БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
25.11.2021  № 123

Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України

Відповідно до статей 6, 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 12-1, 21, 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", з метою забезпечення виконання Національним банком України функцій щодо державного регулювання у сфері ринків фінансових послуг у межах, визначених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Правила складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, що додаються.
2. Унести до постанови Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 84 (v0084500-20) "Про забезпечення здійснення повноважень та виконання функцій з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг з питань порядку розкриття інформації та складання звітності учасниками ринків фінансових послуг" такі зміни:
1) пункт 2 виключити;
2) пункти 1 - 3, 5, 7 додатка до постанови виключити.
3. Визнати такими, що втратили чинність, нормативно-правові акти Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, згідно з переліком, що додається.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Сергія Ніколайчука.
5. Постанова набирає чинності з 01 січня 2022 року.
Голова
К. Шевченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
25.11.2021  № 123

ПРАВИЛА

складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України

I. Загальні положення

1. Ці Правила розроблено відповідно до Законів України "Про Національний банк України" (679-14) , "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) , "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (2664-14) , "Про страхування" (85/96-ВР) , "Про кредитні спілки" (2908-14) , "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (996-14) .
2. Терміни в цих Правилах уживаються в такому значенні:
1) вебпортал Національного банку України - єдине централізоване середовище надання автоматизованих сервісів Національним банком України (далі - Національний банк);
2) дані звітності - інформація, що міститься у файлах з показниками звітності у форматі XML та електронних документах у форматі Word, Excel, які отримані Національним банком від учасників ринку небанківських фінансових послуг згідно з вимогами цих Правил;
3) довідник - систематизований набір допустимих значень, які визначають характеристики показника;
4) журнал завантажень - електронний перелік інформаційних повідомлень про результати завантаження файлів з показниками звітності через вебпортал Національного банку, в якому зазначаються дата та час завантаження файла з показниками звітності, інформація про результати контролю цього файла програмним забезпеченням вебпорталу Національного банку (доступ до журналу завантажень надається через особистий кабінет);
5) ідентифікатор показника - лексична одиниця, яка присвоюється показнику у вигляді послідовності латинських букв та цифр;
6) метрика - вимірність показника (сума, кількість, відсоток, коефіцієнт, текстові величини щодо вимірності показника);
7) некласифікований реквізит показника - ознака, яка визначає характеристики показника з наперед визначеними властивостями, без переліку допустимих значень;
8) нульовий файл - файл зі структурою, визначеною Національним банком, що свідчить про те, що даних для звітування немає;
9) особистий кабінет - сервіс вебпорталу Національного банку, створений для забезпечення подання файлів з показниками звітності учасником ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку, що включає засоби та інформацію, потрібні для подання звітності (у тому числі журнал завантажень), доступ до якого захищено паролем, установленим учасником ринку небанківських фінансових послуг під час реєстрації на вебпорталі Національного банку;
10) параметр - характеристика показника, для якої є перелік допустимих значень, систематизованих у довіднику;
11) показник звітності - інформація, яка використовується для кількісної та якісної характеристики економічних явищ і процесів;
12) реєстр показників звітності учасників ринку небанківських фінансових послуг (далі - Реєстр показників) - упорядкована та систематизована інформаційна система опису вимог до показників звітності, що подаються до Національного банку;
13) XSD-схема - стандарт опису структур даних у форматі XML.
Інші терміни, що вживаються в цих Правилах, використовуються в значеннях, визначених законодавством України.
3. Ці Правила розроблені з метою отримання даних звітності від таких учасників ринку небанківських фінансових послуг:
1) страховиків;
2) страхових та/або перестрахових брокерів;
3) кредитних спілок;
4) ломбардів;
5) інших фінансових установ (далі - фінансові компанії);
6) юридичних осіб - суб'єктів господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законодавством України можливість надавати послуги з фінансового лізингу (далі - лізингодавці).
4. Ці Правила є обов'язковими для виконання всіма учасниками ринку небанківських фінансових послуг, зазначеними в пункті 3 розділу I цих Правил, незалежно від наявності ліцензії на надання відповідних фінансових послуг на ринку фінансових послуг.
5. Учасник ринку небанківських фінансових послуг складає дані звітності на підставі даних бухгалтерського, управлінського, персоніфікованого обліку, даних обліково-реєструючих систем такого учасника ринку та даних про здійснені операції.
6. Національний банк використовує отримані від учасників ринку небанківських фінансових послуг дані звітності для забезпечення виконання ним регулятивних та наглядових функцій за діяльністю учасників ринку небанківських фінансових послуг, а також для складання грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики зовнішнього сектору відповідно до законодавства України.
7. Національний банк отримує дані звітності від учасників ринку небанківських фінансових послуг у вигляді файлів з показниками звітності у форматі XML та електронних документів у форматі Word, Exel.
8. Учасник ринку небанківських фінансових послуг подає дані звітності відповідно до вимог цих Правил з дати включення його до Державного реєстру фінансових установ (інших реєстрів, які веде Національний банк) і до часу виключення його з цього (цих) реєстру (реєстрів) та анулювання свідоцтва про реєстрацію фінансової установи/довідки про взяття на облік юридичної особи/свідоцтва про внесення до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів.

II. Формування показників звітності у форматі XML

9. Національний банк установлює вимоги до порядку формування показників звітності у форматі XML.
Опис цих вимог наведено в Реєстрі показників, який містить інформацію щодо ідентифікаторів та назв показників, метрик, одиниць виміру, параметрів, рівня консолідації, некласифікованих реквізитів показників, посилань на законодавчі акти, правил та особливостей формування показників, номерів файлів, періодичності та строку їх подання, учасників ринку небанківських фінансових послуг, які подають дані звітності до Національного банку, описів контролю.
Реєстр показників розміщено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку в розділі "Статистика/Організація статистичної звітності/Реєстр показників звітності учасників ринку небанківських фінансових послуг" (далі - сторінка Реєстру показників).
Реєстр показників (основні складові), який включає ідентифікатори показників та їх назву, метрики, параметри, некласифіковані реквізити показника, номери файлів для подання показників, наведено в додатку 1 до цих Правил.
10. Учасник ринку небанківських фінансових послуг для формування показників звітності у форматі XML використовує інформацію, розміщену на сторінці Реєстру показників.
11. Кожний показник звітності має ідентифікатор показника та подається за метрикою в розрізі параметрів та/або некласифікованих реквізитів показника.
12. Ідентифікатор показника складається з двох частин: першої частини - імені файла, другої - номера показника у файлі.
13. Параметри та їх значення для формування показників звітності наведено у відповідних довідниках.
Перелік довідників, які використовуються для формування показників звітності, наведено в додатку 2 до цих Правил.
Параметри та їх значення розміщено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку в розділі "Статистика/Організація статистичної звітності/Довідники для складання звітності" (далі - сторінка довідників).
14. Перелік метрик, які використовуються для формування показників звітності, та їх значення наведено в додатку 3 до цих Правил.
15. Перелік некласифікованих реквізитів показників, які використовуються для формування показників звітності, наведено в додатку 4 до цих Правил.
16. Для формування файлів у форматі XML використовуються XSD-схеми.
17. Вимоги до формування показників звітності та XSD-схеми розміщуються на сторінці Реєстру показників не пізніше ніж за 45 днів до дати їх запровадження.

III. Подання даних звітності до Національного банку

18. Дані звітності подаються до Національного банку у вигляді:
1) файлів з показниками звітності у форматі XML через вебпортал Національного банку;
2) електронних документів у форматі Word, Excel на адресу електронної пошти zvit@bank.gov.ua.
19. Файли з показниками звітності у форматі XML формуються відповідно до вимог, визначених у додатках 1 - 5 до цих Правил, та інформації, розміщеної на сторінці Реєстру показників і сторінці довідників.
Інформація про файли з показниками звітності, що подаються до Національного банку у форматі XML, наведена в додатку 5 до цих Правил.
20. Перелік електронних документів у форматі Word, Exel, що подаються до Національного банку на адресу електронної пошти zvit@bank.gov.ua, наведено в додатку 6 до цих Правил.
21. Інструкція щодо подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку розміщена на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку в розділі "Статистика/Організація статистичної звітності/Інструкція щодо подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України" (далі - Інструкція щодо подання звітності). Інструкція щодо подання звітності містить опис технічних питань до подання даних звітності.
22. Керівник учасника ринку небанківських фінансових послуг або уповноважена особа, яка виконує його обов'язки, відповідає за організацію процесу подання до Національного банку даних звітності відповідно до вимог цих Правил.
23. Керівник учасника ринку небанківських фінансових послуг або уповноважена особа, яка виконує його обов'язки, відомості про яких містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) та які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, які засвідчили своїм кваліфікованим електронним підписом (далі - КЕП) дані звітності, несуть відповідальність за порядок заповнення (складання), повноту, достовірність та дотримання строку подання даних звітності до Національного банку.
Учасник ринку небанківських фінансових послуг, якщо дані звітності засвідчені КЕП інших осіб, інформація про яких не міститься в Єдиному державному реєстрі, повинен одночасно з даними звітності подати копії документів (копії установчих та/або організаційно-розпорядчих документів установи), що підтверджують право таких осіб засвідчувати своїми підписами документи учасника ринку небанківських фінансових послуг. Документи подаються на адресу електронної пошти zvit@bank.gov.ua із супровідним листом з поясненням причин щодо засвідчення КЕП іншою особою та переліком файлів з показниками звітності, які засвідчені КЕП іншої особи.
24. Останнім днем строку подання даних звітності, якщо він припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, є перший робочий день після неробочого дня.
25. Національний банк має право не частіше одного разу на квартал за кожним окремим файлом змінювати вимоги щодо формування показників звітності, крім тих, що зазначені в додатках 1 - 5 до цих Правил. Повідомлення про зміни розміщується на вебпорталі Національного банку одночасно з розміщенням змін до вимог щодо формування показників звітності.
Зміна описів контролю здійснюється за потреби з розміщенням повідомлення на вебпорталі Національного банку.

IV. Особливості підписання та подання файлів з показниками звітності у форматі XML до Національного банку

26. Керівник учасника ринку небанківських фінансових послуг або уповноважена особа, яка виконує його обов'язки, відомості про яких містяться в Єдиному державному реєстрі та які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, підписує своїм КЕП файл з показниками звітності у форматі XML, що подається до Національного банку через вебпортал Національного банку.
Вимоги до подання файла з показниками звітності у форматі XML, що підписаний КЕП інших осіб, інформація про яких не міститься в Єдиному державному реєстрі, викладені в абзаці другому пункту 23 розділу III цих Правил.
27. Файл, що подається до Національного банку у форматі XML, повинен містити лише один КЕП.
28. Кваліфікований сертифікат відкритого ключа особи, яка підписала файл з показниками звітності, крім обов'язкових реквізитів фізичної особи - підписувача, додатково повинен містити ідентифікаційні дані учасника ринку небанківських фінансових послуг, представником якого є ця особа [повне або офіційне скорочене найменування та код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ)].
29. Показники звітності групуються у файли за ознакою номера файла відповідно до колонки 7 додатка 1 до цих Правил.
30. Учасник ринку небанківських фінансових послуг завантажує файл з показниками звітності через вебпортал Національного банку в установлені Національним банком строки, визначені в колонці 5 додатка 5 до цих Правил.
31. Повідомлення "OK" або "OK. Контроль пройдено із зауваженнями" системи журналів завантажень файлів є ознакою успішного завантаження файла з показниками звітності через вебпортал Національного банку та свідчить про факт подання файла з показниками звітності до Національного банку.
Відсутність повідомлення "OK" або "OK. Контроль пройдено з зауваженнями" у системі журналів завантажень файлів після встановленого Національним банком строку подання звітності свідчить про факт неподання учасником ринку небанківських фінансових послуг файла з показниками звітності в установлені Національним банком строки.
Датою подання файла з показниками звітності є дата, зазначена в журналі завантажень в особистому кабінеті учасника ринку небанківських фінансових послуг на вебпорталі Національного банку.
Учасник ринку небанківських фінансових послуг після отримання повідомлення "Контроль не пройдено" повинен виправити помилки та повторно подати файл з показниками звітності.
32. Відсутність даних за окремими показниками у файлі, який надано учасником ринку небанківських фінансових послуг, свідчить про те, що інформації для формування таких показників немає.
33. Учасник ринку небанківських фінансових послуг за потреби подання файла згідно з вимогами колонки 6 додатка 5 до цих Правил та якщо немає інформації для формування показників у файлі подає до Національного банку нульовий файл.

