БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.09.2021 № 234
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 листопада 2021 р.
за № 1541/37163

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України, що стосуються племінної справи у тваринництві

Відповідно до статей 11, 13 та 16 Закону України "Про племінну справу у тваринництві", пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 року № 124 (124-2021-п) , НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України, що стосуються племінної справи у тваринництві, що додаються.
2. Бланки сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів, виготовлені до набрання чинності цим наказом, застосовуються до повного їх використання.
3. Департаменту аграрного розвитку забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра аграрної політики та продовольства України згідно з розподілом функціональних обов’язків.
Міністр
Р. Лещенко
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державної служби України
з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів
Перший віце-прем’єр-міністр України -
Міністр економіки України
Перший заступник
Міністра цифрової трансформації України
Голова Державної регуляторної служби України
В.о. Голови Антимонопольного комітету України
Голова Державної служби статистики України
Т.в.о. Голови Державного агентства меліорації
та рибного господарства України
Президент Національної академії
аграрних наук України
Голова Спільного представницького
органу об’єднань профспілок
Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні
Виконавчий Віцепрезидент
Конфедерації роботодавців України
А. Лордкіпанідзе
О. Любченко
О. Вискуб
О. Кучер
Н. Буроменська
І. Вернер
А. Забуга
Я.М. Гадзало
Г. Осовий
Р. Іллічов
О. Мірошниченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
28 вересня 2021 року № 234
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 листопада 2021 р.
за № 1541/37163

ЗМІНИ

до деяких наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України, що стосуються племінної справи у тваринництві

1. У Порядку присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві (z0809-15) , затвердженому наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 червня 2015 року № 234, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 08 липня 2015 року за № 809/27254 (із змінами):
1) у розділі VI:
абзац п’ятнадцятий пункту 6.6 доповнити словами "та суб’єкт племінної справи у тваринництві має статус племінного репродуктора";
у пункті 6.7 після абзацу одинадцятого доповнити абзацом дванадцятим такого змісту:
"Якщо суб’єкт племінної справи у тваринництві проходить процедуру присвоєння вперше та племінне стадо сформовано за рахунок маточного поголів’я власного виробництва, то йому присвоюється статус племінного репродуктора.".
У зв’язку з цим абзаци дванадцятий-тридцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим-тридцять першим;
в абзаці п’ятнадцятому пункту 6.8 та абзаці дев’ятнадцятому пункту 6.9 після слова "виробництва" доповнити словами "та суб’єкт племінної справи має статус племінного репродуктора,";
абзац дванадцятий пункту 6.9 доповнити словами та цифрами ", кількісних та якісних показників продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб’єктів племінної справи з розведення овець молочних порід (додаток 24)";
у пункті 6.10:
абзаци тринадцятий-чотирнадцятий викласти в такій редакції:
"для кінного заводу:
4 роки - якщо племінне стадо сформоване за рахунок маточного поголів’я власного виробництва та суб’єкт племінної справи має статус племінного репродуктора та/або конюшні-репродуктора;";
після абзацу п’ятнадцятого доповнити абзацами шістнадцятим-вісімнадцятим такого змісту:
"для племінного репродуктора з розведення коней:
4 роки - якщо племінне стадо сформоване за рахунок маточного поголів’я власного виробництва;
1 рік - якщо племінне стадо (усі статево-вікові групи) повністю або частково сформоване за рахунок племінного поголів’я, придбаного у суб’єкта племінної справи у тваринництві (племінного репродуктора, конюшні-репродуктора) або за імпортом, за наявності підтвердних документів у суб’єктів господарювання (договір, платіжні документи, сертифікати);"
У зв’язку з цим абзаци шістнадцятий-дев’ятнадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятнадцятим-двадцять другим;
у пункті 6.15:
у абзаці тридцять дев’ятому слова "певної породи" замінити словами "та формування бджолиних сімей і бджолиних пакетів районованої породи бджіл";
після абзацу сорокового доповнити абзацом сорок першим такого змісту:
"розведення бджолиних сімей, формування бджолиних пакетів і бджолиних сімей районованої породи бджіл на продаж",
У зв’язку з цим абзаци сорок перший-шістдесят другий вважати відповідно абзацами сорок другим-шістдесят третім;
2) доповнити новим додатком 24, що додається.
У зв’язку з цим додатки 24-75 вважати додатками 25-76;
3) додатки 4, 17, 19, 45 викласти в новій редакції, що додається.
2. Зразки форм Сертифіката племінних (генетичних) ресурсів великої рогатої худоби молочних і молочно-м’ясних порід (z1422-11) , Сертифіката племінних (генетичних) ресурсів великої рогатої худоби м’ясних порід (z1422-11) , Сертифіката племінних (генетичних) ресурсів свиней (z1422-11) , Сертифіката племінних (генетичних) ресурсів овець (z1422-11) , Сертифіката племінних (генетичних) ресурсів смушкових овець (z1422-11) , Сертифіката племінних (генетичних) ресурсів кіз (z1422-11) , Сертифіката племінних (генетичних) ресурсів коня (z1422-11) , Сертифіката племінних (генетичних) ресурсів хутрових звірів, кролів (z1422-11) , Сертифіката племінних (генетичних) ресурсів птахівництва (z1422-11) , Сертифіката племінних (генетичних) ресурсів бджільництва (z1422-11) , Сертифіката племінних (генетичних) ресурсів рибництва (z1422-11) , Сертифіката племінних (генетичних) ресурсів шовківництва (z1422-11) , затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17 листопада 2011 року № 629, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 грудня 2011 року за № 1422/20160 (із змінами), викласти в новій редакції, що додається.
3. Додатки 5, 35 до Положення про Державний реєстр суб’єктів племінної справи у тваринництві, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 червня 2012 року № 358, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 липня 2012 року за № 1118/21430 (z1118-12) (із змінами), викласти в новій редакції, що додається.
4. У додатках до Правил випробувань племінних коней рисистих, верхових і ваговозних порід на іподромах України (z0704-11) , затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16 березня 2011 року № 77, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 червня 2011 року за № 704/19442 (із змінами):
1) у додатку 5:
слова "Приз Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України" замінити словами "Приз Міністерства аграрної політики та продовольства України";
2) у додатку 11 слова "Приз Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України" замінити словами "Приз Міністра аграрної політики та продовольства України".
5. Додаток 4 до Положення про атестацію осіб, які займаються тренінгом, випробуваннями та суддівством випробувань племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід, і присвоєння їм кваліфікаційних звань, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01 липня 2013 року № 401, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2013 року за № 1234/23766 (z1234-13) (із змінами), викласти в новій редакції, що додається.
Директор Департаменту
аграрного розвитку
І. Віштак
Додаток 24
до Порядку присвоєння
відповідного статусу суб’єктам
племінної справи у тваринництві
(пункт 6.9)

