БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 3 листопада 2021 р. № 1211
Київ

Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань водних ресурсів України

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Утворити Міжвідомчу координаційну раду з питань водних ресурсів України у складі згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про Міжвідомчу координаційну раду з питань водних ресурсів України, що додається.
Прем'єр-міністр України
Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 75
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 листопада 2021 р. № 1211

СКЛАД

Міжвідомчої координаційної ради з питань водних ресурсів України

Міністр розвитку громад та територій, голова Міжвідомчої координаційної ради
Міністр аграрної політики та продовольства, заступник голови Міжвідомчої координаційної ради
Радник Міністра розвитку громад та територій, секретар Міжвідомчої координаційної ради
Заступник Керівника Офісу Президента України (за згодою)
Заступник Секретаря Апарату Ради національної безпеки і оборони (за згодою)
Заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів
Заступник Міністра фінансів
Заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
Заступник Міністра розвитку громад та територій
Заступник Міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар (за згодою)
Голова Фонду державного майна
Голова Держводагентства
Голова Держекоінспекції
Голова ДСНС
Перший заступник Голови Держгеокадастру
Директор Департаменту комунальних послуг та комунального обслуговування Мінрегіону
Народні депутати України (за згодою)
Генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" (за згодою)
Президент Української асоціації районних та обласних рад (за згодою)
Дійсний член Міжнародної академії екології (за згодою)
Ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління (за згодою)
Заступник директора Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук (за згодою)
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 листопада 2021 р. № 1211

ПОЛОЖЕННЯ

про Міжвідомчу координаційну раду з питань водних ресурсів України

1. Міжвідомча координаційна рада з питань водних ресурсів України (далі - Міжвідомча координаційна рада) є тимчасовим дорадчим органом Кабінету Міністрів України.
2. Міжвідомча координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Міжвідомчої координаційної ради є:
1) сприяння взаємодії та забезпечення координації діяльності міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування та форми власності (далі - підприємства, установи та організації), пов’язаної з формуванням та реалізацією державної політики у сферах:
питної води, питного водопостачання та водовідведення;
управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;
розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель;
2) визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації державної політики у сфері водних ресурсів України;
3) підвищення ефективності діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади;
4) удосконалення нормативно-правової бази з питань водних ресурсів України.
4. Міжвідомча координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:
1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі реалізації державної політики у сферах:
питної води, питного водопостачання та водовідведення;
управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;
розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель;
2) забезпечує врахування в своїй роботі світового досвіду і тенденцій розвитку у сфері охорони, використання і відтворення водних ресурсів, сприяє розробленню та реалізації планів управління річковими басейнами та планів управління ризиками затоплення, міжнародних програм, проектів, угод з питань раціонального використання і охорони водних ресурсів, запобігання шкідливій дії води на транскордонних водних об’єктах;
3) розглядає питання щодо розширення джерел формування державного фонду розвитку водного господарства, залучення коштів, зокрема міжнародних фінансових організацій, реалізації інвестиційних проектів;
4) разом з місцевими органами виконавчої влади та за участю органів місцевого самоврядування опрацьовує питання щодо проведення інвентаризації інженерної інфраструктури зрошувальних міжгосподарських та внутрішньогосподарських систем, аудиту використання зрошуваних земель та енергетичного аудиту насосних станцій та агрегації суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання, централізованого водовідведення відповідно до адміністративно-територіального устрою України та вдосконалення порядку ведення державного водного кадастру;
5) вносить пропозиції щодо підготовки та реалізації проектів з відновлення водних ресурсів та меліоративних систем, інноваційного оновлення водогосподарського комплексу за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства та з інших не заборонених законодавством джерел фінансування;
6) вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до її компетенції;
7) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;
8) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.
5. Міжвідомча координаційна рада має право:
одержувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
утворювати експертні та робочі групи, залучати до участі в них працівників підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), експертів і провідних вчених.
6. Основною формою роботи Міжвідомчої координаційної ради є засідання, які проводяться за рішенням голови Міжвідомчої координаційної ради, але не рідше ніж один раз на квартал.
Голова Міжвідомчої координаційної ради може прийняти рішення про проведення засідання у режимі реального часу (он-лайн) з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет, або про участь члена Міжвідомчої координаційної ради в такому режимі у засіданні Міжвідомчої координаційної ради.
Засідання Міжвідомчої координаційної ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів. Позачергові засідання скликаються на вимогу голови Міжвідомчої координаційної ради.
Засідання Міжвідомчої координаційної ради проводить її голова, а у разі його відсутності - заступник голови.
7. Пропозиції та рекомендації Міжвідомчої координаційної ради схвалюються більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.
Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Міжвідомчої координаційної ради та Кабінетові Міністрів України.
Пропозиції та рекомендації Міжвідомчої координаційної ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.
8. Голова Міжвідомчої координаційної ради забезпечує проведення її засідань, затверджує персональний склад робочих груп та плани їх роботи.
9. Міжвідомча координаційна рада використовує бланки із своїм найменуванням.
10. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Міжвідомчої координаційної ради здійснює Мінрегіон.