V. Особливості підписання та подання електронних документів

34. Електронні документи, зазначені в додатку 6 до цих Правил, подаються у форматі Word, Excel на адресу електронної пошти zvit@bank.gov.ua (далі - електронний документ).
Електронні документи, а саме: пояснювальна записка до звітності кредитної спілки, пояснювальна записка до звітності страховика, пояснювальна записка до звітності страхового та/або перестрахового брокера, пояснювальна записка до звітності страхового брокера - фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності, актуарний звіт - заповнюються за зразками, наведеними відповідно в додатках 7 - 11 до цих Правил.
35. Електронний документ повинен містити лише один КЕП керівника учасника ринку небанківських фінансових послуг або уповноваженої особи, яка виконує його обов'язки, відомості про яких містяться в Єдиному державному реєстрі та які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи.
Електронний документ з актуарним звітом, крім КЕП керівника учасника ринку небанківських фінансових послуг або уповноваженої особи, яка виконує його обов'язки, відомості про яких міститься в Єдиному державному реєстрі, має містити КЕП актуарія, який склав цей звіт.
Вимоги до подання електронного документа, який підписано КЕП інших осіб, інформація про яких не міститься в Єдиному державному реєстрі, викладені в абзаці другому пункту 23 розділу III цих Правил.
36. Електронний документ, підписаний КЕП осіб, зазначених у пункті 35 розділу V цих Правил, повинен бути упакованим у контейнер-архів формату ZIP розміром до 8 МБ, який надсилається до Національного банку окремим листом на адресу електронної пошти zvit@bank.gov.ua.
Електронний документ, обсяг якого перевищує зазначений в абзаці першому пункту 36 розділу V цих Правил розмір контейнер-архіву, упаковується в багатотомний контейнер-архів. Кожний том такого архіву надсилається окремим листом на адресу електронної пошти zvit@bank.gov.ua. Вимоги щодо назви контейнер-архіву визначає Національний банк в Інструкції щодо подання звітності.
37. Актуарій, який підписує своїм КЕП електронний документ з актуарним звітом, несе особисту відповідальність за зміст цього звіту.
38. Зворотне повідомлення від Національного банку "Повідомлення отримано, чекайте результатів перевірки" або "Повідомлення не прийнято", яке надсилається на адресу електронної пошти учасника ринку небанківських фінансових послуг автоматично, є підтвердженням факту отримання чи неотримання електронного документа.
Датою подання електронного документа є дата відправки учаснику ринку небанківських фінансових послуг зворотного повідомлення від Національного банку "Повідомлення отримано, чекайте результатів перевірки".
Національний банк після перевірки електронного документа на відповідність вимогам щодо його підписання та подання надсилає учаснику ринку небанківських фінансових послуг повідомлення "Електронний документ від учасника ринку небанківських фінансових послуг (код за ЄДРПОУ) прийнято" або "Електронний документ від учасника ринку небанківських фінансових послуг (код за ЄДРПОУ) не прийнято", що є підтвердженням відповідно факту прийняття чи неприйняття електронного документа.
Учасник ринку небанківських фінансових послуг після отримання повідомлення "Електронний документ від учасника ринку небанківських фінансових послуг (код за ЄДРПОУ) не прийнято" повинен подати електронний документ з дотриманням вимог, зазначених у розділі V цих Правил.
VI. Перевірка даних звітності на відповідність вимогам, установленим Національним банком
39. Перевірка даних звітності на відповідність вимогам, установленим Національним банком, здійснюється за такими рівнями контролю:
1) первинний контроль (технологічний) - контроль, який здійснюється на рівні учасника ринку небанківських фінансових послуг та Національного банку, реалізується в XSD-схемі;
2) вторинний контроль - контроль, який здійснюється на рівні Національного банку під час приймання файла з показниками звітності, уключаючи контроль за відповідністю даних у різних файлах з показниками звітності, та передбачає надання інформації щодо результатів контролю;
3) експертний контроль - контроль за якістю отриманих даних звітності на їх цілісність, достовірність, узгодженість у часі, сумісність з даними інших джерел інформації, який здійснюється структурними підрозділами Національного банку для визначення потреби в перегляді даних.
Експертний контроль може здійснюватися в будь-який час після отримання даних звітності.
40. Описи первинного та вторинного контролю розміщено на сторінці Реєстру показників.
41. Учасник ринку небанківських фінансових послуг у разі наявності в Національного банку зауважень до показників звітності за результатами вторинного контролю, експертного контролю зобов'язаний на запит Національного банку надати пояснення на адресу електронної пошти nbu@bank.gov.ua протягом трьох робочих днів.
Пояснення повинне містити згоду з виявленими Національним банком зауваженнями до показників звітності та зобов'язання замінити файл з показниками звітності в установлений в пункті 41 розділу VI цих Правил строк або інформацію про достовірність наданих показників звітності та інформацію про те, що потреби в заміні файла з показниками звітності немає.
Учасник ринку небанківських фінансових послуг у разі неподання ним пояснень або їх неприйняття Національним банком зобов'язаний на вимогу Національного банку в установлений строк замінити файл з показниками звітності.
42. Національний банк має право вимагати від учасника ринку небанківських фінансових послуг подання виправлених даних звітності в разі визначення потреби в перегляді даних за результатами інспекційної перевірки.
Учасник ринку небанківських фінансових послуг зобов'язаний здійснити заміну даних звітності в установлений Національним банком строк.
43. Учасник ринку небанківських фінансових послуг має право самостійно замінити файл з показниками звітності до настання строку, установленого в колонці 5 додатка 5 до цих Правил, та електронний документ до настання строку, установленого в додатку 6 до цих Правил.
44. Подання учасником ринку небанківських фінансових послуг файла з показниками звітності після встановленого в колонці 5 додатка 5 до цих Правил строку та/або електронного документа після встановленого в додатку 6 до цих Правил строку є несвоєчасним наданням інформації.
45. Неподання учасником ринку небанківських фінансових послуг файла з показниками звітності та/або електронного документа, подання яких передбачено для цього учасника ринку небанківських фінансових послуг вимогами колонки 6 додатка 5 та додатка 6 до цих Правил, є неподанням інформації.
46. Учасник ринку небанківських фінансових послуг у разі виявлення факту подання файла з показниками звітності з недостовірними даними або даними, що розкриті не відповідно до вимог цих Правил, після строку, визначеного в колонці 5 додатка 5 до цих Правил, зобов'язаний звернутися до Національного банку на адресу електронної пошти nbu@bank.gov.ua з клопотанням про заміну файла з показниками звітності з наданням відповідних пояснень.
Учасник ринку небанківських фінансових послуг після отримання дозволу Національного банку на заміну файла з показниками звітності зобов'язаний здійснити його заміну в установлений Національним банком строк.
47. Дані звітності учасника ринку небанківських фінансових послуг вважаються недостовірними, якщо вони суперечать даним бухгалтерського, управлінського, персоніфікованого обліку, даним обліково-реєструючих систем учасника ринку небанківських фінансових послуг за звітний період.
48. Національний банк у разі порушення учасником ринку небанківських фінансових послуг вимог законодавства України з питань подання звітності має право прийняти рішення про застосування до учасника ринку небанківських фінансових послуг заходів впливу відповідно до законодавства України.
Застосування Національним банком заходів впливу за порушення вимог законодавства України з питань подання звітності не звільняє учасника ринку небанківських фінансових послуг від обов'язку подання до Національного банку достовірної звітності в повному обсязі.
Додаток 1
до Правил складання та подання
звітності учасниками ринку
небанківських фінансових послуг
до Національного банку України
(пункт 9 розділу II)

РЕЄСТР

показників (основні складові)