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ

продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб’єктів племінної справи з розведення овець молочних порід

Область:
________________________________________________
Район:
________________________________________________
Суб’єкт господарювання:
________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім ’я, по батькові (за наявності))
Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер
облікової картки платника податків або серія (за наявності)
та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та офіційно повідомили про
це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):
_____________
Порода __________________________________________________________________
Показники
Мінімальні вимоги
За останні 4 роки
Примітка
_____р.
_____р.
_____р.
_____р.
1
2
3
4
5
6
7
Поголів’я овець на 01 січня, усього голів
у тому числі вівцематок
Середній надій від однієї вівці за I лактацію, кг
Середній надій від однієї вівці за III лактацію, кг
Поголів’я овець з надоєм, вище мінімального, %
Вміст жиру у молоці, %:
за І лактацію, %
за III лактацію, %
Класний склад вівцематок:
"еліта", %
I клас, %
Середня жива маса:
вівцематок, кг
баранів-плідників, кг
ярок ремонтних, кг
баранчиків ремонтних, кг
Вихід ягнят на 100 вівцематок, %
Продано племінного молодняку
на 100 вівцематок, голів
Перевірено баранів за якістю потомків, голів
Забезпеченість овець кормами
(згодовано на 1 вівцю за рік), ц корм. од
Ветеринарно-санітарний стан господарства (ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження)
Керівник
__________
(підпис)
____________________
(власне ім ’я, ПРІЗВИЩЕ)
"___" __________ 20___ року
Додаток 4
до Порядку присвоєння
відповідного статусу суб’єктам
племінної справи у тваринництві
(пункт 6.6)

МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ

до племінних заводів і племінних репродукторів з розведення великої рогатої худоби молочних і молочно-м’ясних порід за кількісними та якісними показниками

