БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Центральне управління
НАКАЗ
02.11.2021  № 377
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 листопада 2021 р.
за № 1506/37128

Про затвердження Положення з організації та проведення практичної підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) Служби безпеки України

Відповідно до законів України "Про Службу безпеки України" (2229-12) , "Про освіту" (2145-19) , "Про вищу освіту" (1556-18) , пункту 34 Положення про проходження військової служби (навчання) курсантами вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) Служби безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 09 жовтня 2019 року № 739 (739/2019) , з метою визначення порядку практичної підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) Служби безпеки України НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення з організації та проведення практичної підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) Служби безпеки України, що додається.
2. Начальнику Управління правового забезпечення та ректору Національної академії Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Голова Служби
І. Баканов
ПОГОДЖЕНО:
Т.в.о. Міністра освіти і науки України
В. Рогова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального Управління
Служби безпеки України
02 листопада 2021 року № 377
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 листопада 2021 р.
за № 1506/37128

ПОЛОЖЕННЯ

з організації та проведення практичної підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) Служби безпеки України

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації і особливості проведення практичної підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) Служби безпеки України (далі - ВВНЗ).
2. Практична підготовка (далі - практика) курсантів є однією із форм організації освітнього процесу та обов’язковою складовою освітньо-професійної програми на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти.
3. Практика курсантів, як правило, здійснюється у підрозділах Центрального управління, регіональних органах, органах військової контррозвідки та установах Служби безпеки України, Штабі Антитерористичного центру при Службі безпеки України (далі - органи, підрозділи СБУ) та державних органах, що здійснюють керівництво військовими формуваннями і уклали зі Службою безпеки України (далі - СБУ) відповідні угоди, передбачені законодавством України (далі - заінтересовані державні органи), які направляли їх на навчання.
За рішенням Голови СБУ або його заступника згідно з розподілом функціональних обов’язків практика курсантів може здійснюватися у ВВНЗ.
Зміна місця проходження практики можлива за погодженням з Управлінням роботи з особовим складом Служби безпеки України (далі - УРОС) на підставі обґрунтованого клопотання курсанта, за згодою начальників органів, підрозділів СБУ, заінтересованих державних органів, які направляли їх на навчання та в яких планується проведення практики.
4. Перелік видів практики для кожної спеціальності (спеціалізації), їх форми, тривалість і строки проведення визначаються відповідними навчальними планами.
5. Основними видами практики курсантів ВВНЗ є: ознайомча практика, оперативна практика, практична мовна підготовка та інші види, визначені ВВНЗ відповідно до вимог чинного законодавства України.
6. Зміст практики за її видами визначається в програмі практичної підготовки (далі - Програма), що розробляється ВВНЗ згідно з навчальним планом спеціальності (спеціалізації) та затверджується ректором (начальником) ВВНЗ.
У Програмі зазначаються: мета, завдання та вид практики; перелік компетентностей, яких повинні набути курсанти; зміст і порядок оформлення звітних матеріалів за результатами практики та інші необхідні відомості.
7. Під час практики службовими особами ВВНЗ, органів, підрозділів СБУ та заінтересованих державних органів, відповідальними за організацію і проведення практики, забезпечується вивчення ділових, моральних й особистісних якостей курсантів у контексті організації їх подальшого навчання, індивідуальної виховної роботи, ефективного використання в оперативно-службовій діяльності, прогнозування їх здатності виконувати завдання майбутньої професійної діяльності.
8. Під час проведення практики залучення курсантів до виконання завдань, не передбачених Програмою, заборонено.
9. Фінансове та матеріальне забезпечення практики курсантів здійснюється відповідно до актів законодавства України та нормативно-правових актів СБУ.