з/п
Ідентифікатор
Назва
Метрика
Параметр
Некласифікований реквізит показника
Номер файла
1
2
3
4
5
6
7
1
FR001000
Нематеріальні активи
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
2
FR001001
Первісна вартість нематеріальних активів
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
3
FR001002
Накопичена амортизація нематеріальних активів
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
4
FR001005
Незавершені капітальні інвестиції
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
5
FR001010
Основні засоби
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
6
FR001011
Первісна вартість основних засобів
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
7
FR001012
Знос основних засобів
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
8
FR001015
Інвестиційна нерухомість
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
9
FR001016
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
10
FR001017
Знос інвестиційної нерухомості
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
11
FR001020
Довгострокові біологічні активи
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
12
FR001021
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
13
FR001022
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
14
FR001030
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1)/Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
15
FR001035
Інші фінансові інвестиції
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
16
FR001040
Довгострокова дебіторська заборгованість
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
17
FR001045
Відстрочені податкові активи
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
18
FR001050
Гудвіл
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
19
FR001060
Відстрочені аквізиційні витрати
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
20
FR001065
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
21
FR001090
Інші необоротні активи
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
22
FR001095
Усього необоротних активів
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
23
FR001100
Запаси
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
24
FR001101
Виробничі запаси
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
25
FR001102
Незавершене виробництво
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
26
FR001103
Готова продукція/Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
27
FR001104
Товари
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
28
FR001110
Поточні біологічні активи
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
29
FR001115
Депозити перестрахування
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
30
FR001120
Векселі одержані
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
31
FR001125
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
32
FR001130
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
33
FR001135
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
34
FR001136
Дебіторська заборгованість за розрахунками з податку на прибуток
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
35
FR001140
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
36
FR001145
Дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
37
FR001155
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1)/поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
38
FR001160
Поточні фінансові інвестиції
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
39
FR001165
Гроші та їх еквіваленти
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
40
FR001166
Готівка
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
41
FR001167
Рахунки в банках
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
42
FR001170
Витрати майбутніх періодів
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
43
FR001180
Частка перестраховика у страхових резервах
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
44
FR001181
Частка перестраховика у страхових резервах довгострокових зобов'язань
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
45
FR001182
Частка перестраховика у страхових резервах збитків або резервах належних виплат
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
46
FR001183
Частка перестраховика у страхових резервах незароблених премій
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
47
FR001184
Частка перестраховика в інших страхових резервах
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
48
FR001190
Інші оборотні активи
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
49
FR001195
Усього оборотних активів
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
50
FR001200
Необоротні активи, що утримуються для продажу, та групи вибуття
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
51
FR001300
Баланс за активами
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
52
FR001400
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
53
FR001401
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
54
FR001405
Капітал у дооцінках
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
55
FR001410
Додатковий капітал
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
56
FR001411
Емісійний дохід
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
57
FR001412
Накопичені курсові різниці
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
58
FR001415
Резервний капітал
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
59
FR001420
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
60
FR001425
Неоплачений капітал
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
61
FR001430
Вилучений капітал
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
62
FR001435
Інші резерви
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
63
FR001495
Усього власного капіталу
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
64
FR001500
Відстрочені податкові зобов'язання
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
65
FR001505
Пенсійні зобов'язання
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
66
FR001510
Довгострокові кредити банків
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
67
FR001515
Інші довгострокові зобов'язання
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
68
FR001520
Довгострокові забезпечення
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
69
FR001521
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
70
FR001525
Цільове фінансування
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
71
FR001526
Благодійна допомога
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
72
FR001530
Страхові резерви
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
73
FR001531
Резерв довгострокових зобов'язань, що належить до страхових резервів
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
74
FR001532
Резерв збитків або резерв належних виплат, що належать до страхових резервів
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
75
FR001533
Резерв незароблених премій, що належить до страхових резервів
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
76
FR001534
Інші страхові резерви, що належать до страхових резервів
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
77
FR001535
Інвестиційні контракти
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
78
FR001540
Призовий фонд
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
79
FR001545
Резерв на виплату джек-поту
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
80
FR001595
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1)/довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
81
FR001600
Короткострокові кредити банків
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
82
FR001605
Векселі видані
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
83
FR001610
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
84
FR001615
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
85
FR001620
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
86
FR001621
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом з податку на прибуток
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
87
FR001625
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
88
FR001630
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
89
FR001635
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
90
FR001640
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
91
FR001645
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
92
FR001650
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
93
FR001660
Поточні забезпечення
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
94
FR001665
Доходи майбутніх періодів
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
95
FR001670
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
96
FR001690
Інші поточні зобов'язання
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
97
FR001695
Усього поточних зобов'язань і забезпечення
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
98
FR001700
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
99
FR001800
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
100
FR001900
Баланс за пасивами
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
101
FR002000
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
102
FR002010
Чисті зароблені страхові премії
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
103
FR002011
Премії підписані, валова сума
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
104
FR002012
Премії, передані в перестрахування
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
105
FR002013
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
106
FR002014
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
107
FR002050
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
108
FR002070
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
109
FR002090
Валовий прибуток
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
110
FR002095
Валовий збиток
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
111
FR002105
Дохід (витрати) від зміни в резервах довгострокових зобов'язань
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
112
FR002110
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
113
FR002111
Зміна інших страхових резервів, валова сума
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
114
FR002112
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
115
FR002120
Інші операційні доходи
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
116
FR002121
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
117
FR002122
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
118
FR002123
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
119
FR002130
Адміністративні витрати
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
120
FR002150
Витрати на збут
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
121
FR002180
Інші операційні витрати
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
122
FR002181
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
123
FR002182
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
124
FR002190
Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
125
FR002195
Фінансовий результат від операційної діяльності (збиток)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
126
FR002200
Дохід від участі в капіталі
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
127
FR002220
Інші фінансові доходи
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
128
FR002240
Інші доходи
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
129
FR002241
Дохід від благодійної допомоги
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
130
FR002250
Фінансові витрати
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
131
FR002255
Втрати від участі в капіталі
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
132
FR002270
Інші витрати
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
133
FR002275
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
134
FR002280
Разом доходи
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
135
FR002285
Разом витрати
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
136
FR002290
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)/фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
137
FR002295
Фінансовий результат до оподаткування (збиток)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
138
FR002300
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1)/податок на прибуток (Стандарт 25)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
139
FR002305
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
140
FR002310
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
141
FR002350
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1)/чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
142
FR002355
Чистий фінансовий результат (збиток)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
143
FR002400
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
144
FR002405
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
145
FR002410
Накопичені курсові різниці
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
146
FR002415
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
147
FR002445
Інший сукупний дохід
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
148
FR002450
Інший сукупний дохід до оподаткування
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
149
FR002455
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
150
FR002460
Інший сукупний дохід після оподаткування
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
151
FR002465
Сукупний дохід
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
152
FR002500
Матеріальні затрати
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
153
FR002505
Витрати на оплату праці
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
154
FR002510
Відрахування на соціальні заходи
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
155
FR002515
Амортизація
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
156
FR002520
Інші операційні витрати
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
157
FR002550
Разом елементи операційних витрат
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
158
FR002600
Середньорічна кількість простих акцій
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
159
FR002605
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
160
FR002610
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
161
FR002615
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
162
FR002650
Дивіденди на одну просту акцію
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
163
FR003000
Надходження коштів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
164
FR003005
Надходження коштів від повернення податків і зборів
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
165
FR003006
Надходження коштів від повернення податку на додану вартість
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
166
FR003010
Надходження коштів у результаті цільового фінансування
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
167
FR003011
Надходження від отримання субсидій, дотацій
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
168
FR003015
Надходження авансів від покупців і замовників
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
169
FR003020
Надходження від повернення авансів
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
170
FR003025
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
171
FR003035
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
172
FR003040
Надходження від операційної оренди
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
173
FR003045
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
174
FR003050
Надходження від страхових премій
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
175
FR003055
Надходження фінансових установ від повернення позик
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
176
FR003095
Інші надходження в результаті операційної діяльності
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
177
FR003100
Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
178
FR003105
Витрачання на оплату праці
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
179
FR003110
Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
180
FR003115
Витрачання на оплату зобов'язання з податків і зборів
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
181
FR003116
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
182
FR003117
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
183
FR003118
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
184
FR003135
Витрачання на оплату авансів
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
185
FR003140
Витрачання на оплату повернення авансів
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
186
FR003145
Витрачання на оплату цільових внесків
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
187
FR003150
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
188
FR003155
Витрачання фінансових установ на надання позик
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
189
FR003190
Інші витрачання в результаті операційної діяльності
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
190
FR013195
Чистий рух коштів від операційної діяльності (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
191
FR013200
Надходження від реалізації фінансових інвестицій (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
192
FR013205
Надходження від реалізації необоротних активів (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
193
FR013215
Надходження від отриманих відсотків (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
194
FR013220
Надходження від отриманих дивідендів (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
195
FR013225
Надходження від деривативів (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
196
FR013230
Надходження від погашення позик (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
197
FR013235
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
198
FR013250
Інші надходження в результаті інвестиційної діяльності (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
199
FR013255
