БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
24.11.2021  № 2249

Про затвердження Змін до Процедури встановлення тарифів на послугу з постачання гарячої води

Відповідно до статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", статті 6 Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Процедури встановлення тарифів на послугу з постачання гарячої води (v0768874-20) , затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 08 квітня 2020 року № 768, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Голова НКРЕКП
В. Тарасюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює
державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг
24.11.2021  № 2249

ЗМІНИ

до Процедури встановлення тарифів на послугу з постачання гарячої води

( Див. текст (v0768874-20) )
1. У главі 1:
1) після пункту 1.2 доповнити новим пунктом 1.3 такого змісту:
"1.3. Ця Процедура не застосовується під час встановлення тарифів на послугу з постачання гарячої води, що виробляються за допомогою систем автономного теплопостачання.".
У зв’язку з цим пункти 1.3-1.7 вважати відповідно пунктами 1.4-1.8;
2) у пункті 1.4:
в абзаці третьому після слів "встановлення тарифів" доповнити словами "на послугу з постачання гарячої води";
абзац сьомий доповнити знаком та словами ", передбаченими цією Процедурою";
3) пункт 1.8 викласти в такій редакції:
"1.8. Рішення НКРЕКП з питань встановлення тарифів набирають чинності з дня, наступного за днем їх оприлюднення на офіційному вебсайті НКРЕКП, якщо більш пізній строк набрання чинності не встановлено самим рішенням, але не раніше дня оприлюднення рішення. НКРЕКП оприлюднює свої рішення не пізніше п’яти робочих днів з дня їх прийняття.".
2. У пункті 2.2 глави 2:
1) підпункти 2-7 викласти в такій редакції:
"2) річний план надання послуги з постачання гарячої води споживачам, які отримують послугу без використання індивідуальних та центральних теплових пунктів, на планований період, із зазначенням планованих обсягів теплової енергії та води, необхідних для виробництва послуги з постачання гарячої води, погоджений органом місцевого самоврядування (додаток 4) (за наявності);
3) річний план надання послуги з постачання гарячої води споживачам, які отримують послугу з використанням індивідуальних теплових пунктів, на планований період, із зазначенням планованих обсягів теплової енергії та води, необхідних для виробництва послуги з постачання гарячої води, погоджений органом місцевого самоврядування (додаток 5) (за наявності);
4) річний план надання послуги з постачання гарячої води споживачам, які отримують послугу з використанням центральних теплових пунктів, на планований період, із зазначенням планованих обсягів теплової енергії та води, необхідних для виробництва послуги з постачання гарячої води, погоджений органом місцевого самоврядування (додаток 6) (за наявності);
5) розрахунок одноставкових тарифів на послугу з постачання гарячої води споживачам, які отримують послугу без використання індивідуальних та центральних теплових пунктів, на планований період (додаток 7);
6) розрахунок одноставкових тарифів на послугу з постачання гарячої води споживачам, які отримують послугу з використанням індивідуальних теплових пунктів, на планований період (додаток 8) (за наявності);
7) розрахунок одноставкових тарифів на послугу з постачання гарячої води споживачам, які отримують послугу з використанням центральних теплових пунктів, на планований період (додаток 9) (за наявності);";
2) у підпункті 8:
в абзаці п’ятому цифри, слова та знак "10 червня 2019 року № 205" замінити цифрами, словами та знаком "26 серпня 2012 року № 256";
абзац шостий виключити.
3. Пункт 3.7 глави 3 викласти в такій редакції:
"3.7. У передбачених пунктами 3.4 та 3.5 цієї глави випадках строк розгляду заяви продовжується на період, що триває з дня письмового звернення НКРЕКП щодо необхідності надання додаткових письмових обґрунтувань щодо наданих матеріалів та/або іншої додаткової інформації, необхідної для вирішення питань, що виникли під час розгляду заяви щодо встановлення тарифів, та/або проведення експертизи розрахунків і обґрунтовуючих матеріалів, до дня отримання письмової відповіді заявника та/або результатів експертизи.".
4. У главі 4:
1) у пункті 4.1 слова "квітня року планованого періоду" замінити словами "липня щорічно";
2) у пункті 4.2 слово "Зміна" замінити словом "Перегляд";
3) у пункті 4.4:
в абзаці першому слово "Зміна" замінити словом "Перегляд";
підпункт 2 викласти в такій редакції:
"2) зміна протягом строку дії тарифів величини окремих витрат, пов'язаних із наданням послуги з постачання гарячої води, з причин, які не залежать від виконавця послуги, що сумарно призводить до зміни тарифних витрат більше ніж на 2% від установленого рівня;".
5. Додатки 1-8 викласти в новій редакції, що додаються.
6. Доповнити новим додатком 9, що додається.
Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері теплопостачання
Р. Овчаренко
Додаток 1
до Процедури встановлення тарифів
на послугу з постачання гарячої води

ЗАЯВА

щодо встановлення тарифів на послугу з постачання гарячої води шляхом визначення всіх складових витрат

( Див. текст (v2249874-21F52) )
Додаток 2
до Процедури встановлення тарифів
на послугу з постачання гарячої води

ЗАЯВА

щодо встановлення тарифів на послугу з постачання гарячої води на рівні діючих на новий строк

( Див. текст (v2249874-21F53) )
Додаток 3
до Процедури встановлення тарифів
на послугу з постачання гарячої води

ЗАЯВА

щодо зміни тарифів на послугу з постачання гарячої води шляхом коригування окремих витрат структури тарифів

( Див. текст (v2249874-21F56) )
( Додатки 4-9 (v2249874-21F55) )