БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 жовтня 2021 р. № 1264
Київ

Питання Урядового уповноваженого з питань регуляторної політики

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Положення про Урядового уповноваженого з питань регуляторної політики, що додається.
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 304 (304-2016-п) "Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу" (Офіційний вісник України, 2016 р., № 34, ст. 1327, № 61, ст. 2097; 2020 р., № 3, ст. 138) і від 23 серпня 2016 р. № 564 (564-2016-п) "Про затвердження структури Секретаріату Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2016 р., № 69, ст. 2333; 2019 р., № 79, ст. 2715) зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2021 р. № 1264

ПОЛОЖЕННЯ

про Урядового уповноваженого з питань регуляторної політики

1. Урядовий уповноважений з питань регуляторної політики (далі - Урядовий уповноважений) є посадовою особою, уповноваженою Кабінетом Міністрів України на виконання експертно-аналітичних та консультативно-дорадчих функцій з питань регуляторної політики.
2. Урядовий уповноважений призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України.
3. Урядовим уповноваженим може бути особа, яка є громадянином України, має вищу освіту та досвід роботи у відповідній сфері.
4. Урядовий уповноважений у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та цим Положенням.
5. Основними завданнями Урядового уповноваженого є:
підготовка та внесення Кабінету Міністрів України пропозицій щодо організації здійснення ним своїх повноважень у сфері державної регуляторної політики;
підготовка експертних висновків щодо регуляторного впливу проектів регуляторних актів;
проведення в межах компетенції моніторингу дотримання принципів державної  регуляторної політики під час прийняття регуляторних актів;
підготовка в межах компетенції та внесення Кабінету Міністрів України пропозицій щодо вжиття заходів захисту прав та законних  інтересів суб’єктів господарювання, порушених внаслідок дії регуляторних актів;
підготовка та внесення Кабінету Міністрів України пропозицій щодо забезпечення здійснення ним взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання, їх об’єднаннями та громадськими об’єднаннями з питань реалізації державної регуляторної політики.
6. Урядовий уповноважений відповідно до покладених на нього завдань:
1) готує та подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо:
координації роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань реалізації державної регуляторної політики;
вжиття заходів стосовно захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання внаслідок дії регуляторних актів;
інших питань, що належать до його компетенції;
2) бере участь у підготовці та опрацюванні структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України проектів регуляторних актів та готує експертні висновки щодо регуляторного впливу таких актів;
3) вивчає факти та обставини, що спричинили порушення прав та законних інтересів суб’єктів господарювання внаслідок дії регуляторних актів;
4) бере за дорученням Прем’єр-міністра України участь у засіданнях комітетів, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України з питань, що стосуються його повноважень;
5) взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими органами, що утворені Кабінетом Міністрів України, а також з органами місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції.
7. Урядовий уповноважений має право:
звертатися до центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції;
одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
залучати представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також експертів, вчених та фахівців до опрацювання питань, що належать до його компетенції;
ініціювати утворення робочих груп з питань, що належать до його компетенції;
брати участь у засіданнях колегій міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади під час розгляду питань, що належать до його компетенції;
скликати наради з питань, що належать до його компетенції.
8. Урядовий уповноважений має право брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Кабінету Міністрів України, урядових комітетів під час розгляду питань, що належать до його компетенції.
9. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Урядового уповноваженого здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.
10. Урядовий уповноважений має бланк із найменуванням своєї посади.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2021 р. № 1264

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 304 і від 23 серпня 2016 р. № 564

( Див. текст (304-2016-п) ) ( Див. текст (564-2016-п) )
1. Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 304 після позиції
"Урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю
14000"
доповнити такою позицією:
"Урядовий уповноважений з питань регуляторної політики
14000".
2. Структуру Секретаріату Кабінету Міністрів України (564-2016-п) , затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 564, після позиції
"Служби Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України, Міністра Кабінету Міністрів України"
доповнити такими позиціями:
"Урядовий уповноважений з питань регуляторної політики
Апарат Урядового уповноваженого з питань регуляторної політики".