БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
03.12.2021  № 133

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 34, 45 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою приведення нормативно-правових актів Національного банку України у відповідність до вимог Закону України від 30 червня 2021 року № 1587-IX (1587-20) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку (v0328500-15) , затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21 травня 2015 року № 328 (зі змінами), такі зміни:
1) пункт 10 розділу I викласти в такій редакції:
"10. Усі власники істотної участі та ключові учасники в структурі власності банку зобов’язані протягом 10 робочих днів із дня настання відповідних змін надавати банку інформацію та документи, необхідні для виконання банком вимог, передбачених цим Положенням.";
2) в абзаці першому пункту 13 розділу II цифри "10" замінити цифрами "15".
2. Затвердити Зміни до Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках України (v0311500-16) , затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 травня 2016 року № 311 (зі змінами), що додаються.
3. Абзац третій підпункту 1 пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 25 жовтня 2021 року № 112 (v0112500-21) "Про внесення змін до Положення про визначення пов’язаних із банком осіб" виключити.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
В.о. Голови
Ю. Гелетій
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
03.12.2021  № 133

Зміни

до Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках України

( Див. текст (v0311500-16) )
1. У розділі I:
1) пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. Терміни в цьому Положенні вживаються в такому значенні:
1) аудиторська перевірка (аудит) - комплекс експертно-аналітичних, оціночних, перевірочних та інших форм заходів, спрямованих на забезпечення діяльності банку/банківської групи, пов’язаної з ухваленням їх відповідними органами управлінських рішень та виконанням функцій відповідно до нормативно-правових, розпорядчих, інших актів і внутрішніх документів, з метою проведення незалежної оцінки процесів корпоративного управління, управління ризиками і контролю в банку/банківській групі та надання рекомендацій щодо вдосконалення системи внутрішнього контролю та мінімізації виявлених ризиків;
2) аудиторський комітет - комітет, що створюється радою банку зі складу її членів, з яких хоча б одна особа має практичний досвід у сфері аудиту, фінансової звітності та бухгалтерського обліку, для забезпечення контролю за впровадженням адекватної системи внутрішнього контролю, формуванням політик внутрішнього аудиту, бухгалтерського обліку та фінансової звітності, проведенням зовнішнього аудиту;
3) внутрішній аудит - незалежна, об’єктивна діяльність з надання впевненості та консультаційних послуг щодо оцінки систем та процесів банку, що має приносити користь банку та поліпшувати його діяльність;
4) внутрішній аудитор - особа, яка уповноважена виконувати функції внутрішнього аудиту банку;
5) зовнішній аудитор - незалежна аудиторська фірма, що відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк), норм і стандартів аудиту, затверджених згідно з міжнародними стандартами аудиту та етики, здійснює перевірку фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності, іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності банку;
6) підрозділ внутрішнього аудиту (далі - підрозділ внутрішнього аудиту/підрозділ внутрішнього аудиту банку) - структурний підрозділ банку (відповідальної особи, учасника банківської групи), що забезпечує виконання функцій внутрішнього аудиту;
7) підрозділ, що здійснює внутрішній аудит банківської групи - структурний підрозділ відповідальної особи або учасника банківської групи, що забезпечує виконання функцій внутрішнього аудиту банківської групи;
8) стандарти внутрішнього аудиту - міжнародні стандарти професійної практики внутрішнього аудиту, якими є документи (вимоги), прийняті Радою з міжнародних стандартів внутрішнього аудиту (International Internal Audit Standards Board - IIASB) та схвалені Наглядовою радою професійної практики (International Professional Practices framework oversight council - IPPFOC), що визначають загальні принципи (процедури), яких у своїй діяльності має дотримуватися підрозділ внутрішнього аудиту під час виконання своїх функцій.
Інші терміни, що вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених законодавчими та нормативно-правовими актами України.";
2) у пункті 4 слова "використанню банківської системи для легалізації (відмивання)" замінити словами "та протидії легалізації (відмиванню)".
2. У розділі II:
1) у пункті 5:
пункт після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:
"Керівник підрозділу внутрішнього аудиту банку підпорядковується та звітує перед радою банку.".
У зв’язку з цим абзаци другий - шостий уважати відповідно абзацами третім - сьомим;
в абзаці шостому слово "Стандартів" замінити словом "стандартів";
2) пункт 6 викласти в такій редакції:
"6. Відповідальна особа банківської групи (далі - відповідальна особа) з урахуванням структури управління банківської групи зобов’язана визначити структуру внутрішнього аудиту банківської групи та забезпечити ефективну роботу внутрішнього аудиту банківської групи відповідно до вимог, установлених цим Положенням, з урахуванням видів діяльності, що здійснюється учасниками банківської групи.
Керівник підрозділу, що здійснює внутрішній аудит банківської групи, підпорядковується та звітує перед радою відповідальної особи, а якщо немає ради - перед виконавчим органом відповідальної особи.
