БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
24.11.2021  № 305

Про Постійну комісію з питань розпорядження державним майном

Відповідно до Господарського кодексу України (436-15) та Цивільного кодексу України (435-15) , законів України "Про управління об'єктами державної власності" (185-16) , "Про оренду державного та комунального майна" (157-20) , "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" (147/98-ВР) , інших нормативно-правових актів; з метою забезпечення ефективного розпорядження майном державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міненерго, та господарських структур, контроль за діяльністю яких здійснює Міненерго, а також державним майном, яке обліковується на балансах і не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі корпоратизації, та майном господарських товариств, щодо яких Міненерго здійснює повноваження з управління корпоративними правами держави, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
Положення про Постійну комісію з питань розпорядження державним майном, що належить до сфери управління Міненерго, та майном господарських товариств, щодо яких Міненерго здійснює повноваження з управління корпоративними правами держави;
Склад Постійної комісії з питань розпорядження державним майном, що належить до сфери управління Міненерго, та майном господарських товариств, щодо яких Міненерго здійснює повноваження з управління корпоративними правами держави.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр
Г. Галущенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики України
24 листопада 2021 року № 305

ПОЛОЖЕННЯ

про Постійну комісію з питань розпорядження державним майном, що належить до сфери управління Міненерго, та майном господарських товариств, щодо яких Міненерго здійснює повноваження з управління корпоративними правами держави

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає завдання, функції, регламент роботи та повноваження Постійної комісії з питань розпорядження державним майном, що належить до сфери управління Міненерго, та майном господарських товариств, щодо яких Міненерго здійснює повноваження з управління корпоративними правами держави (далі - Положення).
2. Постійну комісію з питань розпорядження державним майном, що належить до сфери управління Міненерго, та майном господарських товариств, щодо яких Міненерго здійснює повноваження з управління корпоративними правами держави (далі - Комісія) утворено з метою об'єктивного, неупередженого та прозорого здійснення Міненерго функцій з управління об'єктами державної власності, які перебувають в сфері управління Міненерго, стосовно державного майна державних підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Міненерго, та господарських структур, контроль за діяльністю яких здійснює Міненерго; державного майна, яке обліковується на балансах і не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі корпоратизацїї, та іншого державного майна, управління яким здійснює Міненерго, а також майна господарських товариств, щодо яких Міненерго здійснює функції з управління корпоративними правами держави, (далі - майно), в частині:
- списання майна;
- відчуження майна;
- безоплатної передачі майна до сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним майном, або самоврядних організацій, передачі майна від одного підприємства до іншого, управління якими здійснює Міненерго;
- передачі майна у комунальну власність, а також об'єктів права комунальної власності у державну власність;
- передачі в оренду майна та продовження договорів оренди;
- здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна;
- внесення змін до договорів оренди.
3. Господарські товариства, щодо яких Міністерство енергетики здійснює функції з управління корпоративними правами держави, та є органом управління державним майном, відповідно до пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.07.2021 № 833-р (833-2021-р) "Деякі питання управління об'єктами державної власності", мають особливий статус та не підпадають під дію цього Положення в частині прийняття управлінських рішень стосовно розпорядження майном.
4. Розгляд матеріалів щодо списання державного майна, яке надане у користування ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" та належить до сфери управління Міненерго, здійснюється за умови письмового погодження Компанії.
5. Посадовий Склад Комісії із визначенням її голови та секретаря затверджується наказом Міненерго. У разі відсутності одного з членів Комісії його обов'язки виконує особа, що його заміщує.
6. Голова Комісії керує діяльністю Комісії та організовує її роботу.
7. Секретарем Комісії є представник Департаменту фінансів та управління публічної власності.

II. Права та обов'язки Комісії

1. Члени Комісії мають право:
- вносити пропозиції на засіданнях Комісії відповідно до сфери завдань та повноважень;
- вивчати матеріали, надані на розгляд Комісії;
- брати участь у прийнятті рішень Комісії шляхом голосування;
- висловлювати окрему думку, що оформлюється у письмовій формі як Додаток до Протоколу засідання Комісії та є його невід'ємною частиною.
2. Члени Комісії зобов'язані брати участь у роботі Комісії та бути особисто присутніми на засіданнях Комісії.