II. Організація та проведення практики курсантів

1. Організація та проведення практики курсантів, а також контроль за нею здійснюється начальниками ВВНЗ, органів, підрозділів СБУ або заінтересованого державного органу, в яких проходить практика.
Безпосереднє керівництво практикою покладається на співробітників структурних підрозділів органів, підрозділів СБУ або заінтересованих державних органів, які призначаються відповідальними за її проведення (далі - наставники практики).
Закріплення курсантів за наставниками практики здійснюється на підставі акта організаційно-розпорядчого характеру органу, підрозділу СБУ або заінтересованого державного органу.
2. Для організації практики курсантів ВВНЗ не пізніше ніж за місяць до визначених навчальними планами строків проведення практики погоджують з органами, підрозділами СБУ або заінтересованими державними органами та УРОС місця її проведення і видають наказ про відрядження курсантів.
3. На час проведення практики курсанти підпорядковуються начальнику органу, підрозділу СБУ або заінтересованого державного органу, в якому проходить практика.
4. ВВНЗ забезпечують:
розроблення Програм та навчально-методичного забезпечення проведення практики;
проведення інструктажів з курсантами, які направляються для проходження практики;
доведення до органів, підрозділів СБУ або заінтересованих державних органів строків проведення практики, кількісного складу курсантів та змісту Програми;
ознайомлення курсантів із положеннями Програми;
відрядження курсантів і контроль їх прибуття до органів, підрозділів СБУ або заінтересованих державних органів для проходження практики;
узагальнення матеріалів про проходження курсантами практики та оцінювання її результатів.
5. Для методичного супроводу практики курсантів у ВВНЗ з числа науково-педагогічних працівників призначаються куратори практики.
Куратори практики перевіряють відповідність організації практики вимогам нормативно-правових актів СБУ, які регламентують її проведення, а також контролюють повноту та якість виконання курсантами Програми.
У строки, встановлені відповідним графіком, який погоджується з УРОС та затверджується Головою СБУ або його заступником згідно з розподілом функціональних обов’язків, куратори практики можуть відряджатися до місць проведення практики курсантів з метою:
вивчення стану організації та проведення практики;
перевірки підготовлених курсантами матеріалів практики, що передбачені Програмою;
вивчення передового досвіду роботи органів, підрозділів СБУ, отримання актуальних матеріалів оперативно-службової діяльності для подальшого їх використання в освітньому процесі та науковій діяльності.
6. Начальники органів, підрозділів СБУ або заінтересованих державних органів, у якому курсанти проходять практику:
визначають конкретні структурні підрозділи та створюють належні умови для проходження курсантами практики;
забезпечують своєчасне інформування начальників структурних підрозділів, до яких розподілені курсанти для проходження практики, про її строки та порядок проведення;
здійснюють постійний контроль за організацією та проведенням практики курсантів та затверджують відгук за результатами її проведення;
забезпечують належні умови проведення практики та побуту курсантів.
Начальники органів, підрозділів СБУ або заінтересованих державних органів мають право:
заохочувати курсантів та/або накладати дисциплінарні стягнення;
достроково припиняти практику та направляти курсантів до ВВНЗ (з письмовим повідомленням) у разі систематичного невиконання ними Програми, недбалого ставлення до виконання службових обов’язків або грубого порушення службової дисципліни.
7. Начальники структурних підрозділів, у яких курсанти проходять практику:
призначають наставників практики з числа досвідчених співробітників структурного підрозділу;
представляють курсантів особовому складу структурних підрозділів, у яких вони будуть проходити практику, роз’яснюють їх права, обов’язки та правовий статус;
проводять інструктажі з курсантами (у тому числі із забезпечення режиму секретності), ознайомлюють їх із завданнями і функціями підрозділу, його структурою, внутрішнім розпорядком, заходами особистої безпеки та правилами безпеки праці, режимними умовами тощо;
забезпечують курсантів робочими місцями, спеціальною літературою;
проводять виховну роботу з курсантами;