Витрачання на придбання фінансових інвестицій (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
200
FR013260
Витрачання на придбання необоротних активів (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
201
FR013270
Виплати за деривативами (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
202
FR013275
Витрачання на надання позик (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
203
FR013280
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
204
FR013290
Інші платежі в результаті інвестиційної діяльності (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
205
FR013295
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
206
FR013300
Надходження від власного капіталу (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
207
FR013305
Надходження від отримання позик (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
208
FR013310
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
209
FR013340
Інші надходження в результаті фінансової діяльності (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
210
FR013345
Витрачання на викуп власних акцій (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
211
FR013350
Витрачання на погашення позик (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
212
FR013355
Витрачання на сплату дивідендів (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
213
FR013360
Витрачання на сплату відсотків (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
214
FR013365
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
215
FR013370
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
216
FR013375
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
217
FR013390
Інші платежі в результаті фінансової діяльності (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
218
FR013395
Чистий рух коштів від фінансової діяльності (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
219
FR013400
Чистий рух грошових коштів за звітний період (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
220
FR013405
Залишок коштів на початок року (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
221
FR013410
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
222
FR013415
Залишок коштів на кінець року (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
223
FR003500
Прибуток (збиток) від звичайної операційної діяльності до оподаткування
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
224
FR003505
Коригування прибутку (збитку) від операційної діяльності до оподаткування на амортизацію необоротних активів
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
225
FR003510
Коригування прибутку (збитку) від операційної діяльності до оподаткування на збільшення (зменшення) забезпечень
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
226
FR003515
Коригування прибутку (збитку) від операційної діяльності до оподаткування на збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
227
FR003520
Коригування прибутку (збитку) від операційної діяльності до оподаткування на збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
228
FR003521
Прибуток (збиток) від участі в капіталі
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
229
FR003522
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
230
FR003523
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
231
FR003524
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
232
FR003526
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
233
FR003540
Фінансові витрати
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
234
FR003550
Зменшення (збільшення) оборотних активів
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
235
FR003551
Збільшення (зменшення) запасів
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
236
FR003552
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
237
FR003553
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
238
FR003554
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
239
FR003556
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
240
FR003557
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
241
FR003560
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
242
FR003561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
243
FR003562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
244
FR003563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
245
FR003564
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
246
FR003566
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
247
FR003567
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
248
FR003570
Грошові кошти від операційної діяльності
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
249
FR003580
Сплачений податок на прибуток
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
250
FR003585
Сплачені відсотки
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
251
FR023195
Чистий рух коштів від операційної діяльності (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
252
FR023200
Надходження від реалізації фінансових інвестицій (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
253
FR023205
Надходження від реалізації необоротних активів (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
254
FR023215
Надходження від отриманих відсотків (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
255
FR023220
Надходження від отриманих дивідендів (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
256
FR023225
Надходження від деривативів (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
257
FR023230
Надходження від погашення позик (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
258
FR023235
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
259
FR023250
Інші надходження в результаті інвестиційної діяльності (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
260
FR023255
Витрачання на придбання фінансових інвестицій (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
261
FR023260
Витрачання на придбання необоротних активів (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
262
FR023270
Виплати за деривативами (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
263
FR023275
Витрачання на надання позик (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
264
FR023280
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
265
FR023290
Інші платежі в результаті інвестиційної діяльності (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
266
FR023295
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
267
FR023300
Надходження від власного капіталу (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
268
FR023305
Надходження від отримання позик (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
269
FR023310
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
270
FR023340
Інші надходження в результаті фінансової діяльності (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
271
FR023345
Витрачання на викуп власних акцій (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
272
FR023350
Витрачання на погашення позик (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
273
FR023355
Витрачання на сплату дивідендів (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
274
FR023360
Витрачання на сплату відсотків (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
275
FR023365
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
276
FR023370
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
277
FR023375
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
278
FR023390
Інші платежі в результаті фінансової діяльності (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
279
FR023395
Чистий рух коштів від фінансової діяльності (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
280
FR023400
Чистий рух грошових коштів за звітний період (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
281
FR023405
Залишок коштів на початок року (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
282
FR023410
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
283
FR023415
Залишок коштів на кінець року (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
284
FR004000
Залишок коштів на початок року
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
285
FR004005
Коригування: зміна облікової політики
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
286
FR004010
Коригування: виправлення помилок
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
287
FR004090
Коригування: інші зміни
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
288
FR004095
Скоригований залишок на початок року
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
289
FR004100
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
290
FR004110
Інший сукупний дохід за звітний період
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
291
FR004111
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
292
FR004112
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
293
FR004113
Накопичені курсові різниці
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
294
FR004114
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
295
FR004116
Інший сукупний дохід
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
296
FR004200
Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
297
FR004205
Розподіл прибутку: спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
298
FR004210
Розподіл прибутку: відрахування до резервного капіталу
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
299
FR004215
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
300
FR004220
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
301
FR004225
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
302
FR004240
Внески учасників: внески до капіталу
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
303
FR004245
Внески учасників: погашення заборгованості з капіталу
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
304
FR004260
Вилучення капіталу: викуп акцій (часток)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
305
FR004265
Вилучення капіталу: перепродаж викуплених акцій (часток)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
306
FR004270
Вилучення капіталу: анулювання викуплених акцій (часток)
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
307
FR004275
Вилучення капіталу: вилучення частки в капіталі
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
308
FR004280
Зменшення номінальної вартості акцій
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
309
FR004290
Вилучення капіталу: інші зміни в капіталі
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
310
FR004291
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
311
FR004295
Разом змін у капіталі
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
312
FR004300
Залишок на кінець року
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
313
FR090000
Середня кількість працівників
T100_1, T100_2
F061, F110, H001
Немає
FR0
314
FR101000
Нематеріальні активи
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
315
FR101001
Первісна вартість нематеріальних активів
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
316
FR101002
Накопичена амортизація нематеріальних активів
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
317
FR101005
Незавершені капітальні інвестиції
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
318
FR101010
Основні засоби
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
319
FR101011
Первісна вартість основних засобів
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
320
FR101012
Знос основних засобів
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
321
FR101015
Інвестиційна нерухомість
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
322
FR101016
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
323
FR101017
Знос інвестиційної нерухомості
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
324
FR101020
Довгострокові біологічні активи
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
325
FR101021
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
326
FR101022
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
327
FR101030
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
328
FR101035
Інші фінансові інвестиції
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
329
FR101040
Довгострокова дебіторська заборгованість
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
330
FR101045
Відстрочені податкові активи
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
331
FR101050
Гудвіл
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
332
FR101055
Гудвіл при консолідації
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
333
FR101060
Відстрочені аквізиційні витрати
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
334
FR101065
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
335
FR101090
Інші необоротні активи
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
336
FR101095
Усього необоротних активів
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
337
FR101100
Запаси
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
338
FR101101
Виробничі запаси
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
339
FR101102
Незавершене виробництво
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
340
FR101103
Готова продукція
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
341
FR101104
Товари
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
342
FR101110
Поточні біологічні активи
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
343
FR101115
Депозити перестрахування
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
344
FR101120
Векселі одержані
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
345
FR101125
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
346
FR101130
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
347
FR101135
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
348
FR101136
Дебіторська заборгованість за розрахунками з податку на прибуток
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
349
FR101140
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
350
FR101145
Дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
351
FR101155
Інша поточна дебіторська заборгованість
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
352
FR101160
Поточні фінансові інвестиції
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
353
FR101165
Гроші та їх еквіваленти
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
354
FR101166
Готівка
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
355
FR101167
Рахунки в банках
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
356
FR101170
Витрати майбутніх періодів
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
357
FR101180
Частка перестраховика у страхових резервах
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
358
FR101181
Частка перестраховика у страхових резервах довгострокових зобов'язань
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
359
FR101182
Частка перестраховика у страхових резервах збитків або резервах належних виплат
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
360
FR101183
Частка перестраховика у страхових резервах незароблених премій
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
361
FR101184
Частка перестраховика в інших страхових резервах
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
362
FR101190
Інші оборотні активи
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
363
FR101195
Усього оборотних активів
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
364
FR101200
Необоротні активи, що утримуються для продажу, та групи вибуття
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
365
FR101300
Баланс за активами
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
366
FR101400
Зареєстрований (пайовий) капітал
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
367
FR101401
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
368
FR101405
Капітал у дооцінках
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
369
FR101410
Додатковий капітал
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
370
FR101411
Емісійний дохід
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
371
FR101412
Накопичені курсові різниці
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
372
FR101415
Резервний капітал
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
373
FR101420
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
374
FR101425
Неоплачений капітал
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
375
FR101430
Вилучений капітал
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
376
FR101435
Інші резерви
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
377
FR101490
Неконтрольована частка
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
378
FR101495
Усього власного капіталу
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
379
FR101500
Відстрочені податкові зобов'язання
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
380
FR101505
Пенсійні зобов'язання
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
381
FR101510
Довгострокові кредити банків
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
382
FR101515
Інші довгострокові зобов'язання
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
383
FR101520
Довгострокові забезпечення
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
384
FR101521
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
385
FR101525
Цільове фінансування
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
386
FR101526
Благодійна допомога
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
387
FR101530
Страхові резерви
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
388
FR101531
Резерв довгострокових зобов'язань, що належить до страхових резервів
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
389
FR101532
Резерв збитків або резерв належних виплат, що належать до страхових резервів
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
390
FR101533
Резерв незароблених премій, що належить до страхових резервів
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
391
FR101534
Інші страхові резерви, що належать до страхових резервів
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
392
FR101535
