БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
Офіційно опубліковано 23.11.2021
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
22.11.2021 № 122

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 39, 44, 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою забезпечення стабільної діяльності банківської системи України та захисту інтересів кредиторів і вкладників Правління Національного банку України
постановляє:
1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 18 липня 2019 року № 95 (v0095500-19) "Про затвердження Положення про плани відновлення діяльності банків України та банківських груп" такі зміни:
1) пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. Банки (уключаючи банки, які є відповідальними особами банківських груп) зобов'язані забезпечити подання до Національного банку України плану відновлення діяльності (далі - План), який відповідає вимогам Положення.";
2) постанову після пункту 2 доповнити новим пунктом 2-1 такого змісту:
"2-1 . Банки забезпечують подання Плану до Національного банку України:
1) у 2021 році - не пізніше 31 грудня 2021 року;
2) починаючи з 2022 року - у термін та з періодичністю, установлені в підпункті 1 пункту 8 розділу І Положення.";
3) пункти 3 та 4 виключити.
2. Затвердити Зміни до Положення про плани відновлення діяльності банків України та банківських груп, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18 липня 2019 року № 95 (v0095500-19) (зі змінами), що додаються.
3. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
Голова
Кирило ШЕВЧЕНКО
Інд. 22
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
22 листопада 2021 року № 122

Зміни до Положення про плани відновлення діяльності банків України та банківських груп

1. У розділі I:
1) в абзаці другому підпункту 1 пункту 2 слова "щодо кредитноінвестиційної підгрупи" замінити словами "за кредитно-інвестиційною підгрупою";
2) пункт 7 викласти в такій редакції:
"7. Банки України розробляють Плани на індивідуальній основі.
Банки, які є відповідальними особами банківських груп, розробляють Плани на індивідуальній основі та консолідованій основі за КІП.";
3) у пункті 8:
в абзаці першому слова "/відповідальна особа банківської групи" виключити;
підпункти 1, 2 викласти в такій редакції:
"1) не пізніше 01 жовтня з періодичністю:
щороку - системно важливий банк та банк, який є відповідальною особою банківської групи;
один раз на два роки - банк, не зазначений в абзаці другому підпункту 1 пункту 8 розділу І цього Положення;
2) у разі настання подій/обставин, що призвели до суттєвих змін у діяльності банку та спричинили необхідність оновлення Плану (уключаючи зміну основних напрямів діяльності та критично важливих контрагентів, зміну власників істотної участі банку, реорганізацію банку) та/або отримання вимоги Національного банку про оновлення Плану.
Оновлений План має містити короткий опис подій/обставин, що спричинили необхідність оновлення Плану.
Банк забезпечує оновлення Плану та подання його Національному банку протягом двох місяців із дня настання подій/обставин, що спричинили необхідність оновлення Плану/у термін, установлений у вимозі Національного банку;".
2. Абзац перший пункту 21 розділу III після слів "індивідуальних особливостей банку" доповнити словами та літерами ", бізнес-плану банку/учасників КІП".
3. У пункті 29 розділу V:
1) в абзаці першому слова "із відповідною деталізацією не рідше одного разу на квартал" замінити словами "щонайменше в щоквартальному розрізі";
2) у підпункті 1 слово "настання" замінити словом "розгортання";
3) пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:
"3) ураховують вимоги нормативно-правових актів Національного банку стосовно оцінки ризиків, порядку розрахунку та значень економічних нормативів як ті, що вже набрали чинності, так і ті, що набирають чинності в періоді, на який розробляються стрес-сценарії.".
4. У розділі VIII:
1) пункт 41 викласти в такій редакції:
"41. План банківської групи затверджується радою банку, який є відповідальною особою банківської групи, за результатами розгляду пропозицій правління цього банку.";
2) в абзаці першому пункту 42 та пункті 43 слова "Відповідальна особа банківської групи" замінити словами "Банк, який є відповідальною особою банківської групи,";
3) у пункті 44:
в абзаці першому слова "Відповідальна особа банківської групи" замінити словами "Банк, який є відповідальною особою банківської групи,";
у підпункті 3 слово "інтегрований" замінити словом "узгоджений".
5. У колонці 4 рядка 2 таблиці додатка 2 цифру, слова та літери "3. Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR)" виключити.
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)