створюють для курсантів необхідні житлово-побутові умови;
надають можливість курсантам ознайомитись в установленому порядку з нормативно-правовими актами СБУ та матеріалами оперативно-службової діяльності за лінією роботи підрозділу;
розглядають питання організації та проведення практики курсантів на службових нарадах, надають їм допомогу у виконанні завдань, передбачених Програмою, контролюють її виконання та готують пропозиції щодо вдосконалення практики.
Начальники структурних підрозділів мають право вимагати дотримання курсантами положень статутів Збройних Сил України, нормативно-правових актів СБУ або інших заінтересованих державних органів.
8. Наставники практики курсантів:
надають курсантам допомогу у виконанні завдань, передбачених Програмою;
ознайомлюють курсантів з оперативною обстановкою за лінією роботи підрозділу, характером та особливостями здійснення оперативно-службової діяльності;
сприяють набуттю курсантами компетентностей, необхідних для успішного виконання завдань майбутньої професійної діяльності;
контролюють виконання курсантами плану проходження практики, дотримання ними внутрішнього розпорядку, ведення щоденників тощо;
оцінюють рівень підготовки курсантів, вивчають їх ділові та моральні якості, ставлення до роботи;
узагальнюють результати практики, готують та подають на затвердження відгуки та протягом трьох днів після її завершення надсилають матеріали практики до ВВНЗ;
готують пропозиції щодо вдосконалення організації та проведення практики курсантів.
Наставники практики курсантів мають право:
вимагати від курсантів виконання заходів, визначених Програмою;
контролювати дотримання курсантами військової дисципліни та встановленого розпорядку дня;
вносити пропозиції щодо заохочення курсантів або накладення на них дисциплінарних стягнень.
9. Начальники підрозділів кадрового забезпечення органів, підрозділів СБУ або заінтересованих державних органів:
представляють курсантів начальникам структурних підрозділів, в яких вони будуть проходити практику;
за погодженням з начальниками структурних підрозділів подають начальнику органу, підрозділу СБУ або заінтересованого державного органу пропозиції щодо закріплення за конкретними співробітниками курсантів;
сприяють проходженню практики курсантів, вносять начальнику органу, підрозділу СБУ або заінтересованого державного органу пропозиції щодо її удосконалення, а також заохочення курсантів та співробітників, які залучалися до проведення практики.
10. Курсанти зобов’язані:
виконувати передбачені Програмою завдання;
дотримуватися заходів особистої безпеки, вимог режиму секретності, правил охорони праці, техніки безпеки, встановленого розпорядку дня та військової дисципліни;
ознайомитися із законодавчими та нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність структурного підрозділу органу, підрозділу СБУ або заінтересованого державного органу;
регулярно звітувати наставнику практики про виконану роботу;
якісно та вчасно готувати документальні матеріали, передбачені Програмою.
11. Курсанти мають право:
ознайомлюватися з оперативно-службовими документами в обсязі завдань, визначених Програмою;
користуватися з дозволу наставника технічними та іншими засобами, наявними у структурному підрозділі органу, підрозділу СБУ або заінтересованого державного органу;
проходити практику в безпечних і належних умовах;
надавати пропозиції щодо вдосконалення організації та проведення практики.

III. Оцінювання результатів практики

1. Оцінювання результатів практики проводить комісія, до складу якої входять завідувачі та науково-педагогічний склад кафедр, відповідальних за організацію практики курсантів за відповідними спеціальностями (спеціалізаціями).
До складу комісії можуть включатися начальники та співробітники органів, підрозділів СБУ та заінтересованих державних органів, науково-педагогічний склад інших кафедр.
2. Комісія оцінює проходження практики на підставі попереднього вивчення звітних матеріалів, відгуків та висновків начальників органів, підрозділів СБУ або заінтересованих державних органів, в яких проводилася практика, та результатів заслуховування курсантів.
3. Підсумки практики і заходи щодо її подальшого вдосконалення обговорюються на нарадах структурних підрозділів органів, підрозділів СБУ та заінтересованих державних органів, засіданнях кафедр, вчених рад ВВНЗ.
Заступник Голови Служби
О. Якушев