Інвестиційні контракти
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
393
FR101540
Призовий фонд
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
394
FR101545
Резерв на виплату джек-поту
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
395
FR101595
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
396
FR101600
Короткострокові кредити банків
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
397
FR101605
Векселі видані
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
398
FR101610
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
399
FR101615
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
400
FR101620
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
401
FR101621
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом з податку на прибуток
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
402
FR101625
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
403
FR101630
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
404
FR101635
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
405
FR101640
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
406
FR101645
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
407
FR101650
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
408
FR101660
Поточні забезпечення
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
409
FR101665
Доходи майбутніх періодів
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
410
FR101670
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
411
FR101690
Інші поточні зобов'язання
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
412
FR101695
Усього поточних зобов'язань і забезпечення
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
413
FR101700
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
414
FR101800
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
415
FR101900
Баланс за пасивами
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
416
FR102000
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
417
FR102010
Чисті зароблені страхові премії
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
418
FR102011
Премії підписані, валова сума
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
419
FR102012
Премії, передані в перестрахування
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
420
FR102013
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
421
FR102014
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
422
FR102050
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
423
FR102070
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
424
FR102090
Валовий прибуток
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
425
FR102095
Валовий збиток
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
426
FR102105
Дохід (витрати) від зміни в резервах довгострокових зобов'язань
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
427
FR102110
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
428
FR102111
Зміна інших страхових резервів, валова сума
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
429
FR102112
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
430
FR102120
Інші операційні доходи
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
431
FR102121
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
432
FR102122
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
433
FR102123
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
434
FR102130
Адміністративні витрати
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
435
FR102150
Витрати на збут
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
436
FR102180
Інші операційні витрати
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
437
FR102181
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
438
FR102182
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
439
FR102190
Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
440
FR102195
Фінансовий результат від операційної діяльності (збиток)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
441
FR102200
Дохід від участі в капіталі
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
442
FR102220
Інші фінансові доходи
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
443
FR102240
Інші доходи
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
444
FR102241
Дохід від благодійної допомоги
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
445
FR102250
Фінансові витрати
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
446
FR102255
Втрати від участі в капіталі
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
447
FR102270
Інші витрати
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
448
FR102275
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
449
FR102290
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
450
FR102295
Фінансовий результат до оподаткування (збиток)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
451
FR102300
Витрати (дохід) з податку на прибуток
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
452
FR102305
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
453
FR102350
Чистий фінансовий результат (прибуток)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
454
FR102355
Чистий фінансовий результат (збиток)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
455
FR102400
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
456
FR102405
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
457
FR102410
Накопичені курсові різниці
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
458
FR102415
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
459
FR102445
Інший сукупний дохід
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
460
FR102450
Інший сукупний дохід до оподаткування
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
461
FR102455
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
462
FR102460
Інший сукупний дохід після оподаткування
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
463
FR102465
Сукупний дохід
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
464
FR102470
Чистий прибуток (збиток), що належить власникам материнської компанії
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
465
FR102475
Чистий прибуток (збиток), що належить неконтрольованій частці
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
466
FR102480
Сукупний дохід, що належить власникам материнської компанії
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
467
FR102485
Сукупний дохід, що належить неконтрольованій частці
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
468
FR102500
Матеріальні затрати
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
469
FR102505
Витрати на оплату праці
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
470
FR102510
Відрахування на соціальні заходи
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
471
FR102515
Амортизація
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
472
FR102520
Інші операційні витрати
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
473
FR102550
Разом елементи операційних витрат
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
474
FR102600
Середньорічна кількість простих акцій
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
475
FR102605
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
476
FR102610
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
477
FR102615
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
478
FR102650
Дивіденди на одну просту акцію
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
479
FR103000
Надходження коштів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
480
FR103005
Надходження коштів від повернення податків і зборів
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
481
FR103006
Надходження коштів від повернення податку на додану вартість
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
482
FR103010
Надходження коштів у результаті цільового фінансування
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
483
FR103011
Надходження від отримання субсидій, дотацій
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
484
FR103015
Надходження авансів від покупців і замовників
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
485
FR103020
Надходження від повернення авансів
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
486
FR103025
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
487
FR103035
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
488
FR103040
Надходження від операційної оренди
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
489
FR103045
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
490
FR103050
Надходження від страхових премій
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
491
FR103055
Надходження фінансових установ від повернення позик
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
492
FR103095
Інші надходження в результаті операційної діяльності
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
493
FR103100
Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
494
FR103105
Витрачання на оплату праці
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
495
FR103110
Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
496
FR103115
Витрачання на оплату зобов'язання з податків і зборів
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
497
FR103116
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
498
FR103117
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
499
FR103118
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
500
FR103135
Витрачання на оплату авансів
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
501
FR103140
Витрачання на оплату повернення авансів
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
502
FR103145
Витрачання на оплату цільових внесків
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
503
FR103150
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
504
FR103155
Витрачання фінансових установ на надання позик
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
505
FR103190
Інші витрачання в результаті операційної діяльності
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
506
FR113195
Чистий рух коштів від операційної діяльності (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
507
FR113200
Надходження від реалізації фінансових інвестицій (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
508
FR113205
Надходження від реалізації необоротних активів (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
509
FR113215
Надходження від отриманих відсотків (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
510
FR113220
Надходження від отриманих дивідендів (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
511
FR113225
Надходження від деривативів (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
512
FR113230
Надходження від погашення позик (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
513
FR113235
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
514
FR113250
Інші надходження в результаті інвестиційної діяльності (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
515
FR113255
Витрачання на придбання фінансових інвестицій (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
516
FR113260
Витрачання на придбання необоротних активів (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
517
FR113270
Виплати за деривативами (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
518
FR113275
Витрачання на надання позик (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
519
FR113280
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
520
FR113290
Інші платежі в результаті інвестиційної діяльності (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
521
FR113295
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
522
FR113300
Надходження від власного капіталу (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
523
FR113305
Надходження від отримання позик (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
524
FR113310
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
525
FR113340
Інші надходження в результаті фінансової діяльності (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
526
FR113345
Витрачання на викуп власних акцій (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
527
FR113350
Витрачання на погашення позик (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
528
FR113355
Витрачання на сплату дивідендів (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
529
FR113360
Витрачання на сплату відсотків (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
530
FR113365
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
531
FR113370
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
532
FR113375
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
533
FR113390
Інші платежі в результаті фінансової діяльності (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
534
FR113395
Чистий рух коштів від фінансової діяльності (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
535
FR113400
Чистий рух грошових коштів за звітний період (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
536
FR113405
Залишок коштів на початок року (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
537
FR113410
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
538
FR113415
Залишок коштів на кінець року (за прямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
539
FR103500
Прибуток (збиток) від звичайної операційної діяльності до оподаткування
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
540
FR103505
Коригування прибутку (збитку) від операційної діяльності до оподаткування на амортизацію необоротних активів
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
541
FR103510
Коригування прибутку (збитку) від операційної діяльності до оподаткування на збільшення (зменшення) забезпечень
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
542
FR103515
Коригування прибутку (збитку) від операційної діяльності до оподаткування на збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
543
FR103520
Коригування прибутку (збитку) від операційної діяльності до оподаткування на збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
544
FR103521
Прибуток (збиток) від участі в капіталі
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
545
FR103522
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
546
FR103523
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
547
FR103524
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
548
FR103526
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
549
FR103540
Фінансові витрати
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
550
FR103550
Зменшення (збільшення) оборотних активів
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
551
FR103551
Збільшення (зменшення) запасів
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
552
FR103552
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
553
FR103553
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
554
FR103554
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
555
FR103556
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
556
FR103557
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
557
FR103560
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
558
FR103561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
559
FR103562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
560
FR103563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
561
FR103564
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
562
FR103566
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
563
FR103567
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
564
FR103570
Грошові кошти від операційної діяльності
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
565
FR103580
Сплачений податок на прибуток
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
566
FR103585
Сплачені відсотки
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
567
FR123195
Чистий рух коштів від операційної діяльності (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
568
FR123200
Надходження від реалізації фінансових інвестицій (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
569
FR123205
Надходження від реалізації необоротних активів (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
570
FR123215
Надходження від отриманих відсотків (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
571
FR123220
Надходження від отриманих дивідендів (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
572
FR123225
Надходження від деривативів (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
573
FR123230
Надходження від погашення позик (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
574
FR123235
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
575
FR123250
Інші надходження в результаті інвестиційної діяльності (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
576
FR123255
Витрачання на придбання фінансових інвестицій (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
577
FR123260
Витрачання на придбання необоротних активів (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
578
FR123270
Виплати за деривативами (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
579
FR123275
Витрачання на надання позик (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
580
FR123280
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
581
FR123290
Інші платежі в результаті інвестиційної діяльності (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
582
FR123295
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
583
FR123300
Надходження від власного капіталу (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
584
FR123305
Надходження від отримання позик (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
585
FR123310
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
586
FR123340
Інші надходження в результаті фінансової діяльності (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
587
FR123345
Витрачання на викуп власних акцій (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
588
FR123350
Витрачання на погашення позик (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
589
FR123355