Показники
Вимоги
до племінного заводу
до племінного репродуктора
1
2
3
Поголів’я корів, голів
100
30
Питома вага у стаді корів чистопородних і ІV покоління, %
90
60
Класний склад маточного поголів’я "еліта-рекорд" і "еліта", %
70
-
І клас та вище, %
-
100
Вироблено молочного жиру в середньому за лактацію, % до стандарту породи
130
110
Середній вміст жиру в молоці корів, %
Стандарт породи
Вихід телят від 100 корів, голів
80
75
Реалізація племінної худоби, % від поголів’я корів (для суб’єктів племінної справи у тваринництві, що мають статус племінного репродуктора та претендують на присвоєння статусу племінного заводу):
бугайців
5
-
телиць, нетелів або первісток
10
-
Класність реалізованого племінного молодняку, % до загальної кількості:
бугаїв класів "еліта-рекорд", "еліта"
100
-
телиць класів "еліта-рекорд", "еліта"
80
-
телиць І класу
-
80
Поголів’я корів у селекційній групі з надоєм 8000 кг і вище, %
10
-
Додаток 17
до Порядку присвоєння
відповідного статусу суб’єктам
племінної справи у тваринництві
(пункт 6.9)

МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ

до племінних заводів і племінних репродукторів за настригом митої вовни, кг

Породи і типи овець
Барани-плідники
Вівцематки
По суб’єкту господарювання
плем-
заводи
плем-
репродуктори
плем-
заводи
плем-
репродуктори
плем-
заводи
плем-
репродуктори
1
2
3
4
5
6
7
Тонкорунні
Вовново-м’ясна асканійська
6,0
5,0
2,6
2,3
2,5
2,3
М’ясо-вовнові:
прекос
5,0
4,5
2,2
2,0
2,2
2,0
мерино-фляйш
5,0
4,5
2,3
2,0
2,3
2,2
полварс
5,2
4,8
2,5
2,2
2,4
2,2
Напівтонкорунні
Цигайська:
приазовський тип
5,0
4,5
2,4
2,2
2,4
2,2
кримський тип
4,5
4,0
2,2
2,0
2,2
2,0
Асканійська м’ясо-вовнова з кросбредною вовною:
асканійські кросбреди
5,5
5,0
2,9
2,5
2,9
2,5
асканійський тип чорноголових овець з кросбредною вовною
5,0
4,5
2,5
2,3
2,5
2,2
одеський тип
5,0
4,5
2,5
2,2
2,5
2,2
буковинський тип
5,0
4,5
2,5
2,2
2,5
2,2
дніпропетровський тип
5,0
4,5
2,5
2,2
2,5
2,2
М’ясо-вовнові
харківський тип кросбредних овець
4,5
4,0
2,2
2,0
2,2
2,0
ромні-марш
4,5
3,0
2,3
2,0
2,3
2,0
чорноголові і темноголові
3,6
3,2
1,8
1,6
1,8
1,6
мериноландшаф
5,0
4,0
2,5
2,2
2,5
2,2
Грубововнові
українська гірськокарпатська
3,0
2,4
1,5
1,4
1,5
1,4
романівська та інші багатоплідні
2,2
2,0
1,2
1,0
1,1
1,0
М’ясні
3,2
3,0
1,6
1,4
1,6
1,4
М’ясо-сальні
2,2
2,0
1,2
1,0
1,1
1,0
Додаток 19
до Порядку присвоєння
відповідного статусу суб’єктам
племінної справи у тваринництві
(пункт 6.9)

МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ

до племінних заводів і племінних репродукторів за специфічними для окремих порід показниками

Породи і типи овець
Середньодобовий приріст молодняку
Вихід ягнят
на 100 вівцематок,
%
Середній надій від однієї вівці за лактацію, кг
плем-
завод
плем-
репродуктор
плем-
завод
плем-
репродуктор
плем-
завод
плем-
репродуктор
1
2
3
4
5
6
7
Грубововнові
романівська та інші багатоплідні
-
-
180
175
-
-
м’ясні
270
230
-
-
-
-
м’ясо-сальні
150
210
-
-
-
-
молочні
-
-
110
105
275
225
Додаток 45
до Порядку присвоєння
відповідного статусу суб’єктам
племінної справи у тваринництві
(пункт 6.15)

МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ

до племінних заводів з бджільництва, племінних бджолорозплідників та племінних пасік з розведення бджіл за кількісними та якісними показниками