III. Організація діяльності та порядок роботи Комісії

1. Департамент фінансів та управління публічної власності опрацьовує отримані матеріали та у разі відсутності зауважень повідомляє відповідальному структурному підрозділу про можливість ознайомлення для отримання погодження. Відповідальний структурний підрозділ може опрацьовувати матеріали та протягом двох днів надати свої пропозиції до матеріалів.
2. Відповідальні структурні підрозділи за напрямами роботи Комісії:
Департамент ядерної енергетики та атомної промисловості
щодо списання, відчуження, передачі об'єктів незавершеного будівництва ядерної енергетики та атомної промисловості
Директорат електроенергетичного комплексу та розвитку ринку електричної енергії
щодо списання, відчуження, передачі об'єктів незавершеного будівництва електроенергетичного комплексу
Директорат нафтогазового комплексу та розвитку ринків нафти, природного газу та нафтопродуктів
щодо списання, відчуження, передачі об'єктів незавершеного будівництва нафтогазового комплексу
Департамент вугільно-промислового комплексу
щодо списання, відчуження, передачі об'єктів незавершеного будівництва вугільно-промислового комплексу
Управління адміністративного забезпечення та закупівель
щодо списання та відчуження державного майна, що обліковується на балансі апарату Міненерго
Департамент фінансів та управління публічної власності
щодо списання; відчуження; передачі майна до сфери управління інших центральних органів виконавчої влади, від одних до інших підприємств, управління якими здійснює Міненерго; передачі в оренду майна; продовження договорів оренди; здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна; внесення змін до договорів оренди
Відділ обліку та контролю державного майна
щодо передачі об'єктів державної власності до сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним майном, у комунальну власність та передачі об'єктів комунальної власності у державну власність
3. Після опрацювання матеріалів Департамент фінансів та управління публічної власності передає їх секретарю Комісії, для подальшої підготовки та винесення на розгляд Комісії.
4. Рішення ухвалюються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії шляхом відкритого голосування. За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови Комісії.
5. Рішення Комісії оформляється Протоколом, який підписують усі члени Комісії, присутні на засіданні, та затверджує Голова.
6. Після оформлення Протоколу секретар Комісії в одноденний строк надає Департаменту фінансів та управління публічної власності копію Протоколу та первинні матеріали для оформлення відповідного наказу або листа заявнику, та для відповідального зберігання цих документів.
7. Погодження передачі в оренду майна, продовження договорів оренди, здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна, внесення змін до договорів оренди оформлюється відповідним листом за поданням Департаменту фінансів та управління публічної власності.
8. Засідання Комісії скликаються Головою Комісії не рідше одного разу на місяць або за потреби.
9. Час та місце засідання Комісії визначає Голова Комісії; секретар Комісії доводить належну інформацію до відома членів Комісії.
10. Засідання Комісії є правочинним, якщо в ньому беруть участь більше половини членів її персонального складу.
Директор Департаменту
фінансів та управління
публічної власності
О. Бірюкова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики України
24 листопада 2021 року № 305

СКЛАД

Постійної комісії з питань розпорядження державним майном, що належить до сфері управління Міненерго, майном господарських товариств, щодо яких Міненерго здійснює повноваження з управління корпоративними правами держави

Голова Комісії
перший заступник Міністра,
члени Комісії:
директор Юридичного департаменту
директор Департаменту фінансів та управління публічної власності
директор Департаменту звітності та бюджетного фінансування - головний бухгалтер
завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції
начальник Відділу обліку та контролю державного майна
головний спеціаліст Департаменту фінансів та управління публічної власності, секретар Комісії
директор Департаменту вугільно-промислового комплексу (щодо розпорядження майном суб'єкта вугільно-промислового комплексу)
генеральний директор Директорату нафтогазового комплексу та розвитку ринків нафти, природного газу та нафтопродуктів (щодо розпорядження майном суб'єкта нафтогазового комплексу)
директор Департаменту ядерної енергетики та атомної промисловості (щодо розпорядження майном суб'єкта ядерної енергетики та атомної промисловості)
генеральний директор Директорату електроенергетичного комплексу та розвитку ринку електричної енергії (щодо розпорядження майном суб'єкта електроенергетичного комплексу)
начальник Управління охорони праці, промислової безпеки та цивільного захисту (щодо розпорядження майном суб'єкта державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості України)
( Текст взято з сайту Міністерства енергетики України http://mpe.kmu.gov.ua )