Витрачання на сплату дивідендів (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
590
FR123360
Витрачання на сплату відсотків (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
591
FR123365
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
592
FR123370
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
593
FR123375
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
594
FR123390
Інші платежі в результаті фінансової діяльності (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
595
FR123395
Чистий рух коштів від фінансової діяльності (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
596
FR123400
Чистий рух грошових коштів за звітний період (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
597
FR123405
Залишок коштів на початок року (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
598
FR123410
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
599
FR123415
Залишок коштів на кінець року (за непрямим методом)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
600
FR104000
Залишок коштів на початок року
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
601
FR104005
Коригування: зміна облікової політики
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
602
FR104010
Коригування: виправлення помилок
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
603
FR104090
Коригування: інші зміни
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
604
FR104095
Скоригований залишок на початок року
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
605
FR104100
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
606
FR104110
Інший сукупний дохід за звітний період
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
607
FR104111
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
608
FR104112
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
609
FR104113
Накопичені курсові різниці
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
610
FR104114
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
611
FR104116
Інший сукупний дохід
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
612
FR104200
Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
613
FR104205
Розподіл прибутку: спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
614
FR104210
Розподіл прибутку: відрахування до резервного капіталу
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
615
FR104215
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
616
FR104220
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
617
FR104225
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
618
FR104240
Внески учасників: внески до капіталу
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
619
FR104245
Внески учасників: погашення заборгованості з капіталу
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
620
FR104260
Вилучення капіталу: викуп акцій (часток)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
621
FR104265
Вилучення капіталу: перепродаж викуплених акцій (часток)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
622
FR104270
Вилучення капіталу: анулювання викуплених акцій (часток)
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
623
FR104275
Вилучення капіталу: вилучення частки в капіталі
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
624
FR104280
Зменшення номінальної вартості акцій
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
625
FR104290
Вилучення капіталу: інші зміни в капіталі
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
626
FR104291
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
627
FR104295
Разом змін у капіталі
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
628
FR104300
Залишок на кінець року
T100_1, T100_2
F061, H001
Немає
FR1
629
CR20010
Сума кредитів, наданих членам кредитної спілки, усього (CR20011 + CR20012 + CR20013)
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
630
CR20011
Кредити, надані членам кредитної спілки, зі строком погашення до трьох місяців
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
631
CR20012
Кредити, надані членам кредитної спілки, зі строком погашення від трьох до 12 місяців
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
632
CR20013
Кредити, надані членам кредитної спілки, зі строком погашення понад 12 місяців
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
633
CR20020
Розрахунки за нарахованими процентами за кредитами членам кредитної спілки
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
634
CR20030
Сума кредитів, наданих кредитним спілкам
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
635
CR20040
Розрахунки за нарахованими процентами за кредитами кредитним спілкам
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
636
CR20050
Заборгованість за безнадійними кредитами, усього
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
637
CR20051
Заборгованість за безнадійними кредитами, наданими членам кредитної спілки
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
638
CR20060
Сума фінансових інвестицій, усього (CR20061 + CR20062 + CR20063 + CR20065 + CR20066)
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
639
CR20061
Грошові кошти на депозитних рахунках у банках, усього
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
640
CR20067
Грошові кошти на депозитних рахунках у банках на строк до одного року
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
641
CR20062
Внески (вклади) на депозитні рахунки в об'єднаній кредитній спілці, усього
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
642
CR20068
Внески (вклади) на депозитні рахунки в об'єднаній кредитній спілці на строк до одного року
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
643
CR20063
Внески до капіталу об'єднаної кредитної спілки, усього
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2,T080
Немає
Немає
CR2
644
CR20064
Внески до капіталу об'єднаної кредитної спілки - додаткові пайові внески до об'єднаної кредитної спілки
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
645
CR20065
Державні цінні папери
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
646
CR20066
Внески до капіталу Бюро кредитних історій
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
647
CR20070
Розрахунки за нарахованим доходом від здійснення фінансових інвестицій
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
648
CR20080
Пайовий капітал, усього (CR20081 + CR20082)
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
649
CR20081
Обов'язкові пайові внески
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
650
CR20082
Додаткові пайові внески
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
651
CR20083
Кількість членів кредитної спілки, які мають додаткові пайові внески
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
652
CR20090
Резервний капітал, усього (CR20091 + CR20092 + CR20093)
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
653
CR20091
Резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
654
CR20092
Резервний капітал, сформований за рахунок доходу
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
655
CR20093
Резервний капітал, сформований за рахунок інших джерел
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
656
CR20100
Додатковий капітал, усього (CR20101 + CR20102 + CR20103 + CR20104)
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
657
CR20101
Додатковий капітал, сформований за рахунок цільових внесків членів кредитної спілки
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
658
CR20102
Безоплатно отримане майно і необоротні активи
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
659
CR20103
Благодійні внески фізичних та юридичних осіб
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
660
CR20104
Обов'язкові цільові внески в додатковий капітал
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
661
CR20110
Нерозподілений прибуток (непокриті збитки), у тому числі розподілений (погашені збитки), усього
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
662
CR20111
Покриття збитків за рахунок капіталу
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
663
CR20112
Дохід, розподілений на формування резервного капіталу
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
664
CR20113
Дохід, розподілений на розподіл плати (процентів) на додаткові пайові внески
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
665
CR20114
Дохід, розподілений на розподіл плати (процентів) на обов'язкові пайові внески
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
666
CR20120
Внески (вклади) на депозитні рахунки членів кредитної спілки, усього (CR20121 + CR20122 + CR20123 + CR20124 + CR20125)
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
667
CR20121
Внесок (вклад) на депозитний рахунок на вимогу
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
668
CR20122
Внесок (вклад) на депозитний рахунок на строк до трьох місяців
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
669
CR20123
Внесок (вклад) на депозитний рахунок на строк від трьох до 12 місяців
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
670
CR20124
Довгостроковий внесок (вклад) на депозитний рахунок (> 12 міс.) зі строком погашення більше року
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
671
CR20125
Довгостроковий внесок (вклад) на депозитний рахунок (> 12 міс.) зі строком погашення протягом року
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
672
CR20140
Розрахунки за зобов'язаннями перед юридичними особами, за якими нараховуються проценти, усього (CR20141 + CR20142 + CR20143)
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
673
CR20141
Поточні зобов'язання, усього (CR21411 + CR21412 + CR21413 + CR21414)
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
674
CR21411
Поточні зобов'язання: кредити, отримані від кредитних спілок
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
675
CR21412
Поточні зобов'язання: кредити, отримані від об'єднаної кредитної спілки
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
676
CR21413
Поточні зобов'язання: кредити, отримані від банків
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
677
CR21414
Інші поточні зобов'язання
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
678
CR20142
Довгострокові зобов'язання зі строком погашення більше року, усього (CR21421 + CR21422 + CR21423 + CR21424)
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
679
CR21421
Довгострокові зобов'язання зі строком погашення більше року: кредити, отримані від кредитних спілок
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Не має
Немає
CR2
680
CR21422
Довгострокові зобов'язання зі строком погашення більше року: кредити, отримані від об'єднаної кредитної спілки
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
681
CR21423
Довгострокові зобов'язання зі строком погашення більше року: кредити, отримані від банків
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
682
CR21424
Довгострокові зобов'язання зі строком погашення більше року: інші зобов'язання
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
683
CR20143
Довгострокові зобов'язання зі строком погашення протягом року, усього (CR21431 + CR21432 + CR21433 + CR21434)
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
684
CR21431
Довгострокові зобов'язання зі строком погашення протягом року: кредити, отримані від кредитних спілок
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
685
CR21432
Довгострокові зобов'язання зі строком погашення протягом року: кредити, отримані від об'єднаної кредитної спілки
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
686
CR21433
Довгострокові зобов'язання зі строком погашення протягом року: кредити, отримані від банків
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
687
CR21434
Довгострокові зобов'язання зі строком погашення протягом року: інші довгострокові зобов'язання
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
688
CR20150
Розрахунки за нарахованими процентами за користування залученими коштами, усього (CR20151 + CR20152 + CR20153 + CR20154)
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
689
CR20151
Розрахунки за процентами, нарахованими на внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
690
CR20152
Розрахунки за процентами, нарахованими за кредитами, отриманими від кредитних спілок та об'єднаної кредитної спілки, від банків та за зобов'язаннями перед юридичними особами, усього (CR20155 + CR20156 + CR20157 + CR20158)
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
691
CR20155
Розрахунки за процентами, нарахованими за кредитами, отриманими від кредитних спілок
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
692
CR20156
Розрахунки за процентами, нарахованими за кредитами, отриманими від об'єднаних кредитних спілок
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
693
CR20157
Розрахунки за процентами, нарахованими за кредитами, отриманими від банків
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
694
CR20158
Розрахунки за процентами, нарахованими за кредитами, отриманими від інших юридичних осіб
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
695
CR20153
Розрахунки за процентами, нарахованими на обов'язкові пайові внески
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
696
CR20154
Розрахунки за процентами, нарахованими на додаткові пайові внески
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
697
CR20160
Загальна сума джерел цільового фінансування та цільових надходжень, забезпечення майбутніх витрат і платежів, дооцінка активів, усього (CR20161 + CR20162 + CR20163 + CR20164 + CR20165)
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
698
CR20161
Благодійні внески членів кредитної спілки до спеціалізованого фонду для благодійної діяльності
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
699
CR20162
Цільове фінансування з бюджетних та позабюджетних фондів
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
700
CR20163
Інше цільове фінансування та інші цільові надходження
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
701
CR20164
Забезпечення майбутніх витрат і платежів
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
702
CR20165
Дооцінка активів
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
703
CR20901
Кількість членів кредитної спілки на кінець звітного періоду
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
704
CR20902
Кількість членів кредитної спілки, які мають унески (вклади) на депозитних рахунках на кінець звітного періоду
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
705
CR20903
Кількість членів кредитної спілки, які мають заборгованість за кредитами на кінець звітного періоду
T070_1, T070_5, T070_6, T070_2, T080
Немає
Немає
CR2
706
CR30010
Кредити, надані членам кредитної спілки
T070_1, T070_2
Немає
Немає
CR3
707
CR30020
Заборгованість за простроченими кредитами, наданими членам кредитної спілки
T070_1, T070_2
Немає
Немає
CR3
708
CR30021
Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок (показник CR30020)
T070_1, T070_2
Немає
Немає
CR3
709
CR30022
Кредити, надані кредитним спілкам
T070_1, T070_2
Немає
Немає
CR3
710
CR30023
Заборгованість за простроченими кредитами, наданими кредитним спілкам
T070_1, T070_2
Немає
Немає
CR3
711
CR30024
Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок (показник CR30023)
T070_1, T070_2
Немає
Немає
CR3
712
CR30030
Фінансові інвестиції
T070_1, T070_2
Немає
Немає
CR3
713
CR30060
Інші продуктивні активи
T070_1, T070_2
Немає
Немає
CR3
714
CR30070
Усього за розділом I (підсумок за показниками CR30010 CR30021 + CR30022 CR30024 + CR30030 + CR30060)
T070_1, T070_2
Немає
Немає
CR3
715
CR30081
Грошові кошти, усього
T070_1, T070_2
Немає
Немає
CR3
716
CR30084
Готівка в касі
T070_1, T070_2
Немає
Немає
CR3
717
CR30082
Грошові кошти на поточних рахунках у банківських установах
T070_1, T070_2
Немає
Немає
CR3
718
CR30083
Еквіваленти грошових коштів
T070_1, T070_2
Немає
Немає
CR3
719
CR30090
Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи (залишкова вартість), усього
T070_1, T070_2
Немає
Немає
CR3
720
CR30091
Орендовані основні засоби, нематеріальні активи та інші необоротні активи, що визнаються активом
T070_1, T070_2
Немає
Немає
CR3
721
CR30100
Заборгованість за нарахованими, але несплаченими процентами, за наданими кредитами
T070_1, T070_2
Немає
Немає
CR3
722
CR30110
Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок (показник CR30100)
T070_1, T070_2
Немає
Немає
CR3
723
CR30120
Заборгованість за безнадійними кредитами
T070_1, T070_2
Немає
Немає
CR3
724
CR30130
Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок (показник CR30120)
T070_1, T070_2
Немає
Немає
CR3
725
CR30140
Інші непродуктивні активи, усього
T070_1, T070_2
Немає
Немає
CR3
726
CR30142
Заборгованість за відшкодуванням судових витрат
T070_1, T070_2
Немає
Немає
CR3
727
CR30141
Резерв сумнівних боргів
T070_1, T070_2
Немає
Немає
CR3
728
CR30150
Усього за розділом II (підсумок за показниками CR30081 + CR30090 + CR30120 CR30130 + CR30140)
T070_1, T070_2
Немає
Немає
CR3
729
CR30160
Активи, усього (CR30070 + CR30150)
T070_1, T070_2
Немає
Немає
CR3
730
CR30170
Внески (вклади) на депозитні рахунки членів кредитної спілки
T070_1, T070_2
Немає
Немає
CR3
731
CR30180
Розрахунки з юридичними особами за зобов'язаннями, на які нараховуються проценти
T070_1, T070_2
Немає
Немає
CR3
732
CR30190
Сума зобов'язань, на які нараховуються проценти (підсумок за показниками CR30170 + CR30180)
T070_1, T070_2
Немає
Немає
CR3
733
CR30200
Розрахунки з фізичними особами за зобов'язаннями, на які не нараховуються проценти
T070_1, T070_2
Немає
Немає
CR3
734
CR30210
Розрахунки з юридичними особами за зобов'язаннями, на які не нараховуються проценти
T070_1, T070_2
Немає
Немає
CR3
735
CR30220
Нарахована заробітна плата
T070_1, T070_2
Немає
Немає
CR3
736
CR30230
Інші зобов'язання, на які не нараховуються проценти, усього
T070_1, T070_2
Немає
Немає
CR3
737
CR30231
Нараховані, але не сплачені проценти за зобов'язаннями
T070_1, T070_2
Немає
Немає
CR3
738
CR30232
Заборгованість за розрахунками з бюджетом
T070_1, T070_2
Немає
Немає
CR3
739
CR30233
Заборгованість за розрахунками з особами, які втратили членство
T070_1, T070_2