Показники
Вимоги
до племінного заводу
до племінного бджолорозплідника, племінної пасіки
1
2
3
Кількість основних бджолиних сімей на день присвоєння статусу
Мінімум
500
Мінімум
50
Порода бджіл, яка розводиться, та мінімальна питома вага (у %) чистопородних сімей на пасіці
85
75
Кількість запасних маток на день присвоєння статусу
Мінімум
50
Мінімум
20
Валовий вихід меду на бджолину сім’ю протягом останніх 3 років (у %) до середньорайонного показника
116-120
110-115
Кількість стільників, збудованих бджолосім’єю в останній сезон, штук
10
8
Кількість сімей класу "еліта" і І класу (%) від загальної їх кількості на пасіці на день присвоєння статусу
60
50
Використано в останній сезон матко-місць для одержання племінних маток
500
100
Отримано плідних маток від одного матко-місця протягом сезону в середньому за 3 роки, штук
4-4,5
3-3,5
Виведено всього плідних маток у сезон у середньому за останні 3 роки, штук
2000-2300
300-350
Реалізовано плідних маток у сезон у середньому за останні 3 роки, штук
1500-2000
250-300
Реалізовано племінних бджолопакетів, бджолосімей, штук
250
25 (для бджолорозплідника)
Методи селекції бджіл, що застосовуються:
Так
Так
відбір за якістю потомства
Так
Так
племінний добір і контроль
Так
Так (для бджолорозплідника)
спарювання маток і трутнів
Так
лінійне розведення
Так
Так (для бджолорозплідника)
розведення "в собі" популяції закритого типу
Так
Досягнутий рівень умов утримання та годівлі бджолосімей за 5-бальною шкалою оцінювання
5
4
Відповідність рівня ведення обліку продуктивності вимогам селекційної роботи
Так
Так
Благополуччя пасіки щодо карантинних хвороб бджіл
Так
Так
Результати лабораторних досліджень показників ектер’єру бджіл щодо підтвердження їх чистопородності
Так
Так
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
17 листопада 2011 року № 629
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
від 28 вересня 2021 року № 234)

СЕРТИФІКАТ

племінних (генетичних) ресурсів ВЕЛИКИЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ молочних і молочно-м’ясних порід

( Див. текст (z1541-21F125) )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
17 листопада 2011 року № 629
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
від 28 вересня 2021 року № 234)

СЕРТИФІКАТ

племінних (генетичних) ресурсів ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

м’ясних порід

( Див. текст (z1541-21F124) )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
17 листопада 2011 року № 629
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
від 28 вересня 2021 року № 234)

СЕРТИФІКАТ

племінних (генетичних) ресурсів СВИНЕЙ

( Див. текст (z1541-21F123) )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
17 листопада 2011 року № 629
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
від 28 вересня 2021 року № 234)

СЕРТИФІКАТ

племінних (генетичних) ресурсів ОВЕЦЬ

( Див. текст (z1541-21F122) )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
17 листопада 2011 року № 629
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
від 28 вересня 2021 року № 234)

СЕРТИФІКАТ

племінних (генетичних) ресурсів СМУШКОВИХ ОВЕЦЬ

( Див. текст (z1541-21F121) )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
17 листопада 2011 року № 629
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
від 28 вересня 2021 року № 234)

СЕРТИФІКАТ

племінних (генетичних) ресурсів КІЗ

( Див. текст (z1541-21F120) )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
17 листопада 2011 року № 629
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
від 28 вересня 2021 року № 234)

СЕРТИФІКАТ

племінних (генетичних) ресурсів КОНЯ

( Див. текст (z1541-21F119) )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
17 листопада 2011 року № 629
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
від 28 вересня 2021 року № 234)

СЕРТИФІКАТ

племінних (генетичних) ресурсів ХУТРОВИХ ЗВІРІВ, КРОЛІВ

( Див. текст (z1541-21F118) )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
17 листопада 2011 року № 629
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
від 28 вересня 2021 року № 234)

СЕРТИФІКАТ

племінних (генетичних) ресурсів ПТАХІВНИЦТВА

( Див. текст (z1541-21F117) )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
17 листопада 2011 року № 629
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
від 28 вересня 2021 року № 234)

СЕРТИФІКАТ

племінних (генетичних) ресурсів БДЖІЛЬНИЦТВА

( Див. текст (z1541-21F112) )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
17 листопада 2011 року № 629
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
від 28 вересня 2021 року № 234)

СЕРТИФІКАТ

племінних (генетичних) ресурсів РИБНИЦТВА

( Див. текст (z1541-21F113) )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
17 листопада 2011 року № 629
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
від 28 вересня 2021 року № 234)

СЕРТИФІКАТ

племінних (генетичних) ресурсів ШОВКІВНИЦТВА

( Див. текст (z1541-21F114) )
Додаток 5
до Положення
про Державний реєстр суб’єктів
племінної справи у тваринництві
(пункт 2.5)

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ

продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб’єкта племінної справи з розведення овець (крім смушкових)

станом на ___________ р.