Підрозділ, що здійснює внутрішній аудит банківської групи, підпорядковується та є підзвітним раді відповідальної особи, а якщо немає ради - виконавчому органу відповідальної особи.
Організація та порядок роботи підрозділу внутрішнього аудиту встановлюються централізовано відповідальною особою для учасників групи. Функції внутрішнього аудиту банківської групи (її учасників) може виконувати підрозділ внутрішнього аудиту відповідальної особи або учасника банківської групи, на який покладено виконання таких функцій.
Керівник підрозділу внутрішнього аудиту материнського банку/відповідальної особи банківської групи визначає стратегію та принципи внутрішнього аудиту в банківській групі, процес організації внутрішнього аудиту на рівні материнського банку та дочірніх компаній, забезпечує застосування єдиних методологічних засад, порівнянність результатів і системність під час здійснення внутрішнього аудиту учасників банківської групи.
Підрозділ, що здійснює внутрішній аудит банківської групи, здійснює свою діяльність на підставі положення, що затверджується радою відповідальної особи, а якщо немає ради - виконавчим органом відповідальної особи.
Організація внутрішнього аудиту в банківській групі здійснюється в один із таких способів:
учасник банківської групи створює власний підрозділ внутрішнього аудиту з урахуванням вимог, установлених відповідальною особою, який має також звітувати перед керівником підрозділу внутрішнього аудиту відповідальної особи;або
підрозділ, що здійснює внутрішній аудит банківської групи, безпосередньо здійснює аудиторську перевірку (аудит) учасника банківської групи (якщо такий учасник згідно із законодавством України не зобов’язаний створити власний підрозділ внутрішнього аудиту).
Працівники підрозділу, що здійснює внутрішній аудит банківської групи, мають право на ознайомлення з інформацією/документами учасника банківської групи, необхідною/необхідними для проведення аудиту. У разі залучення для проведення внутрішнього аудиту учасника банківської групи внутрішніх аудиторів підрозділу, що здійснює внутрішній аудит банківської групи, останні мають підписати письмове зобов’язання щодо нерозголошення та невикористання з вигодою для себе чи для третіх осіб інформації, що становить банківську та комерційну таємницю, та щодо її збереження відповідно до вимог законодавства України.";
3) підпункт 2 пункту 7 викласти в такій редакції:
"2) статус підрозділу внутрішнього аудиту та підпорядкування його керівника;";
4) в абзаці першому пункту 10 слово "визначається" замінити словом "затверджується";
5) пункт 11 викласти в такій редакції:
"11. Керівник підрозділу внутрішнього аудиту банку повинен мати вищу освіту, досвід роботи у сфері аудиторської діяльності не менше п’яти років, із яких не менше ніж три роки в банку(ах), дотримуватись обмежень, визначених у статті 45 Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо зайняття посад в інших банках, та відповідати іншим кваліфікаційним вимогам до професійної придатності та ділової репутації.
Професійна придатність керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку визначається як сукупність знань, професійного та управлінського досвіду, необхідних для належного виконання своїх посадових обов’язків з урахуванням бізнес-плану та стратегії розвитку банку.
Інші кваліфікаційні вимоги до кандидата на посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку, порядок погодження Національним банком його кандидатури та його звільнення [крім випадків звільнення такої особи за власним бажанням, за згодою сторін або у зв’язку із закінченням строку трудового договору (контракту)] установлюються нормативно-правовим актом Національного банку, що визначає порядок реєстрації та ліцензування банків.".
3. Підпункти 2, 3 пункту 16 розділу III викласти в такій редакції:
"2) оцінює ефективність та адекватність організації корпоративного управління в банку, системи внутрішнього контролю, процесів управління банком, їх відповідність розміру банку, складності, обсягам, видам, характеру здійснюваних банком операцій, організаційній структурі та профілю ризику банку, з урахуванням особливостей діяльності банку як системно важливого (за наявності такого статусу) та/або діяльності банківської групи, до складу якої входить банк, організації внутрішньої системи протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму, системи управління ризиками відмивання коштів/фінансування тероризму;
3) перевіряє процеси управління банком, процес оцінки достатності капіталу, достатності ліквідності, засобів забезпечення збереження активів з урахуванням ризиків банку;".
4. У розділі VII:
1) у пункті 37 слова "не з власної ініціативи" замінити словами "не за власним бажанням, не за згодою сторін або не у зв’язку із закінченням строку трудового договору (контракту)";
2) пункт 38 доповнити новим підпунктом такого змісту:
"4) заміни керівника підрозділу внутрішнього аудиту у зв’язку з невідповідністю його професійної придатності та/або ділової репутації кваліфікаційним вимогам, установленим Національним банком.".
5. Колонку 2 рядка 14 таблиці додатка до Положення доповнити словами ". Надати інформацію про враховані банком рекомендації, що містяться у висновку зовнішнього оцінювача, щодо підвищення якості роботи підрозділу внутрішнього аудиту банку та/або план заходів щодо врахування наданих рекомендацій із визначенням відповідальних осіб банку та строків виконання рекомендацій".
6. У тексті Положення (v0311500-16) та додатку до нього слово "Міжнародних" замінити словом "міжнародних".