Немає
Немає
CR3
740
CR30234
Зобов'язання з оренди основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів
T070_1, T070_2
Немає
Немає
CR3
741
CR30240
Доходи майбутніх періодів
T070_1, T070_2
Немає
Немає
CR3
742
CR30250
Сума зобов'язань, на які не нараховуються проценти (підсумок за показниками CR30200 + CR30210 + CR30220 + CR30230 + CR30240)
T070_1, T070_2
Немає
Немає
CR3
743
CR30260
Усього за розділом I (підсумок за показниками CR30190 + CR30250)
T070_1, T070_2
Немає
Немає
CR3
744
CR30270
Пайовий капітал
T070_1, T070_2
Немає
Немає
CR3
745
CR30280
Резервний капітал
T070_1, T070_2
Немає
Немає
CR3
746
CR30290
Додатковий капітал
T070_1, T070_2
Немає
Немає
CR3
747
CR30300
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
T070_1, T070_2
Немає
Немає
CR3
748
CR30310
Капітал, усього (CR30270 + CR30280 + CR30290 + CR30300)
T070_1, T070_2
Немає
Немає
CR3
749
CR30320
Цільове фінансування, забезпечення майбутніх витрат і платежів, дооцінка активів
T070_1, T070_2
Немає
Немає
CR3
750
CR30330
Усього за розділом II (підсумок за показниками CR30310 + CR30320)
T070_1, T070_2
Немає
Немає
CR3
751
CR30340
Пасиви, усього (CR30260 + CR30330)
T070_1, T070_2
Немає
Немає
CR3
752
CR30350
Гарантії та забезпечення надані
T070_1, T070_2
Немає
Немає
CR3
753
CR40100
Нараховані проценти за кредитами, наданими членам кредитної спілки
T070
Немає
Немає
CR4
754
CR40200
Нараховані проценти за кредитами, наданими кредитним спілкам
T070
Немає
Немає
CR4
755
CR40300
Нараховані доходи від коштів, розміщених на депозитних рахунках у банках
T070
Немає
Немає
CR4
756
CR40400
Нараховані проценти на внески (вклади) на депозитних рахунках в об'єднаній кредитній спілці
T070
Немає
Немає
CR4
757
CR40600
Нарахована плата на внески в капіталі об'єднаної кредитної спілки
T070
Немає
Немає
CR4
758
CR40700
Нараховані доходи від державних цінних паперів
T070
Немає
Немає
CR4
759
CR40800
Інші нараховані процентні доходи
T070
Немає
Немає
CR4
760
CR40900
Загальна сума нарахованих процентних доходів
T070
Немає
Немає
CR4
761
CR41000
Нараховані штрафи, пені
T070
Немає
Немає
CR4
762
CR41100
Інші непроцентні доходи
T070
Немає
Немає
CR4
763
CR41101
Дохід від комісії, що належить до інших непроцентних доходів
T070
Немає
Немає
CR4
764
CR41102
Дохід від повернення раніше списаних активів, що належить до інших непроцентних доходів
T070
Немає
Немає
CR4
765
CR41200
Усього доходів
T070
Немає
Немає
CR4
766
CR41300
Нараховані проценти за внесками (вкладами) на депозитні рахунки членів кредитної спілки
T070
Немає
Немає
CR4
767
CR41400
Нараховані проценти за кредитами, отриманими від кредитних спілок
T070
Немає
Немає
CR4
768
CR41500
Нараховані проценти за кредитами, отриманими від об'єднаної кредитної спілки
T070
Немає
Немає
CR4
769
CR41600
Нараховані проценти за кредитами, отриманими від банків та за іншими зобов'язаннями перед юридичними особами
T070
Немає
Немає
CR4
770
CR41800
Витрати, пов'язані із залученням коштів
T070
Немає
Немає
CR4
771
CR41900
Витрати на страхування кредитів та внесків (вкладів), членів кредитної спілки на депозитних рахунках
T070
Немає
Немає
CR4
772
CR42000
Витрати на нарахування заробітної плати та обов'язкових платежів
T070
Немає
Немає
CR4
773
CR42100
Інші операційні витрати
T070
Немає
Немає
CR4
774
CR42110
Витрати на благодійну діяльність, що належать до інших операційних витрат
T070
Немає
Немає
CR4
775
CR42130
Витрати на розробку маркетингових заходів, рекламу, що належать до інших операційних витрат
T070
Немає
Немає
CR4
776
CR42140
Витрати на відрядження, що належать до інших операційних витрат
T070
Немає
Немає
CR4
777
CR42150
Витрати на оплату інформаційно-консультаційних послуг, аудиторських, адвокатських, судових послуг, що належать до інших операційних витрат
T070
Немає
Немає
CR4
778
CR42160
Витрати на утримання та обслуговування орендованих основних засобів, що належать до інших операційних витрат
T070
Немає
Немає
CR4
779
CR42170
Витрати на амортизаційні відрахування, що належать до інших операційних витрат
T070
Немає
Немає
CR4
780
CR42200
Витрати на формування спільних фінансових фондів асоціацій, членські внески до об'єднань кредитних спілок
T070
Немає
Немає
CR4
781
CR42300
Витрати на формування резерву сумнівних боргів
T070
Немає
Немає
CR4
782
CR42400
Інші витрати
T070
Немає
Немає
CR4
783
CR42500
Загальна сума операційних витрат
T070
Немає
Немає
CR4
784
CR42600
Витрати на формування резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок
T070
Немає
Немає
CR4
785
CR42700
Витрати на формування резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок кредитними спілками
T070
Немає
Немає
CR4
786
CR42710
Зменшення резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок
T070
Немає
Немає
CR4
787
CR42720
Витрати на формування резерву за простроченими фінансовими інвестиціями
T070
Немає
Немає
CR4
788
CR42730
Зменшення резерву за простроченими фінансовими інвестиціями
T070
Немає
Немає
CR4
789
CR42740
Зменшення резерву сумнівних боргів
T070
Немає
Немає
CR4
790
CR42800
Усього витрат
T070
Немає
Немає
CR4
791
CR42900
Фінансовий результат
T070
Немає
Немає
CR4
792
CR43000
Податок на прибуток нарахований
T070
Немає
Немає
CR4
793
CR50003
Кількість прострочених договорів кредиту
T100
S191
Немає
CR5
794
CR50006
Норма резервування для прострочених кредитів
T100
S191
Немає
CR5
795
CR50007
Коефіцієнт покриття боргу заставою
T100
S191
Немає
CR5
796
CR50008
Заборгованість за простроченими договорами кредиту (основна сума кредиту)
T100
S191
Немає
CR5
797
CR50009
Заборгованість за простроченими договорами кредиту (проценти)
T100
S191
Немає
CR5
798
CR50010
Необхідний резерв за простроченими договорами кредиту
T100
S191
Немає
CR5
799
CR50011
Заборгованість за безнадійними договорами кредиту (основна сума кредиту)
T100
S191
Немає
CR5
800
CR50012
Заборгованість за безнадійними договорами кредиту (проценти)
T100
S191
Немає
CR5
801
CR50013
Кількість безнадійних договорів кредиту
T100
S191
Немає
CR5
802
CR50014
Необхідний резерв за безнадійними договорами кредиту
T100
S191
Немає
CR5
803
CR60010
Сума кредитів, усього
T080, T070, T090
H040
Немає
CR6
804
CR60011
Комерційні кредити
T080, T070, T090
H040
Немає
CR6
805
CR60012
Кредити, надані на ведення фермерських господарств
T080, T070, T090
H040
Немає
CR6
806
CR60013
Кредити, надані на ведення особистих селянських господарств
T080, T070, T090
H040
Немає
CR6
807
CR60014
Кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна
T080, T070, T090
H040
Немає
CR6
808
CR60015
Споживчі кредити, усього
T080, T070, T090
H040
Немає
CR6
809
CR60151
Споживчі кредити на придбання автотранспорту
T080, T070, T090
H040
Немає
CR6
810
CR60152
Споживчі кредити на придбання аудіо-, відео-, побутової техніки та комп'ютерів
T080, T070, T090
H040
Немає
CR6
811
CR60153
Споживчі кредити на інші потреби
T080, T070, T090
H040
Немає
CR6
812
CR70010
Сума коштів, залучених з метою надання кредитів членам кредитної спілки
T070
K012, S181
Немає
CR7
813
CR70020
Сума коштів, залучених з метою підтримання ліквідності
T070
K012, S181
Немає
CR7
814
CR70030
Сума коштів, залучених з метою придбання, ремонту, модернізації та реконструкції офісного приміщення
T070
K012, S181
Немає
CR7
815
CR70040
Сума коштів, залучених з метою придбання програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання, пов'язаного з наданням фінансових послуг
T070
K012, S181
Немає
CR7
816
CR70050
Сума коштів, залучених від юридичних осіб
T070
K012, S181
Немає
CR7
817
CR90001
Укладені договори про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки
T070, T080, T090
Немає
Немає
CR9
818
CR90002
Зобов'язання за договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки
T070, T080, T090
Немає
Немає
CR9
819
CR90003
Зобов'язання за договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки, строк виконання за якими настав
T070, T080, T090
Немає
Немає
CR9
820
CR90004
Невиконані вимоги щодо зобов'язань за договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки (CR90005 + CR90006)
T070, T080, T090
Немає
Немає
CR9
821
CR90005
Невиконані вимоги щодо зобов'язань за договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки до 30 календарних днів із дати отримання вимоги
T070, T080, T090
Немає
Немає
CR9
822
CR90006
Невиконані вимоги щодо зобов'язань за договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки 30 і більше календарних днів із дати отримання вимоги
T070, T080, T090
Немає
Немає
CR9
823
CR90007
Великі внески (вклади) на депозитні рахунки, грн (більше 10 % від загальної суми зобов'язань за внесками (вкладами) на депозитні рахунки)
T070, T080, T090
Немає
Немає
CR9
824
CR100001
Зобов'язання за договорами кредиту десяти членів кредитної спілки
T070_1, T070_2, T070_3, T080
Немає
Q003
CR10
825
CR100002
Зобов'язання за договорами кредиту пов'язаних із кредитною спілкою осіб
T070_1, T070_2, T070_3, T080
Немає
Q003
CR10
826
CR100005
Прострочені понад 30 днів кредитні договори десяти членів кредитної спілки
T070_1, T070_2, T070_3, T080
Немає
Q003
CR10
827
CR100006
Прострочені понад 30 днів кредитні договори пов'язаних з кредитною спілкою осіб
T070_1, T070_2, T070_3, T080
Немає
Q003
CR10
828
CR100007
Резерв забезпечення покриття втрат за кредитними договорами десяти членів кредитної спілки
T070_1, T070_2, T070_3, T080
Немає
Q003
CR10
829
CR100008
Резерв забезпечення покриття втрат за кредитними договорами пов'язаних з кредитною спілкою осіб
T070_1, T070_2, T070_3, T080
Немає
Q003
CR10
830
CR110011
Фактичне значення нормативу фінансової стійкості К1
T100
Немає
Q105, Q006
CR11
831
CR110013
Відхилення нормативу фінансової стійкості К1
T100
Немає
Q105, Q006
CR11
832
CR110051
Фактичне значення нормативу достатності капіталу К2
T100
Немає
Q105, Q006
CR11
833
CR110053
Відхилення нормативу достатності капіталу К2
T100
Немає
Q105, Q006
CR11
834
CR110060
Основний капітал
T100
Немає
Q105, Q006
CR11
835
CR110080
Розрахунковий буфер запасу капіталу
T100
Немає
Q105, Q006
CR11
836
CR110081
Фактичне значення нормативу Б
T100
Немає
Q105, Q006
CR11
837
CR110082
Відхилення нормативу Б
T100
Немає
Q105, Q006
CR11
838
CR110090
Розрахунковий буфер запасу капіталу зі складових Б1, Б2
T100
Немає
Q105, Q006
CR11
839
CR110091
Буфер запасу (Б1)
T100
Немає
Q105, Q006
CR11
840
CR110092
Буфер запасу (Б2)
T100
Немає
Q105, Q006
CR11
841
CR110093
Кількість адміністративно-територіальних одиниць
T100
Немає
Q105, Q006
CR11
842
CR110094
Визначений відсоток за кожну окрему адміністративно-територіальну одиницю
T100
Немає
Q105, Q006
CR11
843
CR110095
Залишок внесків (вкладів) на депозитні рахунки
T100
Немає
Q105, Q006
CR11
844
CR110111
Фактичне значення нормативу кредитного ризику К3
T100
Немає
Q105, Q006
CR11
845
CR110113
Відхилення нормативу кредитного ризику К3
T100
Немає
Q105, Q006
CR11
846
CR110120
Загальна сума залишку зобов'язань перед кредитною спілкою за кредитними договорами всіх пов'язаних із кредитною спілкою осіб
T100
Немає
Q105, Q006
CR11
847
CR110141
Фактичне значення нормативу концентрації кредитних ризиків К4
T100
Немає
Q105, Q006
CR11
848
CR110143
Відхилення нормативу концентрації кредитних ризиків К4
T100
Немає
Q105, Q006
CR11
849
CR110150
Залишок зобов'язань за кредитами, наданими десятьом членам кредитної спілки з найбільшими такими залишками
T100
Немає
Q105, Q006
CR11
850
CR110170
Розрахунковий запас ліквідності К5
T100
Немає
Q105, Q006
CR11
851
CR110171
Прийнятні активи
T100
Немає
Q105, Q006
CR11
852
CR110172
Відхилення нормативу запасу ліквідності К5
T100
Немає
Q105, Q006
CR11
853
CR110184
Активи, використання яких обмежено
T100
Немає
Q105, Q006
CR11
854
CR110201
Кількість договорів кредиту, укладених у звітному періоді, розмір кредиту за якими перевищував 20 % від капіталу
T100
Немає
Q105, Q006
CR11
855
CR110210
Найбільший за розміром кредит
T100
Немає
Q105, Q006
CR11
856
CR110211
Капітал на кінець робочого дня, що передує даті проведення відповідної господарської операції
T100
Немає
Q105, Q006
CR11
857
CR110212
Максимальний кредит у звітному кварталі
T100
Немає
Q105, Q006
CR11
858
CR110231
Кількість членів кредитної спілки, зобов'язання перед кожним з яких перевищували 10 % від загальних зобов'язань
T100
Немає
Q105, Q006
CR11
859
CR110270
Відхилення за зобов'язаннями, за якими кредитна спілка виступає поручителем
T100
Немає
Q105, Q006
CR11
860
CR110302
Актив із права користування в розмірі, що не перевищує розміру відповідного зобов'язання
T100
Немає
Q105, Q006
CR11
861
CR110303
Відхилення за непродуктивними активами
T100
Немає
Q105, Q006
CR11
862
CR120001
Залишок додаткових пайових внесків
T100
Немає
Немає
CR12
863
CR120002
Великі додаткові пайові внески (більше 10 % від пайового капіталу кредитної спілки)
T100
Немає
Немає
CR12
864
CR120003
Кількість членів, які мають великі розміри додаткових пайових внесків
T100
Немає
Немає
CR12
865
CR120004
Розмір плати (% ставка) на додаткові пайові внески
T100
Немає
Немає
CR12
866
IR20001
Страхові платежі (премії, внески) з видів страхування, інших, ніж страхування життя
T070
Немає
Немає
IR2
867
IR20002
Страхові платежі (премії, внески) з видів страхування, інших, ніж страхування життя, від філій
T070
Немає
Немає
IR2
868
IR20003
Страхові платежі (премії, внески) з видів страхування, інших, ніж страхування життя, від страхувальників - фізичних осіб
T070
Немає
Немає
IR2
869
IR20004
Страхові платежі (премії, внески) з видів страхування, інших, ніж страхування життя, від перестрахувальників
T070
Немає
Немає
IR2
870
IR20005
Страхові платежі (премії, внески) з видів страхування, інших, ніж страхування життя, від перестрахувальників-нерезидентів
T070
Немає
Немає
IR2
871
IR20006
Частки страхових платежів (премій, внесків) з видів страхування, інших, ніж страхування життя, що належать перестраховикам
T070
Немає
Немає
IR2
872
IR20007
Частки страхових платежів (премій, внесків) з видів страхування, інших, ніж страхування життя, що належать перестраховикам-нерезидентам
T070
Немає
Немає
IR2
873
IR20008
Резерви незароблених премій та залишки страхових платежів з державного обов'язкового страхування на початок звітного періоду
T070
Немає
Немає
IR2
874
IR20009
Резерви незароблених премій та залишки страхових платежів з державного обов'язкового страхування на кінець звітного періоду
T070
Немає
Немає
IR2
875
IR20010
Частка перестраховиків у резервах незароблених премій з видів страхування, інших, ніж страхування життя на початок звітного періоду
T070
Немає
Немає
IR2
876
IR20011
Частка перестраховиків у резервах незароблених премій з видів страхування, інших, ніж страхування життя на кінець звітного періоду
T070
Немає
Немає
IR2
877
IR20012
Дохід від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя (зароблені страхові платежі)
T070
Немає
Немає
IR2
878
IR20013
Страхові платежі (премії, внески) із страхування життя
T070
Немає
Немає
IR2
879
IR20014
Частки страхових платежів (премій, внесків) із страхування життя, що належать перестраховикам
T070
Немає
Немає
IR2
880
IR20015
Частки страхових платежів (премій, внесків) із страхування життя, що належать перестраховикам-нерезидентам
T070
Немає
Немає
IR2
881
IR20016
Дохід від реалізації послуг зі страхування життя
T070
Немає
Немає
IR2
882
IR20017
Дохід від надання послуг для інших страховиків
T070
Немає
Немає
IR2
883
IR20018
Суми агентських винагород, що належать до доходу від надання послуг для інших страховиків
T070
Немає
Немає
IR2
884
IR20019
Суми агентських винагород, що отримуються від страховиків, які здійснюють страхування життя, та належать до доходу від надання послуг для інших страховиків
T070
Немає
Немає
IR2
885
IR20020
Дохід від надання послуг (виконання робіт), що безпосередньо пов'язані із видами діяльності, зазначеними в статті 2 Закону України "Про страхування"
T070
Немає
Немає
IR2
886
IR20021
Суми, що повертаються із технічних резервів, інших, ніж резерви незароблених премій
T070
Немає
Немає
IR2
887
IR20022
Суми, що повертаються з резервів із страхування життя
T070
Немає
Немає
IR2
888
IR20023
Суми, що повертаються з резерву належних виплат страхових сум
T070
Немає
Немає
IR2
889
IR20024
Суми інвестиційного доходу, одержаного страховиком від розміщення коштів резервів страхування життя, що належить страховику
T070
Немає
Немає
IR2
890
IR20025
Частки страхових виплат і відшкодувань, компенсовані перестраховиками
T070
Немає
Немає
IR2
891
IR20026
Частки страхових виплат і відшкодувань, компенсовані перестраховиками-нерезидентами
T070
Немає
Немає
IR2
892
IR20027
Частки викупних сум, що компенсуються перестраховиками
T070
Немає
Немає
IR2
893
IR20028
Суми, що повертаються із централізованих страхових резервних фондів
T070
Немає
Немає
IR2
894
IR20029
Суми, що отримуються в результаті реалізації переданого страхувальником або іншою особою права вимоги до особи, відповідальної за заподіяні збитки
T070
Немає
Немає
IR2
895
IR20030
Суми отриманих комісійних винагород за перестрахування
T070
Немає
Немає
IR2
896
IR20031
Суми комісійних винагород за перестрахування, компенсовані перестраховиками-нерезидентами
T070
Немає
Немає
IR2
897
IR20032
Інші операційні доходи
T070
Немає
Немає
IR2
898
IR20033
Фінансові доходи
T070
Немає
Немає
IR2
899
IR20034
Фінансові доходи від участі в капіталі
T070
Немає
Немає
IR2
900
IR20035
Фінансові доходи за облігаціями
T070
Немає
Немає
IR2
901
IR20036
Фінансові доходи від депозитів
T070
Немає
Немає
IR2
902
IR20037
Дивіденди за акціями, що належать до фінансових доходів
T070
Немає
Немає
IR2
903
IR20038
Інші доходи
T070
Немає
Немає
IR2
904
IR20039
Надзвичайні доходи
T070
Немає
Немає
IR2
905
IR20040
Страхові виплати та страхові відшкодування
T070
Немає
Немає
IR2
906
IR20041
Страхові виплати та страхові відшкодування, що здійснюються за договорами страхування, термін дії яких на дату прийняття рішення про здійснення страхової виплати/страхового відшкодування закінчився
T070
Немає
Немає
IR2
907
IR20042
Виплати викупних сум
T070
Немає
Немає
IR2
908
IR20043
Відрахування в технічні резерви, інші, ніж резерви незароблених премій
T070
Немає
Немає
IR2
909
IR20044
Відрахування в резерв катастроф з обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду
T070
Немає
Немає
IR2
910
IR20045
Відрахування в резерви із страхування життя
T070
Немає
Немає
IR2
911
IR20046
Відрахування до резерву належних виплат страхових сум
T070
Немає
