банку:
Фонд одержав кошти в результаті вжиття заходів з відшкодування шкоди (збитків), заподіяної банку особами, визначеними у частині п’ятій статті 52 Закону,- такі кошти спрямовуються Фондом кредиторам банку - особам, акцептовані вимоги яких до банку були віднесені до першої - восьмої черги та в результаті ліквідаційної процедури залишилися незадоволеними та вважаються погашеними, у межах розміру шкоди, заподіяної їм внаслідок визнання погашеними їхніх акцептованих вимог, в порядку та черговості задоволення вимог, встановлених Законом (4452-17) і цим Положенням, після відшкодування витрат Фонду, понесених у зв’язку із стягненням шкоди (збитків);
одержані кошти в результаті процесів, позовів та проваджень щодо шкоди (збитків), що була заподіяна банку внаслідок прямої чи непрямої націоналізації або експропріації майна (інвестицій) банку, здійснення щодо таких інвестицій заходів, що за наслідками дорівнюють експропріації, або внаслідок реквізиції, руйнування, заподіяння шкоди або знецінення майна (інвестицій) банку внаслідок воєнних дій, збройних конфліктів, громадських заворушень або інших подібних дій,- такі кошти спрямовуються на задоволення вимог кредиторів банку - осіб, акцептовані вимоги яких до банку в результаті ліквідаційної процедури залишилися незадоволеними та вважаються погашеними,- у межах розміру шкоди, заподіяної їм внаслідок визнання погашеними їхніх акцептованих вимог, у черговості та порядку, визначених Законом (4452-17) і цим Положенням, після відшкодування витрат Фонду на ведення таких процесів, позовів та проваджень, а також усіх пов’язаних з ними виконавчих процесів;
одержані інші кошти, які до затвердження ліквідаційного балансу банку підлягали б включенню до ліквідаційної маси,- такі кошти спрямовуються Фондом на задоволення вимог кредиторів банку - осіб, акцептовані вимоги яких до банку в результаті ліквідаційної процедури залишилися незадоволеними та вважаються погашеними,- у межах розміру шкоди, заподіяної їм внаслідок визнання погашеними їхніх акцептованих вимог, у черговості та порядку, визначених Законом (4452-17) і цим Положенням.";
3) у пункті 12 слово "ліквідації" замінити словами "ліквідаційної процедури", а слова "контролюючі органи" в усіх відмінках замінити словами "органи або особи, за рішенням яких накладено арешт (у тому числі суд, органи державної виконавчої служби, приватні виконавці)," у відповідному відмінку;
4) доповнити перше речення пункту 13 після слова "заставодержателя" словами ", але не більше суми акцептованих вимог, визначених відповідно до Закону (4452-17) та цього Положення, що забезпечені таким майном (активами).";
5) пункт 15 викласти в такій редакції:
"15. Зарахування зустрічних однорідних вимог боржника, який одночасно є кредитором банку, відповідно до пункту 8 частини другої статті 46 Закону здійснюється із врахуванням приписів частини четвертої статті 52 Закону - зокрема якщо обсяг коштів, одержаних від продажу майна (активів), недостатній для повного задоволення всіх вимог однієї черги, таке зарахування здійснюється пропорційно до суми вимог, що належать кожному кредитору однієї черги.".
6) доповнити розділ після пункту 15 новим пунктом 16 такого змісту:
"16. У разі звернення заставодержателем стягнення на майно банку, що є предметом застави, та отримання ним задоволення своїх вимог за рахунок заставленого майна банк забезпечує відображення задоволення вимог такого заставодержателя в розмірі вартості майна, на яке звернено стягнення, але не більше суми акцептованих вимог, визначених відповідно до Закону (4452-17) та цього Положення, що забезпечені таким майном (активами).
Якщо вартість заставленого майна банку, на яке заставодержателем звернено стягнення, недостатня для задоволення акцептованих вимог заставодержателя, незадоволені вимоги задовольняються в порядку черговості, встановленої Законом (4452-17) та цим Положенням.
Якщо вартість заставленого майна банку, на яке заставодержателем звернено стягнення, перевищує розмір його акцептованих вимог, Фонд вживає заходів, визначених законодавством та правочином, відповідно до якого здійснено звернення стягнення на майно, що є предметом застави.".
У зв’язку з цим пункт 16 вважати пунктом 17.
8. Доповнити абзац третій пункту 3 розділу IХ після слів "по батькові" словами "(за наявності)".
9. У додатках до Положення:
1) у додатку 1 скорочення "П.І.Б." замінити словами "прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)";
2) у додатках 2 і 3 слова "ініціали, прізвище" замінити словами "власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ";
3) у додатку 4:
скорочення "П.І.Б." замінити словами "прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)";
після слів "по батькові" та "серія" доповнити словами "(за наявності)".
Начальник управління
організації виплат вкладникам
та операційної підтримки
банків, що виводяться з ринку
О. Ракарчук