БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
13.10.2021 N 937
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
03 листопада 2021 р.
за N 1418/37040

Про внесення змін до Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків", статті 2 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:
1. Внести до Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 січня 2021 року N 34 (z0379-21) , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 березня 2021 року за N 379/36001 (z0379-21) , такі зміни:
1) у розділі I:
пункт 2 доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:
"У цьому Положенні термін "іноземний емітент" вживається у значенні, визначеному Законом України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" (3480-15) .";
у пункті 4 слова "фондового ринку" замінити словами "ринків капіталу";
2) у розділі II:
пункту 1:
абзац другий виключити.
У зв'язку з цим абзаци тертій - п'ятий вважати відповідно абзацами другим - четвертим;
у абзаці другому слова "проспект емісії цінних паперів" замінити словами "проспект цінних паперів";
у абзаці другому пункту 2 слова "фондового ринку" замінити словами "ринків капіталу";
пункт 10 викласти у такій редакції:
"10. Цінні папери іноземного емітента допускаються до обігу на території України на організованих ринках капіталу та поза ними. Емітент іноземних цінних паперів додатково взаємодіє з операторами організованих ринків капіталу для забезпечення допуску цінних паперів іноземного емітента до торгів на організованому ринку капіталу.";
3) пункт 1 розділу III доповнити новим підпунктом сьомим такого змісту:
"7) проспект цінних паперів (у разі його відсутності - інший документ, що містить інформацію про випуск цінних паперів іноземного емітента).
Заявник може подати проспект цінних паперів (у разі його відсутності - інший документ, що містить інформацію про випуск цінних паперів іноземного емітента) шляхом надання інформації, яка містить посилання на значений документ, який є у публічному доступі в результаті його оприлюднення. Така інформація має містити посилання на вебсторінку, яка включає універсальний покажчик місцезнаходження (Universal Resource Locator) (URL-адресу), доменне ім'я, місцезнаходження сторінки та назву файлу, на який здійснюється посилання, за якою інвестори можуть з ними ознайомитися.";
4) додаток 4 до Положення викласти в новій редакції, що додається.
2. Департаменту методології корпоративного управління, корпоративних фінансів, фінансових інструментів на ринках капіталу та організованих товарних ринків (Пересунько Д.) забезпечити:
подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Лібанова М.
Голова Комісії
Руслан МАГОМЕДОВ
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра цифрової трансформації України
Олександр БОРНЯКОВ
Протокол засідання Комісії
від 13 жовтня 2021 р. N 48
Додаток 4 
до Положення про допуск цінних паперів 
іноземних емітентів до обігу на території України 
(підпункт 2 пункт 1 розділу III)

АНКЕТА

цінних паперів іноземного емітента

1
Повне найменування іноземного емітента
2
Місцезнаходження іноземного емітента
3
Ідентифікаційний код згідно з торговельним, банківським або судовим реєстром країни походження іноземного емітента та код LEI іноземного емітента (за наявності)
4
Адреса вебсайту іноземного емітента
5
Міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN) і код класифікації фінансових інструментів (код CFI) цінних паперів, що пропонуються для обігу на території України, розшифровка коду CFI, стислий опис цінного паперу, номінальна вартість цінного паперу та валюта, у якій здійснено випуск, відсоткова ставка доходу (за наявності), дата погашення (за наявності)
6
Повне найменування і місцезнаходження іноземної фінансової установи, в якій на дату подання до НКЦПФР заяви про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України відкрито рахунок депозитарній установі, що є заявником, на якому обліковуються (будуть обліковуватися) цінні папери відповідного випуску, які будуть заведені в обіг на територію України (у випадку зарахування та обліку цінних паперів іноземного емітента депозитарною установою)
7
Повне найменування і місцезнаходження депозитарію іноземної держави та/або міжнародної депозитарно-клірингової установи, з яким (якою) Центральним депозитарієм цінних паперів встановлено кореспондентські відносини (крім випадку зарахування та обліку цінних паперів іноземного емітента депозитарною установою)
8
Інформація щодо наявності обмежень щодо цінних паперів іноземного емітента в системі депозитарного обліку іноземного депозитарію / іноземної фінансової установи (заповнюється у разі наявності такої інформації)
9
Кількість цінних паперів іноземного емітента, які обліковуються на кореспондентському рахунку Центрального депозитарію цінних паперів або на рахунку депозитарної установи як номінального утримувача в іноземній фінансовій установі (заповнюється у разі наявності такої інформації)
10
Повне найменування і місцезнаходження іноземної(их) фондової(их) біржі (бірж), що входить(ять) до Переліку іноземних фондових бірж, на яких мають бути допущені до обігу цінні папери іноземних емітентів, для допуску їх до обігу на території України, а також адреса вебсайту такої біржі та повну адресу файлу в форматі універсального покажчика місцезнаходження Universal Resource Locator (URL-адресу), що підтверджує знаходження цінних паперів іноземного емітента в обігу на такій біржі
11
Іноземні друковані видання, вебсайти, інші інформаційні ресурси, де розміщуються:
інформація про іноземного емітента та цінні папери
проспект цінних паперів іноземного емітента (або інший документ, який містить інформацію про випуск цінних паперів іноземного емітента)
аудиторський звіт
фінансова звітність іноземного емітента за останній завершений рік, складена згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності
12
Інформація щодо наявності особливостей обігу цінних паперів, вказаних у проспекті цінних паперів (або іншому документі, що містить інформацію про випуск таких цінних паперів)
13
Інформація щодо обмежень продажу цінних паперів іноземного емітента в частині розміру мінімальної кількості (лоту) для придбання таких цінних паперів та розміру мінімального кроку збільшення такого лоту