Немає
IR2
912
IR20047
Сума відрахувань у резерв зі страхування життя за рахунок частини інвестиційного доходу, одержаного від розміщення коштів резервів страхування життя
T070
Немає
Немає
IR2
913
IR20048
Відрахування в централізовані страхові резервні фонди
T070
Немає
Немає
IR2
914
IR20049
Витрати, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційні витрати)
T070
Немає
Немає
IR2
915
IR20050
Витрати на агентські винагороди, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційні витрати)
T070
Немає
Немає
IR2
916
IR20051
Витрати на агентські винагороди страховикам-нерезидентам, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційні витрати)
T070
Немає
Немає
IR2
917
IR20052
Витрати, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів перестрахування
T070
Немає
Немає
IR2
918
IR20053
Витрати на винагороди брокерам, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів перестрахування
T070
Немає
Немає
IR2
919
IR20054
Витрати на винагороди брокерам-нерезидентам, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів перестрахування
T070
Немає
Немає
IR2
920
IR20055
Витрати на комісійні винагороди перестрахувальникам, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів перестрахування
T070
Немає
Немає
IR2
921
IR20056
Витрати на комісійні винагороди перестрахувальникам-нерезидентам, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів перестрахування
T070
Немає
Немає
IR2
922
IR20057
Витрати, пов'язані з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), що сталися у звітному періоді
T070
Немає
Немає
IR2
923
IR20058
Витрати на оплату судових затрат, пов'язані з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), що сталися у звітному періоді
T070
Немає
Немає
IR2
924
IR20059
Витрати на оплату експертних (оцінних) робіт, пов'язані з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), що сталися у звітному періоді
T070
Немає
Немає
IR2
925
IR20060
Витрати на оплату експертних (оцінних) робіт - послуг аварійних комісарів, пов'язані з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), що сталися у звітному періоді
T070
Немає
Немає
IR2
926
IR20061
Витрати на оплату послуг установ асистансу, пов'язані з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), що сталися у звітному періоді
T070
Немає
Немає
IR2
927
IR20062
Витрати на оплату послуг установ асистансу-нерезидентів, пов'язані з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), що сталися у звітному періоді
T070
Немає
Немає
IR2
928
IR20063
Витрати, пов'язані з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), що сталися в попередніх звітних періодах
T070
Немає
Немає
IR2
929
IR20064
Витрати на оплату судових затрат, пов'язані з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), що сталися в попередніх звітних періодах
T070
Немає
Немає
IR2
930
IR20065
Витрати на оплату експертних (оцінних) робіт, пов'язані з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), що сталися в попередніх звітних періодах
T070
Немає
Немає
IR2
931
IR20066
Витрати на оплату експертних (оцінних) робіт - послуг аварійних комісарів, пов'язані з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), що сталися в попередніх звітних періодах
T070
Немає
Немає
IR2
932
IR20067
Витрати на оплату послуг установ асистансу, пов'язані з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), що сталися в попередніх звітних періодах
T070
Немає
Немає
IR2
933
IR20068
Витрати на оплату послуг установ асистансу - нерезидентів, пов'язані з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), що сталися в попередніх звітних періодах
T070
Немає
Немає
IR2
934
IR20069
Інші витрати, що належать до собівартості реалізованих послуг
T070
Немає
Немає
IR2
935
IR20070
Інші адміністративні витрати
T070
Немає
Немає
IR2
936
IR20071
Інші витрати на збут послуг
T070
Немає
Немає
IR2
937
IR20072
Витрати на рекламу та маркетинг, що належать до інших витрат на збут послуг
T070
Немає
Немає
IR2
938
IR20073
Інші операційні витрати
T070
Немає
Немає
IR2
939
IR20074
Фінансові витрати
T070
Немає
Немає
IR2
940
IR20075
Втрати від участі в капіталі, що належать до фінансових витрат
T070
Немає
Немає
IR2
941
IR20076
Проценти за користування кредитами, що належать до фінансових витрат
T070
Немає
Немає
IR2
942
IR20077
Проценти за випущеними облігаціями, що належать до фінансових витрат
T070
Немає
Немає
IR2
943
IR20078
Інші витрати
T070
Немає
Немає
IR2
944
IR20079
Надзвичайні витрати
T070
Немає
Немає
IR2
945
IR20080
Результат основної діяльності
T070
Немає
Немає
IR2
946
IR20081
Результат фінансових операцій
T070
Немає
Немає
IR2
947
IR20082
Результат фінансових операцій від участі в капіталі
T070
Немає
Немає
IR2
948
IR20083
Результат іншої звичайної діяльності
T070
Немає
Немає
IR2
949
IR20084
Результат надзвичайних подій
T070
Немає
Немає
IR2
950
IR20085
Податок на прибуток від звичайної діяльності
T070
Немає
Немає
IR2
951
IR20086
Податок на прибуток від звичайної діяльності на валові доходи від діяльності з видів страхування, інших, ніж страхування життя
T070
Немає
Немає
IR2
952
IR20087
Податок на прибуток від звичайної діяльності на валові доходи від діяльності зі страхування життя
T070
Немає
Немає
IR2
953
IR20088
Податок на прибуток від звичайної діяльності на операції з перестраховиками-нерезидентами
T070
Немає
Немає
IR2
954
IR20089
Податки на прибуток від надзвичайних подій
T070
Немає
Немає
IR2
955
IR20090
Чистий прибуток
T070
Немає
Немає
IR2
956
IR20091
Чистий збиток
T070
Немає
Немає
IR2
957
IR30001
Страхові платежі (премії, внески)
T100
KU
Немає
IR3
958
IR30002
Страхові виплати та страхові відшкодування
T100
KU
Немає
IR3
959
IR30003
Кількість філій
T100
KU
Немає
IR3
960
IR30004
Кількість дирекцій філій
T100
KU
Немає
IR3
961
IR30005
Кількість відділень філій
T100
KU
Немає
IR3
962
IR30006
Кількість представництв
T100
KU
Немає
IR3
963
IR40001
Страхові платежі (премії, внески)
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
964
IR40002
Частки страхових платежів (премій, внесків), що сплачуються перестраховикам
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
965
IR40003
Частки страхових платежів (премій, внесків), що повертаються страхувальникам (перестрахувальникам)
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
966
IR40004
Частки страхових платежів (премій, внесків), що повертаються перестраховиками
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
967
IR40005
Резерви із страхування життя на кінець звітного періоду
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
968
IR40006
Резерви довгострокових зобов'язань із страхування життя на кінець звітного періоду
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
969
IR40007
Резерви незароблених премій на кінець звітного періоду
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
970
IR40008
Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
971
IR40009
Величина зміни резервів із страхування життя
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
972
IR40010
Величина зміни резервів із страхування життя, яка відповідає інвестиційним доходам, що застосовуються для розрахунку страхових тарифів
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
973
IR40011
Величина зміни резервів із страхування життя, яка відповідає індексації розмірів страхових сум та (або) страхових виплат за офіційним індексом інфляції
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
974
IR40012
Величина зміни резервів із страхування життя, яка відповідає частині інвестиційного доходу від розміщення коштів резервів із страхування життя, що залишилася після відрахувань у математичні резерви та вирахувань витрат страховика на ведення справи
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
975
IR40013
Величина зміни резервів із страхування життя, що відповідає загальному обсягу збільшення розмірів страхових сум та (або) страхових виплат (бонусів), які визначено за іншими фінансовими результатами діяльності згідно з договорами страхування, що передбачають участь страхувальника в інвестиційному доході страховика
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
976
IR40014
Величина зміни резервів із страхування життя, яка відповідає величині зміни розмірів страхових сум та (або) страхових виплат за договорами страхування, грошові зобов'язання за якими визначено у вільно конвертованій валюті або розрахункових величинах
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
977
IR40015
Величина технічних резервів інших, ніж резерви незароблених премій, на кінець звітного періоду
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
978
IR40016
Резерв заявлених, але не виплачених збитків, що належить до технічних резервів інших, ніж резерви незароблених премій, на кінець звітного періоду
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
979
IR40017
Резерв збитків, які виникли, але не заявлені, що належить до технічних резервів інших, ніж резерви незароблених премій, на кінець звітного періоду
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
980
IR40018
Резерв катастроф, що належить до технічних резервів інших, ніж резерви незароблених премій, на кінець звітного періоду
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
981
IR40019
Резерв коливань збитковості, що належить до технічних резервів інших, ніж резерви незароблених премій, на кінець звітного періоду
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
982
IR40020
Інвестиційний дохід, що отримується від розміщення коштів резервів із страхування життя
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
983
IR40021
Інвестиційний дохід, що отримується від розміщення коштів резервів із страхування життя, направлений на збільшення резервів із страхування життя
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
984
IR40022
Частка перестраховиків у резервах із страхування життя на кінець звітного періоду
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
985
IR40023
Частка перестраховиків у резервах довгострокових зобов'язань (математичних резервах) із страхування життя на кінець звітного періоду
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
986
IR40025
Кількість страхових випадків, за якими прийнято рішення про здійснення страхових виплат/відшкодувань
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
987
IR40026
Страхові виплати/відшкодування
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
988
IR40027
Страхові виплати у вигляді ануїтетів
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
989
IR40028
Виплати викупних сум
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
990
IR40029
Частки страхових виплат/відшкодувань, що отримуються від перестраховиків
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
991
IR40030
Частки викупних сум, що отримуються від перестраховиків
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
992
IR40031
Максимальна страхова виплата/відшкодування, здійснена за окремим страховим випадком
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
993
IR40032
Витрати, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційні витрати)
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
994
IR40033
Витрати на агентські винагороди, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційні витрати)
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
995
IR40034
Витрати на агентські винагороди страховикам нерезидентам, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційні витрати)
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
996
IR40035
Витрати, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів перестрахування
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
997
IR40036
Витрати на винагороди брокерам, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів перестрахування
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
998
IR40037
Витрати на комісійні винагороди перестрахувальникам, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів перестрахування
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
999
IR40038
Витрати, пов'язані з регулюванням страхових випадків, що сталися у звітному періоді
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
1000
IR40039
Витрати на оплату судових затрат, пов'язані з регулюванням страхових випадків, що сталися у звітному періоді
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
1001
IR40040
Витрати на оплату експертних (оцінних) робіт, пов'язані з регулюванням страхових випадків, що сталися у звітному періоді
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
1002
IR40041
Витрати на оплату експертних (оцінних) робіт - послуг аварійних комісарів, пов'язані з регулюванням страхових випадків, що сталися у звітному періоді
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
1003
IR40042
Витрати на оплату послуг установ асистансу, пов'язані з регулюванням страхових випадків, що сталися у звітному періоді
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
1004
IR40043
Витрати, що здійснюються у зв'язку з регулюванням страхових випадків, що сталися в попередніх звітних періодах
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
1005
IR40044
Витрати на оплату судових затрат, що здійснюються у зв'язку з регулюванням страхових випадків, які сталися в попередніх звітних періодах
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
1006
IR40045
Витрати на оплату експертних (оцінних) робіт, що здійснюються у зв'язку з регулюванням страхових випадків, які сталися в попередніх звітних періодах
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
1007
IR40046
Витрати на оплату експертних (оцінних) робіт - послуг аварійних комісарів, що здійснюються у зв'язку з регулюванням страхових випадків, які сталися в попередніх звітних періодах
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
1008
IR40047
Витрати на оплату послуг установ асистансу, що здійснюються у зв'язку з регулюванням страхових випадків, які сталися в попередніх звітних періодах
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
1009
IR40048
Кількість договорів страхування, укладених протягом звітного періоду
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
1010
IR40049
Кількість фізичних осіб, застрахованих упродовж звітного періоду за договорами страхування життя
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
1011
IR40050
Кількість фізичних осіб, застрахованих на кінець звітного періоду за договорами страхування життя
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
1012
IR40051
Максимальна страхова сума за окремою застрахованою особою
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
1013
IR40052
Кількість договорів страхування, за якими не виконано страхові зобов'язання у визначений договором страхування термін на кінець звітного періоду
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
1014
IR40053
Загальний обсяг відповідальності на кінець звітного періоду
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
1015
IR40054
Кредиторська заборгованість за страховими виплатами/відшкодуваннями на кінець звітного періоду
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
1016
IR40055
Кількість страхових виплат
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
1017
IR40056
Залишок страхових платежів (премій, внесків) на кінець звітного періоду
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
1018
IR40057
Кількість випадків, з яких не виконано зобов'язання, на кінець звітного періоду
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
1019
IR40058
Обсяг страхових сум, що не виплачені на кінець звітного періоду
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
1020
IR40059
Фактичні витрати на проведення страхування
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
1021
IR40060
Частка перестраховиків у резервах заявлених, але не виплачених збитків
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
1022
IR40061
Частка перестраховиків у резервах збитків, що виникли, але не заявлені, на кінець звітного періоду
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
1023
IR40062
Частка перестраховиків у резервах належних виплат страхових сум на кінець звітного періоду
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
1024
IR40063
Відстрочені аквізиційні витрати
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
1025
IR40064
Кредиторська заборгованість за договорами страхування
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
1026
IR40065
Кредиторська заборгованість за договорами перестрахування на кінець звітного періоду
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
1027
IR40066
Прострочена кредиторська заборгованість за договорами страхування на кінець звітного періоду
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
1028
IR40067
Прострочена кредиторська заборгованість за договорами перестрахування на кінець звітного періоду
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
1029
IR40068
Дебіторська заборгованість за договорами страхування на кінець звітного періоду
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
1030
IR40069
Дебіторська заборгованість за договорами перестрахування на кінець звітного періоду
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
1031
IR40070
Прострочена дебіторська заборгованість за договорами страхування на кінець звітного періоду
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
1032
IR40071
Прострочена дебіторська заборгованість за договорами перестрахування на кінець звітного періоду
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
1033
IR40072
Непрострочена дебіторська заборгованість, що виникла внаслідок розміщення грошових коштів страховика в гарантійних фондах асистанських компаній на кінець звітного періоду
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
1034
IR40073
Непрострочена дебіторська заборгованість, що виникла внаслідок здійснення страхового відшкодування за іншого страховика за договором обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на кінець звітного періоду
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає
IR4
1035
IR40074
Відповідальність під ризиком на кінець звітного періоду
T100
H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029
Немає