Область:
________________________________________________
Район:
________________________________________________
Суб’єкт господарювання:
________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім ’я, по батькові (за наявності))
Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер
облікової картки платника податків або серія (за наявності)
та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та офіційно повідомили про
це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):
_____________
Порода __________________________________________________________________
Показники
Код
20___ рік
1
2
3
Поголів’я овець на початок року, усього голів
010
у тому числі:
баранів-плідників
020
з них класу "еліта"
030
ремонтних баранів
040
з них класу "еліта"
050
вівцематок
060
з них:
класу "еліта"
070
I класу
080
вівцематок селекційного ядра
090
ярок
100
з них:
класу "еліта"
110
I класу
120
ярок старше 1 року
130
Продуктивність овець
середній настриг вовни на структурну вівцю, кг:
немитої
140
у митому волокні
150
середній настриг вовни на острижену вівцю, кг:
немитої
160
у митому волокні
170
Середній надій від однієї вівці за лактацію, кг (для молочних порід)
180
Основні барани-плідники
середня жива маса, кг
190
середній настриг вовни, кг:
немитої
200
у митому волокні
210
Вівцематки
середня жива маса, кг
220
середній настриг вовни, кг:
немитої
230
у митому волокні
240
Вівцематки селекційного ядра
середня жива маса, кг
250
середній настриг вовни, кг:
немитої
260
у митому волокні
270
Ремонтні барани
середня жива маса, кг
280
середній настриг вовни, кг:
немитої
290
у митому волокні
300
Ремонтні ярки
усього, голів
310
середня жива маса, кг
320
середній настриг вовни, кг:
немитої
330
у митому волокні
340
Спаровано та штучно осіменено маточного поголів’я, усього голів
350
у тому числі:
спаровано
360
з них з баранами-поліпшувачами
370
штучно осіменено
380
з них баранами-поліпшувачами
390
Одержано ягнят, усього голів
400
Вихід ягнят на 100 маток, голів
410
Середня жива маса ягнят при відлученні, кг
420
Перевірено баранів за якістю потомства, усього голів
430
з них виявлено поліпшувачів
440
Настрижено вовни, усього ц
450
Реалізовано вовни в перерахунку на мите волокно, ц
460
у тому числі нормальної, %
470
Вихід митого волокна, %
480
Реалізовано овець на м’ясо,
усього голів
490
у тому числі молодняку
500
середня жива маса однієї голови, кг
510
Реалізовано племінних тварин, усього голів
520
у тому числі баранів
530
з них класу "еліта"
540
ярок
550
з них:
класу "еліта"
560
І класу
570
Реалізовано племінного молодняку на 100 вівцематок, голів
580
Наявність племінних тварин для реалізації, усього голів
590
у тому числі:
баранів
600
ярок
610
Придбано племінних (генетичних) ресурсів:
баранів, голів
620
маточного поголів’я, голів
630
сперми, доз
640
у тому числі сперми баранів-поліпшувачів
650
Записано овець до Державної книги племінних тварин,
усього голів
660
у тому числі з наявних
670
з них за звітний рік
680
Згодовано кормів на вівцю за рік, ц корм. од.
690
Керівник
____________________________________
(підпис, власне ім ’я, ПРІЗВИЩЕ)
"___"___________ 20___ року
ПОГОДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим,
Структурний підрозділ з питань
агропромислового розвитку ____________________________
обласної державної адміністрації
__________________________________ (підпис, печатка)
Додаток 35
до Положення про Державний реєстр
суб’єктів племінної справи
у тваринництві
(пункт 2.7 розділу ІІ)

СВІДОЦТВО

про реєстрацію в Державному реєстрі суб’єктів племінної справи у тваринництві

( Див. текст (z1541-21F126) )
Додаток 4
до Положення про атестацію осіб,
які займаються тренінгом,
випробуваннями та суддівством
випробувань племінних коней верхових,
рисистих і ваговозних порід,
і присвоєння їм кваліфікаційних звань
(пункт 3.8 розділу ІІІ)

СВІДОЦТВО

( Див. текст (z1541-21F116) )